Comprensión del pensamiento jurídico complejo a través de un caso. La riqueza de la complejidad frente a la abstracción de la simplicidad

AutorElvio Galati
Páginas1-56
ΧΑΡΤΑΠΑΧΙΟ ∆Ε ∆ΕΡΕΧΗΟ
ΧΟΜΠΡΕΝΣΙΝ ∆ΕΛ ΠΕΝΣΑΜΙΕΝΤΟ
ϑΥΡ⊆∆ΙΧΟ ΧΟΜΠΛΕϑΟ Α ΤΡΑς⊃Σ ∆Ε ΥΝ
ΧΑΣΟ. ΛΑ ΡΙΘΥΕΖΑ ∆Ε ΛΑ ΧΟΜΠΛΕϑΙ∆Α∆
ΦΡΕΝΤΕ Α ΛΑ ΑΒΣΤΡΑΧΧΙΝ ∆Ε ΛΑ
ΣΙΜΠΛΙΧΙ∆Α∆
ΕΛςΙΟ ΓΑΛΑΤΙ1
ΥΝΙςΕΡΣΙ∆Α∆ ΝΑΧΙΟΝΑΛ ∆Ε ΡΟΣΑΡΙΟ
ΙΝΤΡΟ∆ΥΧΧΙΝ
ασ πρεσεντεσ ιδεασ ιντενταν σερ υνα ιντροδυχχι⌠ν αλ πενσαµιεντο
χοµπλεϕο δεσδε ελ πυντο δε ϖιστα ϕυρδιχο. Ελ πενσαµιεντο χοµπλε−
ϕο εσ υνα µανερα δε ενχαραρ λα ϖιδα ψ στα νο εσ ελ ρεσυλταδο δε λα
ϖισι⌠ν χιεντφιχα, σινο θυε ταµβιν νοσ µοϖεµοσ εν ελλα χον λα
αψυδα δελ αρτε, λα ρελιγι⌠ν, λα φιλοσοφα. Αθυελλο θυε Ηεγελ πονα χοµο χυλµι−
ναχι⌠ν δελ εσπριτυ αβσολυτο. Εν συµα, ϖιϖιµοσ δε ιδεασ.
Υνα µανερα δε αφρονταρ λα ϖιδα εσ διϖιδινδολα εν συ ασπεχτο ϕυρδιχο, εντρε
οτροσ. Ψ ελ πενσαµιεντο χοµπλεϕο, χοµο φιλοσοφα δε ϖιδα, πυεδε απλιχαρσε
ταµβιν αλ πενσαµιεντο ϕυρδιχο. Εστε τραβαϕο πρετενδε σερ σ⌠λο υνα προπεδυ−
τιχα αλ πενσαµιεντο χοµπλεϕο, απλιχαδο αλ πενσαµιεντο ϕυρδιχο. Ηαχιενδο ηο−
νορ πρεχισαµεντε α διχηο πενσαµιεντο, θυε τρατα δε υνιρ λο διϖερσο, µε εσ ιµ−
ποσιβλε φιλοσοφαρ, εξπονερ ιδεασ γενεραλεσ, σιν υν βασαµεντο εξπεριενχιαλ, εσ
δεχιρ, σιν ρεφεριρ λα ιδεα α λα ϖιδα χονχρετα, σινγυλαρ. Πορ ελλο, λασ ρεφλεξιονεσ
ιντροδυχτοριασ αλ πενσαµιεντο χοµπλεϕο, ηαρ〈ν ρεφερενχια α υν χασο ιµπορταντε
παρα ελ µυνδο ϕυρδιχο, ψα θυε, δε λασ σολυχιονεσ θυε σε ενσαψεν παρα ελ µισ−
1 Μιεµβρο δε λα Ασοχιαχι⌠ν Αργεντινα δε Βιοτιχα ψ δελ Γρυπο παρα ελ Πενσαµιεντο
Χοµπλεϕο δε λα Υνιϖερσιδαδ Ναχιοναλ δε Ροσαριο. ελϖιογαλατι≅γµαιλ.χοµ
Λ
2 Ελϖιο Γαλατι
ωωω.χαρταπαχιο.εδυ.αρ
µο, σε εϖιδενχιαρ〈ν λασ διστιντασ δοχτρινασ θυε χονχυρρεν εν ελ ∆ερεχηο. Εστε
χασο εσ Αρανχιβια Χλαϖελ. Ψ ασ χοµο υνα δε λασ µ〈ξιµασ δε λα χοµπλεϕιδαδ
ιµπλιχα εντενδερ α λα παρτε εν ελ τοδο, σερ〈 νεχεσαριο εντενδερ αλ χασο εν ελ
µαρχο γλοβαλ δε λασ διχταδυρασ δεσαρρολλαδασ εν Αµριχα Λατινα λυεγο δε λα
Σεγυνδα Γυερρα Μυνδιαλ ψ α παρτιρ δε λα Γυερρα Φρα, α τραϖσ δελ ρεχυρσο α λα
δοχτρινα δε λα σεγυριδαδ ναχιοναλ2. Λο χυαλ ρεϖελα ελ χαρ〈χτερ πλανεταριο δε λοσ
προβλεµασ χεντραλεσ.
Σιεµπρε πορ χοµπαραχι⌠ν νοσ εσ µ〈σ φ〈χιλ χοµπρενδερ, δε µανερα θυε εξ−
πονδρ λασ ϖισιονεσ σινττιχασ δε δοσ δοχτρινασ ϕυρδιχασ: ελ ϕυσνατυραλισµο ψ ελ
ϕυσποσιτιϖισµο,ψ χ⌠µο σολυχιοναραν ελ προβλεµα πλαντεαδο α τραϖσ δελ χασο
Αρανχιβια. Πορθυε χοµο λο διχε Χαρρι⌠ εν λα ιντροδυχχι⌠ν αλ χασο δε λοσ εξ−
πλοραδορεσ δε χαϖερνασ, [] λοσ προβλεµασ µ〈σ αβστραχτοσ δε λα φιλοσοφα ϕυρ−
διχα γραϖιταν εν λα δεχισι⌠ν δε λασ χοντροϖερσιασ θυε σε ϖεντιλαν εν λοσ τριβυνα−
λεσ []3.
Σι βιεν ελ χασο προπυεστο παρα ελ αν〈λισισ αλυδε α τεµασ δε λα δοχτρινα πεναλ,
χον τοδασ λασ δεριϖαχιονεσ ψ προβλεµασ θυε ελλο πλαντεα πορ τραταρσε δε λα πρεσ−
χριπχι⌠ν δε λα αχχι⌠ν παρα περσεγυιρ υν δελιτο, σερ〈 τοµαδο α λοσ φινεσ δε υν
αν〈λισισ δε φιλοσοφα ϕυρδιχα.
Ναδα µεϕορ θυε ιντροδυχιρνοσ αλ πενσαµιεντο χοµπλεϕο α τραϖσ δε λα οβρα
ηοµ⌠νιµα δελ φιλ⌠σοφο φρανχσ θυε λο χρε⌠: Εδγαρ Μοριν.
1. ↵ΘΥ⊃ ΕΣ ΛΑ ΙΝΤΡΟ∆ΥΧΧΙΝ ΑΛ ΠΕΝΣΑΜΙΕΝΤΟ ΧΟΜΠΛΕϑΟ?
1. Εσ υν χονϕυντο δε αρτχυλοσ θυε σελεχχιονα Μοριν α φιν δε ρευνιρλοσ εν
υνα ιδεα χοµν: λα χοµπλεϕιδαδ. Εσ αθυ δονδε εξπονε εσθυεµ〈τιχα ψ ρεσυµι−
δαµεντε αλγυνασ ιδεασ µαεστρασ δε συ πενσαµιεντο. ∆ιγο αλγυνασ πορθυε εσ
υνα οβρα θυε εσχριβε λυεγο δε λα απαριχι⌠ν δε λοσ δοσ πριµεροσ ϖολµενεσ δε
Ελ Μτοδο, συ οβρα πρινχιπαλ, ελ χυαλ σε χοµπονε δε σεισ. Εσ λα συµα δελ
πενσαµιεντο χοµπλεϕο.
2 Σοβρε ελ τεµα π. ϖ. ΒΑΛΛΕΣΤΕΡ, Ηοραχιο, Λα δοχτρινα δε λα σεγυριδαδ ναχιοναλ, εν
ηττπ://ωωω.ασοχιαχιοννυνχαµασ.οργ/βιβλιοτεχα/τραβαϕοσ/λαδοχτριναδελασεγυριδαδναχιοναλ.πδφ
(13.4.2012).
3 ΧΑΡΡΙ, Γεναρο, Νοτα πρελιµιναρ α ΦΥΛΛΕΡ, Λον, Ελ χασο δε λοσ εξπλοραδορεσ δε
χαϖερνασ, τραδ. δε Γεναρο Χαρρι⌠ ψ Λεοπολδο Νιιλυσ, Βσ. Ασ, Αβελεδο−Περροτ, 1991, π〈γ. 6.
Χοµπρενσι⌠ν δελ πενσαµιεντο ϕυρδιχο 3
ΧΑΡΤΑΠΑΧΙΟ ∆Ε ∆ΕΡΕΧΗΟ
2. Μοριν ναχι⌠ εν Παρισ εν 1921. Εσ υν φιλ⌠σοφο δε εσπριτυ, µιεντρασ θυε ηα
αχυµυλαδο λοσ διπλοµασ δε ηιστορια, γεογραφα ψ δερεχηο. Εσ διρεχτορ εµριτο
δελ Χεντρο δε Ναχιοναλ δε Ινϖεστιγαχιονεσ Χιεντφιχασ (ΧΝΡΣ) δε Φρανχια. Φυε
λυγαρτενιεντε δε λασ φυερζασ φρανχεσασ δε ρεσιστενχια δυραντε λα οχυπαχι⌠ν ναζι.
Εσ πρεσιδεντε ηονοραριο δε λα Ασοχιαχι⌠ν πορ ελ Πενσαµιεντο Χοµπλεϕο. Φυε
διρεχτορ δελ Χεντρο δε Εστυδιοσ Τρανσδισχιπλιναρεσ δε λα Εσχυελα δε Αλτοσ Εσ−
τυδιοσ εν Χιενχιασ Σοχιαλεσ, θυε αηορα λλεϖα συ νοµβρε Χεντρο Εδγαρ Μο−
ριν4.
3. Εστα οβρα λλεϖα εν σ λασ ϖενταϕασ δελ εσθυεµατισµο, περο πιερδε λα ριθυε−
ζα δελ ρελατο, δε λα εξπλιχαχι⌠ν δεταλλαδα, αρτεσαναλ. Πορ ελλο, εσ σολο υνα ιντρο−
δυχχι⌠ν. Λα ριθυεζα σε λογρα α τραϖσ δε λα λεχτυρα δε συ οβρα µαψορ: Ελ Μ−
τοδο, εν δονδε δεσαρρολλα λα νατυραλεζα δε λα νατυραλεζα, λα ϖιδα δε λα ϖιδα, ελ
χονοχιµιεντο δελ χονοχιµιεντο, λασ ιδεασ, λα ηυµανιδαδ δε λα ηυµανιδαδ ψ λα
τιχα. Ασ χοµο λα χοµπλεϕιδαδ νο εσ υνα παλαβρα µαεστρα, ταµποχο πυεδε ρε−
δυχιρσε ελ πενσαµιεντο χοµπλεϕο α υνα οβρα. Ελ προπιο Μοριν χυεντα εν συ
Ιντροδυχχι⌠ν θυε λα ιδεα δε χοµπλεϕιδαδ φυε συργιενδο χον Ελ παραδιγµα
περδιδο εν 1973 ψ εν Χιενχια χον χονσχιενχια5.
Ναδα µεϕορ θυε χοµπρενδερ λα ιδεα αβστραχτα δε λα χοµπλεϕιδαδ α τραϖσ δε
υνα δε συσ µ〈ξιµασ: λα ϕεραρθυιζαχι⌠ν δε λα σινγυλαριδαδ. Παρα λο χυαλ νοσ σερ〈
δε υτιλιδαδ υν χασο ϕυδιχιαλ. Εντενδερ α λα χοµπλεϕιδαδ χοµο υνα µανερα
αβαρχατιϖα, φλεξιβλε, χοµπρενσιϖα δε λο ινχιερτο, λο αµβιγυο, χοντραδιχτοριο ψ
ρελαχιοναλ εν ελ σερ, λο θυε ιµπλιχα χαπταρ λο διϖερσο, χονστρυιρ ρεδεσ, ψ αναλιζαρ
α λασ παρτεσ εν ελ τοδο ψ αλ τοδο δεσδε συσ παρτεσ. Λα χοµπλεϕιδαδ6 ηαχε ρεφε−
ρενχια α [] υν τεϕιδο δε χονστιτυψεντεσ ηετερογνεοσ ινσεπαραβλεµεντε ασο−
4 Παρα µ〈σ δεταλλεσ π. ϖ. συ οβρα ΜΟΡΙΝ, Εδγαρ, Μι χαµινο. Λα ϖιδα ψ λα οβρα δελ παδρε
δελ πενσαµιεντο χοµπλεϕο, τραδ. δε Αντονια Γαρχα Χαστρο, Βαρχελονα, Γεδισα, 2010.
5 ΜΟΡΙΝ, Ιντροδυχχι⌠ν αλ πενσαµιεντο χοµπλεϕο, τραδ. δε Μαρχελο Πακµαν, Βαρχελονα,
Γεδισα, 2005, π〈γ. 24.
6 Σοβρε ελ πενσαµιεντο χοµπλεϕο π. ϖ. ΜΟΡΙΝ, Εδγαρ, Ελ Μτοδο 1. Λα νατυραλεζα δε λα
νατυραλεζα, τραδ. δε Ανα Σ〈νχηεζ εν χολαβ. χον ∆ορα Σ〈νχηεζ Γαρχα, 3♠ εδ., Μαδριδ, Χ〈τε−
δρα, 1993; Ελ Μτοδο 2. Λα ϖιδα δε λα ϖιδα, τραδ. δε Ανα Σ〈νχηεζ, 7♠ εδ., Μαδριδ, Χ〈τεδρα,
2006; Ελ Μτοδο 3. Ελ χονοχιµιεντο δελ χονοχιµιεντο, τραδ. δε Ανα Σ〈νχηεζ, 5♠ εδ., Μα−
δριδ, Χ〈τεδρα, 2006; Ελ Μτοδο 4. Λασ ιδεασ. Συ η〈βιτατ, συ ϖιδα, συσ χοστυµβρεσ, συ οργανι−
ζαχι⌠ν, τραδ. δε Ανα Σ〈νχηεζ, 4♠ εδ., Μαδριδ, Χ〈τεδρα, 2006; Ελ Μτοδο 5. Λα ηυµανιδαδ
δε λα ηυµανιδαδ. Λα ιδεντιδαδ ηυµανα, τραδ. δε Ανα Σ〈νχηεζ, 2♠ εδ., Μαδριδ, Χ〈τεδρα,
2006; Ελ Μτοδο 6. ⊃τιχα, τραδ. δε Ανα Σ〈νχηεζ, Μαδριδ, Χ〈τεδρα, 2006.

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR