El Código Civil y Comercial de 2015 ante la complejidad del Derecho de la Salud

AutorElvio Galati
Páginas1-98
ΧΑΡΤΑΠΑΧΙΟ ∆Ε ∆ΕΡΕΧΗΟ
Ελ Χ⌠διγο Χιϖιλ ψ Χοµερχιαλ, ςολ. 29, (2016), Χαρταπαχιο δε ∆ερεχηο, Φαχυλταδ δε
∆ερεχηο, ΥΝΙΧΕΝ, ΙΣΣΝ 1850−0722.
ΕΛ Χ∆ΙΓΟ ΧΙςΙΛ Ψ ΧΟΜΕΡΧΙΑΛ ∆Ε 2015 ΑΝΤΕ ΛΑ
ΧΟΜΠΛΕϑΙ∆Α∆ ∆ΕΛ ∆ΕΡΕΧΗΟ ∆Ε ΛΑ ΣΑΛΥ∆
ΕΛςΙΟ ΓΑΛΑΤΙ1
ΥΝΙςΕΡΣΙ∆Α∆ ΝΑΧΙΟΝΑΛ ∆Ε ΡΟΣΑΡΙΟ
1. Ιντροδυχχι⌠ν
α ιδεα δε εστε τραβαϕο εσ αναλιζαρ λασ δισποσιχιονεσ δελ νυεϖο Χ⌠−
διγο Χιϖιλ ψ Χοµερχιαλ α λα λυζ δελ ∆ερεχηο δε λα Σαλυδ, εσ δεχιρ,
αναλιζαρ ελ ιµπαχτο δε λα ρεφορµα δελ ∆ερεχηο Πριϖαδο εν ελ 〈µ−
βιτο δελ ∆ερεχηο δε λα Σαλυδ. Εν οτρασ παλαβρασ, αναλιζαρ αθυε−
λλασ δισποσιχιονεσ θυε τενδρ〈ν ινφλυενχια εν λα ϕυστιχια δε λασ ρελαχιονεσ δε σα−
λυδ, µ〈σ πρεχισαµεντε, εν ελ παχιεντε, θυε ϕυστιφιχα λα εξιστενχια δε λα ραµα εν
χυεστι⌠ν.
1 Ελ αυτορ εσ Αβογαδο. Προφεσορ εν Χιενχιασ ϑυρδιχασ ψ Ποσδοχτορ εν ∆ερεχηο. Προφεσορ δε
∆ερεχηο δε λα Σαλυδ εν λα Φαχυλταδ δε ∆ερεχηο δε λα Υνιϖερσιδαδ Ναχιοναλ δε Ροσαριο, ψ
δε Ιντροδυχχι⌠ν αλ Πενσαµιεντο Χιεντφιχο εν λα Φαχυλταδ δε ∆ερεχηο ψ Χιενχια Πολτιχα δε
λα Υνιϖερσιδαδ Αβιερτα Ιντεραµεριχανα. Χο−συβδιρεχτορ δελ Χεντρο δε Ινϖεστιγαχιονεσ εν ∆ε−
ρεχηο δε λα Σαλυδ δε λα ΥΝΡ. Μιεµβρο δε λα Χοµισι⌠ν δε Βιοτιχα εν λα Φαχυλταδ δε Χιεν−
χιασ Μδιχασ δε λα ΥΝΡ, µιεµβρο δελ Προγραµα Πενσαµιεντο Χοµπλεϕο δελ Χεντρο δε Εστυ−
διοσ Ιντερδισχιπλιναριοσ δε λα ΥΝΡ.
Λ
2 Ελϖιο Γαλατι
ωωω.χαρταπαχιο.εδυ.αρ
Σε τοµαρ〈ν χοµο υνιδαδεσ δε αν〈λισισ αλ Χ⌠διγο Χιϖιλ ψ Χοµερχιαλ, λεψ
26.994, θυε ρεφορµα αλ Χ⌠διγο Χιϖιλ δε ςλεζ Σ〈ρσφιελδ, α συ ϖεζ ρεφορµαδο εν
1968 πορ λα λεψ 17.711, ψ ελ Προψεχτο δε Χ⌠διγο Χιϖιλ ψ Χοµερχιαλ δε 2012. Σε
υτιλιζαρ〈ν λοσ δεβατεσ παρλαµενταριοσ δε διχηα λεψ, δοχυµενταχι⌠ν δεριϖαδα δε
δοχτρινα, εσπεχιαλµεντε λα οβρα δελ πρεσιδεντε δε λα χοµισι⌠ν δε ρεδαχχι⌠ν δελ
αντεπροψεχτο, ψ ελ µαρχο τε⌠ριχο σερ〈 λα τεορα τριαλιστα δελ µυνδο ϕυρδιχο2, ελ
πενσαµιεντο χοµπλεϕο δε Εδγαρ Μοριν3 ψ λα τρανσδισχιπλιναριεδαδ4 δε Βασαραβ
Νιχολεσχυ.
Χοµο δεχα Γολδσχηµιδτ (1987), ρεχορδανδο λα χοδιφιχαχι⌠ν φρανχεσα, λοσ ηε−
χηοσ σοχιαλεσ χαµβιαρον ψ λα λεγισλαχι⌠ν σε µαντενα ιγυαλ, λο θυε αµεριταβα
υν χαµβιο. Πινσεσε εν λασ διστιντασ φορµασ δε αχχεδερ α υν ηιϕο, λοσ αϖανχεσ
εν λοσ αν〈λισισ δε λοσ πριµεροσ µοµεντοσ δε λα περσοναλιδαδ, λα εϖολυχι⌠ν δε λα
γεντιχα, λα ραπιδεζ εξιγιδα α λα ηορα δε ροµπερ ϖνχυλοσ θυε νο σε σοστιενεν,
λασ νυεϖασ φορµασ δε προπιεδαδ αντε ελ ρεχονοχιµιεντο δε λοσ πυεβλοσ οριγινα−
ριοσ, ετχ.
2. ↵Ρεπρεσεντα ελ νυεϖο Χ⌠διγο Χιϖιλ υν χαµβιο δε παραδιγµα5?
Ελ πεθυε〉ο εστυδιο θυε ηαρ σοβρε ελ τρµινο παραδιγµα τιενε θυε ϖερ χον ελ
ρεχυρρεντε υσο θυε ηα ηεχηο ελ Πρεσιδεντε δε λα χοµισι⌠ν ρεφορµαδορα ψ Πρεσι−
2 Σοβρε ελ τεµα π. ϖ. ΓΑΛΑΤΙ (2012).
3 Σοβρε ελ τεµα π. ϖ. ΓΑΛΑΤΙ (εν πρενσα). Γολδσχηµιδτ χρεα ελ τριαλισµο εν 1960, ψ ηοψ
πυεδε λεερσε εν περσοναϕεσ σιγνιφιχατιϖοσ: Ελ Χ⌠διγο Χιϖιλ διστινγυε ελ ∆ερεχηο δε λα Λεψ.
Εστε εσ υν χαµβιο φυνδαµενταλ ρεσπεχτο δε τοδα υνα τραδιχι⌠ν αντεριορ, θυε σ⌠λο σε ρεφερα α
λα λεψ, ψ α λα φυνχι⌠ν δελ ϕυεζ, θυε ερα απλιχαρλα εξεγτιχαµεντε.. Λο χυαλ ρεπρεσεντα υν
αϖανχε. [] νο εσ ποσιβλε χονοχερ υν σιστεµα ϕυρδιχο σολο µεδιαντε λα λεψ, θυε συελε σερ
δεχλαρατιϖα; εσ ιµπρεσχινδιβλε χονοχερ συ ρεαλ γραδο δε ιµπλεµενταχι⌠ν µεδιαντε λα ϕυρισ−
πρυδενχια (ΛΟΡΕΝΖΕΤΤΙ, 2014: 25− 31).
4 Σοβρε ελ τεµα π. ϖ. ΓΑΛΑΤΙ (2015).
5 Σοβρε ελ τεµα π. ϖ. ΓΑΛΑΤΙ (2012).
Ελ Χ⌠διγο Χιϖιλ ψ Χοµερχιαλ δε 2015 3
ΧΑΡΤΑΠΑΧΙΟ ∆Ε ∆ΕΡΕΧΗΟ
δεντε δε λα ΧΣϑΝ δελ µισµο εν υν αρτχυλο ρεφεριδο αλ νυεϖο ΧΧ., διχιενδο
θυε λα ρεφορµα ρεπρεσενταρα υν χαµβιο δε παραδιγµα εν ελ δερεχηο αργεντινο.
Παρα Τηοµασ Κυην (1988) λοσ παραδιγµασ προπορχιοναν µοδελοσ δε προβλε−
µασ ψ σολυχιονεσ α υνα χοµυνιδαδ χιεντφιχα, λο θυε ιµπλιχα θυε ηαψ υνα σο−
χιεδαδ δε χιεντφιχοσ εν υν µοµεντο ψ λυγαρ δετερµιναδοσ θυε ηαχεν χιενχια
δε υνα δετερµιναδα µανερα, µιεντρασ θυε αλγυιεν νο ηαχε χιενχια αλ σανχιοναρ
υν νυεϖο χ⌠διγο. Λα σανχι⌠ν δε υνα νορµα ο χ⌠διγο εσ υν αχτο πολτιχο−
ϕυρδιχο µ〈σ νο χιεντφιχο. Λασ ρεϖολυχιονεσ ροµπεν λα τραδιχι⌠ν α λα θυε εστ〈
λιγαδα λα αχτιϖιδαδ δε λα χιενχια νορµαλ. Νο οβσταντε, χυανδο αχλαρα ελ χονχεπ−
το εν συ ποσδατα, υνα δε λασ αχεπχιονεσ λα ηαχε χυλτυραλ, διχιενδο θυε εσ υνα
χονστελαχι⌠ν δε χρεενχιασ, ϖαλορεσ ψ τχνιχασ, ψ οτρα λα ρεφιερε α λα χιενχια, δι−
χιενδο θυε σον λασ χονχρετασ σολυχιονεσ δε προβλεµασ.
∆ιχε ελ επιστεµ⌠λογο θυε λα ρεϖολυχι⌠ν χιεντφιχα µοδιφιχα λα περσπεχτιϖα ηισ−
τ⌠ριχα δε λα χοµυνιδαδ θυε λα εξπεριµεντα, λο θυε αφεχταρ〈 λα εστρυχτυρα δε λοσ
λιβροσ δε τεξτο ψ λασ πυβλιχαχιονεσ δε ινϖεστιγαχιονεσ. Εν εστε σεντιδο ελ νυεϖο
ΧΧ. ποδρα γενεραρ υν χαµβιο εν λα χοµυνιδαδ χιεντφιχα, θυε α παρτιρ δε λ
χοµενζαρα α ινϖεστιγαρ χιεντφιχαµεντε δε οτρα µανερα, περο ελ ΧΧ. εν σ νο
µοδιφιχα ελ παραδιγµα. () υν παραδιγµα νο γοβιερνα υν τεµα δε εστυδιο,
σινο, αντεσ βιεν, υν γρυπο δε πραχτιχαντεσ. Τοδο εστυδιο δε υνα ινϖεστιγαχι⌠ν
διριγιδα α λοσ παραδιγµασ δεβε χοµενζαρ πορ λοχαλιζαρ αλ γρυπο ο λοσ γρυποσ
ρεσπονσαβλεσ (Κυην, 1988: 276).
Σ υνα χονδιχι⌠ν εξτερνα πυεδε χοντριβυιρ α υνα ανοµαλα ψ ποστεριορ χρισισ
αγυδα, χοµο σι φυερα ελ χασο δε θυε λοσ ϕυριστασ χοµπρενδιεραν θυε παρα µοδι−
φιχαρ ελ ΧΧ. σε δεβι⌠ τοµαρ χονταχτο χον ελ εστυδιο δε λα ρεαλιδαδ σοχιαλ ψ θυε
εσα ρεαλιδαδ εξπρεσαβα χριτεριοσ δε ϕυστιχια εν λασ ρελαχιονεσ ϕυρδιχασ θυε νο
εραν χοµπαρτιδοσ πορ τοδοσ.

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR