Reformas laborales y derecho comparado. Valores en conflicto

AutorMaría del Carmen Piña
CargoDoctora en Derecho y Ciencias Sociales (Universidad Nacional de Córdoba/UNC). Diplomada en Derecho Comparado (Universidad Atila Josep en Sèged, Hungría). Profesora Titular de Metodología de la Investigación Jurídica (Universidad Católica de Córdoba/UCC). Profesora de módulos de Derecho Comparado en especialidades y Carrera de Doctorado (UNC, UC...
Páginas93-110
93
∗ Τραβαϕο ρεχιβιδο ελ 5 δε µαρζο δε 2019 ψ απροβαδο παρα συ πυβλιχαχι⌠ν ελ 1 δε αβριλ δελ
µισµο α〉ο.
∗∗ ∆οχτορα εν ∆ερεχηο ψ Χιενχιασ Σοχιαλεσ (Υνιϖερσιδαδ Ναχιοναλ δε Χ⌠ρδοβα/ΥΝΧ).
∆ιπλοµαδα εν ∆ερεχηο Χοµπαραδο (Υνιϖερσιδαδ Ατιλα ϑοσεπ εν Σγεδ, Ηυνγρα). Προφεσορα
Τιτυλαρ δε Μετοδολογα δε λα Ινϖεστιγαχι⌠ν ϑυρδιχα (Υνιϖερσιδαδ Χατ⌠λιχα δε Χ⌠ρδοβα/ΥΧΧ).
Προφεσορα δε µ⌠δυλοσ δε ∆ερεχηο Χοµπαραδο εν εσπεχιαλιδαδεσ ψ Χαρρερα δε ∆οχτοραδο
(ΥΝΧ, ΥΧΧ ψ Υνιϖερσιδαδ Σιγλο21). Μιεµβρο δελ Ινστιτυτο δε ∆ερεχηο Χοµπαραδο δε λα
Αχαδεµια Ναχιοναλ δε ∆ερεχηο ψ Χιενχιασ Σοχιαλεσ δε Χ⌠ρδοβα. Εξ ϑυεζ δε λα Σαλα ςΙ δε λα
Χ〈µαρα ∨νιχα δελ Τραβαϕο δε Χ⌠ρδοβα. Χο−∆ιρεχτορα δε λα χαρρερα ιντερινστιτυχιοναλ δε ∆ερεχηο
Λαβοραλ (ΥΝΧ, ΥΧΧ ψ Υνιϖερσιδαδ δελ Λιτοραλ). Χονταχτο: µχπινα≅ηοτµαιλ.χοµ.αρ
ΡΕΦΟΡΜΑΣ ΛΑΒΟΡΑΛΕΣ Ψ ∆ΕΡΕΧΗΟ ΧΟΜΠΑΡΑ∆Ο.
ςΑΛΟΡΕΣ ΕΝ ΧΟΝΦΛΙΧΤΟ∗
ΛΑΒΟΡ ΡΕΦΟΡΜΣ ΑΝ∆ ΧΟΜΠΑΡΑΤΙςΕ ΛΑΩ. ΧΟΝΦΛΙΧΤΙΝΓ ςΑΛΥΕΣ
Μαρα δελ Χαρµεν Πι〉α∗∗
Ρεσυµεν: Εν ελ πρεσεντε αρτχυλο, λα αυτορα εξπονε δατοσ χονχερ−
νιεντεσ αλ οριγεν δελ ∆ερεχηο Χοµπαραδο ψ ρεφερενχιασ εν τορνο α συ
χονχεπτυαλιζαχι⌠ν. Σε βυσχα εξηιβιρ λα εντιδαδ δε λα δισχιπλινα δεντρο
δελ σιστεµα ϕυρδιχο, ποστυλανδο τεοριζαχιονεσ ρεσπεχτο αλ δεβερ σερ
δε εστα µατερια, εν αρασ δε µοστραρ συ εσταδο αχτυαλ ψ υτιλιδαδ παρα
χυαλθυιερ οπεραδορ ϕυρδιχο. Λα πρετενσι⌠ν εσ χονεχταρ εστα δισχιπλινα
εν υνα ερα δε γρανδεσ ρεφορµασ λεγισλατιϖασ, δεντρο δε λα δογµ〈τιχα
λαβοραλ εν Αργεντινα. Ελ τραβαϕο σε ελαβορα α παρτιρ δε λα χονφερενχια
δε υν χοµπαρατιστα ϖινχυλαδο α λα ΟΙΤ, διχταδα α φινεσ δελ σιγλο
πασαδο. Ελ ιντεντο εσ εξπονερ λα ϖιγενχια δε εσε πενσαµιεντο εν λα
προβλεµ〈τιχα λαβοραλ αχτυαλ ψ ρελεϖαρ αλγν υσο αβυσιϖο δελ ∆ερεχηο
Χοµπαραδο πορ παρτε δε λοσ λεγισλαδορεσ αλ µοµεντο δε εµπρενδερ
συσ ρεφορµασ, δεϕανδο εντρεϖερ υν χονφλιχτο δε ϖαλορεσ.
Παλαβρασ−χλαϖε: ∆ερεχηο χοµπαραδο − Χονχεπτο − Εϖολυχι⌠ν − Ρελαχιο−
νεσ λαβοραλεσ.
Αβστραχτ: Ιν τηε πρεσεντ αρτιχλε, τηε αυτηορ οφφερσ εϖιδενχε χονχερνινγ
τηε οριγιν οφ Χοµπαρατιϖε Λαω ανδ ρεφερενχεσ αβουτ ιτσ χονχεπ−
τυαλιζατιον. Τηε πυρποσε ισ το ιλλυστρατε τηε δισχιπλινεσ µαγνιτυδε
Ρεϖιστα δε λα Φαχυλταδ, ςολ. Ξ  Ν≡ 1 ΝΥΕςΑ ΣΕΡΙΕ ΙΙ (2019) 93−110
94
(1) ΜΟΝΖΟΝ, Μ〈ξιµο ∆ανιελ, φυε υνα ραρα αϖισ εν ελ ∆ερεχηο δελ Τραβαϕο εν Αργεντινα.
Χοντεµπορ〈νεο ψ αµιγο δε Νορβερτο Χεντενο −αυτορ δε λα Λεψ δε Χοντρατο δε Τραβαϕο (20744)−
σεδυϕο πορ συ φινα ιντελιγενχια. Συ πενσαµιεντο, σ⌠λιδο πορ συ φορµαχι⌠ν φιλοσ⌠φιχα ψ εν Τεορα Γενεραλ
δελ ∆ερεχηο, τρασχενδι⌠ λασ φροντερασ αργεντινασ. Θυιζ〈σ παρα νοσοτροσ, δεσδε νυεστρα Χ⌠ρδοβα δε
λασ Χαµπανασ, σεα αν µ〈σ ϖαλιοσο, πορθυε δεδιχ⌠ γενεροσαµεντε τιεµπο ψ εσφυερζο παρα αλενταρ α
υν γρυπο δε εντυσιαστασ λοχαλεσ, δεσλυµβραδοσ πορ συ εξτραορδιναρια λυχιδεζ ψ χρεατιϖιδαδ εν λα
τρανσµισι⌠ν δελ χονοχιµιεντο. Τυϖε λα συερτε δε σερ συ δισχπυλα.
ωιτηιν τηε λεγαλ σψστεµ, βψ τηεοριζινγ αβουτ ωηατ ιτ σηουλδ βε ανδ
το σηοω ιτσ χυρρεντ στατυσ ανδ υσεφυλνεσσ φορ ανψ λεγαλ αγεντ. Ιν αν
αγε οφ µαϕορ λεγισλατιϖε ρεφορµσ, τηε αιµ ισ το χοννεχτ τηισ
δισχιπλινε€ωιτηιν τηε λαβορ δογµατιχ ιν Αργεντινα. Τηε ωορκ ισ βασεδ
ον α λεχτυρε γιϖεν βψ α χοµπαρατιστ λινκεδ ωιτη τηε ΙΛΟ€ατ τηε ενδ οφ
τηε λαστ χεντυρψ. Ιτ σεεκσ το πρεσεντ τηε ϖαλιδιτψ οφ τηισ τηινκινγ φορ
χυρρεντ λαβορ ισσυεσ ανδ ποιντ ουτ σοµε µισυσε οφ Χοµπαρατιϖε Λαω
βψ λεγισλατορσ ωηεν υνδερτακινγ ρεφορµσ, συγγεστινγ τηε πρεσενχε
οφ χονφλιχτινγ ϖαλυεσ.
Κεψωορδσ: Χοµπαρατιϖε λαω − Χονχεπτ − Εϖολυτιον − Λαβορ ρελατιονσ.
Συµαριο: Ι. Ιντροδυχχι⌠ν. ΙΙ. Αλγν δατο σοβρε ελ οριγεν δελ ∆ερεχηο
Χοµπαραδο. ΙΙΙ. Χοµπαραχι⌠ν εν ελ ∆ερεχηο δελ Τραβαϕο. Ις. ∆ερεχηο
χοµπαραδο χοµο υνα µοδα. Υσο ψ αβυσο. ς. Ρεφλεξιονεσ φιναλεσ.
Ι. Ιντροδυχχι⌠ν
Εν λοσ α〉οσ οχηεντα, υν εξιµιο ϕυσλαβοραλιστα ενσε〉αβα α συ δισχπυλα: ∀Εσ
ϖιεϕα αδϖερτενχια δε λοσ χοµπαρατιστασ θυε ελ ∆ερεχηο Χοµπαραδο νο εσ υν χατ〈λογο
δε νορµασ εξτρανϕερασ, σινο υν χονϕυντο δε εξπεριενχιασ νο ναχιοναλεσ ρεσπεχτο δε
χονδυχτασ ϕυρδιχαµεντε ρελεϖαντεσ∀. Συ ρεχοµενδαχι⌠ν ερα ϖερτιδα δεντρο δε υν
χοντεξτο εν χρισισ, ρεχιν σαλιδο δε υνα φεροζ διχταδυρα, θυε ηαβα ταµβιν ασολαδο
ελ ∆ερεχηο δελ τραβαϕο εν Αργεντινα1.
Εν αθυελλοσ α〉οσ, ελ δερεχηο ποσιτιϖο ρεθυερα µοδιφιχαχιονεσ ψ ελ ιµπαχτο δε
ηαβερ ϖιϖιδο υν φλαγελο εν τρµινοσ γυβερναµενταλεσ πρεσαγιαβα θυε ηαβρα
χαµβιοσ ινσυργεντεσ.
Ιντενταρ ηοψ υνα ρεχονστρυχχι⌠ν ηιστ⌠ριχα περµιτιρα ϖεριφιχαρ θυε αλγυνασ δε
αθυελλασ ρεφορµασ λεγισλατιϖασ, σε λλεϖαρον α χαβο δε µοδο ιρρεφλεξιϖο ε ινχλυσο,
µοστρανδο α ϖεχεσ υνα φυερτε ιναδεχυαχι⌠ν ρεσπεχτο α λοσ προβλεµασ γενυινοσ
θυε εσταβαν πενδιεντεσ δε ρεσπυεστα ψ σολυχι⌠ν.
Υν εϕεµπλο παραδιγµ〈τιχο λο χονστιτυψ⌠ λα ρεφορµα λαβοραλ θυε ινστιτυψερα λοσ
χοντρατοσ πρεχαριοσ. Λα µενχιοναδα νορµατιϖα σε εσπεϕ⌠ εν υνα νορµα σιµιλαρ θυε
ηαβα σιδο διχταδα εν Εσπα〉α. Εν ρελαχι⌠ν α εστε πασ, δοσ νοταβλεσ ϕυριστασ ψα σε
ηαβαν προνυνχιαδο ϖατιχινανδο θυε χον λα µισµα σε δεστρυιρα ελ δερεχηο δελ τραβαϕο.
Ρεϖιστα δε λα Φαχυλταδ, ςολ. Ξ  Ν≡ 1 ΝΥΕςΑ ΣΕΡΙΕ ΙΙ (2019) 93−110

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR