El Código Civil y Comercial de 2015 ante la complejidad del Derecho de la Salud

Autor:Elvio Galati
Páginas:1-98
ΧΑΡΤΑΠΑΧΙΟ ∆Ε ∆ΕΡΕΧΗΟ
Ελ Χ⌠διγο Χιϖιλ ψ Χοµερχιαλ, ςολ. 29, (2016), Χαρταπαχιο δε ∆ερεχηο, Φαχυλταδ δε
∆ερεχηο, ΥΝΙΧΕΝ, ΙΣΣΝ 1850−0722.
ΕΛ Χ∆ΙΓΟ ΧΙςΙΛ Ψ ΧΟΜΕΡΧΙΑΛ ∆Ε 2015 ΑΝΤΕ ΛΑ
ΧΟΜΠΛΕϑΙ∆Α∆ ∆ΕΛ ∆ΕΡΕΧΗΟ ∆Ε ΛΑ ΣΑΛΥ∆
ΕΛςΙΟ ΓΑΛΑΤΙ1
ΥΝΙςΕΡΣΙ∆Α∆ ΝΑΧΙΟΝΑΛ ∆Ε ΡΟΣΑΡΙΟ
1. Ιντροδυχχι⌠ν
α ιδεα δε εστε τραβαϕο εσ αναλιζαρ λασ δισποσιχιονεσ δελ νυεϖο Χ⌠−
διγο Χιϖιλ ψ Χοµερχιαλ α λα λυζ δελ ∆ερεχηο δε λα Σαλυδ, εσ δεχιρ,
αναλιζαρ ελ ιµπαχτο δε λα ρεφορµα δελ ∆ερεχηο Πριϖαδο εν ελ 〈µ−
βιτο δελ ∆ερεχηο δε λα Σαλυδ. Εν οτρασ παλαβρασ, αναλιζαρ αθυε−
λλασ δισποσιχιονεσ θυε τενδρ〈ν ινφλυενχια εν λα ϕυστιχια δε λασ ρελαχιονεσ δε σα−
λυδ, µ〈σ πρεχισαµεντε, εν ελ παχιεντε, θυε ϕυστιφιχα λα εξιστενχια δε λα ραµα εν
χυεστι⌠ν.
1 Ελ αυτορ εσ Αβογαδο. Προφεσορ εν Χιενχιασ ϑυρδιχασ ψ Ποσδοχτορ εν ∆ερεχηο. Προφεσορ δε
∆ερεχηο δε λα Σαλυδ εν λα Φαχυλταδ δε ∆ερεχηο δε λα Υνιϖερσιδαδ Ναχιοναλ δε Ροσαριο, ψ
δε Ιντροδυχχι⌠ν αλ Πενσαµιεντο Χιεντφιχο εν λα Φαχυλταδ δε ∆ερεχηο ψ Χιενχια Πολτιχα δε
λα Υνιϖερσιδαδ Αβιερτα Ιντεραµεριχανα. Χο−συβδιρεχτορ δελ Χεντρο δε Ινϖεστιγαχιονεσ εν ∆ε−
ρεχηο δε λα Σαλυδ δε λα ΥΝΡ. Μιεµβρο δε λα Χοµισι⌠ν δε Βιοτιχα εν λα Φαχυλταδ δε Χιεν−
χιασ Μδιχασ δε λα ΥΝΡ, µιεµβρο δελ Προγραµα Πενσαµιεντο Χοµπλεϕο δελ Χεντρο δε Εστυ−
διοσ Ιντερδισχιπλιναριοσ δε λα ΥΝΡ.
Λ
2 Ελϖιο Γαλατι
ωωω.χαρταπαχιο.εδυ.αρ
Σε τοµαρ〈ν χοµο υνιδαδεσ δε αν〈λισισ αλ Χ⌠διγο Χιϖιλ ψ Χοµερχιαλ, λεψ
26.994, θυε ρεφορµα αλ Χ⌠διγο Χιϖιλ δε ςλεζ Σ〈ρσφιελδ, α συ ϖεζ ρεφορµαδο εν
1968 πορ λα λεψ 17.711, ψ ελ Προψεχτο δε Χ⌠διγο Χιϖιλ ψ Χοµερχιαλ δε 2012. Σε
υτιλιζαρ〈ν λοσ δεβατεσ παρλαµενταριοσ δε διχηα λεψ, δοχυµενταχι⌠ν δεριϖαδα δε
δοχτρινα, εσπεχιαλµεντε λα οβρα δελ πρεσιδεντε δε λα χοµισι⌠ν δε ρεδαχχι⌠ν δελ
αντεπροψεχτο, ψ ελ µαρχο τε⌠ριχο σερ〈 λα τεορα τριαλιστα δελ µυνδο ϕυρδιχο2, ελ
πενσαµιεντο χοµπλεϕο δε Εδγαρ Μοριν3 ψ λα τρανσδισχιπλιναριεδαδ4 δε Βασαραβ
Νιχολεσχυ.
Χοµο δεχα Γολδσχηµιδτ (1987), ρεχορδανδο λα χοδιφιχαχι⌠ν φρανχεσα, λοσ ηε−
χηοσ σοχιαλεσ χαµβιαρον ψ λα λεγισλαχι⌠ν σε µαντενα ιγυαλ, λο θυε αµεριταβα
υν χαµβιο. Πινσεσε εν λασ διστιντασ φορµασ δε αχχεδερ α υν ηιϕο, λοσ αϖανχεσ
εν λοσ αν〈λισισ δε λοσ πριµεροσ µοµεντοσ δε λα περσοναλιδαδ, λα εϖολυχι⌠ν δε λα
γεντιχα, λα ραπιδεζ εξιγιδα α λα ηορα δε ροµπερ ϖνχυλοσ θυε νο σε σοστιενεν,
λασ νυεϖασ φορµασ δε προπιεδαδ αντε ελ ρεχονοχιµιεντο δε λοσ πυεβλοσ οριγινα−
ριοσ, ετχ.
2. ↵Ρεπρεσεντα ελ νυεϖο Χ⌠διγο Χιϖιλ υν χαµβιο δε παραδιγµα5?
Ελ πεθυε〉ο εστυδιο θυε ηαρ σοβρε ελ τρµινο παραδιγµα τιενε θυε ϖερ χον ελ
ρεχυρρεντε υσο θυε ηα ηεχηο ελ Πρεσιδεντε δε λα χοµισι⌠ν ρεφορµαδορα ψ Πρεσι−
2 Σοβρε ελ τεµα π. ϖ. ΓΑΛΑΤΙ (2012).
3 Σοβρε ελ τεµα π. ϖ. ΓΑΛΑΤΙ (εν πρενσα). Γολδσχηµιδτ χρεα ελ τριαλισµο εν 1960, ψ ηοψ
πυεδε λεερσε εν περσοναϕεσ σιγνιφιχατιϖοσ: Ελ Χ⌠διγο Χιϖιλ διστινγυε ελ ∆ερεχηο δε λα Λεψ.
Εστε εσ υν χαµβιο φυνδαµενταλ ρεσπεχτο δε τοδα υνα τραδιχι⌠ν αντεριορ, θυε σ⌠λο σε ρεφερα α
λα λεψ, ψ α λα φυνχι⌠ν δελ ϕυεζ, θυε ερα απλιχαρλα εξεγτιχαµεντε.. Λο χυαλ ρεπρεσεντα υν
αϖανχε. [] νο εσ ποσιβλε χονοχερ υν σιστεµα ϕυρδιχο σολο µεδιαντε λα λεψ, θυε συελε σερ
δεχλαρατιϖα; εσ ιµπρεσχινδιβλε χονοχερ συ ρεαλ γραδο δε ιµπλεµενταχι⌠ν µεδιαντε λα ϕυρισ−
πρυδενχια (ΛΟΡΕΝΖΕΤΤΙ, 2014: 25− 31).
4 Σοβρε ελ τεµα π. ϖ. ΓΑΛΑΤΙ (2015).
5 Σοβρε ελ τεµα π. ϖ. ΓΑΛΑΤΙ (2012).
Ελ Χ⌠διγο Χιϖιλ ψ Χοµερχιαλ δε 2015 3
ΧΑΡΤΑΠΑΧΙΟ ∆Ε ∆ΕΡΕΧΗΟ
δεντε δε λα ΧΣϑΝ δελ µισµο εν υν αρτχυλο ρεφεριδο αλ νυεϖο ΧΧ., διχιενδο
θυε λα ρεφορµα ρεπρεσενταρα υν χαµβιο δε παραδιγµα εν ελ δερεχηο αργεντινο.
Παρα Τηοµασ Κυην (1988) λοσ παραδιγµασ προπορχιοναν µοδελοσ δε προβλε−
µασ ψ σολυχιονεσ α υνα χοµυνιδαδ χιεντφιχα, λο θυε ιµπλιχα θυε ηαψ υνα σο−
χιεδαδ δε χιεντφιχοσ εν υν µοµεντο ψ λυγαρ δετερµιναδοσ θυε ηαχεν χιενχια
δε υνα δετερµιναδα µανερα, µιεντρασ θυε αλγυιεν νο ηαχε χιενχια αλ σανχιοναρ
υν νυεϖο χ⌠διγο. Λα σανχι⌠ν δε υνα νορµα ο χ⌠διγο εσ υν αχτο πολτιχο−
ϕυρδιχο µ〈σ νο χιεντφιχο. Λασ ρεϖολυχιονεσ ροµπεν λα τραδιχι⌠ν α λα θυε εστ〈
λιγαδα λα αχτιϖιδαδ δε λα χιενχια νορµαλ. Νο οβσταντε, χυανδο αχλαρα ελ χονχεπ−
το εν συ ποσδατα, υνα δε λασ αχεπχιονεσ λα ηαχε χυλτυραλ, διχιενδο θυε εσ υνα
χονστελαχι⌠ν δε χρεενχιασ, ϖαλορεσ ψ τχνιχασ, ψ οτρα λα ρεφιερε α λα χιενχια, δι−
χιενδο θυε σον λασ χονχρετασ σολυχιονεσ δε προβλεµασ.
∆ιχε ελ επιστεµ⌠λογο θυε λα ρεϖολυχι⌠ν χιεντφιχα µοδιφιχα λα περσπεχτιϖα ηισ−
τ⌠ριχα δε λα χοµυνιδαδ θυε λα εξπεριµεντα, λο θυε αφεχταρ〈 λα εστρυχτυρα δε λοσ
λιβροσ δε τεξτο ψ λασ πυβλιχαχιονεσ δε ινϖεστιγαχιονεσ. Εν εστε σεντιδο ελ νυεϖο
ΧΧ. ποδρα γενεραρ υν χαµβιο εν λα χοµυνιδαδ χιεντφιχα, θυε α παρτιρ δε λ
χοµενζαρα α ινϖεστιγαρ χιεντφιχαµεντε δε οτρα µανερα, περο ελ ΧΧ. εν σ νο
µοδιφιχα ελ παραδιγµα. () υν παραδιγµα νο γοβιερνα υν τεµα δε εστυδιο,
σινο, αντεσ βιεν, υν γρυπο δε πραχτιχαντεσ. Τοδο εστυδιο δε υνα ινϖεστιγαχι⌠ν
διριγιδα α λοσ παραδιγµασ δεβε χοµενζαρ πορ λοχαλιζαρ αλ γρυπο ο λοσ γρυποσ
ρεσπονσαβλεσ (Κυην, 1988: 276).
Σ υνα χονδιχι⌠ν εξτερνα πυεδε χοντριβυιρ α υνα ανοµαλα ψ ποστεριορ χρισισ
αγυδα, χοµο σι φυερα ελ χασο δε θυε λοσ ϕυριστασ χοµπρενδιεραν θυε παρα µοδι−
φιχαρ ελ ΧΧ. σε δεβι⌠ τοµαρ χονταχτο χον ελ εστυδιο δε λα ρεαλιδαδ σοχιαλ ψ θυε
εσα ρεαλιδαδ εξπρεσαβα χριτεριοσ δε ϕυστιχια εν λασ ρελαχιονεσ ϕυρδιχασ θυε νο
εραν χοµπαρτιδοσ πορ τοδοσ.

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba