Relación del derecho y la Política. Un análisis del carácter político del ejercicio de la justicia en Argentina

AutorMatilde Rodríguez
Páginas1-16
ΧΑΡΤΑΠΑΧΙΟ ∆Ε ∆ΕΡΕΧΗΟ
ΡΕΛΑΧΙΝ ∆ΕΛ ∆ΕΡΕΧΗΟ Ψ ΛΑ
ΠΟΛ⊆ΤΙΧΑ. ΥΝ ΑΝℑΛΙΣΙΣ ∆ΕΛ ΧΑΡℑΧΤΕΡ
ΠΟΛ⊆ΤΙΧΟ ∆ΕΛ ΕϑΕΡΧΙΧΙΟ ∆Ε ΛΑ
ϑΥΣΤΙΧΙΑ ΕΝ ΑΡΓΕΝΤΙΝΑ
ΜΑΤΙΛ∆Ε ΡΟ∆Ρ⊆ΓΥΕΖ1
ΥΝΙςΕΡΣΙ∆Α∆ ΝΑΧΙΟΝΑΛ ∆ΕΛ ΧΕΝΤΡΟ
α ρελαχι⌠ν εντρε ελ ∆ερεχηο ψ λα Πολτιχα νο εσ υν τεµα νυεϖο, πορ
ελ χοντραριο εσ ρεχυρρεντε δεντρο δελ 〈µβιτο δελ πενσαµιεντο πολτι−
χο χοµο δελ ϕυρδιχο. Ασ ποδεµοσ µενχιοναρ α Ηοββεσ, Κελσεν,
Καντ, Σχηµιττ ψ Βοββιο ψ µ〈σ ρεχιεντεµεντε α Ο∆οννελλ, Πινηει−
ρο. Γαργαρελλα, ετχ.
Σιν εµβαργο χυανδο ηαβλαµοσ δε εστα ρελαχι⌠ν, δεβεµοσ αχλαραρ θυε νο νοσ
ϖαµοσ α ρεφεριρ νι α λα δεπενδενχια δελ Ποδερ ϕυδιχιαλ ρεσπεχτο δελ ποδερ πολ−
τιχο, νι ταµποχο α λα φορµα εν θυε ελ Ποδερ ϑυδιχιαλ πυεδε ιντερϖενιρ ψ προχε−
σαρ διστιντοσ χονφλιχτοσ πολτιχοσ. Πορ ελ χοντραριο νυεστρα ινσερχι⌠ν εν εστε
ϖνχυλο σερ〈 παρα χονσιδεραρ υνα δε λασ φυνχιονεσ δε λα ϕυστιχια δεντρο δε υν
ργιµεν δεµοχρ〈τιχο, λα δεµοχραχια ϕυδιχιαλ.
∆εσδε εστε τραβαϕο εντενδεµοσ θυε εν εστε χοντεξτο νο σον συφιχιεντεσ λασ
χοορδεναδασ εχονοµιχιστασ. Πορ ελ χοντραριο σοστενεµοσ θυε λα µετα δε προ−
φυνδιζαχι⌠ν δελ προχεσο δε δεµοχρατιζαχι⌠ν ρεθυιερε µεϕοραρ ελ σιστεµα δε
ρελαχι⌠ν χον λοσ χιυδαδανοσ (Ο∆οννελλ, 1999) Ψ θυε, χοµο πλαντεα υν τεξτο
λο θυε ιµπορτα εσ λα πολτιχα, εντενδεµοσ ταµβιν θυε εσ ελ µοµεντο δε
ρεϖαλοριζαρ ψ ρεινϖενταρ λα πολτιχα, εν συ ρελαχι⌠ν χον λα ϕυστιχια. Εστο εν χον−
σονανχια χον λο θυε διχε Ραµονεδα (1999) θυε σι βιεν τριυνφ⌠ λα δεµοχραχια,
1 Προφεσορα ε ινϖεστιγαδορα ΧΕΙΠΙΛ−ΥΝΙΧΕΝ
Λ
2 Ματιλδε Ροδργυεζ
ωωω.χαρταπαχιο.εδυ.αρ
συ αλµα −λα Πολτιχα− χοντινα φαλλανδο.
Εξτρα〉αµεντε ελ τεµα δελ δερεχηο ο δελ Ποδερ ϕυδιχιαλ ινχλυσιϖε φυε εσχα−
σαµεντε υν τεµα ρελεϖαντε δεντρο δε λοσ αν〈λισισ πολτιχοσ. Εστα παρτιχυλαριδαδ
φυε ιντερρυµπιδα αντε λα εµεργενχια δεµοχρ〈τιχα. Εντρε λοσ φαχτορεσ θυε ινχι−
διερον ποδεµοσ σε〉αλαρ: λα νεχεσιδαδ δε σανχι⌠ν δε λασ τρεµενδασ ϖιολαχιονεσ
α λοσ ∆∆ΗΗ, λα ρεφορµα εχον⌠µιχα θυε ρεθυερα δε σεγυριδαδ παρα λα εντραδα
δε χαπιταλεσ εξτερνοσ ψ θυε σε συµαρον α υνα δεµανδα δε οργανισµοσ ιντερνα−
χιοναλεσ θυε ινχιδιερον εν ελ ινιχιο δε υνα ρεφορµα ϕυδιχιαλ. Ρεφορµα θυε σι
βιεν νο ηα σιδο λα νιχα προµοϖιδα εν ελ πασ, σι τιενε δε εξχεπχιοναλ ελ ηαβερ
σιδο πρεχεδιδα πορ διαγνοστιχοσ δονδε σε ρεφλεϕαρον λασ χαρενχιασ εν εστε σεχτορ
δελ Εσταδο. Εν στα νο σολο σε ιντεντ⌠ ινχρεµενταρ ελ περσοναλ ψ λα ινφραεστρυχ−
τυρα σινο θυε φυνδαµενταλµεντε τυϖο χοµο οβϕετιϖο µεϕοραρ λα εφιχιενχια ψ
συπεραρ λα οβσολεσχενχια (Σµυλοϖιτζ, 2008). ∆ε µοδο θυε τενεµοσ υνα ρε−
φορµα ινχονχλυσα, ινσατισφαχτορια, περο εντενδεµοσ τοδαϖα ϖιγεντε. Ψ θυε λα
εντενδεµοσ οριενταδα, ο θυε δεβερα εσταρ, αλ δεσαρρολλο δελ εσταδο δεµοχρ〈τι−
χο δε δερεχηο, πορ σερ στα φυνδαµενταλ εν ελ ρεχονοχιµιεντο ψ εϕερχιχιο δε λα
χιυδαδανα.
Α παρτιρ δε αλλ εσ θυε νυεστρα προπυεστα δε τραβαϕο παρτε δε λα χονσταταχι⌠ν
θυε λα σοχιεδαδ αχτυαλ µυεστρα διφερενχιασ ψ χοµπλεϕιδαδεσ, θυε λασ ρειτεραδασ
ρεφορµασ ϕυδιχιαλεσ προδυχιδασ εν Αργεντινα, λεϕοσ εστ〈ν δε µοστραρ µαψορ χα−
παχιδαδ παρα ασεγυραρ ψ εξτενδερ λοσ δερεχηοσ α τοδοσ λοσ χιυδαδανοσ. Σι βιεν
λα ϕυστιχια χοντινα ρεσπαλδ〈νδοσε εν δενσοσ χ⌠διγοσ, σε µυεστρα χοµο υν δε−
ρεχηο νο δεµοχρ〈τιχο. Αυνθυε εστ〈 προδυχιδο δεντρο δε υν ορδεν δεµοχρ〈τιχο
φραχασα εν ελ ρεχονοχιµιεντο δε ϖαλορεσ φυνδαµενταλεσ δε λα µοδερνιδαδ, ταλεσ
χοµο: ιγυαλδαδ ψ λιβερταδ. Ταλ σιτυαχι⌠ν εσ χονσταταδα αλ µοστραρ θυε λα χον−
φιανζα εν λα ϕυστιχια νο λογρα ινχρεµενταρσε α πεσαρ δε λασ τρανσφορµαχιονεσ
προδυχιδασ.
Οτρο ελεµεντο ιµπορταντε α σε〉αλαρ εσ θυε ελ τραβαϕο σε ινσχριβε εν ελ εσπα−
χιο αβιερτο πορ λα εµεργενχια δεµοχρ〈τιχα ψ πορ λα ρεφορµα ϕυδιχιαλ. Εσπαχιο
δονδε σε ινσερτα υν χαµπο δε χονοχιµιεντοσ ψ εξχεπχιοναλµεντε2 ποδαν ιν−
2 ∆εχιµοσ εξχεπχιοναλµεντε δαδο θυε ηαχε τιεµπο, προφεσιοναλεσ δε λα ηιστορια σε ενχαρ−
γαρον δελ εστυδιο δε φεν⌠µενοσ ϖινχυλαδοσ α λα λεψ ψ λα ϕυστιχια, εν Αργεντινα, αυνθυε δεσδε
υν ενφοθυε νορµατιϖο ε ινστιτυχιοναλ. Εϕεµπλο δε ελλο σον: Ριχαρδο ΛΕςΕΝΝΕ, Ρ. ΖΟ−
ΡΡΟΑΘΥΙΝ ΒΕΧΥ.

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba