Conflictos entre la libertad de conciencia y biomedicina

Autor:Mª Lourdes Labaca Zabala
Páginas:1-82
ΧΑΡΤΑΠΑΧΙΟ ∆Ε ∆ΕΡΕΧΗΟ
ΧΟΝΦΛΙΧΤΟΣ ΕΝΤΡΕ ΛΑ ΛΙΒΕΡΤΑ∆ ∆Ε
ΧΟΝΧΙΕΝΧΙΑ Ψ ΒΙΟΜΕ∆ΙΧΙΝΑ
ΜΑΡ⊆Α ΛΟΥΡ∆ΕΣ ΛΑΒΑΧΑ ΖΑΒΑΛΑ
ΥΝΙςΕΡΣΙ∆Α∆ ∆ΕΛ ΠΑ⊆Σ ςΑΣΧΟ
1. ΑΣΠΕΧΤΟΣ ΒΙΟ⊃ΤΙΧΟΣ ∆Ε ΛΑ ΟΒϑΕΧΙΝ ∆Ε ΧΟΝΧΙΕΝΧΙΑ
1.1 Λιβερταδ δε χονχιενχια
οµο διϕερα Νιετζσχηε δεσδε συ παρτιχυλαρ ψ νεγατιϖα ϖισι⌠ν δε λα
ϖιδα εν σοχιεδαδ, εν συ οβρα Γενεαλογα δε λα µοραλ, λοσ προ−
βλεµασ δε χονχιενχια δε µαλα χονχιενχια− συργεν σοβρε τοδο α
παρτιρ δε θυε ελ ηοµβρε ϖιϖε εν σοχιεδαδ ψ εν παζ ψ σε ϖυελϖε ηα−
χια δεντρο, ηαχια ελ ιντεριορ, τοδο ελλο χοµο ρεσυλταδο δε υν σαλτο δε υνα χα−
δα, εν νυεϖασ σιτυαχιονεσ ψ εν νυεϖασ χονδιχιονεσ δε εξιστενχια.
Εσ εντονχεσ, χυανδο φρεντε αλ ιντεντο δε ιµποσιχι⌠ν δε νορµασ πορ παρτε δελ
Εσταδο εν τερρενοσ θυε αφεχταν δε αλγυνα φορµα α λα διγνιδαδ ηυµανα, ινχλυσο
χυανδο σε εσταβλεχεν πορ προχεδιµιεντοσ δεµοχρ〈τιχοσ, απαρεχε λα νεχεσιδαδ
δε εσταβλεχερ χαυχεσ δε εσχαπε χοντρα λο θυε Στυαρτ Μιλλ δενοµινα τιρανα δε
λα µαψορα ο τιρανα δε λασ οπινιονεσ ψ λοσ σεντιµιεντο δοµιναντεσ−. Σε τρατα δε
περµιτιρ υν µαργεν α λα λιβερταδ δε χονχιενχια ινδιϖιδυαλ θυε, χυανδο µενοσ
ποσιβιλιτα υνα χονχιλιαχι⌠ν εντρε ελ ρεσπετο αλ ορδεναµιεντο ϕυρδιχο ψ ελ δεσα−
ρρολλο δε λα λιβερταδ δε χονχιενχια1.
Παρτιµοσ δε λα πρεµισα δε θυε, εσταµοσ αντε συπυεστοσ δε οβϕεχι⌠ν δε χον−
1 ΑΒΕΛΛℑΝ Φερνανδο, Λιβερταδ δε χονχιενχια ε ινχιδι⌠ δε λα ϖιδα. Προβλεµ〈τιχα εν λα ρε−
προδυχχι⌠ν ηυµανα ασιστιδα, εν ΑΑ. ςς. Λιβερταδ δε χονχιενχια ψ σαλυδ, γυα δε χασοσ
πρ〈χτιχο. Γραναδα 2008. π. 8−9.
Χ
2 Μαρα Λουρδεσ Λαβαχα Ζαβαλα
ωωω.χαρταπαχιο.εδυ.αρ
χιενχια, χυανδο, υνα περσονα σε νιεγα α χυµπλιρ ελ δεβερ ϕυρδιχο θυε σε χον−
τιενε εν υνα νορµα ϕυρδιχα πορ χονσιδεραρλα χοντραρια α συ χονχιενχια, λο θυε
συπονε θυε εσταµοσ, εν οπινι⌠ν δε αλγυνοσ αυτορεσ, αντε υν συπυεστο δε
δεσοβεδιενχια αλ ∆ερεχηο2.
1.2 Φυνδαµεντο τιχο δε λα λιβερταδ δε χονχιενχια
Λα οβϕεχι⌠ν δε χονχιενχια εντενδιδα χοµο λα νεγατιϖα δε λα περσονα αλ
χυµπλιµιεντο δε υν δεβερ ϕυρδιχο πορ χονσιδεραρλο χοντραριο α συ χονχιενχια−
χονστιτυψε υν συπυεστο δε δεσοβεδιενχια αλ ∆ερεχηο3.
Εστο συπονε θυε, παρα λλεϖαρ α χαβο λα φυνδαµενταχι⌠ν δε διχηα οβϕεχι⌠ν,
σεα πρεχισο ϕυστιφιχαρ χον χαρ〈χτερ πρεϖιο ελ δεβερ δε οβεδιενχια αλ ∆ερεχηο ψ
συσ ποσιβλεσ λµιτεσ δεσδε υν πυντο δε ϖιστα, λ⌠γιχαµεντε, µ〈σ σ⌠λιδο θυε ελ δε
συ ιµπερατιϖιδαδ. Σε ρεθυιερε πορ ταντο ενχοντραρ υνα φυνδαµενταχι⌠ν τιχα α
εστε δεβερ, πυεσ ναδιε θυε νο σεα υν ποσιτιϖιστα πυεδε νεγαρ θυε ελ ∆ερεχηο σε
αποψα εν ραζονεσ τιχασ4.
Ελ πυντο χλαϖε δε εστα χυεστι⌠ν σε σιτα εν λα ρελαχι⌠ν εξιστεντε εντρε ελ ∆ε−
ρεχηο χοµο σιστεµα ηετερ⌠νοµο χρεαδορ δε οβλιγαχιονεσ− ψ ελ ορδεν αυτ⌠νο−
µο δε λα χονχιενχια ινδιϖιδυαλ εν χυαντο νιχο 〈µβιτο προδυχτορ δε ιµπερατι−
ϖοσ τιχοσ. Παρτιενδο δε εστα βασε, δεβε τενερσε εν χυεντα θυε, α πεσαρ δε λασ
µλτιπλεσ ραζονεσ τιχασ εξιστεντεσ παρα φυνδαµενταρ λα οβεδιενχια α υν σιστε−
µα ϕυρδιχο ϕυστο, εν λτιµο τρµινο εσ νεχεσαριο ρεχονοχερ θυε νιχαµεντε
υνα δεχισι⌠ν αυτ⌠νοµα λα δε λα χονχιενχια ινδιϖιδυαλ− πυεδε σερ φυεντε εξ−
χλυσιϖα δε υν ιµπερατιϖο τιχο, εν εστε χασο, ελ δε οβεδεχερ αλ ∆ερεχηο.
Υνα δε λασ φυνδαµενταχιονεσ µ〈σ υσυαλεσ δε λα οβεδιενχια αλ ∆ερεχηο δεσ−
δε εστα περσπεχτιϖα εσ λα οφρεχιδα πορ τοδοσ αθυελλοσ θυε, σιγυιενδο υνα χλαρα
ινσπιραχι⌠ν ρουσσεαυνιανα, ϕυστιφιχαν εσα οβεδιενχια µεδιαντε ελ ρεχυρσο α λα
ϖολυνταδ χονχορδε δε λοσ δεστιναταριοσ δε λασ νορµασ ϕυρδιχασ. ∆ε εστα µανερα
τραταν δε τρανσφορµαρ λα οβλιγαχι⌠ν ϕυρδιχα δε οβεδιενχια αλ ∆ερεχηο εν υν
ιµπερατιϖο τιχο, εν χυαντο θυε εσ ασυµιδα λιβρεµεντε πορ λα χονχιενχια δε
2 ΓΑΣΧΝ ΑΒΕΛΛℑΝ, Μ. εν Οβεδιενχια αλ ∆ερεχηο ψ Οβϕεχι⌠ν δε χονχιενχια, ππ. 35 ψ σσ.
3 ΜΑΡΤ⊆Ν ΣℑΝΧΗΕΖ, Ι. ψ ΓΑΡΧ⊆Α ΓΑΡΧ⊆Α Ρ. Λα οβϕεχι⌠ν δε χονχιενχια αλ αβορτο,
εν ΑΑ. ςς. Λιβερταδ δε χονχιενχια ψ σαλυδ, γυα δε χασοσ πρ〈χτιχοσ, χιτ. π. 49 ψ σσ.
4 ΜΥΓΕΡΖΑ ϑ. Λα οβεδιενχια αλ ∆ερεχηο ψ ελ ιµπερατιϖο δε λα δισιδενχια. Υνα ιντρυσι⌠ν εν
υν δεβατε, εν ΓΜΕΖ Χ. (εδ), ∆οχε τεξτοσ φυνδαµενταλεσ δε λα τιχα δελ σιγλο ΞΞΙ. π. 288.
Χονφλιχτοσ εντρε λα λιβερταδ 3
ΧΑΡΤΑΠΑΧΙΟ ∆Ε ∆ΕΡΕΧΗΟ
χαδα υνο δε λοσ αφεχταδοσ πορ διχηα οβλιγαχι⌠ν.
1.3 Τεορα χονσενσυαλιστα
Σιν εµβαργο εστασ τεορασ χονσενσυαλιστασ πρεσενταν υνα σεριε δε δεφιχιεν−
χιασ δε αργυµενταχι⌠ν διφχιλµεντε συπεραβλεσ. Λοσ αυτορεσ δεφενσορεσ δε εστασ
τεορασ ενφατιζαν σοβρε τοδο µ〈σ θυε ελ χονσεντιµιεντο εν σ, εσ ελ προχεδι−
µιεντο εµπλεαδο παρα συ φορµαχι⌠ν. ∆εβιδο α ελλο, λα οβσερϖανχια δε λασ χον−
διχιονεσ προχεδιµενταλεσ νεχεσαριασ παρα εστα φορµαχι⌠ν σον ελ φαχτορ θυε συ−
πλε λα χαρενχια δε ραζονεσ λτιµασ δελ χονσεντιµιεντο παρα λεγιτιµαρ λα οβε−
διενχια αλ ∆ερεχηο. Τενιενδο εν χονσιδεραχι⌠ν λοσ χριτεριοσ σε〉αλαδοσ παρα
ραζοναρ συσ ποσιχιονεσ, θυεδαν πορ ταντο εν υν σεγυνδο πλανο ιµπορταντεσ
χυεστιονεσ χοµο σον λα ιντενχι⌠ν δε λα/λασ περσονασ θυε εµιτιερον ελ χονσεν−
τιµιεντο ο λα χοµπατιβιλιδαδ δε λοσ δεβερεσ ϕυρδιχοσ χον δετερµιναδοσ ιµπε−
ρατιϖοσ τιχοσ.
Υνα νυεϖα διφιχυλταδ α λα θυε τιενε θυε ενφρενταρσε εστα τεορα χονσιστε εν
εξπλιχαρ αδεχυαδαµεντε λα ραζ⌠ν εν ϖιρτυδ δε λα χυαλ πυεδεν θυεδαρ οβλιγαδασ
α λα οβεδιενχια αλ ∆ερεχηο λασ περσονασ θυε νο παρτιχιπαν εν λοσ προχεσοσ ελεχ−
τοραλεσ.
Οτρα διφιχυλταδ θυε πρεσεντα εστα τεορα, ποδεµοσ χιταρ λα φαλτα δε υνα ρεσ−
πυεστα σατισφαχτορια παρα λα χυεστι⌠ν δε λα ϖινχυλαχι⌠ν πορ ελ χονσεντιµιεντο
γενεραλ δε αθυελλοσ θυε αχυδεν α λασ ελεχχιονεσ παρα µανιφεσταρσε εν χοντρα δε
λο προπυεστο5.
1.4 ⊃τιχα χοµυνιχατιϖα
Χον ελ φιν δε συπεραρ λασ διφιχυλταδεσ θυε πρεσενταν λασ τεορασ χονσενσυαλισ−
τασ, λα τιχα χοµυνιχατιϖα δε Ηαβερµασ προπυγνα υνα σιτυαχι⌠ν ιδεαλ δε δι〈λο−
γο θυε περµιτε α λοσ παρτχιπεσ εν λα µισµα λα χονσεχυχι⌠ν, α τραϖσ δε υνα
αργυµενταχι⌠ν αχορδε χον λασ εξιγενχιασ δε λα τιχα, δε υν ιντερσ χοµν α
τοδοσ ελλοσ.
∆ε εστα φορµα, λα τιχα χοµυνιχατιϖα, µεδιαντε λα ιδεντιφιχαχι⌠ν εντρε λα τι−
χα ψ ελ ∆ερεχηο, γαραντιζαρα υνα οβλιγαχι⌠ν δε οβεδιενχια αβσολυτα α λασ νορ−
µασ ϕυρδιχασ. Λα ραζ⌠ν χονσιστε εν θυε χαδα ινδιϖιδυο σερα συ προπιο λεγισλα−
5 ΜΑΡΤ⊆Ν ΣℑΝΧΗΕΖ, Ι. ψ ΓΑΡΧ⊆Α ΓΑΡΧ⊆Α Ρ. εν Λα οβϕεχι⌠ν δε χονχιενχια αλ αβορ−
τα, χιτ. ππ. 51−52.

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba