El reino de los derechos y la objetividad de la moral

Autor:Jose Juan Moreso
Páginas:1-46
 
EXTRACTO GRATUITO
ϑοσ ϑυαν Μορεσο
ΧΑΡΤΑΠΑΧΙΟ
ΕΛ ΡΕΙΝΟ ∆Ε ΛΟΣ ∆ΕΡΕΧΗΟΣ Ψ ΛΑ
ΟΒϑΕΤΙςΙ∆Α∆ ∆Ε ΛΑ ΜΟΡΑΛ
ϑοσ ϑυαν Μορεσο
Υνιϖερσιτατ Ποµπευ Φαβρα (Βαρχελονα)
Ωε µαψ τηινκ οφ µοραλιτψ ασ α χοντινεντ
ανδ οφ ριγητσ ασ α τερριτορψ ορ ρεαλµ
σοµεωηερε ιν ιτ; υνδερστανδινγ ωηατ ισ
ωιτηιν τηε ρεαλµ οφ ριγητσ ρεθυιρεσ γεττινγ
α σενσε οφ ωηερε ιν τηε χοντινεντ ιτ λιεσ.
ϑ.ϑ. Τηοµσον1
. Ελ χασο Σαφιψα
∆υραντε λοσ πριµεροσ µεσεσ δε 2002, χιρχυλ⌠ πορ λα ρεδ λα
νοτιχια δε θυε υν τριβυναλ δε Σηαρια, εν Γωαδαβαωα (Σοκοτο,
Νιγερια), ηαβα χονδεναδο α µυερτε πορ λαπιδαχι⌠ν α Σαφιψα
Ψακυβυ Ηυσσαινι, πορ ελ πρεσυντο δελιτο δε αδυλτεριο. Ιντερνατιοναλ Αµνεστψ
σολιχιταβα θυε σε ενϖιαρα υν µενσαϕε δε χορρεο ελεχτρ⌠νιχο αλ εµβαϕαδορ δε
Νιγερια εν Εσπα〉α, πιδιενδο θυε διχηα σεντενχια φυερα ανυλαδα. Λα χαµπα〉α
∗ ςερσιον εσ πρεϖιασ δε εστε τραβ αϕο φυερον πρεσενταδα σ εν ελ Σεµιναριο δε Φι λοσοφα δελ
∆ερεχηο δε λα Υνιϖερσιτατ Ποµ πευ Φαβρα (Βαρχελονα), ελ 6 δε µαψο δε 2002, εν ελ ∆ιπαρτιµεντο δι
Χυλτυρα Γιυριδιχα Γιοϖανν ι Ταρελλο δε λα Υνιϖε ρσιτ◊ δι Γε νοϖα, ελ 23 δε µαψο δε 2002 ψ εν υν
σεµιναριο εν ελ µαρχο δε υν προψεχ το δε ινϖεστιγα χι⌠ν διριγιδο πο ρ Ενριχο ∆ιχιοττι ψ ∆ ανιλο Ζολο,
εν ελ ∆ιπαρτιµεντο δι ∆ιριττο Πυβλιχο δε λα Υνιϖερσιτ◊ δι Πισα, ελ 27 δε µαψο δε 20 02. Υν
αγραδεχιµιεντο εσπεχιαλ µερεχεν λοσ χοµενταριοσ δε Πιερλυιγι Χηιασσονι, Παολο Χοµανδυχχι,
Ενριχο ∆ιχιοττι, ϑορδι Φερρερ, Ερνεστο Γαρζ⌠ν ςαλδσ, Λε τιζια Γιανφορµαγγιο, Περε Φαβρα, Ριχχαρδο
Γυαστινι, Μαρισα Ιγλεσιασ, Φρανχισχο Λαπορτα, ϑοργε Μαλεµ, ϑοσεπ Λλυ σ Μαρτ, ∆αϖιδ Μαρτνεζ,
Τεχλα Μαζζαρεσε, Μαριβελ Ναρϖ〈εζ, ϑ οσ Λυισ Πρεζ Τριϖι〉ο, Χριστινα Ρε δονδο, Νευσ Τορβισχο,
ϑοσεπ Μ αρια ςιλαϕοσαν α ψ ∆ανιλο Ζολο. Λα ρπλιχα δε Βρυνο Χελανο εν ελ σεµιναριο πισανο φυε ταν
αγυδα ε ιντελιγεντε χοµο σιεµπ ρε, δε ηεχηο µι αγραδεχιµιεντο α Βρυνο νο χαβε εν εστασ λνεασ,
πορ εστα ραζ⌠ν α λ δεδιχο εστε τραβα ϕο; ψ, παρχιαλµεντε , τρατο δε χο ρρεγιρ αλγυνοσ πυντ οσ, ινσπιραδο
εν συ ρπλιχα, εν ελ Ποστσχρ ιπτ.
1 ϑυδιτη ϑαρϖισ Τηοµσον, Τηε Ρεαλµ οφ Ριγ ητσ (Χαµβριδγε, Μασσ. : Ηαρϖαρδ Υνιϖερσιτψ Πρεσσ,
1990), π.3.
1
ϑοσ ϑυαν Μορεσο
Χαρταπαχιο Ν≡ 4
χονσιγυι⌠, σ⌠λο εν Εσπα〉α, µ〈σ δε σεισχιεντασ µιλ αδηεσιονεσ. ∆ε ηεχηο, ελ
25 δε µαρζο δε 2002, ελ τριβυναλ δε απελαχι⌠ν δε Σοκοτο αχεπτ⌠ ελ ρεχυρσο ψ
ρεϖοχ⌠ λα σεντενχια. Ψο, χοµο ταντοσ οτροσ, ρεχιβ λα νοτιχια ψ εσχριβ ελ
µενσαϕε δε χορρεο ελεχτρ⌠νιχο αλ εµβαϕαδορ δε Νιγερια. ∆ιχηο µενσαϕε
ηαχα ρεφερενχια α διϖερσοσ Χονϖενιοσ ιντερναχιοναλεσ ρατιφιχαδοσ πορ
Νιγερια, περο ταµβιν α〉αδα θυε ελ γοβιερνο δε Νιγερια τιενε λα οβλιγαχι⌠ν
δε προτεγερ λασ ϖιδασ δε τοδοσ συσ χιυδαδανοσ δε υνα µανερα ϕυστα ψ
εθυιτατιϖα. Αλ εσχριβιρ ελ µενσαϕε, εσ οβϖιο, µε εσταβα ινµισχυψενδο εν λοσ
ασυντοσ δε Νιγερια ψ εν λα φορµα εν θυε ελ γοβιερνο δε Νιγερια δεβε τραταρ α
συσ χιυδαδανοσ. Νυνχα ηε εσταδο εν Νιγερια ψ, µυψ προβαβλεµεντε, νυνχα
χονοχερ α Σαφιψα. ↵Χυ〈λεσ σον, εντονχεσ, λασ ραζονεσ θυε ϕυστιφιχαν ελ
ηεχηο δε ενϖιαρ µενσαϕεσ χοµο εστοσ? Μυχηοσ, εντρε λοσ χυαλεσ µε χυεντο,
αργιραν θυε Σαφιψα τιενε υν δερεχηο µοραλ α νο σερ λαπιδαδα ψ, αδεµ〈σ,
θυε Σαφιψα τιενε υν δερεχηο λεγαλ α νο σερ λαπιδαδα, εν ϖιρτυδ δε λοσ
Χονϖενιοσ ρατιφιχαδοσ πορ Νιγερια. Εσ µ〈σ, ταλ δερεχηο λεγαλ εστ〈 ϕυστιφιχαδο
εν λοσ δερεχηοσ µοραλεσ δε Σαφιψα, θυε χοµπορταν λα οβλιγαχι⌠ν δε Νιγερια
δε νο χονδεναρλα α µοριρ λαπιδαδα.
Εστε τραβαϕο τρατα δε αργυµενταρ α φαϖορ δε λα ϖερδαδ δε προποσιχιονεσ
χοµο λα θυε εσταβλεχε θυε Σαφιψα τιενε ελ δερεχηο µοραλ α νο σερ λαπιδαδα,
ινχλυσο σι λασ οπινιονεσ δε λοσ νιγεριανοσ σον θυε Σαφιψα νο τιενε ταλ
δερεχηο µοραλ, εστο εσ, θυε συ οπινι⌠ν χονσιδερα χορρεχτα µοραλµεντε λα
πρ〈χτιχα δε χαστιγαρ ελ αδυλτεριο χον λα λαπι δαχι⌠ν. Λα ϖερδαδ δε ταλεσ
προποσιχιονεσ πρεσυπονε υν χιερτο 〈µβιτο δε οβϕετιϖιδαδ παρα λασ χυεστιονεσ
µοραλεσ.
∆αρ πορ πρεσυπυεστο θυε λα µεϕορ ϕυστιφιχαχι⌠ν δε λα υνιϖερσαλιδαδ δε
λοσ δερεχηοσ ηυµανοσ, ρεχονοχιδα εν λα µαψορα δε φορµυλαχιονεσ
χονϖενχιοναλεσ, εσ λα ατριβυχι⌠ν δε δερεχηοσ µοραλεσ α τοδοσ λοσ σερεσ
Ελ ρεινο δε λοσ δερεχηοσ ψ λα οβϕετιϖιδαδ δε λα µοραλ
Χαρταπαχιο Ν≡ 4
ηυµανοσ. Νο δισχυτιρ ταµποχο λα δελιµιταχι⌠ν δελ 〈µβιτο δε λοσ δερεχηοσ
εν ελ τερριτοριο, µ〈σ αµπλιο, δε λα µοραλιδαδ, νι λα νοχι⌠ν δε δερεχηο, δε λα
θυε χοµο εσ λα ποσιχι⌠ν µαψοριταρια− πυεδε προπορχιοναρσε υν αν〈λισισ
ηοηφελδιανο; 2 εν χονχρετο υνα οραχι⌠ν χοµο Σαφιψα τιενε ελ δερεχηο µοραλ
α νο σερ λαπιδαδα πυεδε αναλιζαρσε εν τρµινοσ δε Ηαψ υνα νορµα µοραλ
θυε προηβε λαπιδαρ α Σαφιψα. Τραταρ δε µοστραρ θυε σολαµεντε
γαραντιζανδο υν εσπαχιο παρα λα οβϕετιϖιδαδ δε λα µοραλιδαδ ποδεµοσ
ασεγυραρ υν λυγαρ εσταβλε α λοσ δερεχηοσ εν νυεστρο δισε〉ο ινστιτυχιοναλ. Σιν
εµβαργο, µι εστρατεγια σερ〈 υνα εστρατεγια ινδιρεχτα. Λα οβϕετιϖιδαδ δε λα
µοραλιδαδ σε ϖε αµεναζαδα, εν µι οπινι⌠ν, δε δοσ φορµασ ινδεπενδιεντεσ
χονχεπτυαλµεντε εντρε σ: ελ εσχεπτιχισµο µοραλ ψ ελ ρελατιϖισµο µοραλ. Εν
λα µεδιδα εν θυε ελ εσχεπτιχισµο ψ ελ ρελατιϖισµο πυεδαν σερ σοχαϖαδοσ,
θυεδαρ〈 υν µαψορ εσπαχιο χονχεπτυαλ παρα λα οβϕετιϖιδαδ δε λα µοραλιδαδ.
2. Σιγητσεεινγ πορ λα µετατιχα3
Ποδεµοσ πρεσενταρ, δε µανερα µυψ συµαρια, λασ ποσιχιονεσ θυε σε
δεβατεν εν λα µετατιχα αχτυαλ χον αρρεγλο α λα ρεσπυεστα θυε δαν α λασ τρεσ
σιγυιεντεσ χυεστιονεσ:4
2 Ωεσλεψ Νεωχοµβ Ηοηφελδ, Φυνδ αµενταλ Λεγ αλ Χονχεπτ ιονσ (Νεω Η αϖεν: Ψαλε Υνιϖερσιτψ
Πρεσσ, 1919). ςανσε, πορ εϕε µπλο, ϑυδιτη ϑαρϖισ Τηο µσον, Τηε Ρεαλ µ ο φ Ρι γητσ (Χαµβριδ γε,
Μασσ.: Ηαρϖαρδ Υνιϖερσιτψ Πρεσσ, 1990), Ρεξ Μαρτιν, Α Σψ στεµ οφ Ριγητσ (Οξφορδ: Οξφ ορδ
Υνιϖερσιτψ Πρεσσ, 1993), Χαρλ Ω ελλµαν, Ρεαλ Ριγητσ (Οξφορδ: Οξφορδ Υνιϖερσιτψ Πρεσσ, 1995),
Ανδρεω Ηαλπιν, Ριγη τσ ανδ Λαω. Αναλι σισ ανδ Τηεορψ (Οξ φορδ: Ηαρτ Πυβλισηινγ, 1997).
3 Υνα ϖισιτα µ〈σ παυσαδα πυεδε οβτνερσε χον λα λεχτυ ρα δε λ εξ χελεντε τραβαϕο δε Στεπηεν
∆αρωαλλ, Αλλαν Γιββαρδ, Πετερ Ραιλτον, Τοωαρδ Φιν δε σιχλε Ετηιχσ: Σοµε Τρενδσ, Πηιλοσοπηιχαλ
Ρεϖιεω, 1 01 (1992): 115−189.
4 Λα φορµα δε πρεσενταρ λα χυεστι ⌠ν ε ϖοχα, αυνθυε νο χοινχιδε χον, λα δε Πηιλ ιππ Πεττιτ,
Εµβραχινγ Οβϕεχτιϖιτψ ιν Ετηιχσ εν Βριαν Λειτερ (εδ.), Οβϕ εχτιϖιτψ ιν Λαω ανδ Μοραλσ
(Χαµβριδγε: Χα µβριδγε Υνιϖερσιτψ Πρεσσ, 2001), ππ. 234−286, εν π. 234.

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA