Las transformaciones de la Iglesia argentina: del Concilio Vaticano II a la recuperación democrática

Autor:Fernando Carlos Urquiza
Páginas:1-30
 
EXTRACTO GRATUITO
ΧΑΡΤΑΠΑΧΙΟ
ΛΑΣ ΤΡΑΝΣΦΟΡΜΑΧΙΟΝΕΣ ∆Ε ΛΑ
ΙΓΛΕΣΙΑ ΑΡΓΕΝΤΙΝΑ: ∆ΕΛ ΧΟΝΧΙΛΙΟ
ςΑΤΙΧΑΝΟ ΙΙ Α ΛΑ ΡΕΧΥΠΕΡΑΧΙΝ
∆ΕΜΟΧΡℑΤΙΧΑ
Φερνανδο Χαρλοσ Υρθυιζα1
Υνιϖερσιδαδ Ναχιοναλ δελ Χεντρο
Ιντροδυχχι⌠ν
αλ χοµο σε εξπρεσα εν ελ ττυλο, λα ιντενχι⌠ν δελ πρεσεντε τραβαϕο εσ
ρεαλιζαρ υν εξαµεν δε λασ τρανσφορµαχιονεσ µ〈σ ιµπορταντεσ δε λα
Ιγλεσια αργεντινα εν ελ περοδο θυε ϖα δεσδε χοµιενζοσ δε λα δχαδα
δε 1960 ηαστα λα χρισισ φιναλ δελ πριµερ γοβιερνο δεµοχρ〈τιχο
ενχαβεζαδο πορ ελ ∆ρ. Ραλ Αλφονσν θυε τυϖο λυγαρ εν 1989. Ελ ιντερσ σε
χεντρα σοβρε τοδο εν ϖερ χοµο σε φυερον αρτιχυλανδο λασ χονεξιονεσ εν τορνο
αλγυνοσ πυντοσ δε λα ηιστορια θυε ρεσυλταρον χονφλιχτιϖοσ εν ελ σενο δε λα
ινστιτυχι⌠ν, αναλιζαρ λυεγο λα διϖεργενχια δε ιντερεσεσ ρεφεριδοσ α λοσ µισµοσ ψ
ενσαψαρ αλγυνα εξπλιχαχι⌠ν αχερχα δελ µοδο εν θυε διχηο χονφλιχτοσ φυερον
συπεραδοσ. Παρα ελλο σερ〈 νεχεσαριο τενερ εν χυεντα αλγυνοσ ασπεχτοσ θυε
ποδραν ρεσυλταρ ιµπορταντεσ α λα ηορα δε εξαµιναρ λοσ ηεχηοσ: χ⌠µο σε
δεσαρρολλαν λοσ αχοµοδαµιεντοσ ιντερνοσ δε λα Ιγλεσια ψ θυ ρελαχι⌠ν γυαρδαν
εστοσ χον λασ πυϕασ πορ ελ ποδερ εν ελ σενο δελ Εσταδο. Εν εφεχτο, εσ ποσιβλε
σοστενερ θυε ταντο λα λυχηα ιντερνα εν ελ εσχεναριο πολτιχο λαιχο, χοµο λα
χοµπετενχια πορ ελ εϕερχιχιο δε ινφλυενχιασ εν ελ εσχεναριο εχλεσι〈στιχο σε
ινφλυψεν µυτυαµεντε ψ χαπταρ διχηα ινφλυενχια εσ φυνδαµενταλ παρα εξπλιχαρ λα
εϖολυχι⌠ν δε λασ ρελαχιονεσ εντρε λα ϕεραρθυα εχλεσι〈στιχα ψ λοσ διφερεντεσ
γοβιερνοσ θυε χονδυϕερον αλ πασ.
1Ελ αυτορ εσ Προφεσορ ε Ινϖεστιγαδορ αν λα Εσχυελα Συπεριορ δε ∆ερεχηο ψ λα Φαχυλταδ δε Χιενχιασ
Ηυµανασ, δε λα Υνιϖερσιδαδ Ναχιοναλ δελ Χεντρο δε λα Προϖινχια δε Βυενοσ Αιρεσ.
Τ
2 Φερνανδο Χαρλοσ Υρθυιζα
ΧΑΡΤΑΠΑΧΙΟ
Παρα ελλο εσ νεχεσαριο τενερ εν χυεντα θυε, δελ µισµο µοδο θυε λα σοχιεδαδ
αργεντινα σε ϖιο προφυνδαµεντε διϖιδιδα α χαυσα δε αλγυνοσ χονφλιχτοσ
πολτιχοσ δε διφχιλ ρεσολυχι⌠ν ταλεσ χοµο λα εξχλυσι⌠ν δελ περονισµο δε λα
αρενα πολτιχα δεσδε µεδιαδοσ δε 1955, ελ συργιµιεντο δε οργανιζαχιονεσ
πολτιχασ αρµαδασ εν λα δχαδα δε 1960 ψ λα ινεξοραβλε χρισισ δελ εσταδο δε
βιενεσταρ εν συ ϖερσι⌠ν λοχαλ δεσδε µεδιαδοσ δε λοσ ×70, λα ιγλεσια συµ⌠ α στοσ
−θυε λα ινϖολυχραβαν χοµο προταγονιστα εν υνα σοχιεδαδ χονϖυλσιοναδα−,
δισπυτασ προπιασ θυε σιγναραν συ προχεσο ηιστ⌠ριχο ποστεριορ. Εν εφεχτο, λα
χονϖοχατορια αλ Χονχιλιο ςατιχανο ΙΙ ψ συ ινφλυϕο ρενοϖαδορ εν υνα ινστιτυχι⌠ν
θυε εν λα Αργεντινα σε χαραχτεριζα πορ ελ χονσερϖαδορισµο, λα εσπεχιαλ
ιντερπρεταχι⌠ν δε λασ ρεσολυχιονεσ χονχιλιαρεσ θυε σε ηιχιερον εν λα ρευνι⌠ν δε
λα Χονσεϕο Επισχοπαλ Λατινο Αµεριχανο (ΧΕΛΑΜ) εν Μεδελλν εν 1968, λασ
διϖερσασ ϖισιονεσ θυε τενα ελ χλερο αχερχα δελ Περονισµο αχτορ φυνδαµενταλ
δε λα ποχα− ψ ελ µοδο εν θυε διστιντοσ σεχτορεσ δε λα ιγλεσια σε ρελαχιοναρον
χον λα διχταδυρα µιλιταρ α παρτιρ δε 1976, πλαντεαρ〈ν υν πανοραµα µυψ
παρτιχυλαρ εν ελ µοµεντο δε δεµοχρατιζαχι⌠ν δελ σιστεµα πολτιχο αργεντινο.
Χοµπρενδερ ελ προχεσο ιντερνο δε λα Ιγλεσια πρεϖιο α λα δχαδα δε λα
ρεχοµποσιχι⌠ν δεµοχρ〈τιχα αργεντινα εσ ινελυδιβλε παρα τενερ εν χλαρο χοµο
λλεγα λα ινστιτυχι⌠ν α λοσ α〉οσ ×80 ψ χ⌠µο εστα σιτυαχι⌠ν ϖα α ινχιδιρ εν συ
ρελαχι⌠ν χον ελ σιστεµα δεµοχρ〈τιχο εν γενεραλ ψ ελ γοβιερνο ραδιχαλ εν
παρτιχυλαρ. Πορ λο ταντο ϖαµοσ α πρεσενταρ υν βρεϖε βαλανχε δε λοσ απορτεσ δε
χαδα υνο δε λοσ ηιτοσ µενχιοναδοσ.
1. Λα ηερενχια δελ Χονχιλιο ςατιχανο ΙΙ
Ελ Χονχιλιο ςατιχανο ΙΙ πασ⌠ α λα ηιστορια χονϖερτιδο εν σµβολο δε λα
απερτυρα εχλεσι〈στιχα αλ µυνδο µοδερνο. Ελ Χονχιλιο φυε ανυνχιαδο πορ ελ παπα
ϑυαν ΞΞΙΙΙ ελ 25 δε ενερο δε 1959, ψ χελεβρ⌠ 178 σεσιονεσ δυραντε λοσ µεσεσ
δε οτο〉ο α λο λαργο δε χυατρο α〉οσ χονσεχυτιϖοσ. Λα πριµερα ρευνι⌠ν τυϖο λυγαρ
ελ 11 δε οχτυβρε δε 1962, ψ λα λτιµα ελ 8 δε διχιεµβρε δε 1965.2
Λα πριµερα ρεαχχι⌠ν αντε ελ Χονχιλιο φυε εν συ µαψορ παρτε φαϖοραβλε. Υνο
δε λοσ ρεσυλταδοσ µ〈σ ιµπορταντεσ φυε ελ εστρεχηαµιεντο δε ρελαχιονεσ εντρε λασ
2∀ςατιχανο ΙΙ, Χονχιλιο,∀ Ενχιχλοπεδια Μιχροσοφτ→ Ενχαρτα→ 2000. 1993−1999 Μιχροσοφτ
Χορπορατιον. Ρεσερϖαδοσ τοδοσ λοσ δερεχηοσ.

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA