Radiografìa de los Còdigos Penales latinoamericanos: principio de legalidad, Derecho Penal de autor y peligrosidad en Amèrica Latina

AutorPablo Daniel Larsen
Páginas1-48
ΧΑΡΤΑΠΑΧΙΟ ∆Ε ∆ΕΡΕΧΗΟ
Ραδιογραφα δε λοσ Χ⌠διγοσ πεναλεσ λατινοαµεριχανοσ, ςολ. 25, (2014), Χαρταπαχιο δε
∆ερεχηο, Φαχυλταδ δε ∆ερεχηο, ΥΝΙΧΕΝ, ΙΣΣΝ 1850−0722.
ΡΑ∆ΙΟΓΡΑΦ⊆Α ∆Ε ΛΟΣ Χ∆ΙΓΟΣ ΠΕΝΑΛΕΣ
ΛΑΤΙΝΟΑΜΕΡΙΧΑΝΟΣ: ΠΡΙΝΧΙΠΙΟ ∆Ε ΛΕΓΑΛΙ∆Α∆,
∆ΕΡΕΧΗΟ ΠΕΝΑΛ ∆Ε ΑΥΤΟΡ Ψ ΠΕΛΙΓΡΟΣΙ∆Α∆ ΕΝ
ΑΜ⊃ΡΙΧΑ ΛΑΤΙΝΑ.
ΠΑΒΛΟ ΑΝΙΕΛ ΛΑΡΣΕΝ1
ΥΝΙςΕΡΣΙ∆Α∆ ΝΑΧΙΟΝΑΛ ∆Ε ΛΑ ΠΛΑΤΑ
ΣΙ ∆Ε ΛΑ ΗΙΣΤΟΡΙΑ
∆Ε ΥΝ ΠΥΕΒΛΟ ΧΥΑΛΘΥΙΕΡΑ ΝΟ ΝΟΣ ΗΥΒΙΕΡΑ ΘΥΕ∆Α∆Ο
ΟΤΡΑ ΧΟΣΑ ΘΥΕ ΣΥ ΕΡΕΧΗΟ ΠΕΝΑΛ, ΣΕ ΠΟ∆Ρ⊆Α ΑςΕΡΙΓΥΑΡ
∨ΝΙΧΑΜΕΝΤΕ ΠΟΡ ΕΛΛΟ ΣΥ ΓΡΑ∆Ο ∆Ε ΧΥΛΤΥΡΑ, ⊃ΤΙΧΟ Ε ΙΝ−
ΤΕΛΕΧΤΥΑΛ, ∆Ε ΙΓΥΑΛ ΜΟ∆Ο ΘΥΕ ΥΝ ΠΑΛΕΟΝΤΛΟΓΟ ΕΣΤℑ
ΕΝ ΣΙΤΥΑΧΙΝ ∆Ε ΡΕΧΟΝΣΤΡΥΙΡ ΛΑ ΕΣΤΡΥΧΤΥΡΑ ∆Ε ΥΝ ΑΝΙ−
ΜΑΛ ΠΡΕΗΙΣΤΡΙΧΟ ΗΑΒΙΕΝ∆Ο ΕΝΧΟΝΤΡΑ∆Ο ΥΝ ΣΟΛΟ ΗΥΕΣΟ
Γεοργ ϑελλινεκ
1. ΙΝΤΡΟ∆ΥΧΧΙΝ
λ οβϕετιϖο δε εστε τραβαϕο, ταλ χοµο σε πυεδε απρεχιαρ εν συ ττυλο, εσ
ρεαλιζαρ υν αν〈λισισ χρτιχο δελ εσταδο αχτυαλ εν λασ λεγισλαχιονεσ
πεναλεσ λατινοαµεριχανασ δε δοσ χονχεπτοσ χονοχιδοσ πορ τοδο εσ−
τυδιοσο δελ δερεχηο πεναλ: ελ πρινχιπιο δε λεγαλιδαδ, χεντρανδο ελ
αν〈λισισ εν χ⌠µο λα τιπιφιχαχι⌠ν δελ λλαµαδο τερρορισµο σε ενχυεντρα εν χονσ−
1 Εστυδιαντε δε λα Φαχυλταδ δε Χιενχιασ ϑυρδιχασ ψ Σοχιαλεσ δε λα Υνιϖερσιδαδ Ναχιοναλ δε
Λα Πλατα.
Ε
2 Παβλο ∆ανιελ Λαρσεν
ωωω.χαρταπαχιο.εδυ.αρ
ταντε τενσι⌠ν χον ελ µισµο; ψ λα πελιγροσιδαδ πεναλ, χον τοδασ λασ χονσεχυεν−
χιασ ηιστ⌠ριχασ θυε ηα γενεραδο ψ ηοψ εν δα γενερα, δεµοστρανδο χοµο αχ−
τυαλµεντε σε µανιφιεστα εν λοσ χ⌠διγοσ πεναλεσ λατινοαµεριχανοσ.
Χοµο πυντο δε παρτιδα, ψ α µοδο ιλυστρατιϖο, σε ρεαλιζαρ〈 υνα βρεϖε χονχεπτυα−
λιζαχι⌠ν δε λοσ τ⌠πιχοσ α τραταρ. Παρα εϖιταρ ινχυρριρ εν ρειτεραχιονεσ ψ νο δεσ−
ϖιαρ ελ εϕε χεντραλ δελ τραβαϕο, σε δεριϖαρ〈 ελ αν〈λισισ µ〈σ προφυνδο α οτρασ οβρασ
εξιστεντεσ εν λα µατερια θυε ψα ηαν τραταδο αχαβαδαµεντε χαδα χυεστι⌠ν.
Χονσιδερανδο λα ϖιταλ ιµπορτανχια θυε ηοψ εν δα τιενεν, εσπεχιαλµεντε παρα
νυεστρα ρεγι⌠ν, λοσ σιστεµασ ιντερναχιοναλεσ δε προτεχχι⌠ν δε λοσ δερεχηοσ ηυ−
µανοσ, ψ αντε λα νεχεσιδαδ δε ενχοντραρ υνα συερτε δε τεϕιδο χονεχτορ εντρε λασ
λεγισλαχιονεσ βαϕο εστυδιο, σε οπτ⌠ πορ αναλιζαρ εξχλυσιϖαµεντε λοσ χ⌠διγοσ
πεναλεσ δε αθυελλοσ πασεσ θυε σον παρτε εν λα Χονϖενχι⌠ν Αµεριχανα σοβρε
∆ερεχηοσ Ηυµανοσ2. Εν χονσεχυενχια, ρεσυλτα ινσοσλαψαβλε δεσταχαρ λα οπινι⌠ν
θυε λοσ ⌠ργανοσ δελ Σιστεµα Ιντεραµεριχανο (ταντο λα Χορτε χοµο λα Χοµισι⌠ν
Ιντεραµεριχανα) ηαν εµιτιδο σοβρε λοσ τεµασ βαϕο λα λυπα, παρα λυεγο ϖεριφιχαρ
σι λασ λεγισλαχιονεσ πεναλεσ σε αδεχαν ψ ρεσπεταν λοσ εστ〈νδαρεσ ιντερναχιονα−
λεσ δε δερεχηοσ ηυµανοσ εξιστεντεσ εν λα µατερια.
Ταµβιν εσ δαβλε δεσταχαρ θυε ϖαριασ δε λασ χυεστιονεσ α τραταρ σε ενχυεντραν
ϖινχυλαδασ χον λο θυε ηα δαδο εν δενοµιναρσε δερεχηο πεναλ δελ ενεµιγο3,
φεν⌠µενο θυε, χονφορµε σε〉αλα Ζαφφαρονι (2012), πυεδε σερ δεσχριπτο χοµο
υν αϖανχε χοντρα ελ τραδιχιοναλ δερεχηο πεναλ λιβεραλ χονσιστεντε, εντρε οτρασ
χοσασ, εν λα δεσπροπορχι⌠ν δε λασ χονσεχυενχιασ ϕυρδιχασ δε λοσ δελιτοσ, υτιλι−
ζανδο πενασ χοµο µεδιδασ δε χοντενχι⌠ν σιν προπορχι⌠ν χον λα λεσι⌠ν ρεαλ−
µεντε ινφεριδα; εν λα λεσι⌠ν α λα λεγαλιδαδ µεδιαντε τιποσ φαρραγοσοσ ψ ϖαγοσ; ψ
εν λα ιδεντιφιχαχι⌠ν δε λοσ δεστιναταριοσ δελ ποδερ πυνιτιϖο µεδιαντε υν φυερτε
γιρο αλ δερεχηο πεναλ δε αυτορ. Ταλ χοµο σε χοµπροβαρ〈, µυχηασ δε εστασ χα−
2 Αργεντινα, Βαρβαδοσ, Βολιϖια, Βρασιλ, Χολοµβια, Χοστα Ριχα, Χηιλε, ∆οµινιχα, Εχυαδορ, Ελ
Σαλϖαδορ, Γρεναδα, Γυατεµαλα, Ηαιτ, Ηονδυρασ, ϑαµαιχα, Μξιχο, Νιχαραγυα, Παναµ〈, Πα−
ραγυαψ, Περ, Ρεπβλιχα ∆οµινιχανα, Συριναµε, Υρυγυαψ, ςενεζυελα ψ Τρινιδαδ ψ Τοβαγο.
Εσ νεχεσαριο αδϖερτιρ θυε ελ λεχτορ ποδρ〈 ενχοντραρ υν αν〈λισισ µ〈σ πρεχαριο εν ελ χασο δε λασ
λεγισλαχιονεσ δε Βαρβαδοσ, ∆οµινιχα, Γρεναδα, ϑαµαιχα ψ Τρινιδαδ ψ Τοβαγο. Ελλο οβεδεχε α
λα νατυραλεζα δε λοσ σιστεµασ ϕυρδιχοσ δε εστοσ πασεσ, ψα θυε οπεραν βαϕο λα λ⌠γιχα δελ πρεχε−
δεντε (χοµµον λαω) ψ πρεσενταν υνα λεγισλαχι⌠ν συµαµαντε δισπερσα θυε διφιχυλτ⌠ λα ταρεα.
Ταµβιν εσ νεχεσαριο ρεχορδαρ θυε ταντο ςενεζυελα χοµο Τρινιδαδ ψ Τοβαγο ηαν δενυνχια−
δο φορµαλµεντε λα Χονϖενχι⌠ν Αµεριχανα.
3 Παρα υν αν〈λισισ ιν εξτενσο σοβρε ελ δερεχηο πεναλ δελ ενεµιγο, ϖερ Ζαφφαρονι, Ευγενιο Ραλ
(2012): Ελ ενεµιγο εν ελ δερεχηο πεναλ, 1♠ εδ. 3♠ ρειµπ., Βυενοσ Αιρεσ: Εδιαρ; ψ ϑακοβσ, Γυντηερ −
Χανχιο Μελι〈, Μανυελ (2003): ∆ερεχηο πεναλ δελ ενεµιγο, Μαδριδ: Χιϖιτασ Εδιχιο νεσ.
Ραδιογραφα δε λοσ Χ⌠διγοσ Πεναλεσ 3
ΧΑΡΤΑΠΑΧΙΟ ∆Ε ∆ΕΡΕΧΗΟ
ραχτερστιχασ σε ενχυεντραν πρεσεντεσ εν λασ λεγισλαχιονεσ πεναλεσ λατινοαµερι−
χανασ.
Ασ µισµο, ψ παρα νο χαερ εν λασ αχερταδασ χρτιχασ θυε ηαχε µ〈σ δε ϖειντε
α〉οσ φορµυλαβα Χαρλοσ Νινο α λοσ αχαδµιχοσ αργεντινοσ4, ρεσυλτα φυνδαµενταλ
χιταρ δοσ εξχελεντεσ τραβαϕοσ δελ προφεσορ χηιλενο ϑοσ Λυισ Γυζµ〈ν ∆αλβορα
(2010−2011)5 θυε ηαν ρεαλιζαδο υνα απροξιµαχι⌠ν α λα τεµ〈τιχα βαϕο αν〈λισισ.
∆ε λοσ µισµοσ σε ηαν τοµαδο αλγυνασ ιδεασ, χοµπλεµεντ〈νδολασ χον υν αν〈λι−
σισ δε λα τοταλιδαδ δε λοσ χ⌠διγοσ πεναλεσ δε λοσ πασεσ µιεµβροσ δε λα Χον−
ϖενχι⌠ν Αµεριχανα σοβρε ∆ερεχηοσ Ηυµανοσ, ϕυρισπρυδενχια Ιντεραµεριχανα
δε φεχηα ποστεριορ α λα εδιχι⌠ν δε λοσ µισµοσ, ασ χοµο ταµβιν λα οπινι⌠ν θυε
λασ λεγισλαχιονεσ σοµετιδασ α χρτιχα ηαν µερεχιδο εν αλγυνασ οχασιονεσ δε παρ−
τε δε λοσ τριβυναλεσ λοχαλεσ. Λασ διφερενχιασ δε ενφοθυε εντρε λοσ τραβαϕοσ πυε−
δεν απρεχιαρσε δελ σιµπλε χοτεϕο θυε ελ λεχτορ ρεαλιχε.
Σιν µ〈σ αχλαραχιονεσ θυε ρεαλιζαρ, χοµενζαρεµοσ τρατανδο υνο δε λοσ πιλαρεσ
φυνδαµενταλεσ δελ δερεχηο πεναλ, αθυλ θυε Φευερβαχη, νο οβσταντε νο σερ συ
χρεαδορ, βαυτιζ⌠ χοµο νυλλυµ ποενα σινε λεγε, νυλλα ποενα σινε χριµενε, νυ−
λλυµ χριµεν σινε ποενα λεγαλι: ελ πρινχιπιο δε λεγαλιδαδ πεναλ.
2. ΠΡΙΝΧΙΠΙΟ ∆Ε ΛΕΓΑΛΙ∆Α∆ ΠΕΝΑΛ.
2. 1. ΓΕΝΕΡΑΛΙ∆Α∆ΕΣ.
Εστε πρινχιπιο β〈σιχο δελ δερεχηο πεναλ ϕυεγα υν παπελ δεχισιϖο εν λα λιβερταδ
δε λοσ σερεσ ηυµανοσ, ψα θυε συ ϖιγενχια ιµπλιχα, εσενχιαλµεντε, θυε σιν υνα
λεψ θυε λο ηαψα δεχλαραδο πρεϖιαµεντε πυνιβλε, νινγν ηεχηο πυεδε µερεχερ
υνα πενα.
Χον βυεν χριτεριο, Ζαφφαρονι (1998) ηα σε〉αλαδο θυε οβεδεχε α υν ρεθυερι−
µιεντο δε λα σεγυριδαδ ϕυρδιχα, ψα θυε λα λεψ πεναλ νο πυεδε σεµβραρ λα ινχερ−
4 Ελ σιεµπρε ρεχορδαδο ϕυσφιλ⌠σοφο αργεντινο σε〉αλαβα χρτιχαµεντε θυε χυανδο σε εσχριβε σοβρε υν
τεµα γενεραλµεντε νο σε τοµα εν χυεντα νι σε απροϖεχηα ελ τραβαϕο θυε σε ηα ηεχηο σοβρε ελ µισµο
τ⌠πιχο ψ θυε ραρα ϖεζ σε εξπονε χλαραµεντε υνα τεσισ α δεφενδερ, µοστρανδο εν θυ µεδιδα διφιερε ο
χονστιτυψε υν αϖανχε σοβρε λο θυε ηα σιδο εξπυεστο εν οτροσ τραβαϕοσ. ςερ Νινο, Χαρλοσ (2011): Υν
πασ αλ µαργεν δε λα λεψ − 4≡ εδ., Βυενοσ Αιρεσ: Αριελ, ππ. 120.
5 Λοσ τραβαϕοσ σον Ελ πρινχιπιο δε λεγαλιδαδ πεναλ εν λα ϕυρισπρυδενχια δε λα Χορτε Ιντεραµεριχανα δε
∆ερεχηοσ Ηυµανοσ εν ελ ϖολυµεν Σιστεµα Ιντεραµεριχανο δε προτεχχι⌠ν δε λοσ δερεχηοσ ηυµανοσ ψ
δερεχηο πεναλ ιντερναχιοναλ, εδιταδο πορ Και Αµβοσ, Εζεθυιελ Μαλαριανο ψ Γισελα Ελσνερ (2010),
Μοντεϖιδεο: Φυνδαχι⌠ν Κονραδ Αδεναυερ, ππ. 171−192; ψ ∆οσ χονχεπτοσ ιρρεχονχιλιαβλεσ: πελιγροσι−
δαδ ψ λεγαλιδαδ πεναλ εν ελ ϖολυµεν 2011 δε λα χιταδα οβρα, ππ. 345 −380.

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR