Una mirada trialista a la ovodonación

AutorMariela Ciani, Florencia Aramburu
Páginas1-35
ΧΑΡΤΑΠΑΧΙΟ ∆Ε ∆ΕΡΕΧΗΟ
ΥΝΑ ΜΙΡΑ∆Α ΤΡΙΑΛΙΣΤΑ Α ΛΑ
ΟςΟ∆ΟΝΑΧΙΝ
ΦΛΟΡΕΝΧΙΑ ΑΡΑΜΒΥΡΥ
ΜΑΡΙΕΛΑ ΧΙΑΝΙ
ΥΝΙςΕΡΣΙ∆Α∆ ΝΑΧΙΟΝΑΛ ∆ΕΛ ΧΕΝΤΡΟ
1. ΙΝΤΡΟ∆ΥΧΧΙΝ
ϑαµ〈σ εν λα ϖιδα ενχοντραρισ τερνυρα µεϕορ, µ〈σ προφυνδα, µ〈σ δεσιντερεσαδα
νι ϖερδαδερα θυε λα δε ϖυεστρα µαδρε. Ηονορ δε Βαλζαχ
λ τεµα δελ πρεσεντε τραβαϕο σε χεντρα εν υν µτοδο µυψ µοδερνο δε χον−
χεπχι⌠ν: λα οϖοδοναχι⌠ν.
Εν λα Αργεντινα, ηαψ υνα τασα δε ινφερτιλιδαδ θυε ροζα εντρε ελ 15 ψ ελ 20 πορ
χιεντο, ψ παρα ελλοσ, λοσ µτοδοσ δε ρεπροδυχχι⌠ν ασιστιδα σον λα πυερτα α συσ
γανασ δε φορµαρ υνα φαµιλια.
Λα οϖοδοναχι⌠ν, εσ υνα τχνιχα ρελατιϖαµεντε νυεϖα, απαρεχιδα α µεδιαδοσ
δε λα δχαδα δελ ×80 χοµο υνα ϖαριαντε δε φερτιλιζαχι⌠ν ιν ςιτρο. Εσ δεφινιδα
χοµο λα απορταχι⌠ν δε γαµετοσ φεµενινοσ πορ υνα µυϕερ διστιντα δε λα θυε λοσ
ρεχιβε. ∆ε εστα µανερα σε υτιλιζαν ⌠ϖυλοσ δε υνα µυϕερ δοναντε, ψ σε τρανσφιε−
ρεν εµβριονεσ οβτενιδοσ αλ τερο δε λα µυϕερ ρεχεπτορα.
Ασ, απαρεχε χοµο υνα δε λασ ποσιβιλιδαδεσ µ〈σ σιµπλεσ, δαδο θυε λοσ πασοσ
α σεγυιρ σον µυχηο µ〈σ φ〈χιλεσ θυε οτρασ τχνιχασ ψα θυε, πορ εϕεµπλο, νο εσ λα
µυϕερ εµβαραζαδα λα θυε ρεχιβε µεδιχαχι⌠ν σινο λα δοναντε.
Περο εν ελ ενφοθυε ϕυρδιχο, σε προδυχεν διϖερσασ χοντροϖερσιασ σοβρε ελ
νυεϖο σερ, χοµο ασ ταµβιν σοβρε λα τιχα δε εστασ πρ〈χτιχασ. Εσ πορ ελλο θυε
ιντενταρεµοσ αβορδαρ λα οϖοδοναχι⌠ν δεσδε υνα περσπεχτιϖα τριαλιστα δελ µυν−
Ε
2 Αραµβυρυ − Χιανι
ωωω.χαρταπαχιο.εδυ.αρ
δο ϕυρδιχο, αναλιζανδο λα ρεαλιδαδ σοχιαλ, ελ χονφλιχτο δε λασ νορµασ ψ ελ ϖαλορ
ϕυστιχια θυε ινχιδε εν ελλοσ, µατιζανδο χον αλγυνασ ϖισιονεσ −χοµο ελ υτιλιτα−
ρισµο, Καντ, εντρε οτροσ−, α φιν δε λογραρ υν χοντραστε θυε νοσ περµιτα ϖερ λοσ
προ ψ λοσ χοντρα δε εστε µτοδο δε φερτιλιζαχι⌠ν.
2. Τ⊃ΧΝΙΧΑ ∆Ε ΛΑ ΟςΟ∆ΟΝΑΧΙΝ
Λα φυνχι⌠ν οϖ〈ριχα εστ〈 ρελαχιοναδα νορµαλµεντε εν φορµα διρεχτα χον λα
εδαδ ψα θυε ελ περοδο µ〈σ φρτιλ δε λα µυϕερ εσ αλρεδεδορ δε λοσ 25 α〉οσ, δισ−
µινυψε λενταµεντε ηαστα λοσ 30 ψ αλγο µ〈σ ηαστα λοσ 35, αχεντυ〈νδοσε α παρτιρ
δε εσε µοµεντο.
Σιν εµβαργο, εστα δισµινυχι⌠ν ταµβιν πυεδε προδυχιρσε εν λοσ τιεµποσ να−
τυραλεσ ψ νορµαλεσ; πυεδε συχεδερ εν φορµα πρεµατυρα, λο θυε σε δα εν λλαµαρ
φαλλα οϖ〈ριχα τεµπρανα εν γενεραλ δετερµιναδα γεντιχαµεντε; ο πυεδε πρεσεν−
ταρσε χοµο χονσεχυενχια δε τραταµιεντοσ ονχολ⌠γιχοσ χοµο χιρυγα, ραψοσ ο
θυιµιοτεραπια.
Εντονχεσ, ↵Θυινεσ σε βενεφιχιαν χον λα οϖοδοναχι⌠ν?1:
− Μυϕερεσ θυε ηαν δεϕαδο δε µενστρυαρ: πορ µενοπαυσια πρεχοζ, ο πορ λα εξ−
τιρπαχι⌠ν δε λοσ οϖαριοσ δεβιδο α υν χ〈νχερ, θυιστεσ βενιγνοσ ο ενδοµετριοσισ,
1 Παρα µ〈σ ινφορµαχι⌠ν σε πυεδε χονσυλταρ: ΧΙΧΕΡΙ, Μαριανα, Μεδιχινα ρεπροδυχτιϖα
Οϖοδοναχι⌠ν, εν ηττπ://ωωω.µυϕερεσψσαλυδ.χοµ/σαλυδ/σαλυδ−ρεπροδυχτιϖα/643−µεδιχινα−
ρεπροδυχτιϖα−οϖοδοναχιον, χονσυλταδα ελ 19 δε Μαψο 2009.
ΧΗΙΛΛΙΚ, Χλαυδιο, Οϖοδοναχι⌠ν, εν ηττπ://ωωω.πλανεταµαµα.χοµ.αρ/νοτα/οϖοδοναχι
%Χ3%Β3ν, χονσυλταδα ελ 3 δε Σεπτιεµβρε, 2010.
Υνα µιραδα τριαλιστα α λα οϖοδοναχι⌠ν 3
ΧΑΡΤΑΠΑΧΙΟ ∆Ε ∆ΕΡΕΧΗΟ
πορ εϕεµπλο.
− Μυϕερεσ θυε αν µενστραν περο νο οϖυλαν, ο πορ υν φαχτορ οϖ〈ριχο προ−
δυχεν οϖοχιτοσ δε µαλα χαλιδαδ;
− Μυϕερεσ θυε ρεσπονδεν µαλ α λα εστιµυλαχι⌠ν οϖ〈ριχα;
− Μυϕερεσ θυε συπερανδο λοσ 40 α〉οσ, ινδεπενδιεντεµεντε δε λα χαλιδαδ
οϖοχιταρια, ηαν δαδο πριοριδαδ εν οτρασ χοσασ −χοµο πορ εϕεµπλο συ χαρρερα−, ψ
ποστεργαν λα µατερνιδαδ παρα δεσπυσ δε λοσ 40. Ελιγεν εστε µτοδο, εν ραζ⌠ν
δε θυε πασαδα διχηα εδαδ σε αυµεντα ελ ριεσγο δε αλτεραχιονεσ χροµοσ⌠µιχασ ψ
ελ βεβε πυεδε παδεχερ Σνδροµε δε ∆οων.
− Μυϕερεσ εν λασ θυε σε χοµπροβ⌠ λα ηερενχια γεντιχα δε υνα ενφερµεδαδ
θυε ποδρα τρανσµιτιρ α συσ ηιϕοσ −χοµο ηεµοφιλια, φιβροσισ θυστιχα ο σνδροµε
Ξ φρ〈γιλ, πορ εϕεµπλο−.
− Μυϕερεσ θυε λυεγο δε ϖαριασ φερτιλιζαχιονεσ ιν ϖιτρο, ψ ηαβιενδο πασαδο λα
ινστανχια δε υνα δε ελλα εν χιχλο νατυραλ, σε δετερµινα υνα φαλλα οϖ〈ριχα θυε
ιµπιδε λογραρ ⌠ϖυλοσ φερτιλιζαβλεσ.
Εν εστε χασο, νο σολαµεντε ελλασ, σινο ταµβιν συσ παρεϕασ σε σοµετεν α εσ−
τυδιοσ εν ποσ δε µεϕοραρ λα χοµπατιβιλιδαδ χον λα δοναντε, α σαβερ:
− Γρυπο ψ φαχτορ σανγυνεο.
− Πρυεβασ θυε δετερµινεν θυε νο σε παδεχε δε νινγυνα ενφερµεδαδ δε ρε−
προδυχχι⌠ν σεξυαλ.
− Εξαµεν γινεχολ⌠γιχο.
− Εσπερµογραµα.
− Εστυδιο γεντιχο.
↵Θυινεσ δοναν οϖοχιτοσ?2
Σι βιεν λα εδαδ θυιεβρε εν λα µυϕερ εσ δε 32 α〉οσ, ψα θυε λα χαλιδαδ δε λοσ
⌠ϖυλοσ χοµιενζα α δεχλιναρ α παρτιρ δε εσα εδαδ, αχτυαλµεντε σε ηα εξτενδιδο
ηαστα χασι λοσ 50 α〉οσ δε εδαδ. Συελεν σερ οϖοδοναντεσ:
2 Παρα µ〈σ ινφορµαχι⌠ν σε πυεδε ϖισιταρ: Ρεθυισιτοσ παρα λα δοναχι⌠ν δε ⌠ϖυλοσ,
ηττπ://ωωω.ρεπροδυχχιονασιστιδα.οργ/ρεπροδυχχιον−ασιστιδα/δοναχιον−δε−οϖυλοσ−ψ−
εσπερµατοζοιδεσ/εµβαραζαδα/ρεθυισιτοσ−παρα−λα−δοναχιον−δε−οϖυλοσ/.
ΧΙΧΕΡΙ, Μαριανα, Πσιχολογα ψ οϖοδοναχι⌠ν ηττπ://ωωω.µυϕερεσψσαλυδ.χοµ/σαλυδ/ σα−
λυδ−ρεπροδυχτιϖα/644−πσιχολογια−ψ−οϖοδοναχιον, χονσυλταδα ελ 19 δε Μαψο, 2009.

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR