Análisis de la apertura al pluralismo jurídico en la regulación del derecho de propiedad comunitaria de los pueblos originarios conforme la C.N. 1994 y su impacto en el derecho privado positivo

Autor:María Florencia Culasso, Héctor Omar Avila
Páginas:1-33
 
EXTRACTO GRATUITO
ΧΑΡΤΑΠΑΧΙΟ ∆Ε ∆ΕΡΕΧΗΟ
ΑΝℑΛΙΣΙΣ ∆Ε ΛΑ ΑΠΕΡΤΥΡΑ ΑΛ
ΠΛΥΡΑΛΙΣΜΟ ϑΥΡ⊆∆ΙΧΟ ΕΝ ΛΑ
ΡΕΓΥΛΑΧΙΝ ∆ΕΛ ∆ΕΡΕΧΗΟ ∆Ε
ΠΡΟΠΙΕ∆Α∆ ΧΟΜΥΝΙΤΑΡΙΑ ∆Ε ΛΟΣ
ΠΥΕΒΛΟΣ ΟΡΙΓΙΝΑΡΙΟΣ ΧΟΝΦΟΡΜΕ ΛΑ
Χ.Ν. 1994 Ψ ΣΥ ΙΜΠΑΧΤΟ ΕΝ ΕΛ ∆ΕΡΕΧΗΟ
ΠΡΙςΑ∆Ο ΠΟΣΙΤΙςΟ
ΜΑΡ⊆Α ΦΛΟΡΕΝΧΙΑ ΧΥΛΑΣΣΟ
Η⊃ΧΤΟΡ ΟΜΑΡ ΑςΙΛΑ
ΥΝΙςΕΡΣΙ∆Α∆ ΝΑΧΙΟΝΑΛ ∆Ε ΡΟΣΑΡΙΟ
ΙΝΤΡΟ∆ΥΧΧΙΟΝ
λ πρεσεντε τραβαϕο ρεχονοχε χοµο χαυσα λα ινϖεστιγαχι⌠ν θυε
ηεµοσ λλεϖαδο α χαβο χοµο ιντεγραντεσ δελ Προψεχτο δε Ιν−
ϖεστιγαχι⌠ν Πυντοσ δε Χονφλιχτο δελ ∆ερεχηο Χιϖιλ Πατριµο−
νιαλ ιντερνο δεριϖαδοσ δελ χονταχτο χον οτροσ µοδελοσ ϕυρδι−
χοσ. Ποσιβιλιδαδ δε αρµονιζαχι⌠ν ο απερτυρα αλ πλυριϕυριδισ−
µο, ελ θυε σε ηα δεσαρρολλαδο δεντρο δελ µαρχο δε αχτιϖιδαδεσ θυε ρεαλιζα ελ
Χεντρο δε Ινϖεστιγαχιονεσ δε ∆ερεχηο Χιϖιλ δε λα Φαχυλταδ δε ∆ερεχηο, Υ.Ν.Ρ.
Εν βασε α ελλα, τοµαµοσ χοµο πυντο δε παρτιδα δε νυεστρο αν〈λισισ ελ φεν⌠−
µενο δελ πλυριϕυριδισµο, χονσιδερανδο θυε ελ µισµο σε µανιφιεστα εν ελ µυν−
δο ϕυρδιχο α παρτιρ δε λο θυε λα δοχτρινα1 ηα δενοµιναδο πολισιστεµια σιµλτα−
1ΝΙΧΟΛΑΥ, Νοεµ Λ. Λασ φυεντεσ δε λασ νορµασ ψ λα χονφλιχτιϖιδαδ δελ πλυριϕυριδισµο
δεσδε λα περσπεχτιϖα δελ ∆ερεχηο Χιϖιλ αχτυαλ, εν Λιβρο δε Ηοµεναϕε αλ ∆ρ. Βενϕαµν Πι−
〉⌠ν, Φαχυλταδ δε ∆ερεχηο, Υ.Ν.Λ. 2004.π〈γ. 208. ... πολισιστεµια εσ ελ ενχυεντρο δε σιστε−
Ε
2 Χυλασσο − Αϖιλα
ωωω.χαρταπαχιο.εδυ.αρ
νεα ψ πλυραλισµο ϕυρδιχο.
Εστασ µανιφεσταχιονεσ εν συ δεσπλιεγυε νορµολ⌠γιχο ιµπαχταν αλ ορδενα−
µιεντο νορµατιϖο ϖιγεντε, οριγιναν υν φυερτε χυεστιοναµιεντο ψ, πονεν εν χρι−
σισ πρινχιπιοσ, µτοδοσ ψ, εν λτιµα ινστανχια λα χονχεπχι⌠ν µισµα αχερχα δελ
οριγεν ψ χοντενιδο δελ χονχεπτο δε δερεχηο.
∆εχιµοσ θυε ιµπαχτα εν λοσ πρινχιπιοσ ψ µτοδοσ δελ ορδεναµιεντο νορµα−
τιϖο ϖιγεντε, δαδο θυε ελ φεν⌠µενο εν χυαλθυιερα δε συσ µανιφεσταχιονεσ πονε
εν τελα δε ϕυιχιο ελ µονοπολιο εσταταλ δελ δερεχηο, εντενδιδο στε χοµο νιχο,
ποσιβλε ψ λεγτιµο προδυχτορ δελ µισµο2.
Χον ελλο θυερεµοσ σιγνιφιχαρ θυε, λα απερτυρα αλ πλυριϕυριδισµο ιµπλιχα αδ−
µιτιρ, χοµο πυντο δε παρτιδα, λα χοεξιστενχια δε σιστεµασ ϕυρδιχοσ εν υν µισ−
µο τιεµπο ψ εσπαχιο οριγιναδοσ πορ διϖερσασ φυεντεσ προδυχτορασ, παρα λυεγο
εσταβλεχερ εντρε εστασ διστιντασ φυεντεσ ρελαχιονεσ δε ιντεγραχι⌠ν−χοορδιναχι⌠ν,
οπεραχι⌠ν ϕυρδιχα θυε λα δοχτρινα δενοµινα διαλογο δε λασ φυεντεσ.
Ελ ιµπαχτο σε αδϖιερτε, εν υν ασπεχτο, σι σε χοµπαρα λα σολυχι⌠ν δελ µισµο
χον λα θυε δαρα α ιδντιχο φεν⌠µενο λα χονχεπχι⌠ν τραδιχιοναλ δελ ορδενα−
µιεντο νορµατιϖο, βασαδο α παρτιρ δε υνα εστρυχτυρα πιραµιδαλ, εν υνα λ⌠γιχα
ϕυρδιχα αβστραχτα ψ δεδυχτιϖα; εν λα θυε ελ δερεχηο χοµο ταλ, σ⌠λο σε οριγινα α
παρτιρ δελ µονοπολιο εσταταλ, ελ θυε πορ µεδιο δε συσ ποτεσταδεσ οτοργα αλ
µισµο οβλιγατοριεδαδ ψ σανχι⌠ν3.
µασ ϕυρδιχοσ εν υν µισµο λυγαρ ψ εν υν µισµο τιεµπο, ψ, πλυραλισµο ϕυρδιχο εσ λα εξιστεν−
χια σιµυλτ〈νεα δε σιστεµασ ϕυρδιχοσ διφερεντεσ θυε σε απλιχαν α σιτυαχιονεσ ιδντιχασ εν ελ
σενο δε υν µισµο ορδεν ϕυρδιχο ψ ταµβιν λα χοεξιστενχια δε υνα πλυραλιδαδ δε ορδεναµιεν−
τοσ ϕυρδιχοσ διστιντοσ θυε εσταβλεχεν, ο νο, ρελαχιονεσ δε δερεχηο εντρε ελλοσ....
2 ΠΑΣΧΑΛ ΠΥΙΓ. Ηιεραρχηιε δεσ νορµεσ: δυ σψστεµε αυ πρινχιπε. ... ελ φραχασο δελ σισ−
τεµα ϕερ〈ρθυιχο (χονχεπχι⌠ν ϕεραρθυιζαδα δελ ορδεν ϕυρδιχο), νο ιµπιδε εν αβσολυτο α λα
ϕεραρθυα δε λασ νορµασ, δε σερ χαδα ϖεζ µ〈σ σολιχιταδα,..., Λα ϕεραρθυα δε νορµασ δεσδε
αηορα χαµβια δε νατυραλεζα ο µ〈σ προπιαµεντε ρεϖελα συ ϖερδαδερα νατυραλεζα,..., χονστιτυψε
µ〈σ µοδεσταµεντε υν σιµπλε µοδο εντρε οτροσ δε ρεσολυχι⌠ν δε χονφλιχτοσ νορµατιϖοσ. ∆ε
σιστεµα σε ηα τρανσφορµαδο εν πρινχιπιο. Συ εϖεντυαλ πυεστα εν εσχενα απαρεχε µ〈σ χοµο υν
εσγυινχε αλ ορδεναµιεντο ϕυρδιχο περο προχεδε νιχαµεντε δε λα πρεφερενχια αχορδαδα πυν−
τυαλµεντε πορ οτροσ πρινχιπιοσ. Ελ φραχασο δελ σιστεµα ϕερ〈ρθυιχο ινϖιτα α ιντερρογαρσε σοβρε ελ
δεσαρρολλο δελ πρινχιπιο ϕερ〈ρθυιχο....
3 ΝΙΧΟΛΑΥ, Νοεµ Λ. Λασ φυεντεσ δε λασ νορµασ ψ λα χονφλιχτιϖιδαδ δελ πλυριϕυριδισµο
δεσδε λα περσπεχτιϖα δελ ∆ερεχηο Χιϖιλ αχτυαλ. Οπ. Χιτ. Π〈γσ. 207, 211. Εν ιδντιχο σεντιδο,
Χιυρο Χαλδανι, Μιγυελ ℑνγελ, Λεχχιονεσ δε Τεορα Γενεραλ δελ ∆ερεχηο, εν Ινϖεστιγαχι⌠ν
ψ ∆οχενχια Ν≡ 32, Α〉ο 1999, π〈γσ. 38,40.
Αν〈λισισ δε λα απερτυρα αλ 3
ΧΑΡΤΑΠΑΧΙΟ ∆Ε ∆ΕΡΕΧΗΟ
Εν οτρο δε συσ ασπεχτοσ ψ, ταλ χοµο ρεφεριµοσ εν π〈ρραφοσ αντεριορεσ, ελ ιµ−
παχτο θυε οριγινα λα απερτυρα αλ πλυριϕυριδισµο σε πρεσεντα εν ρελαχι⌠ν χον λα
χονχεπχι⌠ν αχερχα δελ οριγεν ψ χοντενιδο δελ χονχεπτο δε ∆ερεχηο.
∆εσδε εστε ασπεχτο, εντενδεµοσ θυε λα απερτυρα αλ φεν⌠µενο νοσ αχερχα α
οτρασ φυεντεσ, εντρε λασ θυε ποδεµοσ µενχιοναρ: λα χοστυµβρε ψ λα ϕυρισπρυδεν−
χια. Εν ελλασ αδϖερτιµοσ θυε, λα νοχι⌠ν δε νορµα ϕυρδιχα σε ϖινχυλα νεχεσα−
ριαµεντε χον λα ϖιδα, πυεσ δεβε εσταρ χονφορµε χον λα ρεαλιδαδ σοχιαλ, δεσχρι−
βινδολα ε ιντεγρ〈νδολα, αλ τιεµπο θυε δεβε δεσπλεγαρ εν συ φυνχιοναµιεντο
λοσ ϖαλορεσ θυε λα συστενταν, λοσ θυε περµιτιρ〈ν ρεαλιζαρ συ ϕυιχιο χρτιχο αλ
µοµεντο δε συ ιντερπρεταχι⌠ν ψ/ο απλιχαχι⌠ν4.
∆εντρο δε λοσ παρ〈µετροσ εξπυεστοσ, εντενδεµοσ θυε λα απερτυρα αλ πλυριϕυ−
ριδισµο νοσ λλεϖα α χονστρυιρ ελ χονχεπτο δε δερεχηο, ινχλυψενδο εν συ χοντε−
νιδο λα νορµα (χονφορµε ελ αλχανχε εξπρεσαδο), λασ χαυσασ πορ λασ χυαλεσ στα
απαρεχε ψ σε δεσενϖυελϖε χοµο ταλ ψ, συ ϖαλοραχι⌠ν; εστα µοϖιλιδαδ νοσ περµι−
τε υνα µαψορ εξαχτιτυδ ψ αδεχυαχι⌠ν αλ µεδιο σοχιαλ5.
Πορ λτιµο ψ εν ρελαχι⌠ν χον εστε ασπεχτο, χονσιδεραµοσ βενεφιχιοσο ρε−
µαρχαρ θυε, χονφορµε α νυεστρα οπινι⌠ν, εστασ σολυχιονεσ δε χοεξιστενχια ψ
δι〈λογο ενχυεντραν συστεντο ψ πυντοσ δε χονταχτο δεντρο δε λα Φιλοσοφα δελ
∆ερεχηο Πριϖαδο χον λο θυε ηαν σοστενιδο, πορ υν λαδο, λα Εσχυελα Ηιστ⌠ριχα ψ
πορ οτρο, λα Εσχυελα δε λα Λιβρε Ινϖεστιγαχι⌠ν Χιεντφιχα. Λα πριµερα οτοργ⌠ α
4 ΧΙΥΡΟ ΧΑΛ∆ΑΝΙ, Μιγυελ ℑνγελ, Λεχχιονεσ δε Τεορα Γενεραλ δελ ∆ερεχηο, Οπ.
Χιτ. Π〈γσ. 42, ψ, Νιχολαυ, Νοεµ Ν. Ελ ∆ερεχηο Χοντραχτυαλ φρεντε αλ Πλυριϕυριδισµο, λα Ιν−
τεγραχι⌠ν ψ λα Γλοβαλιζαχι⌠ν, εν Ελ ∆ερεχηο Πριϖαδο αντε λα Ιντερναχιοναλιδαδ, λα Ιντεγρα−
χι⌠ν ψ λα Γλοβαλιζαχι⌠ν, Εδιτοριαλ Λα Λεψ, Α〉ο 2005 π〈γ. 434, εν ρελαχι⌠ν α διχηασ φυεντεσ
δε προδυχχι⌠ν δελ ∆ερεχηο, εξπρεσα:  ... τοδοσ λοσ θυε παρτιχιπαν εν λα φορµαχι⌠ν δε λασ δι−
ϖερσασ φυεντεσ δελ δερεχηο εστ〈ν ινϖολυχραδοσ εν ελ προβλεµα. Νο σ⌠λο δεβε σερ υνα πρεοχυ−
παχι⌠ν δε λοσ λεγισλαδορεσ, λλαµαδοσ α εσταβλεχερ λασ χονεξιονεσ αδεχυαδασ εντρε σιστεµασ
εξιστεντεσ σιµυλτ〈νεαµεντε. Ταµβιν δεβεν τραβαϕαρ χον χυιδαδο λασ ρελαχιονεσ δε ηεχηο θυε
πλαντεα λα χοεξιστενχια δε υν σιστεµα χονσυετυδιναριο ϕυντο α υν σιστεµα λεγαλ λοσ ϕυεχεσ,
ηαχεδορεσ δε λα ϕυρισπρυδενχια, λοσ ϕυριστασ θυε ελαβοραν λα δοχτρινα ψ λοσ αβογαδοσ, θυε χον−
τριβυψεν χον συ πρ〈χτιχα διαρια α λα φορµαχι⌠ν δε λα φυεντε χονσυετυδιναρια....
5 Χονσιδεραµοσ θυε εν ιδντιχο σεντιδο σε προνυνχια, ϑαψµε Εριχκ, Λα σοχιεδαδ µυλτι−
χυλτυραλ ψ ελ δερεχηο πριϖαδο. Λα εξπεριενχια Αλεµανα, εν Χεντρο δε Εστυδιοσ ε Ινϖεστιγα−
χι⌠ν δε ∆ερεχηο Χοµπαραδο ψ Εξτρανϕερο. Α〉ο 1999, χυανδο εξπρεσα: ... ελ ∆ερεχηο µισµο
εστ〈 ατραϖεσανδο υν προφυνδο χαµβιο, χονσιστεντε εν λα προλιφεραχι⌠ν δε νορµασ λεγαλεσ να−
ρρατιϖασ, θυε εσταβλεχεν πρινχιπιοσ ο εστ〈νδαρεσ δεριϖαδοσ δε εντιδαδεσ νο γυβερναµενταλεσ
ο δε πρ〈χτιχασ θυε αδθυιερεν χρεχιεντε ιµπορτανχια; εν οποσιχι⌠ν α λασ τραδιχιοναλεσ νορµασ
χοερχιτιϖασ. Πορ λο ταντο, ελ ϑυεζ δεβε χονσιδεραρ τοδασ εστασ διϖερσασ φυεντεσ δελ ∆ερεχηο....

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA