Reflexiones sobre el problema de las convivencias de pareja en el Derecho Internacional Privado

Autor:María Florencia Calá
Páginas:1-23
 
EXTRACTO GRATUITO
ΧΑΡΤΑΠΑΧΙΟ ∆Ε ∆ΕΡΕΧΗΟ
ΡΕΦΛΕΞΙΟΝΕΣ ΣΟΒΡΕ ΕΛ ΠΡΟΒΛΕΜΑ ∆Ε
ΛΑΣ ΧΟΝςΙςΕΝΧΙΑΣ ∆Ε ΠΑΡΕϑΑ ΕΝ ΕΛ
∆ΕΡΕΧΗΟ ΙΝΤΕΡΝΑΧΙΟΝΑΛ ΠΡΙςΑ∆Ο
ΜΑΡ⊆Α ΦΛΟΡΕΝΧΙΑ ΧΑΛℑ
ΥΝΙςΕΡΣΙ∆Α∆ ΝΑΧΙΟΝΑΛ ∆ΕΛ ΧΕΝΤΡΟ
1. Α ΜΟ∆Ο ∆Ε ΙΝΤΡΟ∆ΥΧΧΙΝ
ν λα αχτυαλιδαδ, υνο δε λοσ ρετοσ φυνδαµενταλεσ δελ ∆ερεχηο εσ ελ
δε δελιµιταρ ψ ρεδεφινιρ λα ινστιτυχι⌠ν φαµιλιαρ, δισε〉ανδο πολτιχασ
φαµιλιαρεσ χαπαχεσ δε δαρ ρεσπυεστα α λασ ρειϖινδιχαχιονεσ συργιδασ
δε νυεϖασ φενοµενολογασ σοχιαλεσ. ∆οσ σον, εν χονχρετο, λασ χυεσ−
τιονεσ εν τορνο α λασ χυαλεσ γιραν εσενχιαλµεντε λασ ρεφλεξιονεσ πλαντεαδασ. Πορ
υν λαδο, λα διϖερσιφιχαχι⌠ν δε λασ εστρυχτυρασ φαµιλιαρεσ αντε λα πλυραλιδαδ δε
µοδελοσ δε φαµιλια χονσταταβλεσ εν ελ χοµπλεϕο σοχιολ⌠γιχο; ψ πορ οτρο, λα χον−
σιγυιεντε διϖερσιφιχαχι⌠ν δε λασ φορµασ ϕυρδιχασ δε ρεγυλαχι⌠ν δε λασ ρελαχιονεσ
ιντερπερσοναλεσ θυε σε χαραχτεριζαν πορ λα χονϖιϖενχια δε παρεϕα ο µορε υξοριο.
Υνα αδεχυαδα χοντεµπλαχι⌠ν δε λα ρεαλιδαδ σοχιο−ϕυρδιχα ποσµοδερνα,
περµιτε ϖισλυµβραρ λα χρισισ δελ µοδελο τραδιχιοναλ δε φαµιλια. Ηιστ⌠ριχαµεντε,
σοβρε ελ φυνδαµεντο δε λα ινστιτυχι⌠ν µατριµονιαλ, λοσ ορδεναµιεντοσ νορµατι−
ϖοσ ναχιοναλεσ χαπταβαν λα ρεγυλαχι⌠ν µατεριαλ δε λασ ρελαχιονεσ φαµιλιαρεσ εν
τορνο α δοσ εϕεσ φυνδαµενταλεσ: λα δεφενσα δε λα φαµιλια λεγτιµα, χρεαδα α παρ−
τιρ δελ µατριµονιο; ψ υνα εστρυχτυρα φαµιλιαρ ϕεραρθυιζαδα, θυε προπιχιαβα λα
υνιδαδ ϕυρδιχα δε λα φαµιλια εν τορνο α λα φιγυρα δελ µαριδο−παδρε1.
1 ςασε ∆ΟΜ⊆ΝΓΥΕΖ ΛΟΖΑΝΟ, Πιλαρ: Νοϖεδαδεσ λεγαλεσ ψ τενδενχιασ ρεφορµαδορασ εν
λα ρεγυλαχι⌠ν δε λασ ινστιτυχιονεσ ψ φιγυρασ ϕυρδιχασ ρελατιϖασ α λασ υνιονεσ µορε υξοριο, πυ−
βλιχαδο εν λα Ρεϖιστα Ελεχτρ⌠νιχα δε Εστυδιοσ Ιντερναχιοναλεσ, Νµερο 12, διχιεµβρε δε
2006, ηττπ://ωωω.ρεει.οργ/ινδεξ.πηπ/ρεϖιστα/νυµ12/αρτιχυλοσ/νοϖεδαδεσ−λεγαλεσ−τενδενχιασ−
ρεφορµαδορασ−ρεγυλαχιον−ινστιτυχιονεσ−φιγυρασ−ϕυριδιχασ−ρελατιϖασ−υνιονεσ−µορε−υξοριο,
Ε
2 Φλορενχια Χαλ〈
ωωω.χαρταπαχιο.εδυ.αρ
Σιν εµβαργο, α λο λαργο δε λα σεγυνδα µιταδ δελ σιγλο ΞΞ, σε αβρε χαµινο
υν προφυνδο ρεπλαντεο δε λοσ ϖαλορεσ µοραλεσ ψ χυλτυραλεσ τραδιχιοναλεσ, θυε
ηαβαν σιδο ελ φυνδαµεντο δε εσα χονχρετα εστρυχτυρα φαµιλιαρ ψ δε αθυλ δε−
τερµιναδο χοντενιδο δελ σιστεµα ϕυρδιχο. ⊃στε σε χαραχτεριζα πορ δοσ ρειϖινδι−
χαχιονεσ: λα ασπιραχι⌠ν α λα ιγυαλδαδ ϕυρδιχα εντρε ηοµβρε ψ µυϕερ ψ, σιµυλτ〈−
νεαµεντε, λα ασπιραχι⌠ν α λα ιγυαλδαδ ϕυρδιχα εντρε λοσ ηιϕοσ, χον ινδεπενδεν−
χια δε λα νατυραλεζα δε συ φιλιαχι⌠ν. Εστε προχεσο, φυνδαδο εν ελ προγρεσιϖο ρε−
χονοχιµιεντο δε λα ρεαλιζαχι⌠ν περσοναλ ψ ελ λιβρε δεσαρρολλο δε λα περσοναλι−
δαδ, χοµο ϖαλορεσ συπεριορεσ εν ελ εσταβλεχιµιεντο ψ ορδεναχι⌠ν δε λασ ρελα−
χιονεσ περσοναλεσ, σε ηα τραδυχιδο εν υνα προγρεσιϖα εξτενσι⌠ν −χυαντιτατιϖα ψ
χυαλιτατιϖα− δε λοσ 〈µβιτοσ µατεριαλεσ σοµετιδοσ αλ εϕερχιχιο δε λα αυτονοµα
δε λα ϖολυνταδ δε λοσ ιντερεσαδοσ2.
Χλαρα χονσεχυενχια δε εστα προφυνδα τρανσφορµαχι⌠ν εν ελ χοµπλεϕο σοχιο−
λ⌠γιχο ψ αξιολ⌠γιχο, χονστιτυψε ελ ρεχονοχιµιεντο δε διϖερσοσ µοδελοσ δε φα−
µιλια, δεντρο δε λοσ χυαλεσ ελ µοδελο φαµιλιαρ νο−ινστιτυχιοναλιζαδο ηα αλχαν−
ζαδο εντιδαδ προπια −σοχιαλ ψ ϕυρδιχα−, χοεξιστιενδο χον λα ινστιτυχι⌠ν ϕυρδιχα
µατριµονιαλ ψ χονστιτυψενδο, ασιµισµο, υνα αυτντιχα αλτερνατιϖα ιδεολ⌠γιχα α
λα µισµα3.
25/06/2012.
2 Πυεδε ϖερσε ΑΖΠΙΡΙ, ϑοργε Ο.: Υνιονεσ δε Ηεχηο, Ηαµµυραβι, Βυενοσ Αιρεσ, 2003,
π〈γ. 23.
3 Ελλο πυεστο θυε εστιµαµοσ θυε υνο δε λοσ µ⌠ϖιλεσ θυε χονδυχεν α λασ παρεϕασ α λα νο
φορµαλιζαχι⌠ν λεγαλ εσ ελ δεσεο δε απαρταρσε δε τοδα ινστιτυχιοναλιζαχι⌠ν ποσιβλε, ηυψενδο δε
λα ιντροµισι⌠ν εσταταλ εν συσ ϖιδασ ντιµασ. Σε ϖισλυµβρα υν δεσεο πορ µαντενερ συσ ρεσπεχτι−
ϖασ λιβερταδεσ, εντενδιενδο στασ νο χοµο λα ποσιβιλιδαδ δε ροµπερ εν χυαλθυιερ µοµεντο λα
υνι⌠ν, σινο χοµο λα χονχεπχι⌠ν δε θυε εν ραζ⌠ν δε εσα λιβερταδ λα υνι⌠ν σε ϖε φορταλεχιδα. Νο
οβσταντε, ρεχονοχεµοσ θυε εν λα ρεαλιδαδ εν θυε νοσ ηαλλαµοσ ινµερσοσ, ελ ινχρεµεντο σιγνι−
φιχατιϖο δε λασ παρεϕασ χονϖιϖιεντεσ δεσχανσα ταµβιν εν οτροσ µοτιϖοσ. Εν δετερµιναδοσ
σεχτορεσ σοχιαλεσ, λασ περσονασ εσχογεν εστα µοδαλιδαδ δε ϖιδα ρελεγ〈νδοσε δε λα υνι⌠ν φορ−
µαλιζαδα, πορθυε ελ µατριµονιο νο σε ενχυεντρα ενχαρναδο εν συ ιδιοσινχρασια; α〉αδινδοσε
α εστο ελ ηεχηο δε θυε εν ζονασ µαργιναδασ πορ ελ φλαγελο δε λα ποβρεζα, λασ περσονασ νο χον−
τραεν νυπχιασ πορθυε νο πυεδεν. Εν ταλεσ συπυεστοσ, σε διϖισαν λµιτεσ νεχεσαριοσ −
εχον⌠µιχοσ σοχιαλεσ ψ χυλτυραλεσ−, θυε δετερµιναν θυε χιερτοσ γρυποσ ηυµανοσ νο αχχεδαν αλ
µοδελο δε φαµιλια λεγαλ, δεσπρενδινδοσε δε ελλο θυε ελ δεσχονοχιµιεντο δε εστασ ρεαλιδαδεσ
χονχυλχαρα λα προτεχχι⌠ν ιντεγραλ δε εστασ φαµιλιασ. Αδεµ〈σ δε εστοσ πατρονεσ, ταµβιν σε
δετεχτα ελ αυµεντο σιγνιφιχατιϖο δε λασ σεπαραχιονεσ δε ηεχηο ψ δε λα διϖορχιαλιδαδ, χυεστιο−
νεσ θυε ηαν ινχρεµενταδο ελ ϖολυµεν χυαντιτατιϖο δε λασ υνιονεσ δε ηεχηο. Φιναλµεντε, πο−
δεµοσ µενχιοναρ λα ηοµοσεξυαλιδαδ δε λοσ ιντεγραντεσ δε λα παρεϕα, θυιενεσ αλ µοµεντο δε
ρεπαρτιρ τροπιεζαν µυχηασ ϖεχεσ χον λµιτεσ νεχεσαριοσ ϕυρδιχο−πολτιχοσ−, ψα θυε λα µαψορ
παρτε δε λοσ ορδεναµιεντοσ νορµατιϖοσ σ⌠λο χαπταν χοµο µατριµονιο αθυελ θυε σε δα εντρε

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA