Oralidad, Inmediaciòn y Revisiòn de sentencias. ¿Armònicos o antagònicos en el proceso?

AutorYamila Carrasco
Páginas1-73
ΧΑΡΤΑΠΑΧΙΟ ∆Ε ∆ΕΡΕΧΗΟ
Οραλιδαδ, ινµεδιαχι⌠ν ψ ρεϖισι⌠ν, ςολ. 28, (2015), Χαρταπαχιο δε ∆ερεχηο, Φαχυλ−
ταδ δε ∆ερεχηο, ΥΝΙΧΕΝ, ΙΣΣΝ 1850−0722.
ΟΡΑΛΙ∆Α∆, ΙΝΜΕ∆ΙΑΧΙΝ Ψ ΡΕςΙΣΙΝ ∆Ε
ΣΕΝΤΕΝΧΙΑΣ. ↵ΑΡΜΝΙΧΟΣ Ο ΑΝΤΑΓΝΙΧΟΣ ΕΝ ΕΛ
ΠΡΟΧΕΣΟ?
ΥΝΑ ΙΝςΕΣΤΙΓΑΧΙΝ ΣΟΒΡΕ ΛΑ ΠΟΣΙΒΙΛΙ∆Α∆ ∆Ε
ΧΟΕΞΙΣΤΕΝΧΙΑ ∆Ε ΛΑΣ ΡΕΓΛΑΣ1
ΨΑΜΙΛΑ ΧΑΡΡΑΣΧΟ2
ΥΝΙςΕΡΣΙ∆Α∆ ΝΑΧΙΟΝΑΛ ∆ΕΛ ΧΕΝΤΡΟ
1. Ιντροδυχχι⌠ν
ντρε λασ ρεγλασ θυε ρεγυλαν λα αχτιϖιδαδ δε προχεσαλ, σε ενχυεντραν
λασ θυε σε ρελαχιοναν χον ελ µεδιο δε εξπρεσι⌠ν εν ελ προχεσο, χον
συσ φορµαλιδαδεσ ψ χον λα πρεσενχια εφεχτιϖα δελ ϕυζγαδορ δυραντε
συ τραµιταχι⌠ν. Ταµβιν εστ〈ν αθυελλασ ρελαχιοναδασ χον λα αχτιϖι−
δαδ δελ σεντενχιαρ ψ θυε σε χορρεσπονδεν χον λα χαλιδαδ ψ ελ νµερο δε ϕυζγα−
δορεσ, χον λα εϖαλυαχι⌠ν δε λοσ µεδιοσ δε χονφιρµαχι⌠ν ψ, χονχρεταµεντε, χον
1 Ελ πρεσεντε τραβαϕο σε ενµαρχα δεντρο δελ προψεχτο δε ινϖεστιγαχι⌠ν ιντιτυλαδο Ρελαχιονεσ
σοχιοχυλτυραλεσ εν ελ προχεσο ϕυδιχιαλ: οραλιδαδ, εσχριτυρα ψ ρεϖισι⌠ν δε σεντενχιασ, ραδιχαδο
εν λα Φαχυλταδ δε ∆ερεχηο δε ΥΝΙΧΕΝ, διριγιδο πορ λα ∆ρα. Ανδρεα Μεροι ψ ελ ∆ρ. Γαβριελ
Η. ∆ι Γιυλιο.
2 Λα αυτορα εσ Αβογαδα. ∆οχεντε εν λα ασιγνατυρα ∆ερεχηο Προχεσαλ Χιϖιλ ψ ∆ερεχηο Προ−
χεσαλ Πεναλ δελ ∆επαρταµεντο δε ∆ερεχηο Προχεσαλ δε λα Φαχυλταδ δε ∆ερεχηο δε ΥΝΙΧΕΝ.
Ε
2 Ψαµιλα Χαρρασχο
ωωω.χαρταπαχιο.εδυ.αρ
λα χαντιδαδ δε γραδοσ δε χονοχιµιεντο.
Α διφερενχια δε λοσ πρινχιπιοσ −θυε χονστιτυψεν διρεχτριχεσ σιν λοσ χυαλεσ νο εξιστε
προχεσο− σε διχε θυε λασ ρεγλασ µοδελαν ελ προχεδιµιεντο ψ λα αχτιϖιδαδ δελ ϕυζγαδορ
οστεντανδο υνα ιµπορτανχια σενσιβλεµεντε µενορ θυε λοσ πριµεροσ:
Σιν εστοσ νο ηαψ προχεσο; περο ηαβινδολο, ποχο ιµπορτα οντολ⌠γιχαµεντε θυε ελ
µεδιο δε εξπρεσι⌠ν αντε ελ ϕυζγαδορ σεα λα οραλιδαδ ο λα εσχριτυρα, πορ εϕεµπλο, εν
ταντο θυε λα ρεσπεχτιϖα ρεγλα νο δεσνατυραλιχε λα εσενχια µισµα δε προχεσο (Αλϖαρα−
δο ςελλοσο, 2000: 263).
Σιν εµβαργο, πρεσενταδασ λασ ρεγλασ εν φορµα βιναρια ο χοµο παρεσ αντιν⌠µιχοσ (ορα−
λιδαδ−εσχριτυρα; πυβλιχιδαδ−σεχρετο; ινµεδιαχι⌠ν−µεδιαχι⌠ν; ινστανχια νιχα−ινστανχια
µλτιπλε), εν χιερτοσ χασοσ ρεσυλτα ηαβιτυαλ θυε λοσ χοµπονεντεσ δε χαδα παρ σε χο−
ρρεσπονδαν ο βιεν χον ελ σιστεµα δισποσιτιϖο (πυβλιχιδαδ), ο βιεν χον ελ σιστεµα ιν−
θυισιτιϖο δε προχεσαµιεντο (σεχρετο). Εν οτροσ συπυεστοσ, αλ ρεχεπταρλασ, ελ λεγισλαδορ
ηα ρεχυρριδο α ραζονεσ ηιστ⌠ριχασ, σοχιολ⌠γιχασ, χυλτυραλεσ, εχον⌠µιχασ ο δε εστριχτα
χοντινγενχια πολτιχα.
Χεντρανδο νυεστρο εστυδιο εν λα οραλιδαδ, λα ινµεδιαχι⌠ν ψ εν λα ρεϖισι⌠ν δε λασ σεν−
τενχιασ ψ αηονδανδο εν συσ φυνδαµεντοσ, ελ προπ⌠σιτο δε εστα ινϖεστιγαχι⌠ν ηα σιδο
αναλιζαρ: 1) Σι, χοµο δισε〉οσ προχεσαλεσ θυε σον, ρεπερχυτεν φαϖοραβλεµεντε εν λα
χονσεχυχι⌠ν δελ φεν⌠µενο προχεσο ψ πορ ταλ, ποσιβιλιταν χον συ ινστρυµενταχι⌠ν ελ
µαψορ δεσπλιεγυε ο ρεαλιζαχι⌠ν δε λοσ πρινχιπιοσ εν λοσ θυε στε σε συστεντα; 2) Σ,
χονχρεταµεντε, λα οραλιδαδ ψ λα ινµεδιαχι⌠ν πυεδεν χοεξιστιρ εν ελ προχεσο χον ελ
δοβλε γραδο δε χονοχιµιεντο; ψ σι ασ φυερα, εν θυ µεδιδα λο ποσιβιλιταν.
Εντενδεµοσ θυε υνα πολτιχα λεγισλατιϖα (ρεσπονσαβλε) νο πυεδε οβϖιαρ ελ αβορδαϕε δε
εστοσ ασπεχτοσ α λα ηορα δε δεχιδιρ συ ρεχεπχι⌠ν, λιµιταχι⌠ν ο συπρεσι⌠ν δε λοσ ορδε−
ναµιεντοσ προχεσαλεσ.
2. Πριµερα παρτε
2.1 Νοχιονεσ Πρελιµιναρεσ
2.2 Ελ λενγυαϕε ψ συ ρεπρεσενταχι⌠ν γρ〈φιχα
Εν υνα δε λασ οπορτυνιδαδεσ εν λασ θυε ϑαµεσ Γολδσχηµιδτ (1961) δισερτ⌠ εν λα Υνι−
ϖερσιδαδ δε Μαδριδ, σε οχυπ⌠ δε ρεφλεξιοναρ σοβρε λοσ διστιντοσ προβλεµασ ϕυρδιχοσ ψ
πολτιχοσ δελ προχεσο ψ, δελ προχεσο πεναλ εν παρτιχυλαρ. Αλλ ηαβλ⌠ σοβρε λα οραλιδαδ,
Οραλιδαδ, Ινµεδιαχι⌠ν ψ ρεϖισι⌠ν δε σεντενχιασ 3
ΧΑΡΤΑΠΑΧΙΟ ∆Ε ∆ΕΡΕΧΗΟ
λα διστινγυι⌠ δε λα ινµεδιαχι⌠ν ϕυδιχιαλ ψ λα χονχεπτυαλιζ⌠ χοµο υνα φορµα δε εν−
τενδιµιεντο.
Εστα βρεϖε περο χλαρα µανερα δε χονχεβιρλα αψυδα α δεσχριβιρ λα οραλιδαδ ταλ χοµο
πριµερο εσ: χοµο υνα µοδαλιδαδ δελ λενγυαϕε πορ µεδιο δε λα χυαλ ποδεµοσ ηαχερ−
νοσ εντενδερ εν λα ϖιδα εν σοχιεδαδ; ψ λυεγο, σολο λυεγο, υνα φορµα χον λα θυε πυεδε
δισε〉αρσε ελ µτοδο δε δεβατε ϕυρδιχο πορ αντονοµασια: ελ προχεσο3.
Ηαβλαρ ψ εσχριβιρ χονστιτυψεν, αντεσ θυε τοδο, δοσ µοδοσ δε χοµυνιχαχι⌠ν διστιντοσ,
χον φυνχιονεσ σοχιαλεσ διφερεντεσ ψ χοµπλεµενταριασ (ℑλϖαρεζ, χιταδα πορ Μεροι,
2010). Νο οβσταντε, πυεδε δεχιρσε θυε µ〈σ θυε εσχριτασ, λασ λενγυασ σον σιστεµασ ο
χ⌠διγοσ δε ρεπρεσενταχι⌠ν ψ δε χοµυνιχαχι⌠ν εσενχιαλµεντε οραλεσ.
Εστασ σε γενεραν εν υνα φαχυλταδ, ελ λενγυαϕε, θυε νοσ διφερενχια δε λοσ ανιµαλεσ ψ
θυε εσ χοµν α τοδοσ λοσ σερεσ ηυµανοσ. Λα φαχυλταδ δελ λενγυαϕε εσ ρεσυλταδο δε υν
λεντο προχεσο εϖολυτιϖο δε µιλεσ δε σιγλοσ, θυε ηαν δεσαρρολλαδο ταντο λοσ σιστεµασ
ανατ⌠µιχοσ δε φοναχι⌠ν θυε ιντερϖιενεν εν λα αρτιχυλαχι⌠ν δε λοσ σονιδοσ χοµο λασ
〈ρεασ δελ χερεβρο θυε συστενταν λοσ χοµπλεϕοσ προχεσοσ σιµβ⌠λιχοσ ψ χοµυνιχατιϖοσ
(Γολδσχηµιδτ, 1961).
Λα εσχριτυρα, πορ συ παρτε, εσ υν σιστεµα σιµβ⌠λιχο ψ χοµυνιχατιϖο δε νατυραλεζα γρ〈−
φιχα, θυε τιενε πορ οβϕετο ρεπρεσενταρ σοβρε σοπορτε εσταβλε λοσ µενσαϕεσ ψ λοσ τεξτοσ.
Νο δεβεµοσ περδερ δε ϖιστα θυε ναχε χοµο υν χ⌠διγο συβσιδιαριο δε λα λενγυα ηα−
βλαδα, θυε εσ µυχηο µ〈σ ταρδα εν λα ηιστορια δε λα ηυµανιδαδ ψ θυε νο συργε χοµο
ρεσυλταδο δε υνα εϖολυχι⌠ν δε λα εσπεχιε. Μιεντρασ ελ ηαβλα εσ υνα χαπαχιδαδ ιννατα ψ
υνιϖερσαλ εν ελ σερ ηυµανο, λα χοµυνιχαχι⌠ν εσχριτα εσ υν φεν⌠µενο χυλτυραλ, ρεστριν−
γιδο. ∆ε ηεχηο, σολο υνασ χυαντασ δε λασ µυχηασ λενγυασ θυε σε ηαν ηαβλαδο ψ σε
ηαβλαν εν ελ µυνδο χυενταν χον εσχριτυρα.
∆υραντε λοσ µιλεσ δε α〉οσ θυε λα ηυµανιδαδ ϖιϖι⌠ σιν εσχριτυρα, λασ διφερεντεσ σοχιε−
δαδεσ χονφιαρον εν λα χονσερϖαχι⌠ν δε συ αχερϖο χυλτυραλ (ηιστορια, χρεενχιασ, λεψεσ,
τραδιχιονεσ, χονοχιµιεντοσ, ετχ.) α λα µεµορια ινδιϖιδυαλ ψ χολεχτιϖα. Εστε χαυδαλ δε
ινφορµαχι⌠ν, α τραϖσ δε περσονασ εσπεχιαλµεντε δοταδασ παρα εσε φιν, χον λα αψυδα δε
ρεχυρσοσ χοµο ελ χαντο, λα ποεσα ο λοσ ϖαριαδοσ σιστεµασ δε ρεπρεσενταχι⌠ν πιχτ⌠ριχο−
σιµβ⌠λιχα εξιστεντεσ εν χασι τοδασ λασ χυλτυρασ.
Λα εσχριτυρα, εν ελ σεντιδο εστριχτο δε λα παλαβρα, ρεπρεσεντα υν αδελαντο µυψ ταρδο εν
λα ηιστορια δελ ηοµβρε.
3Ρεπ〈ρεσε θυε πορ εϕεµπλο, σαβερ ηαβλαρ βιεν εσ υσαρ δε µοδο εστρατγιχο ελ λενγυαϕε πα−
ρα λογραρ λοσ οβϕετιϖοσ πρεϖιστοσ [] Ηαβλαρ εσ νεγοχιαρ λοσ φινεσ δε υνοσ ψ οτροσ α τραϖσ δε
εστρατεγιασ. ∆εχιµοσ θυε αλγυιεν ηαβλα δε µοδο ιντελιγεντεσ χυανδο ηα υτιλιζαδο λα εστρατεγια
ψ λασ τ〈χτιχασ ϖερβαλεσ ψ εξτρα ϖερβαλεσ αδεχυαδασ α λασ µετασ πρεϖιστασ (Βριζ, Αλβελδα, Φερ−
ν〈νδεζ, 2008: 44).

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR