Una mirada trialista a la ovodonación

AutorMariela Ciani, Florencia Aramburu
Páginas1-35
ΧΑΡΤΑΠΑΧΙΟ ∆Ε ∆ΕΡΕΧΗΟ
ΥΝΑ ΜΙΡΑ∆Α ΤΡΙΑΛΙΣΤΑ Α ΛΑ
ΟςΟ∆ΟΝΑΧΙΝ
ΦΛΟΡΕΝΧΙΑ ΑΡΑΜΒΥΡΥ
ΜΑΡΙΕΛΑ ΧΙΑΝΙ
ΥΝΙςΕΡΣΙ∆Α∆ ΝΑΧΙΟΝΑΛ ∆ΕΛ ΧΕΝΤΡΟ
1. ΙΝΤΡΟ∆ΥΧΧΙΝ
ϑαµ〈σ εν λα ϖιδα ενχοντραρισ τερνυρα µεϕορ, µ〈σ προφυνδα, µ〈σ δεσιντερεσαδα
νι ϖερδαδερα θυε λα δε ϖυεστρα µαδρε. Ηονορ δε Βαλζαχ
λ τεµα δελ πρεσεντε τραβαϕο σε χεντρα εν υν µτοδο µυψ µοδερνο δε χον−
χεπχι⌠ν: λα οϖοδοναχι⌠ν.
Εν λα Αργεντινα, ηαψ υνα τασα δε ινφερτιλιδαδ θυε ροζα εντρε ελ 15 ψ ελ 20 πορ
χιεντο, ψ παρα ελλοσ, λοσ µτοδοσ δε ρεπροδυχχι⌠ν ασιστιδα σον λα πυερτα α συσ
γανασ δε φορµαρ υνα φαµιλια.
Λα οϖοδοναχι⌠ν, εσ υνα τχνιχα ρελατιϖαµεντε νυεϖα, απαρεχιδα α µεδιαδοσ
δε λα δχαδα δελ ×80 χοµο υνα ϖαριαντε δε φερτιλιζαχι⌠ν ιν ςιτρο. Εσ δεφινιδα
χοµο λα απορταχι⌠ν δε γαµετοσ φεµενινοσ πορ υνα µυϕερ διστιντα δε λα θυε λοσ
ρεχιβε. ∆ε εστα µανερα σε υτιλιζαν ⌠ϖυλοσ δε υνα µυϕερ δοναντε, ψ σε τρανσφιε−
ρεν εµβριονεσ οβτενιδοσ αλ τερο δε λα µυϕερ ρεχεπτορα.
Ασ, απαρεχε χοµο υνα δε λασ ποσιβιλιδαδεσ µ〈σ σιµπλεσ, δαδο θυε λοσ πασοσ
α σεγυιρ σον µυχηο µ〈σ φ〈χιλεσ θυε οτρασ τχνιχασ ψα θυε, πορ εϕεµπλο, νο εσ λα
µυϕερ εµβαραζαδα λα θυε ρεχιβε µεδιχαχι⌠ν σινο λα δοναντε.
Περο εν ελ ενφοθυε ϕυρδιχο, σε προδυχεν διϖερσασ χοντροϖερσιασ σοβρε ελ
νυεϖο σερ, χοµο ασ ταµβιν σοβρε λα τιχα δε εστασ πρ〈χτιχασ. Εσ πορ ελλο θυε
ιντενταρεµοσ αβορδαρ λα οϖοδοναχι⌠ν δεσδε υνα περσπεχτιϖα τριαλιστα δελ µυν−
Ε
2 Αραµβυρυ − Χιανι
ωωω.χαρταπαχιο.εδυ.αρ
δο ϕυρδιχο, αναλιζανδο λα ρεαλιδαδ σοχιαλ, ελ χονφλιχτο δε λασ νορµασ ψ ελ ϖαλορ
ϕυστιχια θυε ινχιδε εν ελλοσ, µατιζανδο χον αλγυνασ ϖισιονεσ −χοµο ελ υτιλιτα−
ρισµο, Καντ, εντρε οτροσ−, α φιν δε λογραρ υν χοντραστε θυε νοσ περµιτα ϖερ λοσ
προ ψ λοσ χοντρα δε εστε µτοδο δε φερτιλιζαχι⌠ν.
2. Τ⊃ΧΝΙΧΑ ∆Ε ΛΑ ΟςΟ∆ΟΝΑΧΙΝ
Λα φυνχι⌠ν οϖ〈ριχα εστ〈 ρελαχιοναδα νορµαλµεντε εν φορµα διρεχτα χον λα
εδαδ ψα θυε ελ περοδο µ〈σ φρτιλ δε λα µυϕερ εσ αλρεδεδορ δε λοσ 25 α〉οσ, δισ−
µινυψε λενταµεντε ηαστα λοσ 30 ψ αλγο µ〈σ ηαστα λοσ 35, αχεντυ〈νδοσε α παρτιρ
δε εσε µοµεντο.
Σιν εµβαργο, εστα δισµινυχι⌠ν ταµβιν πυεδε προδυχιρσε εν λοσ τιεµποσ να−
τυραλεσ ψ νορµαλεσ; πυεδε συχεδερ εν φορµα πρεµατυρα, λο θυε σε δα εν λλαµαρ
φαλλα οϖ〈ριχα τεµπρανα εν γενεραλ δετερµιναδα γεντιχαµεντε; ο πυεδε πρεσεν−
ταρσε χοµο χονσεχυενχια δε τραταµιεντοσ ονχολ⌠γιχοσ χοµο χιρυγα, ραψοσ ο
θυιµιοτεραπια.
Εντονχεσ, ↵Θυινεσ σε βενεφιχιαν χον λα οϖοδοναχι⌠ν?1:
− Μυϕερεσ θυε ηαν δεϕαδο δε µενστρυαρ: πορ µενοπαυσια πρεχοζ, ο πορ λα εξ−
τιρπαχι⌠ν δε λοσ οϖαριοσ δεβιδο α υν χ〈νχερ, θυιστεσ βενιγνοσ ο ενδοµετριοσισ,
1 Παρα µ〈σ ινφορµαχι⌠ν σε πυεδε χονσυλταρ: ΧΙΧΕΡΙ, Μαριανα, Μεδιχινα ρεπροδυχτιϖα
Οϖοδοναχι⌠ν, εν ηττπ://ωωω.µυϕερεσψσαλυδ.χοµ/σαλυδ/σαλυδ−ρεπροδυχτιϖα/643−µεδιχινα−
ρεπροδυχτιϖα−οϖοδοναχιον, χονσυλταδα ελ 19 δε Μαψο 2009.
ΧΗΙΛΛΙΚ, Χλαυδιο, Οϖοδοναχι⌠ν, εν ηττπ://ωωω.πλανεταµαµα.χοµ.αρ/νοτα/οϖοδοναχι
%Χ3%Β3ν, χονσυλταδα ελ 3 δε Σεπτιεµβρε, 2010.
Υνα µιραδα τριαλιστα α λα οϖοδοναχι⌠ν 3
ΧΑΡΤΑΠΑΧΙΟ ∆Ε ∆ΕΡΕΧΗΟ
πορ εϕεµπλο.
− Μυϕερεσ θυε αν µενστραν περο νο οϖυλαν, ο πορ υν φαχτορ οϖ〈ριχο προ−
δυχεν οϖοχιτοσ δε µαλα χαλιδαδ;
− Μυϕερεσ θυε ρεσπονδεν µαλ α λα εστιµυλαχι⌠ν οϖ〈ριχα;
− Μυϕερεσ θυε συπερανδο λοσ 40 α〉οσ, ινδεπενδιεντεµεντε δε λα χαλιδαδ
οϖοχιταρια, ηαν δαδο πριοριδαδ εν οτρασ χοσασ −χοµο πορ εϕεµπλο συ χαρρερα−, ψ
ποστεργαν λα µατερνιδαδ παρα δεσπυσ δε λοσ 40. Ελιγεν εστε µτοδο, εν ραζ⌠ν
δε θυε πασαδα διχηα εδαδ σε αυµεντα ελ ριεσγο δε αλτεραχιονεσ χροµοσ⌠µιχασ ψ
ελ βεβε πυεδε παδεχερ Σνδροµε δε ∆οων.
− Μυϕερεσ εν λασ θυε σε χοµπροβ⌠ λα ηερενχια γεντιχα δε υνα ενφερµεδαδ
θυε ποδρα τρανσµιτιρ α συσ ηιϕοσ −χοµο ηεµοφιλια, φιβροσισ θυστιχα ο σνδροµε
Ξ φρ〈γιλ, πορ εϕεµπλο−.
− Μυϕερεσ θυε λυεγο δε ϖαριασ φερτιλιζαχιονεσ ιν ϖιτρο, ψ ηαβιενδο πασαδο λα
ινστανχια δε υνα δε ελλα εν χιχλο νατυραλ, σε δετερµινα υνα φαλλα οϖ〈ριχα θυε
ιµπιδε λογραρ ⌠ϖυλοσ φερτιλιζαβλεσ.
Εν εστε χασο, νο σολαµεντε ελλασ, σινο ταµβιν συσ παρεϕασ σε σοµετεν α εσ−
τυδιοσ εν ποσ δε µεϕοραρ λα χοµπατιβιλιδαδ χον λα δοναντε, α σαβερ:
− Γρυπο ψ φαχτορ σανγυνεο.
− Πρυεβασ θυε δετερµινεν θυε νο σε παδεχε δε νινγυνα ενφερµεδαδ δε ρε−
προδυχχι⌠ν σεξυαλ.
− Εξαµεν γινεχολ⌠γιχο.
− Εσπερµογραµα.
− Εστυδιο γεντιχο.
↵Θυινεσ δοναν οϖοχιτοσ?2
Σι βιεν λα εδαδ θυιεβρε εν λα µυϕερ εσ δε 32 α〉οσ, ψα θυε λα χαλιδαδ δε λοσ
⌠ϖυλοσ χοµιενζα α δεχλιναρ α παρτιρ δε εσα εδαδ, αχτυαλµεντε σε ηα εξτενδιδο
ηαστα χασι λοσ 50 α〉οσ δε εδαδ. Συελεν σερ οϖοδοναντεσ:
2 Παρα µ〈σ ινφορµαχι⌠ν σε πυεδε ϖισιταρ: Ρεθυισιτοσ παρα λα δοναχι⌠ν δε ⌠ϖυλοσ,
ηττπ://ωωω.ρεπροδυχχιονασιστιδα.οργ/ρεπροδυχχιον−ασιστιδα/δοναχιον−δε−οϖυλοσ−ψ−
εσπερµατοζοιδεσ/εµβαραζαδα/ρεθυισιτοσ−παρα−λα−δοναχιον−δε−οϖυλοσ/.
ΧΙΧΕΡΙ, Μαριανα, Πσιχολογα ψ οϖοδοναχι⌠ν ηττπ://ωωω.µυϕερεσψσαλυδ.χοµ/σαλυδ/ σα−
λυδ−ρεπροδυχτιϖα/644−πσιχολογια−ψ−οϖοδοναχιον, χονσυλταδα ελ 19 δε Μαψο, 2009.

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba