Reflexiones sobre el derecho a la identidad en la adopción y la procreación asistida

AutorMaría Victoria Schiro, Guillermina Zabalza
Páginas1-36
ΧΑΡΤΑΠΑΧΙΟ ∆Ε ∆ΕΡΕΧΗΟ
ΡΕΦΛΕΞΙΟΝΕΣ ΣΟΒΡΕ ΕΛ ∆ΕΡΕΧΗΟ Α ΛΑ
Ι∆ΕΝΤΙ∆Α∆ ΕΝ ΛΑ Α∆ΟΠΧΙΝ Ψ ΛΑ
ΠΡΟΧΡΕΑΧΙΝ ΑΣΙΣΤΙ∆Α
ΓΥΙΛΛΕΡΜΙΝΑ ΖΑΒΑΛΖΑ1
ΜΑΡ⊆Α ς⊆ΧΤΟΡΙΑ ΣΧΗΙΡΟ2
ΥΝΙςΕΡΣΙ∆Α∆ ΝΑΧΙΟΝΑΛ ∆ΕΛ ΧΕΝΤΡΟ
ΙΝΤΡΟ∆ΥΧΧΙΝ
λ ∆ερεχηο δε Φαµιλια αχτυαλ ϖισλυµβρα λοσ νυεϖοσ δεσπλιεγυεσ θυε
ενφρεντα ελ ηοµβρε δε λα ποσµοδερνιδαδ, ινµερσο εν υνα µυλτιπλι−
χιδαδ δε µοδαλιδαδεσ φαµιλιαρεσ, αχορδε χον υνα ϕεραρθυιζαχι⌠ν δε
χαδα υνο δε λοσ µιεµβροσ δε λα φαµιλια εν ϖιστασ α συ δεσαρρολλο
εξιστενχιαλ. Εστα ρεαλιδαδ εσ χοντεστε χον λα χονχεπχι⌠ν δελ ηοµβρε χοµο συϕε−
το δε δερεχηο3, χοντεµπλ〈νδοσελο χοµο υν σερ αυτ⌠νοµο, χονστιτυψενδο υν φιν
εν σ µισµο4.
Ταντο λα φαµιλια χοµο ελ ∆ερεχηο δε Φαµιλια, σε ενφρενταν ηοψ αντε νυεϖοσ
1 Μαγιστερ εν ∆ερεχηο Πριϖαδο, Προφεσορα αδϕυντα δε ∆ερεχηο δε Φαµιλια ψ Συχεσιονεσ,
Ιντροδυχχι⌠ν αλ ∆ερεχηο ψ Βιοδερεχηο δε λα Φαχυλταδ δε ∆ερεχηο δε λα Υνιϖερσιδαδ Ναχιοναλ
δελ Χεντρο δε λα Προϖινχια δε Βυενοσ Αιρεσ.
2 Μαγιστερ εν ∆ερεχηο Πριϖαδο, Βεχαρια δε Ποσγραδο τιπο ΙΙ ΧΟΝΙΧΕΤ, ∆οχεντε δε ∆ερε−
χηο δε Φαµιλια ψ Συχεσιονεσ, ∆ερεχηο Ιντερναχιοναλ Πριϖαδο ψ Βιοδερεχηο δε λα Φαχυλταδ δε
∆ερεχηο δε λα Υνιϖερσιδαδ Ναχιοναλ δελ Χεντρο δε λα Προϖινχια δε Βυενοσ Αιρεσ.
3 Λα Εδαδ Μοδερνα χυλµιν⌠ χον λα ϕεραρθυιζαχι⌠ν δε λα περσονα χοµο ταλ, νο σ⌠λο χοµο
σβδιτο δελ Εσταδο ο φιελ δε λα Ιγλεσια, ψ εστο σε εξπρεσα πορ εϕεµπλο εν λα ∆εχλαραχι⌠ν δε λοσ
∆ερεχηοσ δελ Ηοµβρε ψ δελ Χιυδαδανο προδυχιδα πορ λα Ασαµβλεα Ναχιοναλ φρανχεσα ελ 26
δε αγοστο δε 1789. Ρεφεριρσε αλ ηοµβρε εσ, εν εσε χασο, υνα µανερα δε ρεφεριρσε α λα περσονα.
Λοσ δερεχηοσ δε λασ περσονασ σε ηαν ιδο αµπλιανδο δε µανερα µυψ δεσταχαβλε. Ηοψ λα χονσι−
δεραχι⌠ν δε λοσ δερεχηοσ δελ ηοµβρε τιενδε α οριενταρσε µ〈σ ηαχια λοσ δερεχηοσ ηυµανοσ
ΧΙΥΡΟ ΧΑΛ∆ΑΝΙ, Μιγυελ ℑνγελ, Χονϖερτιρσε εν περσονα, Ρεϖιστα δε Φαµιλια ψ δε λασ
Περσονασ Ν° 1, 2010, Βυενοσ Αιρεσ, Λα Λεψ, π〈γ.203.
4 Ασεγυρ〈νδοσε ασ ελ Πρινχιπιο Συπρεµο δε ϑυστιχια.
Ε
2 Ζαβαλζα − Σχηιρο
ωωω.χαρταπαχιο.εδυ.αρ
δεσαφοσ. Πορ υν λαδο, λα δενοµιναχι⌠ν δε φαµιλια σε απλιχα α ρεαλιδαδεσ µυψ
διϖερσασ, σοβρε τοδο τενιενδο εν χυεντα λα χυλτυρα δε θυε σε τρατε; ψ σι βιεν,
δεντρο δελ µαρχο οχχιδενταλ σε ηα ποδιδο χαραχτεριζαρ σεγν λοσ λαζοσ δε πα−
ρεντεσχο, φιλιαχι⌠ν, µατριµονιο ψ χονϖιϖενχια5, ηοψ, ταντο ελ παρεντεσχο χοµο
λα φιλιαχι⌠ν, ηαν σιδο φυερτεµεντε χονµοϖιδοσ πορ λασ νυεϖασ µανερασ δε να−
χερ θυε ηα δαδο λα χιενχια6. Σε ϖισλυµβρα ασ ελ προχεσο δε δεσβιολογιζαχι⌠ν
δε λα πατερνιδαδ ψ /ο µατερνιδαδ, ψα θυε ελ αρτε δε φαβριχαρ υν νι〉ο ψα νο σε
λιµιτα αλ ενχυεντρο σεξυαλ εντρε υν ηοµβρε ψ υνα µυϕερ. Λασ νυεϖασ τχνιχασ
δε προχρεαχι⌠ν ινφλυψεν σοβρε λοσ µοδοσ δε δετερµιναχι⌠ν δελ παρεντεσχο7,
χοµπαρτιενδο ελ εσχεναριο ταντο ελ δατο βιολ⌠γιχο χοµο ελ ελεµεντο ϖολιτιϖο
εν αρασ δε λα δετερµιναχι⌠ν δε λα πατερνιδαδ/µατερνιδαδ8. Εσταµοσ ινµερσοσ εν
υνα προφυνδα ρεϖολυχι⌠ν ρεπροδυχτιϖα, θυε σεπαρα ραδιχαλµεντε λα ρεπροδυχ−
χι⌠ν ηυµανα δε λα σεξυαλιδαδ, δε µοδο θυε ηοψ εν δα εσ ποσιβλε λα ρεπροδυχ−
χι⌠ν σιν σεξο (ψ ελ σεξο σιν ρεπροδυχχι⌠ν), ψ εστα σεπαραχι⌠ν εντρε ελ φεν⌠µενο
ρεπροδυχτορ ηυµανο ψ ελ εϕερχιχιο δε λα σεξυαλιδαδ ϖιενε α πλαντεαρ υνα προ−
βλεµ〈τιχα θυε δεσβορδα λασ εστρυχτυρασ ϕυρδιχασ εξιστεντεσ9.
Υνα περσπεχτιϖα τριδιµενσιοναλ δελ φεν⌠µενο ϕυρδιχο, νοσ χονδυχε α οβ−
σερϖαρ θυε λασ ρελαχιονεσ εντρε φαµιλια ψ ∆ερεχηο σον δοσ χρχυλοσ σεχαντεσ,
εντρε λοσ χυαλεσ ηαψ σ⌠λο υνα ζονα χοµν. Ηαβρα δε εστε µοδο, υν χαµπο δε
λα ϖιδα φαµιλιαρ ρεγυλαδο πορ ελ ∆ερεχηο (∆ερεχηο δε Φαµιλια) ψ οτρο χαµπο δε
λα ϖιδα φαµιλιαρ εξτρα〉ο ο αϕενο αλ ∆ερεχηο, θυε φορµαρα παρτε δε λο θυε Χαρ−
5 ΧΙΥΡΟ ΧΑΛ∆ΑΝΙ, Μιγυελ ℑνγελ, Ελ δερεχηο Υνιϖερσαλ, Ροσαριο, Φυνδαχι⌠ν παρα λασ
Ινϖεστιγαχιονεσ ϑυρδιχασ, 2001, π〈γ. 15.
6 ∆ΥΡΑΝ δε ΚΑΠΛΑΝ, ςαλερια, Φερτιλιζαχι⌠ν ασιστιδα: υνα περσπεχτιϖα πσιχολ⌠γιχα. Λασ
µοδιφιχαχιονεσ δε λα σεξυαλιδαδ χοµο προδυχτο δε λα χιενχια, Ρ∆Φ, 50, π〈γ. 154.
7 ΧΑ∆ΟΡΕΤ, Αννε, Παρεντεσχο ψ φιγυρασ µατερναλεσ. Ελ ρεχυρσο α υνα γεσταντε συβρογα−
δα πορ υνα παρεϕα γαψ, Ρεϖιστα δε Αντροπολογα Σοχιαλ, Ν°18, Υνιϖερσιδαδ Χοµπλυτενσε δε
Μαδριδ, 2009, π〈γ. 67.
8 Εστε νυεϖο ινφλυϕο, νοσ πλαντεα υν αβανιχο δε χυεστιοναµιεντοσ εν ρελαχι⌠ν α ↵θυιν εσ
παδρε ψ θυιν εσ µαδρε?, ↵πυεδε ο δεβε εσταρ φυνδαδο εν ελ δατο βιογεντιχο ο σοβρε λα ιν−
τενχιοναλιδαδ δε χονϖερτιρσε εν παδρε ο µαδρε?, ψ σι ελ στατυσ δε παδρεσ σε αποψαρα σοβρε λα
ιντενχι⌠ν δε παρεντεσχο, ↵θυ λυγαρεσ εν υνα χονστρυχχι⌠ν δε παρεντεσχο πυεδεν οχυπαρ το−
δασ λασ περσονασ, ϖαρονεσ ο µυϕερεσ, θυε ηαν παρτιχιπαδο δε φορµα διρεχτα εν λα φαβριχαχι⌠ν
δελ νι〉ο?, ςασε ΧΑ∆ΟΡΕΤ, Αννε, Παρεντεσχο ψ φιγυρασ µατερναλεσ. Ελ ρεχυρσο α υνα γεσ−
ταντε συβρογαδα πορ υνα παρεϕα γαψ, οπ., χιτ., π〈γ. 68.
9 ΛΑΜΜ, Ελεονορα, Λα αυτονοµα δε λα ϖολυνταδ εν λασ νυεϖασ φορµασ δε ρεπροδυχχι⌠ν.
Λα µατερνιδαδ συβρογαδα. Λα ιµπορτανχια δε λα ϖολυνταδ χοµο χριτεριο δεχισιϖο δε λα φιλια−
χι⌠ν ψ λα νεχεσιδαδ δε συ ρεγυλαχι⌠ν λεγαλ, Ρ∆Φ, Ν° 50, π〈γ. 107.
Ρεφλεξιονεσ σοβρε ελ δερεχηο α λα ιδεντιδαδ 3
ΧΑΡΤΑΠΑΧΙΟ ∆Ε ∆ΕΡΕΧΗΟ
βοννιερ ηα λλαµαδο ελ νο−∆ερεχηο. Πορ συπυεστο, λα τερχερα ζονα λα χονστιτυψε
ελ ∆ερεχηο νο − φαµιλιαρ10. ∆ε λο εξπυεστο, σε δεσπρενδε θυε χοµο οπεραδορεσ
δελ µυνδο ϕυρδιχο δεβεµοσ τενερ υνα µιραδα ατεντα θυε προφυνδιχε λα ρελα−
χι⌠ν εντρε ρεαλιδαδ ψ δερεχηο, εν αρασ δε χοντριβυιρ α λα ρεαλιζαχι⌠ν δελ ϖαλορ
ηυµανιδαδ χοµο δεβερ σερ δε νυεστρο σερ, χον λο χυαλ λα χυεστι⌠ν εσ αν µ〈σ
χοµπλεϕα, ψα θυε νο σε τρατα σ⌠λο δε λεψεσ θυε σε αγγιορνεν α λα ρεαλιδαδ11.
Α λα λυζ δε υνα νυεϖα χονχεπχι⌠ν δελ ∆ερεχηο δε Φαµιλια, νο ποδεµοσ δε−
ϕαρ δε χονσιδεραρ θυε σι βιεν εξιστεν αυτονοµασ ηιστ⌠ριχαµεντε χονσαγρα−
δασ12/13, σε περχιβε χαδα ϖεζ µ〈σ λα πριϖατιζαχι⌠ν/πυβλιχιζαχι⌠ν δελ ∆ερεχηο
Πριϖαδο ψ Πβλιχο ρεσπεχτιϖαµεντε. Πορ υν λαδο, ελ ορδεν πβλιχο φαµιλιαρ ηα
σιδο φυερτεµεντε ιµπαχταδο πορ λα αυτονοµα δε λα ϖολυνταδ, σιενδο ινφινιτασ
συσ προψεχχιονεσ, πορ λο θυε εσ διφχιλ πενσαρ εν αλγν 〈ρεα δε εστα ραµα θυε
νο ηαψα σιδο χονµοϖιδα πορ αθυλ14. Πορ ελ οτρο λαδο, ηα σιδο ιµπαχταδο πορ
υνα νυεϖα αξιολογα ϕυρδιχα ιµπυεστα πορ λα Χονστιτυχι⌠ν Ναχιοναλ ψ λοσ Τρα−
ταδοσ δε ∆ερεχηοσ Ηυµανοσ, χον λο χυαλ λα εϖολυχι⌠ν, ελ χαµβιο, λα ρεφορµα
− ψ παρα αλγυνοσ χασοσ λα ρεϖολυχι⌠ν − ταντο σοχιαλ, χοµο βιολ⌠γιχα, χιεντφιχα,
αξιολ⌠γιχα, σοχιολ⌠γιχα ψ ϕυρδιχα, ψ λα ινχορποραχι⌠ν ψ δεσαρρολλο δε λοσ δερε−
10 ∆ΙΕΖ ΠΙΧΑΖΟ, Λυισ, Φαµιλια ψ ∆ερεχηο, Μαδριδ, Εδιτοριαλ Χιϖιτασ, Σ.Α., 1984, π. 22
11 ςασε ΗΕΡΡΕΡΑ, Μαρισα, ↵Υνα δυπλα χοµπλεϕα? Ινϖεστιγαχι⌠ν ψ ∆ερεχηο δε Φαµιλια
ο θυ σιγνιφιχα ινϖεστιγαρ εν ∆ερεχηο δε φαµιλια, εν Κεµελµαϕερ δε Χαρλυχχι, Αδα (∆ιρεχτο−
ρα) ψ Ηερρερα, Μαρισα (Χοορδιναδορα), Λα Φαµιλια εν ελ Νυεϖο ∆ερεχηο, τ. Ι, Βυενοσ Αιρεσ,
Ρυβινζαλ Χυλζονι, 2009 , π〈γ. 205.
12 Χοµο ελ ∆ερεχηο Πβλιχο ψ ελ ∆ερεχηο Πριϖαδο.
13 ∆εσταχα ελ Προφεσορ Χιυρο Χαλδανι θυε λα χορριεντε διφερενχιαδορα τιενε συ οριγεν εν λα
εν ελ πενσαµιεντο ροµανο, θυιζ〈σ χυανδο Υλπιανο δεχα θυε εσ δερεχηο πβλιχο λο θυε χον−
τεµπλα ελ εσταδο δε λα χοσα ροµανα ψ εσ δερεχηο πριϖαδο λο θυε χονχιερνε α λα υτιλιδαδ δε λοσ
παρτιχυλαρεσ, εντενδιενδο πορ χοσα ροµανα λα χοσα πβλιχα θυε εσ δε τοδοσ ψ παρα τοδοσ.
Τρατανδο δε συπεραρ λα διφερενχιαχι⌠ν ροµανα θυε α ϖεχεσ εσ φορµυλαδα χον ρεφερενχια α λοσ
ιντερεσεσ Σαϖιγνψ σοστυϖο θυε ελ δερεχηο πβλιχο τιενε πορ οβϕετο αλ Εσταδο ψ ελ δερεχηο
πριϖαδο χοντιενε τοδασ λασ ρελαχιονεσ δε δερεχηο εξιστεντεσ εντρε λοσ παρτιχυλαρεσ. Πυχητα
διφερενχι⌠ λοσ δερεχηο σεγν θυε ελ ηοµβρε λοσ ποσεα χοµο ινδιϖιδυο ο χοµο µιεµβρο δε
υνα σοχιεδαδ οργανιζαδα ψ πορ συ παρτε Αηρενσ διϕο θυε δερεχηο πβλιχο εσ ελ δε λα χοµυνι−
δαδ µοραλ περµανεντε παρα υν φιν χαπιταλ ηυµανο ψ ελ δερεχηο πριϖαδο εσ λα εσφερα δε αχχι⌠ν
εν θυε χαδα περσονα πυεδε βυσχαρ συ βιεν πορ σ ψ παρα σ. Οτροσ αυτορεσ ηαν αφιρµαδο θυε λα
διστινχι⌠ν συργε δελ χαρ〈χτερ εξτραπατριµονιαλ ο πατριµονιαλ δε λα ρεσπεχτιϖασ 〈ρεασ. ΧΙΥΡΟ
ΧΑΛ∆ΑΝΙ, Μιγυελ ℑνγελ, ∆ερεχηο Πβλιχο ψ ∆ερεχηο Πριϖαδο, ΛΛ 1979−∆, 956 σσ.
ηττπ://ωωω.λαλεψονλινε.χοµ.αρ/αππ/λαλεψ/δοχυµενΒοδψ?νυµ2ρε=15&χολλεχιον
14 ΦΑΜΑ, Μαρα ςιχτορια, Ιµπαχτο δε λα αυτονοµα δε λα ϖολυνταδ εν ελ ∆ερεχηο δε Φα−
µιλια α λα λυζ δε λα ρεχιεντε ϑυρισπρυδενχια Εσπα〉ολα, Ρ∆Φ Ν° 50, π〈γ. 239 ψ σσ.

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR