Las transformaciones de la Iglesia argentina: del Concilio Vaticano II a la recuperación democrática

AutorFernando Carlos Urquiza
Páginas1-30
ΧΑΡΤΑΠΑΧΙΟ
ΛΑΣ ΤΡΑΝΣΦΟΡΜΑΧΙΟΝΕΣ ∆Ε ΛΑ
ΙΓΛΕΣΙΑ ΑΡΓΕΝΤΙΝΑ: ∆ΕΛ ΧΟΝΧΙΛΙΟ
ςΑΤΙΧΑΝΟ ΙΙ Α ΛΑ ΡΕΧΥΠΕΡΑΧΙΝ
∆ΕΜΟΧΡℑΤΙΧΑ
Φερνανδο Χαρλοσ Υρθυιζα1
Υνιϖερσιδαδ Ναχιοναλ δελ Χεντρο
Ιντροδυχχι⌠ν
αλ χοµο σε εξπρεσα εν ελ ττυλο, λα ιντενχι⌠ν δελ πρεσεντε τραβαϕο εσ
ρεαλιζαρ υν εξαµεν δε λασ τρανσφορµαχιονεσ µ〈σ ιµπορταντεσ δε λα
Ιγλεσια αργεντινα εν ελ περοδο θυε ϖα δεσδε χοµιενζοσ δε λα δχαδα
δε 1960 ηαστα λα χρισισ φιναλ δελ πριµερ γοβιερνο δεµοχρ〈τιχο
ενχαβεζαδο πορ ελ ∆ρ. Ραλ Αλφονσν θυε τυϖο λυγαρ εν 1989. Ελ ιντερσ σε
χεντρα σοβρε τοδο εν ϖερ χοµο σε φυερον αρτιχυλανδο λασ χονεξιονεσ εν τορνο
αλγυνοσ πυντοσ δε λα ηιστορια θυε ρεσυλταρον χονφλιχτιϖοσ εν ελ σενο δε λα
ινστιτυχι⌠ν, αναλιζαρ λυεγο λα διϖεργενχια δε ιντερεσεσ ρεφεριδοσ α λοσ µισµοσ ψ
ενσαψαρ αλγυνα εξπλιχαχι⌠ν αχερχα δελ µοδο εν θυε διχηο χονφλιχτοσ φυερον
συπεραδοσ. Παρα ελλο σερ〈 νεχεσαριο τενερ εν χυεντα αλγυνοσ ασπεχτοσ θυε
ποδραν ρεσυλταρ ιµπορταντεσ α λα ηορα δε εξαµιναρ λοσ ηεχηοσ: χ⌠µο σε
δεσαρρολλαν λοσ αχοµοδαµιεντοσ ιντερνοσ δε λα Ιγλεσια ψ θυ ρελαχι⌠ν γυαρδαν
εστοσ χον λασ πυϕασ πορ ελ ποδερ εν ελ σενο δελ Εσταδο. Εν εφεχτο, εσ ποσιβλε
σοστενερ θυε ταντο λα λυχηα ιντερνα εν ελ εσχεναριο πολτιχο λαιχο, χοµο λα
χοµπετενχια πορ ελ εϕερχιχιο δε ινφλυενχιασ εν ελ εσχεναριο εχλεσι〈στιχο σε
ινφλυψεν µυτυαµεντε ψ χαπταρ διχηα ινφλυενχια εσ φυνδαµενταλ παρα εξπλιχαρ λα
εϖολυχι⌠ν δε λασ ρελαχιονεσ εντρε λα ϕεραρθυα εχλεσι〈στιχα ψ λοσ διφερεντεσ
γοβιερνοσ θυε χονδυϕερον αλ πασ.
1Ελ αυτορ εσ Προφεσορ ε Ινϖεστιγαδορ αν λα Εσχυελα Συπεριορ δε ∆ερεχηο ψ λα Φαχυλταδ δε Χιενχιασ
Ηυµανασ, δε λα Υνιϖερσιδαδ Ναχιοναλ δελ Χεντρο δε λα Προϖινχια δε Βυενοσ Αιρεσ.
Τ
2 Φερνανδο Χαρλοσ Υρθυιζα
ΧΑΡΤΑΠΑΧΙΟ
Παρα ελλο εσ νεχεσαριο τενερ εν χυεντα θυε, δελ µισµο µοδο θυε λα σοχιεδαδ
αργεντινα σε ϖιο προφυνδαµεντε διϖιδιδα α χαυσα δε αλγυνοσ χονφλιχτοσ
πολτιχοσ δε διφχιλ ρεσολυχι⌠ν ταλεσ χοµο λα εξχλυσι⌠ν δελ περονισµο δε λα
αρενα πολτιχα δεσδε µεδιαδοσ δε 1955, ελ συργιµιεντο δε οργανιζαχιονεσ
πολτιχασ αρµαδασ εν λα δχαδα δε 1960 ψ λα ινεξοραβλε χρισισ δελ εσταδο δε
βιενεσταρ εν συ ϖερσι⌠ν λοχαλ δεσδε µεδιαδοσ δε λοσ ×70, λα ιγλεσια συµ⌠ α στοσ
−θυε λα ινϖολυχραβαν χοµο προταγονιστα εν υνα σοχιεδαδ χονϖυλσιοναδα−,
δισπυτασ προπιασ θυε σιγναραν συ προχεσο ηιστ⌠ριχο ποστεριορ. Εν εφεχτο, λα
χονϖοχατορια αλ Χονχιλιο ςατιχανο ΙΙ ψ συ ινφλυϕο ρενοϖαδορ εν υνα ινστιτυχι⌠ν
θυε εν λα Αργεντινα σε χαραχτεριζα πορ ελ χονσερϖαδορισµο, λα εσπεχιαλ
ιντερπρεταχι⌠ν δε λασ ρεσολυχιονεσ χονχιλιαρεσ θυε σε ηιχιερον εν λα ρευνι⌠ν δε
λα Χονσεϕο Επισχοπαλ Λατινο Αµεριχανο (ΧΕΛΑΜ) εν Μεδελλν εν 1968, λασ
διϖερσασ ϖισιονεσ θυε τενα ελ χλερο αχερχα δελ Περονισµο αχτορ φυνδαµενταλ
δε λα ποχα− ψ ελ µοδο εν θυε διστιντοσ σεχτορεσ δε λα ιγλεσια σε ρελαχιοναρον
χον λα διχταδυρα µιλιταρ α παρτιρ δε 1976, πλαντεαρ〈ν υν πανοραµα µυψ
παρτιχυλαρ εν ελ µοµεντο δε δεµοχρατιζαχι⌠ν δελ σιστεµα πολτιχο αργεντινο.
Χοµπρενδερ ελ προχεσο ιντερνο δε λα Ιγλεσια πρεϖιο α λα δχαδα δε λα
ρεχοµποσιχι⌠ν δεµοχρ〈τιχα αργεντινα εσ ινελυδιβλε παρα τενερ εν χλαρο χοµο
λλεγα λα ινστιτυχι⌠ν α λοσ α〉οσ ×80 ψ χ⌠µο εστα σιτυαχι⌠ν ϖα α ινχιδιρ εν συ
ρελαχι⌠ν χον ελ σιστεµα δεµοχρ〈τιχο εν γενεραλ ψ ελ γοβιερνο ραδιχαλ εν
παρτιχυλαρ. Πορ λο ταντο ϖαµοσ α πρεσενταρ υν βρεϖε βαλανχε δε λοσ απορτεσ δε
χαδα υνο δε λοσ ηιτοσ µενχιοναδοσ.
1. Λα ηερενχια δελ Χονχιλιο ςατιχανο ΙΙ
Ελ Χονχιλιο ςατιχανο ΙΙ πασ⌠ α λα ηιστορια χονϖερτιδο εν σµβολο δε λα
απερτυρα εχλεσι〈στιχα αλ µυνδο µοδερνο. Ελ Χονχιλιο φυε ανυνχιαδο πορ ελ παπα
ϑυαν ΞΞΙΙΙ ελ 25 δε ενερο δε 1959, ψ χελεβρ⌠ 178 σεσιονεσ δυραντε λοσ µεσεσ
δε οτο〉ο α λο λαργο δε χυατρο α〉οσ χονσεχυτιϖοσ. Λα πριµερα ρευνι⌠ν τυϖο λυγαρ
ελ 11 δε οχτυβρε δε 1962, ψ λα λτιµα ελ 8 δε διχιεµβρε δε 1965.2
Λα πριµερα ρεαχχι⌠ν αντε ελ Χονχιλιο φυε εν συ µαψορ παρτε φαϖοραβλε. Υνο
δε λοσ ρεσυλταδοσ µ〈σ ιµπορταντεσ φυε ελ εστρεχηαµιεντο δε ρελαχιονεσ εντρε λασ
2∀ςατιχανο ΙΙ, Χονχιλιο,∀ Ενχιχλοπεδια Μιχροσοφτ→ Ενχαρτα→ 2000. 1993−1999 Μιχροσοφτ
Χορπορατιον. Ρεσερϖαδοσ τοδοσ λοσ δερεχηοσ.

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR