La acción de clases. Emanación pretoriana de la Corte Suprema de Justicia de la Nación

AutorMario Rodolfo Godoy
Páginas1-18
ΧΑΡΤΑΠΑΧΙΟ ∆Ε ∆ΕΡΕΧΗΟ
ΛΑ ΑΧΧΙΝ ∆Ε ΧΛΑΣΕΣ. ΕΜΑΝΑΧΙΝ
ΠΡΕΤΟΡΙΑΝΑ ∆Ε ΛΑ
ΧΟΡΤΕ ΣΥΠΡΕΜΑ ∆Ε ϑΥΣΤΙΧΙΑ ∆Ε ΛΑ
ΝΑΧΙΝ
Μ
ΑΡΙΟ ΡΟ∆ΟΛΦΟ ΓΟ∆ΟΨ
1
ΥΝΙςΕΡΣΙ∆Α∆ ΝΑΧΙΟΝΑΛ ∆ΕΛ ΧΕΝΤΡΟ
ΕΛ ΧΑΣΟ ΗΑΛΑΒΙ, ΕΡΝΕΣΤΟ Χ/Π.Ε.Ν. ΛΕΨ 25.873 ∆ΤΟ. 1563/04 ΑΧ−
ΧΙΝ ∆Ε ΑΜΠΑΡΟ
λ
αβογαδο Ερνεστο Ηαλαβι προµοϖι⌠ υνα αχχι⌠ν δε αµπαρο χοντρα ελ
Εσταδο ναχιοναλ, πρετενδιενδο θυε σε δεχλαρε λα ινχονστιτυχιοναλι−
δαδ δε λα λεψ 25.873
2
ψ δε συ δεχρετο ρεγλαµενταριο 1563/04, εν
ϖιρτυδ δε χονσιδεραρ θυε συσ δισποσιχιονεσ ϖυλνεραβαν λασ γαραντασ
εσταβλεχιδασ εν λοσ αρτχυλοσ 18 ψ 19 δε λα Χονστιτυχι⌠ν Ναχιοναλ.
1
Αβογαδο. Γραδυαδο δε λα Εσχυελα Συπεριορ δε ∆ερεχηο ΥΝΙΧΕΝ. Μαεστρανδο δε λα
Μαεστρα δε ∆ερεχηο Προχεσαλ. Φαχυλταδ δε ∆ερεχηο δε λα Υνιϖερσιδαδ Ναχιοναλ δε Ροσαριο
2
Εσα νορµα λεγαλ ινχορπορ⌠ α λα λεψ 19.798 δε ρεγυλαχι⌠ν δελ σερϖιχιο δε τελεχοµυνιχα−
χιονεσ λοσ αρτχυλοσ 45 βισ, τερ ψ θυ〈τερ θυε, εν σντεσισ, πρεϖν θυε: α) λοσ πρεσταδορεσ δε
τελεχοµυνιχαχιονεσ δεβερ〈ν δισπονερ δε λοσ ρεχυρσοσ ηυµανοσ ψ τεχνολ⌠γιχοσ νεχεσαριοσ
παρα λα χαπταχι⌠ν ψ δεριϖαχι⌠ν δε λασ χοµυνιχαχιονεσ θυε τρανσµιτεν, παρα συ οβσερϖαχι⌠ν
ρεµοτα α ρεθυεριµιεντο δελ Ποδερ ϑυδιχιαλ ο ελ Μινιστεριο Πβλιχο δε χονφορµιδαδ χον λα
λεγισλαχι⌠ν ϖιγεντε; β) λοσ χοστοσ δεβερ〈ν σερ σοπορταδοσ πορ λοσ πρεσταδορεσ ψ ελ σερϖιχιο
δεβερ〈 εσταρ δισπονιβλε εν τοδο µοµεντο; χ) λοσ πρεσταδορεσ δεβερ〈ν ρεγιστραρ ψ σιστεµατιζαρ
λοσ δατοσ φιλιατοριοσ ψ δοµιχιλιαριοσ δε συσ υσυαριοσ ψ χλιεντεσ ψ λοσ ρεγιστροσ δε τρ〈φιχο δε
χοµυνιχαχιονεσ παρα συ χονσυλτα σιν χαργο πορ παρτε δελ Ποδερ ϑυδιχιαλ ο ελ Μινιστεριο Πβλι−
χο; δ) εσα ινφορµαχι⌠ν δεβερ〈 σερ χονσερϖαδα πορ διεζ α〉οσ; ε) ελ Εσταδο Ναχιοναλ ασυµε λα
ρεσπονσαβιλιδαδ πορ λοσ εϖεντυαλεσ δα〉οσ ψ περϕυιχιοσ θυε πυδιεραν δεριϖαρ παρα τερχεροσ δε λα
οβσερϖαχι⌠ν ψ υτιλιζαχι⌠ν δε λα ινφορµαχι⌠ν οβτενιδα πορ ελ µεχανισµο πρεϖιστο. Α συ τυρνο,
ελ δεχρετο 1563/04 ρεγλαµεντ⌠ λα νορµα λεγαλ περο συ απλιχαχι⌠ν φυε συσπενδιδα µ〈σ ταρδε
πορ ελ δεχρετο 357/05.
Ε
2
Μαριο Ροδολφο Γοδοψ
ωωω.χαρταπαχιο.εδυ.αρ
Λα δισποσιχι⌠ν ταχηαδα δε ινχονστιτυχιοναλ αυτοριζαβα λα ιντερϖενχι⌠ν δε λασ
χοµυνιχαχιονεσ τελεφ⌠νιχασ ψ δατοσ δε υσο δε Ιντερνετ. Ελ αγραϖιο τενια συστεν−
το εν θυε λα λεψ νο δετερµιναβα χον πρεχισι⌠ν εν θυ χασοσ ψ χον θυ ϕυστιφι−
χατιϖοσ∀ σε ιντερϖενα. Ελ αχτορ αλεγ⌠ θυε εσα ιντροµισι⌠ν χονστιτυψο υνα ϖιολα−
χι⌠ν δε συσ δερεχηοσ α λα πριϖαχιδαδ ψ α λα ιντιµιδαδ, εν συ χονδιχι⌠ν δε υσυα−
ριο, α λα παρ θυε µενοσχαβα ελ πριϖιλεγιο δε χονφιδενχιαλιδαδ θυε, χοµο αβο−
γαδο, οστεντα εν λασ χοµυνιχαχιονεσ χον συσ χλιεντεσ. ∆εβε µενχιοναρσε θυε
ελ Χολεγιο Πβλιχο δε Αβογαδοσ δε λα Χαπιταλ Φεδεραλ ψ λα Φεδεραχι⌠ν Αργεν−
τινα δε Χολεγιοσ δε Αβογαδοσ σε πρεσενταρον εν αυτοσ αδηιριενδο α λοσ πλαν−
τεοσ δελ αχτορ.
Ταντο λα ρεσολυχι⌠ν δε πριµερα ινστανχια, χοµο λα δε λα Σαλα ΙΙ δε λα Χ〈µαρα
Ναχιοναλ δε Απελαχιονεσ εν λο Χοντενχιοσο Αδµινιστρατιϖο Φεδεραλ, πορ σιµι−
λαρεσ αργυµεντοσ δεχλαραρον λα ινχονστιτυχιοναλιδαδ δε λασ νορµασ εν ϕυεγο.
Ηαστα αθυ, παρεχιερα υνα ρεσολυχι⌠ν ϕυρδιχα µ〈σ θυε απλιχα ρεµεδιο φεδεραλ α
υν δερεχηο συβϕετιϖο θυε ηαβα σιδο ϖιολαδο πορ υνα λεγισλαχι⌠ν δε αλχανχε
ναχιοναλ, χοντραρια α νυεστρα Χαρτα Μαγνα.
Νο οβσταντε, λα Σαλα ΙΙ δε λα Χ〈µαρα Ναχιοναλ δε Απελαχιονεσ εν λο Χοντεν−
χιοσο Αδµινιστρατιϖο Φεδεραλ, εξτενδι⌠ α λα σεντενχια εφεχτο εργα οµνεσ. ∆ε
εστα µανερα, ελ χασο ϕυζγαδο εξτενδα συσ εφεχτοσ α τοδοσ λοσ µιεµβροσ δε λα
χλασε θυε ρεπρεσενταβα ελ αχτορ.
Ελ Εσταδο Ναχιοναλ νο σε αγραϖια χοντρα λα ρεσολυχι⌠ν θυε δεχλαρα λα ινχονσ−
τιτυχιοναλιδαδ δε λασ νορµασ πρεχιταδασ, σινο θυε λα ιµπυγναχι⌠ν δελ Εσταδο
Ναχιοναλ σε διριγε εξχλυσιϖαµεντε α δεσχαλιφιχαρ ελ εφεχτο εργα οµνεσ θυε λα
χ〈µαρα ατριβυψ⌠ α συ προνυνχιαµιεντο. Σεγν λασ πρεσχριπχιονεσ χονστιτυχιο−
ναλεσ, παρα χονφεριρ ταλ αλχανχε αλ φαλλο ερα νεχεσαρια λα παρτιχιπαχι⌠ν δελ ∆ε−
φενσορ δελ Πυεβλο δε λα Ναχι⌠ν εν ελ προχεσο, χιρχυνστανχια θυε νο σε ηα προ−
δυχιδο.
Λα ΧΣϑΝ χονφιρµα λα ρεσολυχι⌠ν δελ α θυο, ψ πρετοριαναµεντε δελιµιτα λασ
χαραχτερστιχασ δε λα αχχι⌠ν δε χλασεσ. ∆εµαρχα λοσ αλχανχεσ ψ εφεχτοσ δε λα
σεντενχια δε αυτοσ, χον βασε εν λοσ δερεχηοσ τυτελαδοσ εν ελ αρτ 43 δε λα ΧΝ, ψ
συ λεγιτιµαχι⌠ν χονσεχυεντε. Εν συµα, λα Χορτε ιντροδυϕο α νυεστρο ορδενα−
µιεντο ϕυρδιχο υνα νυεϖα ηερραµιεντα προχεσαλ, χοµο εσ λα αχχι⌠ν δε χλασε.
Εν ελ πρεσεντε τραβαϕο, σε αναλιζαρα λασ χαραχτερστιχασ δελ ινστιτυτο, λασ παυ−

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba