¿Qué se quiere decir cuando se dice 'naturaleza'?

Autor:Juan Jose Bentolila
Páginas:1-23
 
EXTRACTO GRATUITO
ϑυαν ϑοσ Βεντολιλα
ΧΑΡΤΑΠΑΧΙΟ
2004
↵ΘΥ⊃ ΣΕ ΘΥΙΕΡΕ ∆ΕΧΙΡ ΧΥΑΝ∆Ο ΣΕ
∆ΙΧΕ ΝΑΤΥΡΑΛΕΖΑ?
ϑυαν ϑοσ Βεντολιλα
Λασ παλαβρασ θυε σιρϖεν παρα δεσιγναρ δοσ
οβϕετοσ διστιντοσ οχυλταν αθυελλο θυε λοσ
διστινγυε
Ρεν Μαγριττε
ν λασ ποστριµερασ δελ σιγλο πασαδο, ελ σαβερ βιοτιχο σε ηα ρεϖελαδο
πλενο δε οπινιονεσ σοβρε θυ σε δεβε ο θυ νο σε δεβε ηαχερ εν ελ
χαµπο δε λα ϖιδα. Λα φυνδαµενταχι⌠ν δε ταλεσ ποστυρασ µυχηασ ϖεχεσ
σε ηα απροξιµαδο αλ απριορισµο αχιεντφιχο, γενερανδο εστυπορ εν
θυιενεσ ιντενταµοσ βρινδαρ αλγυνα δεµοστραχι⌠ν δε νυεστρο δεχιρ. Ασ, εν
χοντραποσιχι⌠ν αλ ιµπερατιϖο τεχνολ⌠γιχο1, σε ηα διχηο θυε νο σε δεβε ηαχερ τοδο
λο θυε σε πυεδε ηαχερ. Ψ ελλο σε χονστιτυψε εν υν πρινχιπιο, νο οριγιναριο σινο
δεριϖαδο δε οτροσ (τιχοσ), χον µαψορ ο µενορ γραδο δε εξπλιχιταχι⌠ν ψ εξποσιχι⌠ν
ραχιοναλ. Εστε τραβαϕο ιντεντα πονερ εν χρισισ αλγυνοσ χονχεπτοσ ϖερτιδοσ αλ
ρεσπεχτο.
Αδεντρ〈νδονοσ εν ελ αν〈λισισ, χαβε απυνταρ θυε λα ινγενιερα γεντιχα ηα
δεσχυβιερτο νυεϖασ ποσιβιλιδαδεσ χιεντφιχασ, θυε ναχεν ηοψ α ραζ δελ ϖερτιγινοσο
ψ αϖασαλλαντε αϖανχε εν ελ χαµπο τεχνολ⌠γιχο. Α ταλ ρεσπεχτο, σε οψεν ϖοχεσ θυε,
φρεντε α υνα δεστρυχχι⌠ν χρτιχα ψ ραζοναδα δε λοσ αργυµεντοσ οποσιτορεσ αλεγαδοσ
Αβογαδο. ∆οχεντε δε λα Χ〈τεδρ α Α δε Ιντροδυχχι⌠ν αλ ∆ερεχηο ψ αψ υδαντε δε ινϖεστιγαχι⌠ν
αδσχριπτο αλ Χεντρο δε Ινϖεστιγαχιον εσ δε Φιλοσοφα ϑυρδιχα ψ Φ ιλοσοφα Σοχιαλ, Φα χυλταδ δε
∆ερεχηο, Υνιϖερσιδαδ Ναχι οναλ δε Ροσα ριο. Αλυµνο δ ε λα Μαεστρα εν ∆ερεχηο Πριϖαδο, Φαχυλ ταδ
δε ∆ερεχηο, Υνιϖερσιδαδ Ναχιοναλ δε Ροσαριο.
1 Αλ ηαβλα ρ δε ιµπερατιϖο τεχνολ⌠ γιχο νοσ ρεφεριµ οσ α (...) εξτενδερ λοσ λµιτ εσ δελ ιµπεριο
ηυµανο παρα εφεχτυαρ τοδασ λα σ χοσασ ποσιβλεσ; ΒΑΧΟΝ, Φρανχισ; Λα Νυεϖα Ατλ〈ντιδα, τραδ.
ϑυαν Αδολφο ς〈 ζθυεζ, Βυενοσ Αιρεσ, Λοσα δα Σ.Α., 1941, π〈γ. 145.
Ε
ϑυαν ϑοσ Βεντολιλα
Χαρταπαχιο Ν≡ 4
εν ρελαχι⌠ν α διφερεντεσ πρ〈χτιχασ, σε ρεφυγιαν εν ελ χαρ〈χτερ συπυεσταµεντε
ινσαλϖαβλε δε λα χοντραδιχχι⌠ν εξιστεντε εντρε εσασ εξπεριενχιασ ψ λα νατυραλεζα.
Χλαρο εστ〈 θυε, αλ ινδιχαρ εστα χοντραδιχχι⌠ν, θυιενεσ ασ ηαβλαν δενυνχιαν λα
εξιστενχια δε υν δεσαχυερδο εντρε λα πρ〈χτιχα γεντιχα ψ λα νατυραλεζα. Περο αθυλ
νο σε πρεσεντα χοµο υν δεσαχυερδο νευτρο ο µεραµεντε δεσχριπτιϖο, πυεσ νο σε
τρατα σ⌠λο δε δεφινιρ λοσ τρµινοσ δε λα χοµπαραχι⌠ν ψ πονερ δε ρελιεϖε λασ
δισχορδανχιασ, σινο θυε απαρεχε ελ χοµπροµισο χον τοδο υν εσπεχτρο δε
χονϖιχχιονεσ θυε λο χονϖιερτεν εν υν ϖερδαδερο δεσαχυερδο δε αχτιτυδ. Ελλο
ιµπλιχα υνα οποσιχι⌠ν, α ϖεχεσ ινσινυαδα ψ γεντιλ, α ϖεχεσ ενργιχα (...) δε
αχτιτυδεσ, εσ δεχιρ, υνα οποσιχι⌠ν δε προπ⌠σιτοσ, ασπιραχιονεσ, νεχεσιδαδεσ,
πρεφερενχιασ, δεσεοσ (...) τιενε θυε ϖερ χον λα φορµα χοµο ηαν δε σερ πρεφεριδασ
(φαϖορεδ) ο νο πρεφεριδασ2 λασ χοσασ.
Ελλο εσ δεβιδο, εν παρτε, α θυε ελ τρµινο νατυραλεζα νο εσ αϕενο αλ
φεν⌠µενο δε µυλτιϖοχιδαδ3 δε λοσ ϖοχαβλοσ, ψ λοσ διφερεντεσ σεντιδοσ ψ αλχανχεσ
θυε χαδα ιντερλοχυτορ λε βρινδε, γενεραρ〈ν διϖερσασ ποσιχιονεσ φρεντε α χαδα
προβλεµα πλαντεαδο. Συµαδο α ελλο, εν εστε χασο παρτιχυλαρ, λα δεσιγναχι⌠ν πρεχισα
δελ οβϕετο α θυε σε ηαχε ρεφερενχια χον λα παλαβρα συβ εξαµινε, σε διφιχυλτα εν
φυνχι⌠ν δε λα ϖαγυεδαδ4 δελ τρµινο.
Πορ τοδο λο εξπρεσαδο, εσ θυε νυεστρα φιναλιδαδ εν ελ πρεσεντε τραβαϕο σερ〈
δεϖελαρ θυ εσ λο θυε σε διχε, εν δεφινιτιϖα, χυανδο σε διχε νατυραλεζα.
1. Ελ ιτερ οβϕετο−δενοµιναχι⌠ν.
Χοµο συπυεστο δε παρτιδα5, νο ποδεµοσ δεϕαρ δε µενχιοναρ υν ασπεχτο
γνοσεολ⌠γιχο θυε συργε χυανδο χονσιδεραµοσ δεσδε υν πυντο δε ϖιστα
2 ΣΤΕςΕΝ ΣΟΝ; Τηε Νατυρε οφ Ετηιχαλ ∆ ισαγρεεµεντ, εν ΦΕΙΓΛ ψ ΣΕΛΛΑΡΣ; Ρεαδινγσ ιν
Πηιλοσοπ ηιχαλ Αναλψσισ, Απ πλετον Χεντυρψ  Χροφτσ Ινχ., 1949, π〈γ. 587; χιτ. ψ τραδ. πορ ΧΑΡΡΙ,
Γεναρ ο Ρ .; Νοτασ σοβρε ∆ερεχηο ψ Λενγυαϕε , Βυενοσ Αιρεσ, Αβελεδο Περροτ, 1965, π〈γ. 85.
Σοβρε λοσ διφερεντ εσ υσοσ δ ελ λενγυαϕε, ϖερ ταµβι ν ΧΟΠΙ, Ιρϖινγ Μ.; Ιντροδυχ χι⌠ν α λ α λ⌠γιχα,
34♠ εδ., τρ αδ. Νστορ Αλβερτο Μ γυεζ, Βυενοσ Αιρεσ , Ευδεβα, 1994, π〈γσ . 47 ψ σσ.
3 Σοβρε ελ φ εν⌠µενο δε µ υλτιϖοχιδαδ δοβλε δε το δοσ λοσ ϖοχαβλοσ π .ϖ. ΓΟΛ∆ΣΧΗΜΙ∆Τ ,
Ωερν ερ; Ιντρο δυχχι⌠ν φιλοσ⌠φιχα αλ ∆ε ρεχηο, 6♠ εδ., 5♠ ρειµπ. , Βυε νοσ Αιρεσ, ∆επαλµα, 1987,
π〈γσ. 1 ψ σσ.
4 ΧΑΡΡΙ, Γεναρο Ρ.; οπ. χιτ., π〈γσ. 58 ψ σσ.
5Αυνθυε χοµπρενδεµοσ θυε λασ ιδε ασ θυε σιγυεν σον χονο χιδασ πορ υν αµπλιο µ αργεν δε
λεχτορεσ, ε ντενδεµοσ θυε νο εσ οχιοσα συ εξπλι χιταχι⌠ν εν ελ πρ εσεντε τραβαϕο, α λοσ φινεσ δε βρινδαρ
υν αδεχυαδο πανοραµα α θυιενεσ νο εσ τυϖιεραν φαµιλιαρι ζαδοσ χον ελλασ.

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA