Sociedades unipersonales

Autor:Ivan Ahets Etcheberry
Páginas:1-18
ΧΑΡΤΑΠΑΧΙΟ / 2005
ΣΟΧΙΕ∆Α∆ΕΣ ΥΝΙΠΕΡΣΟΝΑΛΕΣ
Λ. Ιϖαν Αηετσ Ετεχηεβερρψ
Υνιϖερσιδαδ Ναχιοναλ δελ Χεντρο
1. Νοχιονεσ πρελιµιναρεσ
λ τεµα α αβορδαρ εν εστε τραβαϕο ηα πρεσενταδο εν λα δοχτρινα
ψ λεγισλαχι⌠ν ναχιοναλεσ ψ χοµπαραδασ αριστασ δε διφχιλ σολυ−
χι⌠ν παρα συ χονσαγραχι⌠ν λεγισλατιϖα. Πυεδε ϖερσε εν τορνο α
λα αχεπταχι⌠ν δε εστα φιγυρα λα χολισι⌠ν εξιστεντε εντρε υνα
µυλτιπλιχιδαδ δε ινστιτυτοσ ϕυρδιχοσ συστενταδοσ δεσδε τιεµποσ πρετριτοσ ψ
θυε βρινδαραν αποψο παρα λα χονφορµαχι⌠ν δε πρινχιπιοσ χλ〈σιχοσ ψ τραδιχιο−
ναλεσ οπυεστοσ α αθυλλα.
Πριµεραµεντε χοµενζαρεµοσ νυεστρα εξποσιχι⌠ν δεσαρρολλανδο λασ δισ−
τιντασ αχεπχιονεσ θυε ελ χονχεπτο περσονα ϕυρδιχα ψ συ χυαλιδαδ ινηερεντε,
λα περσοναλιδαδ ϕυρδιχα, ηαν τενιδο δεσδε συσ πριµεροσ δεσαρρολλοσ ψ ηαστα
λα αχτυαλιδαδ. Α χοντινυαχι⌠ν τραταρεµοσ δε εσχλαρεχερ, εν ιδντιχο σεντιδο
θυε ελ αντεριορ, λασ νοχιονεσ περτενεχιεντεσ αλ ϖοχαβλο σοχιεδαδ ψ α λα νατυ−
ραλεζα ϕυρδιχα δε συ αχτο χονστιτυτιϖο παρα, φιναλµεντε, υβιχαρ λα τεµ〈τιχα
οβϕετο δε εστε τραβαϕο δεσδε ελ 〈νγυλο δε λασ σολυχιονεσ προϖιστασ πορ λα λε−
γισλαχι⌠ν χοµπαραδα, χοµο ταµβιν εσπεχφιχαµεντε εν νυεστρο πασ λασ
λτιµασ προπυεστασ φορµυλαδασ εν τορνο α λα αχεπταχι⌠ν δε λα λιµιταχι⌠ν δε
ρεσπονσαβιλιδαδ δελ συϕετο ινδιϖιδυαλ πορ λασ χαργασ ψ δευδασ χονσεχυενχια
δε συ αχτιϖιδαδ εχον⌠µιχα.
2. Περσονα ψ περσοναλιδαδ ϕυρδιχα
2.1 Περσονα ϑυρδιχα
Αλ προµεδιαρ ελ σιγλο ΞΙΞ λοσ αυτορεσ αλεµανεσ, σιγυιενδο πρινχιπαλ−
µεντε α Σαϖιγνψ, εµπλεαρον ψ διφυνδιερον αµπλιαµεντε ελ υσο δε λα εξπρε−
Ε
Λ. Ιϖαν Αηετσ Ετχηεβερρψ
ΧΑΡΤΑΠΑΧΙΟ / 2005
2
σι⌠ν περσονασ ϕυρδιχασ παρα δεσιγναρ α λοσ συϕετοσ δε δερεχηο χονστιτυι−
δοσ πορ υνα πλυραλιδαδ δε ινδιϖιδυοσ ϕυρδιχαµεντε οργανιζαδοσ.
∆ε εστα δεφινιχι⌠ν, απαρεχεν ψα χιερτοσ ελεµεντοσ διγνοσ δε αν〈λισισ: α)
σε τρατα α λασ περσονασ ϕυρδιχασ χοµο συϕετοσ δε δερεχηο λο θυε ιµπλιχα λα
ποσιβιλιδαδ χονφεριδα πορ λα λεψ δε αδθυιριρ δερεχηοσ ψ χοντραερ οβλιγαχιο−
νεσ; β) σε µενχιονα λα πλυραλιδαδ δε µιεµβροσ χοµπονεντεσ δε λα περσονα
ϕυρδιχα, υνο δε λοσ δατοσ φυνδαµενταλεσ δε οποσιχι⌠ν αλ ρεχονοχιµιεντο δελ
ινστιτυτο εν εξαµεν; ψ χ) σε ατιενδε α υνα ιδεα ο εστρυχτυρα δε οργανιζαχι⌠ν.
Εν νυεστρα λεγισλαχι⌠ν χιϖιλ διχηα χονχεπχι⌠ν τυϖο συ ινφλυενχια εν ελ
χοδιφιχαδορ. Α ττυλο ιλυστρατιϖο, τρανσχριβο λασ παρτεσ περτινεντεσ δε λασ σι−
γυιεντεσ δισποσιχιονεσ: Αρτ. 32: Τοδοσ λοσ εντεσ συσχεπτιβλεσ δε αδθυιριρ
δερεχηοσ, ο χοντραερ οβλιγαχιονεσ, θυε νο σον περσονασ δε εξιστενχια ϖισι−
βλε, σον περσονασ δε εξιστενχια ιδεαλ, ο περσονασ ϕυρδιχασ; Αρτ. 1648:
Ηαβρ〈 σοχιεδαδ, χυανδο δοσ ο µ〈σ περσονασ σε ηυβιεσεν µυτυαµεντε
οβλιγαδο, χαδα υνα χον συ πρεσταχι⌠ν, χον ελ φιν δε οβτενερ αλγυνα υτιλιδαδ
απρεχιαβλε εν δινερο, θυε διϖιδιρ〈ν εντρε σ, δελ εµπλεο θυε ηιχιεραν δε λο
θυε χαδα υνο ηυβιερε απορταδο.
Ασ χοµο λα πριµερα δε λασ δισποσιχιονεσ τρανσχριπτασ ρεϖελα υνα εσπεχιε
δε σινονιµια εντρε λα περσονα ϕυρδιχα ψ λα περσονα δε εξιστενχια ιδεαλ, εστα
ρεπρεσενταχι⌠ν εσ ταµβιν χονσεχυενχια δε υνα χονχεπχι⌠ν πορ λα χυαλ λα
περσονα φσιχα ποδα τενερ υν πατριµονιο ψ σ⌠λο υνο, χον ελ χυαλ δεβερ〈 ρεσ−
πονδερ α συσ εϖεντυαλεσ αχρεεδορεσ. Εν ελ λτιµο σεντιδο µενχιοναδο, λα
χονχεπχι⌠ν δελ πατριµονιο χοµο υνα υνιϖερσαλιδαδ ϕυρδιχα, υν τοδο θυε νο
πυεδε σερ διϖιδιδο σινο εν παρτεσ αλχυοτασ, περο νο εν παρτεσ δετερµιναδασ
πορ σ µισµασ ο θυε πυεδαν σερ σεπαραδαµεντε δετερµιναδασ, ρεσυλτα χλαρα−
µεντε εϖιδενχιαδα εν λοσ τρµινοσ δελ αρτ. 2312 δελ Χ⌠διγο Χιϖιλ ψ συ νοτα.
Σιν περϕυιχιο δελ ποστεριορ ψ µ〈σ προφυνδο αν〈λισισ δε λα χυεστι⌠ν, χρεε−
µοσ θυε νινγυνα δε λασ χονχεπχιονεσ ποσεε φυνδαµεντο ινεξπυγναβλε. Λα
πριµερα ποδρα ρεσολϖερσε αδϕυδιχανδο χοµο σιγνιφιχαχι⌠ν δε περσονα ϕυρ−
διχα λα δε χονστιτυιρ υν χεντρο δε ιµπυταχι⌠ν δε δερεχηοσ ψ οβλιγαχιονεσ, ψ
εντονχεσ ταντο λα περσονα φσιχα χοµο λα περσονα δε εξιστενχια ιδεαλ πυεδεν
χονφιγυραρ υνα περσονα ϕυρδιχα; λα σεγυνδα ρεσυλτα συπεραβλε α τραϖσ δε λα
ιδεα δελ πατριµονιο δε αφεχταχι⌠ν, ινστιτυτο ρεχονοχιδο αµπλιαµεντε εν
νυεστρο ορδεναµιεντο ναχιοναλ.
Χον ιγυαλ χαρ〈χτερ ινιχιαλ ψ συϕετο α συ τραταµιεντο ποστεριορ εσπεχφιχο,

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba