La aplicación de la ley de defensa del consumidor ¿marca el fin de la abstracción cambiaria y del foro prorrogado?

Autor:Claudio Alfredo Casadio Martinez
Páginas:11-27
 
EXTRACTO GRATUITO
11
ΛΑ ΑΠΛΙΧΑΧΙΝ ∆Ε ΛΑ ΛΕΨ ∆Ε ∆ΕΦΕΝΣΑ ∆ΕΛ ΧΟΝ−
ΣΥΜΙ∆ΟΡ ↵ΜΑΡΧΑ ΕΛ ΦΙΝ ∆Ε ΛΑ ΑΒΣΤΡΑΧΧΙΝ
ΧΑΜΒΙΑΡΙΑ Ψ ∆ΕΛ ΦΟΡΟ ΠΡΟΡΡΟΓΑ∆Ο?
Χλαυδιο Αλφρεδο ΧΑΣΑ∆⊆Ο ΜΑΡΤ⊆ΝΕΖ 1
Ι. Ιντροδυχχι⌠ν
Εν ελ πριµερ νµερο δε εστα πυβλιχαχι⌠ν δοσ αυτορεσ σε
ρε! ριερον α διστιντοσ ασπεχτοσ δε λα Λεψ δε ∆εφενσα δελ Χονσυµιδορ
(εν αδελαντε Λ∆Χ) ψ εν εστα οπορτυνιδαδ ϖολϖεµοσ σοβρε λα χυεστι⌠ν
αναλιζανδο αηορα υν ασπεχτο εµινεντεµεντε πρ〈χτιχο δε λα µισµα,
χον ελ θυε ροτυλαµοσ εστα χολαβοραχι⌠ν.
ΙΙ. Λα αβστραχχι⌠ν χαµβιαρια
∆εσδε τιεµπο ινµεµοριαλ εν λασ εϕεχυχιονεσ χαµβιαριασ
ριγε παρα τοδοσ λοσ πλειτοσ θυε σε συσχιτεν, λα χοµπετενχια δελ
δοµιχιλιο παχταδο πορ λασ παρτεσ, δεριϖαχι⌠ν λ⌠γιχα δε λοσ πρινχιπιοσ
δε αυτονοµα δε λα ϖολυνταδ δε λασ παρτεσ ψ θυε αδεµ〈σ ποσεε
χονσαγραχι⌠ν λεγαλ εξπρεσα.
Αλ ρεσπεχτο ηα σοστενιδο (Φοραστιερι, ϑοργε, 2006: 125),
ηαχιενδο ρεφερενχια α λα Λετρα δε Χαµβιο, θυε εσ νεχεσαριο θυε ελ
ποσεεδορ δε υνα λετρα σεπα νο σ⌠λο θυιεν δεβε παγαρ, σινο δ⌠νδε
χοβραρ〈 ψ χυαλ εσ ελ λυγαρ δονδε δεβε εϕερχερ λοσ δερεχηοσ εµεργεντεσ
δελ ττυλο, ραζ⌠ν πορ λα χυαλ δεβε ! ϕαρσε εσπεχ! χαµεντε ελ λυγαρ δε
παγο. Πορ ελλο ελ αρτ. 101 ινχ. 4 δε λα λεψ δε λετρα δε χαµβιο ψ παγαρ
(∆εχρετο−Λεψ Ν≡ 5965/1963, εν αδελαντα ΛΛΧΠ) δισπονε θυε ελ
παγαρ δεβε χοντενερ εξπρεσα ινδιχαχι⌠ν δελ λυγαρ δε παγο.
Ασιµισµο σε ηα ποστυλαδο (Γ⌠µεζ Λεο Οσϖαλδο, 1988: 81)
1 Χονταδορ Πβλιχο Ναχιοναλ  Αβογαδο  ∆οχεντε δε λασ χαρρερασ
δε Χονταδορ ψ Αβογαχα δε λα ΦΧΕϑ ΥΝΛΠαµ.  Ινϖεστιγαδορ δε λα
Φεδεραχι⌠ν Αργεντινα δε Χονσεϕοσ Προφεσιοναλεσ δε Χιενχιασ Εχον⌠µιχασ
ψ δελ ΙΑ∆ΕΧΟ  Πρεµιο ΦΑΧΠΧΕ 2008 αλ µεϕορ τραβαϕο πρεσενταδο
εν ελ 17≡ Χονγρεσο Ναχιοναλ δε Προφεσιοναλεσ εν Χιενχιασ Εχ ον⌠µιχασ
(Χ⌠ρδοβα)  Αυτορ δε µασ δε 160 αρτχυλοσ δε δοχτρινα, χαπτυλοσ δε
λιβροσ χολεχτιϖοσ ψ 5 λιβροσ πυβλιχαδοσ πορ Εδιτοριαλ Αστρεα ψ Ε∆ΥΝΛΠαµ,
χασαδιοµ≅χπενετ.χοµ.αρ
12
θυε λα δετερµιναχι⌠ν δελ µενταδο λυγαρ εσ υν ρεθυισιτο εσενχιαλ, ταν
εσενχιαλ θυε εν αρασ δε λα σεγυριδαδ ϕυρδιχα, θυε χυανδο νο σε λο
ϕα σε χονσιδερα ταλ αλ λυγαρ ινδιχαδο χοµο δε χρεαχι⌠ν δελ παγαρ ψ
ταµβιν αλ δοµιχιλιο δελ συσχριπτορ (αρτ. 102 π〈ρραφο τερχερο ΛΛΧΠ).
Εστα χυεστι⌠ν διστα δε σερ βαλαδ ψ χοβρα φυνδαµενταλ
ιµπορτανχια πρ〈χτιχα ψα θυε δετερµινα, εντρε οτροσ ασπεχτοσ, λα
χοµπετενχια ϕυδιχιαλ παρα εϕεχυταρ λα οβλιγαχι⌠ν χαµβιαρια χοντενιδα
εν ελ ττυλο ινσατισφεχηο ο διχηο εν τρµινοσ µασ σενχιλλοσ νοσ διχε
θυε ϕυεζ ιντερϖενδρ〈 ↵υνο δε Σαντα Ροσα? ↵δε Σαλτα? ↵Χοµοδορο
Ριϖαδαϖια? Λο χυαλ νο εσ υν δατο µενορ ψα θυε εσταβλεχε δονδε
δεβερ〈 χονχυρριρ ελ δευδορ α δεφενδερσε, ψα θυε οβϖιαµεντε νο εσ
λο µισµο ιρ α λοσ τριβυναλεσ δε Σαντα Ροσα, θυε ηαχερλο εν Σαλτα ο
Χοµοδορο Ριϖαδαϖια.
Σενταδο λο πρεχεδεντεµεντε εξπυεστο, χαβε ινδιχαρ θυε λα
δετερµιναχι⌠ν δελ µενταδο δοµιχιλιο δεβερα συργιρ, πορ λο µενοσ
εν τεορα, δε λα λιβρε νεγοχιαχι⌠ν εντρε λασ παρτεσ, αυνθυε πορ λο
γενεραλ (πορ νο δεχιρ σιεµπρε) χυανδο σε χοντρατα χον ινστιτυχιονεσ
χοµερχιαλεσ ο βανχαριασ ελ λυγαρ δε παγο, ψα σε ενχυεντρα ιµπρεσο
(χον οτρα σεριε δε χλ〈υσυλασ) εν λοσ φορµυλαριοσ ρεσπεχτιϖοσ, χον λο
χυαλ ταλ νεγοχιαχι⌠ν εσ σ⌠λο υνα  χχι⌠ν.
Ασ εσ θυε εντονχεσ αρριβαµοσ α λα συσχριπχι⌠ν δε
δοχυµεντοσ χον λυγαρεσ δε χανχελαχι⌠ν θυε νο σε χονδιχεν χον ελ
δοµιχιλιο δελ οβλιγαδο, νι ελ λυγαρ δε χελεβραχι⌠ν δε λα οπεραχι⌠ν,
σινο χον ελ θυε ρεσυλτα µ〈σ βενε χιοσο παρα ελ αχρεεδορ, πορ λο
γενεραλ ελ λυγαρ εν θυε σε ενχυεντρα συ χασα µατριζ.
ΙΙΙ. Ελ ρεχονοχιµιεντο χονστιτυχιοναλ δε εστοσ δερεχηοσ
Αλ σανχιοναρσε εν 1994 λα ρεφορµα δε νυεστρα Χαρτα
Μαγνα σε ηα χονσαγραδο εξπρεσαµεντε εν ελ νυεϖο αρτ. 42 θυε
λοσ χονσυµιδορεσ ψ υσυαριοσ δε βιενεσ ψ σερϖιχιοσ τιενεν δερεχηο,
εν λα ρελαχι⌠ν δε χονσυµο, εντρε οτροσ α λα λιβερταδ δε ελεχχι⌠ν,
ψ α χονδιχιονεσ δε τρατο εθυιτατιϖο ψ διγνο ιµπονινδοσε χοµο
οβλιγαχι⌠ν θυε λασ αυτοριδαδεσ προϖεερ〈ν α λα προτεχχι⌠ν δε εσοσ
δερεχηοσ ψ θυε λα λεγισλαχι⌠ν εσταβλεχερ〈 προχεδιµιεντοσ ε χαχεσ
παρα λα πρεϖενχι⌠ν ψ σολυχι⌠ν δε χον! ιχτοσ.
Λα σανχι⌠ν δε λα λεψ 24240 (λεψ δε δεφενσα δελ
χονσυµιδορ, εν αδελαντε Λ∆Χ) ϖινο α χυµπλιρ εστα µανδα
χονστιτυχιοναλ εσταβλεχιενδο διστιντοσ µεχανισµοσ δε προτεχχι⌠ν
παρα λοσ χονσυµιδορεσ χον λα  ναλιδαδ δε παλιαρ εν χιερτα µεδιδα
αθυελλα φαλτα δε ποδερ δε νεγοχιαχι⌠ν α θυε ηαχαµοσ ρεφερενχια

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA