La prohibición del velo islámico en los centros educativos de Francia: límite el principio de laicidad de la República

AutorMaría Lourdes Labaca Zabala
Páginas1-53
ΧΑΡΤΑΠΑΧΙΟ ∆Ε ∆ΕΡΕΧΗΟ
ΛΑ ΠΡΟΗΙΒΙΧΙΝ ∆ΕΛ ςΕΛΟ ΙΣΛℑΜΙΧΟ
ΕΝ ΛΟΣ ΧΕΝΤΡΟΣ Ε∆ΥΧΑΤΙςΟΣ ∆Ε
ΦΡΑΝΧΙΑ: Λ⊆ΜΙΤΕ ΕΛ ΠΡΙΝΧΙΠΙΟ ∆Ε
ΛΑΙΧΙ∆Α∆ ∆Ε ΛΑ ΡΕΠ∨ΒΛΙΧΑ
1
ΜΑΡ⊆Α ΛΟΥΡ∆ΕΣ ΛΑΒΑΧΑ ΖΑΒΑΛΑ
ΥΝΙςΕΡΣΙ∆Α∆ ∆ΕΛ ΠΑ⊆Σ ςΑΣΧΟ
ΙΝΤΡΟ∆ΥΧΧΙΝ
λ πρινχιπιο δε λαιχιδαδ σε χοντιενε εν ελ αρτχυλο πριµερο δε λα
Χονστιτυχι⌠ν, εν ελ θυε σε χοντιενεν λοσ ϖαλορεσ δε ρεσπετο, τολεραν−
χια ψ δι〈λογο, σιενδο ελ χεντρο δε λα ιδεντιδαδ δε λα Ρεπβλιχα φραν−
χεσα.
Ποδεµοσ δεσταχαρ θυε, λα λαιχιδαδ γαραντιζα λα λιβερταδ δε χονχιενχια δε το−
δοσ λοσ χιυδαδανοσ, προτεγε λα λιβερταδ δε χρεερ ψ δε νο χρεερ, ασεγυρανδο α
χαδα χιυδαδανο λα ποσιβιλιδαδ δε ϖιϖιρ ψ µανιφεσταρ συ φε ψ δε πραχτιχαρ συ ρελι−
γι⌠ν.
∆υραντε λοσ λτιµοσ α〉οσ, α πεσαρ δελ πεσο θυε ηα τενιδο ελ πρινχιπιο δε λαι−
χιδαδ εν λα σοχιεδαδ φρανχεσα, σε ηα ινιχιαδο υν προχεσο εν ελ θυε σε µανιφιεσ−
ταν διφιχυλταδεσ θυε ηαν συσχιταδο υν γραν δεβατε εν λα σοχιεδαδ φρανχεσα, εσ−
πεχιαλµεντε ρελαχιοναδοσ χον χιερτοσ σερϖιχιοσ πβλιχοσ, χοµο χεντροσ εδυχα−
τιϖοσ, ηοσπιταλεσ.
1
Ινϖεστιγαχι⌠ν ρεαλιζαδα εν ελ Χεντρο δε ∆οχυµενταχι⌠ν ψ δε Ινϖεστιγαχι⌠ν Ευροπεα, δε
λα Φαχυλταδ Πλυριδισχιπλιναρ δε Βαψονα, δεπενδιεντε δε λα Υνιϖερσιδαδ δε Παυ ψ δε λοσ Πασεσ
δελ Αδουρ (Φρανχια) χον λα Αψυδα δελ Προγραµα δε Μοϖιλιδαδ ϑοσ ΧΑΣΤΙΛΛΕϑΟ, Ρεφερεν−
χια ϑΧ− 2008−00205.
Ε
2
Μαρα Λουρδεσ Λαβαχα Ζαβαλα
ωωω.χαρταπαχιο.εδυ.αρ
Πορ ελλο, λα ρεαφιρµαχι⌠ν δελ πρινχιπιο δε λαιχιδαδ εν λα εσχυελα, αδθυιερε υν
λυγαρ δεσταχαδο, ταντο εν λα αδθυισιχι⌠ν χοµο εν λα τρανσµισι⌠ν δε ϖαλορεσ
χοµυνεσ δε λα Ρεπβλιχα, ινστρυµεντο θυε τιενε συ βασε ψ φυνδαµεντο εν λα
ιδεα δε Ρεπβλιχα, χυεστι⌠ν ηοψ δα θυε σε ηα χονϖερτιδο εν ινδισπενσαβλε.
Ασ πυεσ, λα εσχυελα δεβε πρεσερϖαρ ψ ασεγυραρ λα λεγαλιδαδ δελ χαµβιο, ψα
θυε εσταµοσ εν πρεσενχια δε υν λυγαρ εσπεχιαλµεντε πριϖιλεγιαδο εν ελ θυε σε
αδθυιερεν ψ τρανσµιτεν λοσ ϖαλορεσ χοµυνεσ δε λα σοχιεδαδ, θυε τιενεν συ βασε
εν λα ιγυαλδαδ δε λοσ νι〉οσ ψ νι〉ασ, θυιενεσ δεβεν ρεσπεταρ ψ πρεσερϖαρ λα λαιχι−
δαδ δε λα εσχυελα δε λα Ρεπβλιχα. Σ⌠λο λα νευτραλιδαδ δε λα εσχυελα πυεδε ασε−
γυραρ ελ ρεσπετο δε λα λιβερταδ δε χονχιενχια δε λοσ αλυµνοσ, ασ χοµο, ελ ρεσ−
πετο δε τοδο τιπο δε χονϖιχχιονεσ.
Εν ρελαχι⌠ν χον τοδο ελλο, α παρτιρ δελ τραβαϕο δεσαρρολλαδο πορ Βερναρδ Στα−
σι, α προπυεστα δε λα Ασαµβλεα Ναχιοναλ φρανχεσα, λοσ παρτιδοσ πολτιχοσ, λασ
αυτοριδαδεσ ρελιγιοσασ, λοσ ρεπρεσενταντεσ δε λασ γρανδεσ χορριεντεσ δε πενσα−
µιεντο, ελ Πρεσιδεντε δε λα Ρεπβλιχα, ηα τενιδο λα οχασι⌠ν δε µανιφεσταρ, εν συ
δισχυρσο δελ 17 δε διχιεµβρε δε 2003, θυε εστ〈 προηιβιδο εν τοδο τιπο δε χεν−
τρο εδυχατιϖο πβλιχο, λλεϖαρ σµβολοσ ρελιγιοσοσ µανιφιεσταµεντε οστενσιβλεσ
δε περτενενχια α υνα χονφεσι⌠ν ρελιγιοσα.
Φρυτο δε εστε δεβατε σε ηα ινιχιαδο ελ εστυδιο δελ Προψεχτο δε Λεψ, θυε σε ηα
ινχλυιδο εν ελ αρτχυλο Λ.141−5−1 δελ Χ⌠διγο δε εδυχαχι⌠ν δε Φρανχια, εν ελ
θυε σε χοντιενε λα προηιβιχι⌠ν δε λλεϖαρ σµβολοσ ρελιγιοσοσ οστενσιβλεσ εν λοσ
χεντροσ εδυχατιϖοσ πβλιχοσ φρανχεσεσ. Εστοσ σµβολοσ σον: ελ ϖελο ισλ〈µιχο, λα
Κιππα, ο ελ χρυχιφιϕο δε διµενσιονεσ εξχεσιϖασ. Πορ ελ χοντραριο, λοσ σµβολοσ
ρελιγιοσοσ δισχρετοσ δε περτενενχια α υνα δετερµιναδα χονφεσι⌠ν ρελιγιοσα εστ〈ν
περµιτιδοσ
2
.
Ελ πρεσεντε εστυδιο σε ϖα α οχυπαρ δε δετερµιναρ σι λλεϖαρ σµβολοσ ρελιγιο−
σοσ οστενσιβλεσ εν λοσ χεντροσ εδυχατιϖοσ πβλιχοσ εσ χοµπατιβλε χον ελ πρινχι−
πιο δε λαιχιδαδ χονσαγραδο χοµο πρινχιπιο φυνδαµενταλ δε λα Ρεπβλιχα φραν−
χεσα, Πορ ελλο, ινιχιαλµεντε νοσ οχυπαρεµοσ δε δετερµιναρ ελ οριγεν ψ λα εϖο−
2
Αρτ. Λ. 141−5−1: ∆ανσ λεσ χολεσ, λεσ χολλγεσ ετ λεσ λψχεσ πυβλιχσ, λε πορτ δε σιγνεσ ου
τενυεσ παρ λεσθυελσ λεσ λεϖσ µανιφεστεντ οστενσιβλεµεντε υνε αππαρτενανχε ρελιγιευσε εστ
ιντερδιτ: Εστε αρτχυλο σε ινχλυψε εν ελ Χ⌠διγο δε εδυχαχι⌠ν δε Φρανχια, τρασ ελ αρτ. Λ. 141−5.
Λα προηιβιχι⌠ν δελ ϖελο ισλ〈µιχο
3
ΧΑΡΤΑΠΑΧΙΟ ∆Ε ∆ΕΡΕΧΗΟ
λυχι⌠ν δελ πρινχιπιο δε λαιχιδαδ εν λα σοχιεδαδ φρανχεσα, σεγυιδαµεντε, τρατα−
ρεµοσ δε δετερµιναρ ελ χοντενιδο δελ πρινχιπιο δε λαιχιδαδ, συ χρισισ ψ συ ρεδε−
φινιχι⌠ν. Α χοντινυαχι⌠ν νοσ οχυπαρεµοσ δε χονχρεταρ σι ελ λλεϖαρ σµβολοσ
ρελιγιοσοσ α λασ αυλασ χυεστιονα ελ πρινχιπιο δε λαιχιδαδ. Ψ πορ λτιµο ρεαλιζα−
ρεµοσ υνασ χονχλυσιονεσ χρτιχασ εν ρελαχι⌠ν χον λασ ποσιχιονεσ θυε σε ηαν
αδοπταδο εν Φρανχια εν λοσ λτιµοσ α〉οσ εν ρελαχι⌠ν χον λα λαιχιδαδ ψ συ χοµ−
πατιβιλιδαδ χον λοσ σµβολοσ ρελιγιοσοσ εν λασ αυλασ.
1. ΕΛ ΠΡΙΝΧΙΠΙΟ ∆Ε ΛΑΙΧΙ∆Α∆ ΕΝ ΦΡΑΝΧΙΑ
Σι αχτυαλµεντε ελ ηεχηο δε θυε λοσ αλυµνοσ λλεϖεν σµβολοσ ρελιγιοσοσ οσ−
τενσιβλεσ α λα εσχυελα εστ〈 χυεστιοναδο πορ παρτε δε λα σοχιεδαδ φρανχεσα, ελ
φυνδαµεντο δε εστα ιδεα ρεσιδε εν θυε σε εντιενδε θυε λα µισµα αταχα φρονταλ−
µεντε λοσ πρινχιπιοσ φυνδαµενταλεσ δε λα Ρεπβλιχα φρανχεσα, εσπεχιαλµεντε λα
λαιχιδαδ. Ελ Πρινχιπιο δε λαιχιδαδ εσ παρτε ιντεγραντε δελ πατριµονιο δε λα σο−
χιεδαδ φρανχεσα, θυε σε ηα χονστρυιδο α τραϖσ δε υν λαργο χαµινο, εσ λα εξπρε−
σι⌠ν δε υν πρινχιπιο φυνδαµενταλ ψ σε ηα τρασλαδαδο αλ ορδεναµιεντο ϕυρδιχο.
Εν λα αχτυαλιδαδ, λα λαιχιδαδ εσ φρυτο δελ χονσενσο δε λα σοχιεδαδ φρανχεσα, χον
γραν χαπαχιδαδ δε αδαπταχι⌠ν α νυεϖασ σιτυαχιονεσ θυε σε προδυχεν εν λα σο−
χιεδαδ, α πεσαρ δε λο χυαλ, ποδεµοσ δεσταχαρ θυε ελ λλεϖαρ σµβολοσ ρελιγιοσοσ
εν λοσ χεντροσ εδυχατιϖοσ πβλιχοσ φρανχεσεσ πυεδε χονσιδεραρσε χοµο χοντρα−
ριο α διχηο πρινχιπιο.
1.1 Ελ πρινχιπιο δε λαιχιδαδ α τραϖσ δε λα ηιστορια ψ εν ελ ορδεναµιεντο
ϕυρδιχο
Θυ συπονε λα λαιχιδαδ? Λα δεφινιχι⌠ν χλ〈σιχα δε λα λαιχιδαδ ποδεµοσ χονσι−
δεραρλα χοµο υν ρεενϖο αλ χαρ〈χτερ λαιχο, λο θυε συπονε θυε νο εσ νι εχλεσι〈σ−
τιχο νι ρελιγιοσο. Ετιµολ⌠γιχαµεντε, λαιχιδαδ δεσιγνα ελ λαοσ, εσ δεχιρ, ελ
πυεβλο χονσιδεραδο χοµο υν τοδο ινδιϖισιβλε, λο θυε νοσ ρεµιτε σιµυλτ〈νεα−
µεντε αλ πρινχιπιο δε λιβερταδ ψ δε ιγυαλδαδ.
1.1.1 Φυνδαµεντοσ ηιστ⌠ριχοσ δε λα λαιχιδαδ
Σι λα λαιχιδαδ, χοµο φορµα δε οργανιζαχι⌠ν δε υνα σοχιεδαδ, πυεδε χονσιδε−
ραρσε χοµο υν φεν⌠µενο ρελατιϖαµεντε ρεχιεντε, ρελαχιοναδο χον ελ συργιµιεν−
το δελ Εσταδο−Ναχι⌠ν, ελ πρινχιπιο δε λα διστινχι⌠ν εντρε ποδερ τεµποραλ ψ πο−
δερ εσπιριτυαλ, ελ φυνδαµεντο ρεαλ δελ Πρινχιπιο δε λαιχιδαδ ηυνδε συσ ραχεσ εν

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR