La Universidad como agente de desarrollo regional

Autor:Catalina Abidin, Rubén José Reina
Páginas:1-19
 
EXTRACTO GRATUITO
ΧΑΡΤΑΠΑΧΙΟ ∆Ε ∆ΕΡΕΧΗΟ
ΛΑ ΥΝΙςΕΡΣΙ∆Α∆ ΧΟΜΟ ΑΓΕΝΤΕ ∆Ε
∆ΕΣΑΡΡΟΛΛΟ ΡΕΓΙΟΝΑΛ
ΝΕΧΕΣΙ∆Α∆ ∆Ε ΥΝΑ ςΙΝΧΥΛΑΧΙΝ ΕΣΤΡΑΤ⊃ΓΙΧΑ ∆Ε ΛΑ ΥΝΙςΕΡΣΙ∆Α∆ ΧΟΝ
ΕΛ ΣΕΧΤΟΡ ΕΜΠΡΕΣΑΡΙΑΛ ΕΝ ΛΟΣ ΠΡΟΨΕΧΤΟΣ ∆Ε ΙΝςΕΣΤΙΓΑΧΙΝ Ψ ∆ΕΣΑΡΡΟ−
ΛΛΟ ΤΕΧΝΟΛΓΙΧΟ, ΛΑ ΤΡΑΝΣΦΕΡΕΝΧΙΑ ∆Ε ΧΟΝΟΧΙΜΙΕΝΤΟΣ Ψ ΛΑ ΙΝΝΟςΑ−
ΧΙΝ
1
ΧΑΤΑΛΙΝΑ ΑΒΙ∆ΙΝ
ΡΥΒ⊃Ν ϑΟΣ⊃ ΡΕΙΝΑ
ΥΝΙςΕΡΣΙ∆Α∆ ΝΑΧΙΟΝΑΛ ∆ΕΛ ΧΕΝΤΡΟ
λ αβορδαϕε δε λασ προβλεµ〈τιχασ σοχιαλεσ αχτυαλεσ πορ παρτε δε λα
υνιϖερσιδαδ δεµανδα υν ιµπορταντε χαµβιο δε ενφοθυε. Σε ρεθυιε−
ρε υνα χονσταντε ιντεραχχι⌠ν εντρε λοσ αγεντεσ ιντερνοσ δε λα προπια
ινστιτυχι⌠ν χον λα σοχιεδαδ τοδα, α λοσ φινεσ δε λογραρ υνα χαβαλ
χοµπρενσι⌠ν δε λοσ προβλεµασ ψ εϖιταρ θυε στοσ θυεδεν οχυλτοσ πορ λα ρυτινα
εδυχατιϖα.
Λοσ φεν⌠µενοσ εχον⌠µιχοσ, πολτιχοσ ψ σοχιαλεσ δε λα γλοβαλιζαχι⌠ν (χον λα
χονσιγυιεντε µαργιναχι⌠ν
2
), ελ αυµεντο εν λα ϖελοχιδαδ δε λα ινφορµαχι⌠ν ψ ελ
διναµισµο δελ αµβιεντε, παρεχεν χονδιχιοναρ ελ δεσαρρολλο δε λα εδυχαχι⌠ν
1
Ελ πρεσεντε αρτχυλο ηα σιδο ελαβοραδο εν ελ µαρχο δελ Προψεχτο δε Ινϖεστιγαχι⌠ν Ελ ∆ε−
ρεχηο δε λα Υνιϖερσιδαδ, λνεα Χ: Λα ιντεραχχι⌠ν δε λα Υνιϖερσιδαδ χον ελ µεδιο σοχιαλ.
ςινχυλαχιονεσ. Εξτενσι⌠ν, τρανσφερενχια ψ προµοχι⌠ν σοχιαλ. Λα Υνιϖερσιδαδ χοµο αγεντε δε
δεσαρρολλο.
2
Ελ Προφ. Μιγυελ ℑνγελ Χιυρο Χαλδανι σοστιενε θυε ελ 〈µβιτο αχτιϖο δελ µοδελο χαπιταλισ−
τα οχχιδενταλ σε διφυνδε πορ ελ µυνδο εν υν προχεσο δε γλοβαλιζαχι⌠ν, αυνθυε συ 〈µβιτο
πασιϖο νο αβαρχα τοδα λα ρεαλιδαδ πλανεταρια ψ εξιστε υνα µαργιναλιδαδ συβτερρ〈νεα, πορ λο
µενοσ τοδαϖα διφερενχιαδα σεγν λασ ρεγιονεσ. Πυεδε ϖερσε: Χιυρο Χαλδανι, Μιγυελ Α.:
Χοµπρενσι⌠ν δε λα γλοβαλιζαχι⌠ν δεσδε λα Φιλοσοφα ϑυρδιχα, Ροσαριο, Ινϖεστιγαχι⌠ν ψ ∆ο−
χενχια, 1996, Ν≡ 27, π. 9 ψ σσ.
Ε
2
Αβιδιν  Ρεινα
ωωω.χαρταπαχιο.εδυ.αρ
συπεριορ, λιµιτανδο συ απερτυρα α λοσ διστιντοσ σεχτορεσ δε λα σοχιεδαδ γενεραλ.
Λα γλοβαλιζαχι⌠ν εσ υνα δε λασ χαραχτερστιχασ δε λα λλαµαδα ποστµοδερνιδαδ ψ
ρεσπονδε νο σολο α λα εξπανσι⌠ν εσπαχιαλ θυε τιενδε α αβαρχαρ ελ µυνδο σινο α
λα ραδιχαλιζαχι⌠ν δελ σεντιδο υτιλιταριο δε λα ϖιδα, θυε ταµβιν δε χιερτο µοδο
γλοβαλιζα τοδο ελ σεντιδο δε λα χυλτυρα
3
.
Ελ µερχαδο λαβοραλ ψ ελ σεχτορ εµπρεσαριαλ εστ〈ν εξιγιενδο µαψορ ϖαλορ εν
ελ χονοχιµιεντο δελ φαχτορ ηυµανο, εστ〈ν δεµανδανδο περσοναλ φορµαδο αχα−
δµιχαµεντε ψ χον αχτιτυδ χρεατιϖα παρα ηαχερ µ〈σ εφιχιεντε ελ δεσεµπε〉ο δε
λασ οργανιζαχιονεσ ε ινστιτυχιονεσ ταντο δελ ορδεν πβλιχο χοµο πριϖαδο. Ελλο,
χον ελ οβϕετιϖο φιναλ δε µεϕοραρ λα χοµπετιτιϖιδαδ ψ λα χαπαχιδαδ ιννοϖατιϖα
παρα περµανεχερ ψ, δε σερ ποσιβλε αµπλιαρ, ελ µερχαδο δε συ αχτιϖιδαδ
4
.
Αντε εστα νυεϖα ρεαλιδαδ λα εµπρεσα συελε νο ενχοντραρ, εν ελ µοδελο υνι−
ϖερσιταριο αχτυαλ, λασ ρεσπυεστασ α συσ χρεχιεντεσ νεχεσιδαδεσ. Σε απρεχια ασι−
µισµο χιερτα δεσϖινχυλαχι⌠ν εντρε αµβοσ αγεντεσ, θυιενεσ εν συ ιντεντο δε
ηαλλαρ εν φορµα ινδεπενδιεντε ελ χαµινο ηαχια λα αδαπταχι⌠ν α λοσ χαµβιοσ
χοντεξτυαλεσ, οβτιενεν εσχασοσ ρεσυλταδοσ φαϖοραβλεσ α χονσεχυενχια δε υνα
ϖισι⌠ν ρεδυχιδα δε λα σιτυαχι⌠ν.
Χρεεµοσ θυε λα ϖινχυλαχι⌠ν ε ιντερχαµβιο δελ χονοχιµιεντο προδυχιδο εν
ψ προπορχιοναδο πορ λα υνιϖερσιδαδ, ϕυνταµεντε χον ελ σαβερ δε λα εξπεριεν−
χια θυε προϖιενε δε λασ ρεσταντεσ ινστιτυχιονεσ (πβλιχασ, πριϖαδασ ψ δελ τερχερ
σεχτορ εν γενεραλ) χονστιτυψε υνο δε λοσ πιλαρεσ εσενχιαλεσ παρα λα τρανσφορµα−
χι⌠ν. Παρα ελλο, ρεσυλτα µενεστερ αδοπταρ πρ〈χτιχασ φλεξιβλεσ ψ παρτιχιπαρ αχτι−
ϖαµεντε εν λοσ διϖερσοσ 〈µβιτοσ δε χρεαχι⌠ν δελ χονοχιµιεντο ψ λα εξπεριεν−
χια, α φιν δε λογραρ ιµπαχτο εν λοσ µ〈σ διϖερσοσ 〈µβιτοσ σοχιαλεσ, χον νφασισ
εν λο λοχαλ.
Νοσ προπονεµοσ αβορδαρ λα νεχεσιδαδ δε εξτενσι⌠ν ψ τρανσφερενχια δε λασ
αχτιϖιδαδεσ δε λα υνιϖερσιδαδ ηαχια ελ σεχτορ προδυχτιϖο δε λα σοχιεδαδ δεσδε
υνα περσπεχτιϖα χοµπλεµενταδορα,
5
θυε ατιενδα α λοσ ρεθυεριµιεντοσ εµπρεσα−
3
ΧΙΥΡΟ ΧΑΛ∆ΑΝΙ, Μιγυελ ℑνγελ: Υνα περσπεχτιϖα βιοτιχα: ςιδα ψ γλοβαλιζαχι⌠ν,
Βιοτιχα ψ Βιοδερεχηο, ν° 1, Ροσαριο, Φυνδαχι⌠ν παρα λασ Ινϖεστιγαχιονεσ ϑυρδιχασ, 1996.
4
ΠΟΡΤΕΡ, Μιχηαελ Ε.: Σερ χοµπετιτιϖο. Νυεϖασ απορταχιονεσ ψ χονχλυσιονεσ, Παρτε Ι:
Χοµπετενχια ψ Εστρατεγια: χονχεπτοσ εσενχιαλεσ, Εδιχιονεσ ∆ευστο ΣΑ, 1999, Π〈γ. 25−125.
5
ΝΑΛΕΒΥΦΦ Βαρρψ ϑ., ΒΡΑΝ∆ΕΒΥΡΓΕΡ, Αδαµ Μ.: Χοο−πετενχια, Παρτε 1: Ελ
ϕυεγο δε λοσ νεγοχιοσ, Χαπ. 1: Λα γυερρα ψ λα παζ, Γρυπο εδιτοριαλ Νορµα, 1994, π〈γ. 1−

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA