La Universidad y su rama autónoma dentro del sistema jurídico

AutorLucia Irene Lapenta
Páginas1-17
ΧΑΡΤΑΠΑΧΙΟ ∆Ε ∆ΕΡΕΧΗΟ
ΛΑ ΥΝΙςΕΡΣΙ∆Α∆ Ψ ΣΥ ΡΑΜΑ
ΑΥΤΝΟΜΑ ∆ΕΝΤΡΟ ∆ΕΛ ΣΙΣΤΕΜΑ
ϑΥΡ⊆∆ΙΧΟ
ΛΥΧ⊆Α ΙΡΕΝΕ ΛΑΠΕΝΤΑ
ΥΝΙςΕΡΣΙ∆Α∆ ΝΑΧΙΟΝΑΛ ∆ΕΛ ΧΕΝΤΡΟ
ΙΝΤΡΟ∆ΥΧΧΙΝ
λ ∆ερεχηο χονστιτυψε υνα δισχιπλινα χιεντφιχα θυε ρεγυλα λα ρεαλιδαδ
σοχιαλ εν συσ µλτιπλεσ ασπεχτοσ. Α λο λαργο δελ τιεµπο σε ηα προ−
γρεσαδο εν λα δεσχοµποσιχι⌠ν δελ σιστεµα ϕυρδιχο εν διϖερσασ ρα−
µασ αυτ⌠νοµασ θυε περµανεχεν εν χοντινυα ιντερρελαχι⌠ν−, παρα
βρινδαρ υνα προτεχχι⌠ν µ〈σ εφεχτιϖα, φοχαλιζαδα εν σιτυαχιονεσ δετερµιναδασ.
Τοµανδο λοσ χονχεπτοσ δε λα Τεορα Τριαλιστα δελ ∆ερεχηο, σε ρεχονοχε λα
αυτονοµα α υνα ραµα δελ ∆ερεχηο χυανδο ιντεγρα λα εστρυχτυρα τριδιµενσιοναλ
χοµπυεστα πορ ρεαλιδαδ σοχιαλ, νορµασ ψ ϖαλορεσ χον συφιχιεντε παρτιχυλαριδαδ
παρα ϕυστιφιχαρ συ τραταµιεντο απαρταδο. Ασ, σε ιδεντιφιχα ελ συργιµιεντο δε λα
νυεϖα ραµα πορ λα δελιµιταχι⌠ν δε υν σιστεµα δε ρεγλασ ψ πρινχιπιοσ προπιοσ,
απλιχαδοσ α υν χονϕυντο δε χασοσ συβ ορδεν δε ρεπαρτοσ−, χαπταδοσ πορ νορµασ
φυνδαδασ εν µτοδοσ προπιοσ συβ ορδεναµιεντο νορµατιϖο−, εν ποσ δε ρεθυε−
ριµιεντοσ αξιολ⌠γιχοσ εσπεχφιχοσ ψ, εν λτιµα ινστανχια, δε υνα εξιγενχια εσ−
πεχιαλ δε ϕυστιχια.
Ελ πρεσεντε τραβαϕο ιντεντα αναλιζαρ λα χονφορµαχι⌠ν δελ ∆ερεχηο δε λα Υνι−
ϖερσιδαδ χοµο ραµα αυτ⌠νοµα δεντρο δελ σιστεµα ϕυρδιχο. Εν ελ χασο δε εστα
ραµα εν παρτιχυλαρ, σε ηαχε φοχο εν λα προτεχχι⌠ν ϕυρδιχα δε τρεσ φιγυρασ πρε−
δοµιναντεσ εν λα εστρυχτυρα αχαδµιχα: ελ εστυδιαντε, ελ δοχεντε ψ ελ ινϖεστι−
γαδορ.
Ε
2 Λυχα Ιρενε Λαπεντα
ωωω.χαρταπαχιο.εδυ.αρ
Ελ ∆ερεχηο δε λα Υνιϖερσιδαδ χαρεχε αχτυαλµεντε εν Αργεντινα δε ρεχονο−
χιµιεντο χοµο ραµα αυτ⌠νοµα; εσ δεχιρ, χαρεχε δε αυτονοµα µατεριαλ1. Σιν
εµβαργο, αλγυνοσ τεµασ θυε φορµαν παρτε δε συ οβϕετο δε εστυδιο ηαν χοβραδο
ρελεϖανχια δεβιδο α υν χονϕυντο δε φαχτορεσ σοχιαλεσ θυε οτοργαρον εν λοσ λτι−
µοσ α〉οσ γραν ιµπορτανχια α λα Εδυχαχι⌠ν Συπεριορ, ταντο παρα ελ δεσαρρολλο
σοχιαλ, χοµο εχον⌠µιχο ψ χυλτυραλ δε λασ χοµυνιδαδεσ.
Πορ δεβαϕο δε εστα ρεαλιδαδ σε ασοµα λα χρισισ δε λασ ραµασ τραδιχιοναλεσ δελ
∆ερεχηο, θυε νο βρινδαν υνα σολυχι⌠ν ϕυστα ο νο αλχανζαν α δαρ ρεσπυεστα αδε−
χυαδα α λοσ χαραχτερστιχοσ χονφλιχτοσ υνιϖερσιταριοσ. Συµαδο α ελλο, ψ χοµο
χονσεχυενχια δε λοσ νυεϖοσ λοσ δεσαρρολλοσ τεχνολ⌠γιχοσ ε ινφορµ〈τιχοσ, σε
πλαντεαν νυεϖοσ εσθυεµασ δε χονοχιµιεντοσ, δε διφυσι⌠ν δε λοσ µισµοσ, χον
λασ νοϖεδοσασ ιµπλιχανχιασ ϕυρδιχασ θυε λοσ µισµοσ χονλλεϖαν.
Τοδο ελλο λλεϖα α χονσιδεραρ λα ποσιβλε εµερσι⌠ν δελ ∆ερεχηο δε λα Υνιϖερ−
σιδαδ χοµο υνα νυεϖα ραµα τρανσϖερσαλ δελ δερεχηο, ϖινχυλαδα εστρεχηαµεντε
αλ ∆ερεχηο δε λα Εδυχαχι⌠ν, αλ ∆ερεχηο Αδµινιστρατιϖο, αλ ∆ερεχηο Πριϖαδο, αλ
∆ερεχηο Χονστιτυχιοναλ ψ αλ ∆ερεχηο Χοµερχιαλ, εντρε οτροσ.
Εν λοσ τρµινοσ οφρεχιδοσ πορ λα Τεορα δε λοσ Σιστεµασ, ελ ∆ερεχηο δε λα
Υνιϖερσιδαδ σε εσταβλεχε χοµο ραµα ο συβσιστεµα αβιερτο, ιντερχονεχταδο χον
λασ δισχιπλινασ αντεριορµεντε µενχιοναδασ.
1. ΕΛΙΜΙΤΑΧΙΝ ∆ΕΛ ΕΡΕΧΗΟ ∆Ε ΛΑ ΥΝΙςΕΡΣΙ∆Α∆ ΧΟΜΟ ΡΑΜΑ
ϑΥΡ⊆∆ΙΧΑ
Ελ χεντρο δε γραϖεδαδ δελ ∆ερεχηο δε λα Υνιϖερσιδαδ σε ενχυεντρα µ〈σ
πρ⌠ξιµο α λα χονσεχυενχια ϕυρδιχα, ψ νο ταν χερχανο αλ τιπο λεγαλ. Ελλο προ−
πενδε α ιδεντιφιχαρ εστα ραµα χον υνα χονδυχχι⌠ν δε χαρ〈χτερ µαψορµεντε αυ−
τοριταριο, υβιχ〈νδοσε δεντρο δελ 〈µβιτο πβλιχο δελ σιστεµα ϕυρδιχο, εν µιρασ α
λα προτεχχι⌠ν δε υν ιντερσ γενεραλ.
Νο οβσταντε ελλο, εν χοµπαραχι⌠ν α λασ νορµασ θυε ρεγυλαν λοσ 〈µβιτοσ
εδυχατιϖοσ νο υνιϖερσιταριοσ, σε πρεσεντα υνα χονδυχχι⌠ν µ〈σ αυτ⌠νοµα, εν
χυαντο αλ λιβρε πενσαµιεντο ψ λιβρε δεσαρρολλο χιεντφιχο.
1 Ελ ∆ερεχηο δε λα Υνιϖερσιδαδ. Χρισισ ψ ρεχονοχιµιεντο δε λασ ραµασ ϕυρδιχασ Ρ. Ιν−
ϖεστιγαχι⌠ν ψ ∆οχενχια ν° 38, Ροσαριο.

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR