La nueva lex mercatoria como orden de repartos horizontal y vertical

AutorMartin Facundo Rearte
Páginas1-33
ΧΑΡΤΑΠΑΧΙΟ ∆Ε ∆ΕΡΕΧΗΟ
ΛΑ ΝΥΕςΑ ΛΕΞ ΜΕΡΧΑΤΟΡΙΑ ΧΟΜΟ
ΟΡ∆ΕΝ ∆Ε ΡΕΠΑΡΤΟΣ ΗΟΡΙΖΟΝΤΑΛ Ψ
ςΕΡΤΙΧΑΛ
ΜΑΡΤ⊆Ν ΦΑΧΥΝ∆Ο ΡΕΑΡΤΕ
ΥΝΙςΕΡΣΙ∆Α∆ ΝΑΧΙΟΝΑΛ ∆Ε ΧΥΨΟ
εντρο δε λοσ νυεϖοσ δεσαρρολλοσ δελ ∆ερεχηο Ιντερναχιοναλ, ελ ρε−
λατιϖο αλ χοµερχιο ε ινϖερσιονεσ βυσχα χονσολιδαρσε χοµο υν
νυεϖο ορδεν ϕυρδιχο παραλελο αλ εσταταλ. Αθυλ σε πρεσεντα εν
πρινχιπιο χοµο υν ορδεν ηοριζονταλ, ρεφλεϕο δε λασ ρελαχιονεσ αυ−
τ⌠νοµασ δε διστιντοσ αχτορεσ εν ελ µερχαδο ιντερναχιοναλ. Σιν εµβαργο, λεντα−
µεντε οβσερϖαµοσ συ χονσολιδαχι⌠ν παραλελα χοµο υν νυεϖο ορδεν ϖερτιχαλ,
πορ ελ διναµισµο προπιο δε συσ ρελαχιονεσ ιντερ ορδιναλεσ. Α χοντινυαχι⌠ν,
ρεπασαρεµοσ βρεϖεµεντε συ χοµπλεϕο προχεσο ηιστ⌠ριχο δε γεσταχι⌠ν, δεσδε συ
ναχιµιεντο ινφορµαλ εν λα χοστυµβρε, πασανδο πορ συ ποσιτιϖαχι⌠ν ψ πορ λτιµο
συ ιντερναχιοναλιζαχι⌠ν. Λυεγο, εξπονδρεµοσ σοβρε λα αρτιχυλαχι⌠ν δε υν εν−
τραµαδο δισχυρσιϖο θυε εσχυδα ψ σοστιενε α λα λεξ µερχατορια χοµο υν ορδεν
ϕυρδιχο χοµπλετο ψ πρ〈χτιχο. Φιναλµεντε, ρεφλεξιοναρεµοσ σοβρε λασ χρτιχασ
εξπυεστασ α συ εστρυχτυραχι⌠ν χοµο νυεϖο µαχρο−ορδεν τρανσναχιοναλ, ψ α συ
χονσολιδαχι⌠ν χοµο υν φεν⌠µενο ϕυρδιχο εϖολυτιϖο.
1. ΕΛ ΕΣΤΑ∆Ο ΧΟΜΟ ΟΡ∆ΕΝ ϑΥΡ⊆∆ΙΧΟ ςΕΡΤΙΧΑΛ
∆εσδε υνα χονχεπχι⌠ν τριδιµενσιοναλ ο τριαλιστα δελ ∆ερεχηο, ποδεµοσ δισ−
τινγυιρ δεντρο δελ µυνδο ϕυρδιχο ρεπαρτοσ, νορµασ ψ ϖαλορεσ1. Εντρε λοσ πριµε−
1 ΓΟΛ∆ΣΧΗΜΙ∆Τ, Ωερνερ, Ιντροδυχχι⌠ν φιλοσ⌠φιχα αλ δερεχηο, 17−18 (6 εδ., ∆ε Παλµα,
Βυενοσ Αιρεσ, 1996); ΧΙΥΡΟ ΧΑΛ∆ΑΝΙ, Μιγυελ ℑνγελ, Λα χονϕετυρα δελ φυνχιοναµιεντο
δε λασ νορµασ ϕυρδιχασ. Μετοδολογα ϑυρδιχα, 10−11 (1 εδ., Φυνδαχι⌠ν παρα λασ ινϖεστιγαχιο−
2 Μαρτν Φαχυνδο Ρεαρτε
ωωω.χαρταπαχιο.εδυ.αρ
ροσ, ποδεµοσ διφερενχιαρ ταντο ρεπαρτοσ αυτοριταριοσ, οργανιζαδοσ δε φορµα ϖερ−
τιχαλ εν φυνχι⌠ν δε λοσ χριτεριοσ ελαβοραδοσ πορ συπρεµοσ ρεπαρτιδορεσ; χοµο
ρεπαρτοσ αυτ⌠νοµοσ βασαδοσ εν λα χαλιδαδ δε συσ ραζονεσ, θυε λοσ χονϖιερταν
εν εϕεµπλαρεσ παρα λοσ δεµ〈σ. Εν τοδο γρυπο ηυµανο εξιστε υν πλαν ελαβοραδο
πορ λα αυτοριδαδ −ο συπρεµο ρεπαρτιδορ−, θυε δετερµινα θυιν δετεντα ελ µανδο
συπρεµο δε λα χοµυνιδαδ, ψ εν βασε α θυ χριτεριοσ αδϕυδιχαρ〈 ποτενχιασ ο ιµ−
ποτενχιασ. Εστοσ ρεπαρτοσ πρεσενταδοσ εν φορµα αρµ⌠νιχα χονστιτυψεν υν ορδεν
ϖερτιχαλ, χυψο παπελ δε αυτοριδαδ ηα σιδο ασυµιδο εν λα ηιστορια µοδερνα πορ
λοσ Εσταδοσ ναχιοναλεσ. Χυανδο νοσ ρεφεριµοσ αλ Εσταδο χοµο συπρεµο ρεπαρ−
τιδορ δεβεµοσ πρεχισαρ πρεϖιαµεντε ελ χοντενιδο δε υν τρµινο θυε ηα τρανσι−
ταδο διστιντοσ µοµεντοσ ηιστ⌠ριχοσ. ∆ελ Εσταδο ηεγελιανο αρθυετπιχο, θυε
αβαρχαβα εν συ τοταλιδαδ λοσ ϖαριαδοσ ασπεχτοσ δε λα ϖιδα σοχιαλ δελ ηοµβρε,
ποχο πυεδε ενχοντραρσε εν λασ χονχεπχιονεσ µοδερνασ. Σι βιεν νοσ ρεφεριµοσ α
υνα ιδεα θυε σε φορµ⌠ εν λοσ σιγλοσ ΞςΙΙ ψ ΞςΙΙΙ ψ σε περφεχχιον⌠ χον λοσ
πενσαµιεντοσ ηεγελιανοσ εν ελ σιγλο ΞΙΞ ψ κελσενιανοσ δελ σιγλο ΞΞ, ηοψ εσ
ινδυδαβλε θυε ασιστιµοσ α υνα προφυνδα ρεφορµυλαχι⌠ν2. Αν χυανδο λα ιδεα δε
σεπαραχι⌠ν δε εσφερασ εσ χοµν α τοδοσ λοσ φιλ⌠σοφοσ δελ Εσταδο, λα µονοπολι−
ζαχι⌠ν δελ ποδερ εσταταλ παρα λα προδυχχι⌠ν δε ρεπαρτοσ αυτοριταριοσ νο εσ υνι−
φορµε α λο λαργο δε λα ηιστορια. Εξιστε υνα γραν διφερενχια εν λα φορµα δε περχι−
βιρ λασ φορµασ οργανιζατιϖασ παντ⌠νοµασ δε λα ϖιδα δελ ηοµβρε, προπιο δε λα
πολισ γριεγα, ψ λα σοχιεδαδ χιϖιλ δε Ηεγελ3. Α ελλο ποδεµοσ συµαρ λασ δοχτρινασ
δελ σιγλο πασαδο νεγατοριασ δε λα νοχι⌠ν χλ〈σιχα δε Εσταδο, δεσχοντανδο ελ
πενσαµιεντο µαρξιστα, περο θυε ρεσυµεν λα ιδεα δε υν ορδεν ϖερτιχαλ δε ρεπαρ−
τοσ.
Χοµο ϖεµοσ, λα ιδεα δε υν ορδεν ϖερτιχαλ δε ρεπαρτοσ θυε οβεδεχε α υν πλαν
δε γοβιερνο νο ναχε χον λα νοχι⌠ν χλ〈σιχα δε Εσταδο. ∆εσδε ελ πενσαµιεντο
αριστοτλιχο−τοµιστα σε ιδεντιφιχα εν τοδα σοχιεδαδ α θυιεν µανδα ψ θυιεν οβε−
δεχε, δονδε ελ πλαν δε αυτοριδαδ σε πρεσεντα χοµο υν ηεχηο χονσυστανχιαλ δελ
νεσ ϕυρδιχασ, Ροσαριο, 2000)
2 ΛΑΣΚΨ, Ηαρολδ, Ελ Εσταδο Μοδερνο, ΙΙ, 46−50 (1 εδ., Βοσχη, Βαρχελονα, 1982).
3 ΓΟΛ∆ΣΧΗΜΙ∆Τ, Ωερνερ, οπ. χιτ., 135−139. Ελ αυτορ χονχιβε λασ χατεγορασ µον⌠νο−
µασ ο παντ⌠νοµασ παρα οβϕετοσ ρελαχιοναδοσ, εν φυνχι⌠ν θυε συπονγαν υν σολο οβϕετο, ο υνα
ινφινιδαδ ο τοταλιδαδ δε ελλοσ; ΧΙΥΡΟ ΧΑΛ∆ΑΝΙ, Μιγυελ ℑνγελ, Λα χονϕετυρα, 79. Ελ
αυτορ σε ρεµιτε αλ τρµινο παντονοµα: παν =τοδο, νοµοσ=λεψ θυε γοβιερνα.
Λα νυεϖα λεξ µερχατορια χοµο 3
ΧΑΡΤΑΠΑΧΙΟ ∆Ε ∆ΕΡΕΧΗΟ
ηοµβρε. Λυεγο εστα λνεα δε πενσαµιεντο σε δεσαρρολλ⌠ χον λα τεοριζαχιονεσ δε
Ηεγελ ψ λυεγο Κελσεν, θυιεν χονσαγρα λα ιδεντιφιχαχι⌠ν αβσολυτα δελ Εσταδο
χοµο συπρεµο ρεπαρτιδορ− χον ελ ∆ερεχηο συ πλαν δε γοβιερνο−. Ποστεριορ−
µεντε, χον ελ προχεσο δε φυερτε ινδυστριαλιζαχι⌠ν δελ σιγλο ΞΙΞ δονδε ελ εσ−
θυεµα µεχ〈νιχο δε λα σοχιεδαδ χαπιταλιστα νεχεσιταβα δε υνα γραν χεντραλιζα−
χι⌠ν, σε χονσολιδα λα φιγυρα δε υνα αυτοριδαδ θυε οργανιζαρα ϖερτιχαλµεντε λοσ
χοµπονεντεσ δελ προχεσο. ∆ελ µισµο µοδο, ελ προχεσο αχτυαλ δε δεσµονοπο−
λιζαχι⌠ν εσταταλ δε συ χαρ〈χτερ δε ρεπαρτιδορ συπρεµο νο χονστιτυψε υνα νοϖε−
δαδ ηιστ⌠ριχα. Εν εστε σεντιδο, ελ µονοπολιο δελ ποδερ εσταταλ ρεπαρτιδορ ηα σιδο
χυεστιοναδο χονσταντεµεντε α λο λαργο δε λα ηιστορια, δεσδε λασ λεψεσ δε Πλα−
τ⌠ν ηαστα Κελσεν, πασανδο πορ λασ χορριεντεσ φιλοσ⌠φιχασ αναρθυιστασ4. Λα δεσ−
χονφιανζα εν ελ Εσταδο χοµο συπρεµο ρεπαρτιδορ εσ χοµν α τοδασ εστασ χο−
ρριεντεσ δε πενσαµιεντο, δονδε σε οβσερϖα υν φεν⌠µενο χιρχυλαρ: λα µισµα
φραγµενταχι⌠ν θυε σιρϖι⌠ δε βασε α λα τεορα δελ Εσταδο µοδερνο χοµο ιντεντο
δε υνιφιχαχι⌠ν, εσ λα ιδεα φυερζα θυε δεσπυσ µαρχαρα λα χρισισ δε συ νοχι⌠ν
τραδιχιοναλ. Εν οτρασ παλαβρασ, σι παρα λοσ ηεγελιανοσ λα φιλοσοφα δελ ∆ερεχηο
ραχιοναλ ερα εντονχεσ λα δελ πενσαµιεντο δελ Εσταδο, ηοψ εσε µισµο ραζονα−
µιεντο εσ εξπρεσαδο παρα χαραχτεριζαρ υν νυεϖο ορδεν δε ρεπαρτοσ νο εσταταλ.
Περο εστα δεσϕεραρθυιζαχι⌠ν εσταταλ εν συ παπελ δε ρεπαρτιδορ συπρεµο φυε υν
προχεσο γραδυαλ, θυε σε αποψ⌠ ταντο εν λο νορµατιϖο χοµο εν λο δισχυρσιϖο. Εν
εστε 〈µβιτο, λα δεσχονφιανζα εν ελ Εσταδο χοµο υν ινστρυµεντο εφιχαζ παρα
ρεπαρτιρ ϖερτιχαλµεντε λασ αχτιϖιδαδεσ νεχεσαριασ παρα ελ δεσαρρολλο δε υν πασ,
ασιµιλ⌠ θυε µυχηασ δε συσ αχτιϖιδαδεσ σεραν µ〈σ απροπιαδαµεντε δεσεµπε−
〉αδασ ο ασιγναδασ− πορ οτροσ αχτορεσ, εν φορµα ηοριζονταλ. Εν εστε χασο, ελ
χοµερχιο ψ ελ µερχαδο νο αχταν προπιαµεντε χοµο συπρεµοσ ρεπαρτιδορεσ,
σινο χοµο χαταλιζαδορεσ δε λοσ ρεπαρτοσ αυτ⌠νοµοσ ηοριζονταλεσ ρεαλιζαδοσ πορ
παρτιχυλαρεσ. Λα ρελαχι⌠ν εντρε ελ Εσταδο ψ ελ µερχαδο χοµο ⌠ρδενεσ δε ρεπαρ−
τοσ παραλελοσ ηα σιδο υνα χονσταντε δελ πενσαµιεντο πολτιχο ψ ϕυρδιχο δελ σι−
γλο πασαδο, ψ νο σ⌠λο εν ρεφερενχια αλ µερχαδο δε βιενεσ ψ σερϖιχιοσ, σινο ταµ−
βιν δε χαπιταλεσ, δονδε ελ πεσο δε λοσ αχτορεσ παρτιχυλαρεσ ψ εσταταλεσ ηα οσχι−
λαδο ηιστ⌠ριχαµεντε5. Ασ, δυραντε ελ σιγλο ΞΙΞ, πρεδοµιναρον λασ φυνχιονεσ
4 ΛΑΣΚΨ, Ηαρολδ, οπ. χιτ., 46.
5 ΡΕΙΧΗ, Ηαρολδ, Μερχαδο ψ ∆ερεχηο, 27−30 (1 εδ., Αριελ ∆ερεχηο, Βαρχελονα, 1985).

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR