La problemática del anciano y el retiro de las fuerzas laborales

Autor:Marianela Fernandez Oliva, Melina Luján Viscoitaliano
Páginas:1-60
ΧΑΡΤΑΠΑΧΙΟ ∆Ε ∆ΕΡΕΧΗΟ
ΛΑ ΠΡΟΒΛΕΜℑΤΙΧΑ ∆ΕΛ ΑΝΧΙΑΝΟ Ψ ΕΛ
ΡΕΤΙΡΟ ∆Ε ΛΑΣ ΦΥΕΡΖΑΣ ΛΑΒΟΡΑΛΕΣ
Μ
ΑΡΙΑΝΕΛΑ ΦΕΡΝℑΝ∆ΕΖ ΟΛΙςΑ
ΜΕΛΙΝΑ ΛΥϑℑΝ ςΙΣΧΟΙΤΑΛΙΑΝΟ
ΥΝΙςΕΡΣΙ∆Α∆ ΝΑΧΙΟΝΑΛ ∆Ε ΡΟΣΑΡΙΟ
λ τρασπασο δε λα ϖιδα λαβοραλ α λα ϕυβιλαχι⌠ν, ψ λασ σεχυελασ σοχιαλεσ ψ
ϕυρδιχασ θυε τραε απαρεϕαδο εστε εσπεχιαλ µοµεντο δε λα ϖιδα δελ
ηοµβρε, εσ υν τεµα δε χρεχιεντε ιντερσ εν υν µυνδο θυε λιτεραλ−
µεντε, σε ηαχε ϖιεϕο µιεντρασ τρανσιταµοσ ελ σιγλο ΞΞΙ. Χρεεµοσ
θυε εσ ιµποστεργαβλε ηαχερνοσ παρτε εν εστασ ρεφλεξιονεσ; τενεµοσ χονχιενχια
θυε ψα δεσδε ελ ναχιµιεντο χοµενζαµοσ υν χαµινο θυε αϖανζα ιµποστεργαβλε
ηαχια υνα ρεαλιδαδ θυε εσ χοµν α τοδο σερ ϖιϖιεντε: ενϖεϕεχερ. Χοµο πρεµισα
πρετενδιµοσ ιρ µ〈σ αλλ〈 δελ νµερο φρο δε λα εσταδστιχα ψ δεσχορρερ ελ ϖελο δε
υν χολεχτιϖο ιµπερσοναλ, υτιλιζανδο παρα ελλο λα περσπεχτιϖα τριδιµενσιοναλ δελ
µυνδο ϕυρδιχο, τενιενδο σιεµπρε πρεσεντε θυε χαδα δατο αναλιζαδο ψ θυε χαδα
ενχυεστα τιενε χοµο ρεαλιδαδ φ〈χτιχα α υν ηοµβρε.
1. ΝΟΧΙΟΝΕΣ ΦΥΝ∆ΑΜΕΝΤΑΛΕΣ
Αντε χυαλθυιερ εµπρεσα θυε νοσ προπονγαµοσ εσ τιλ δελινεαρ πριµερο υν
πλαν δε αχχι⌠ν παρα οπτιµιζαρ λοσ εσφυερζοσ θυε ϖαψαν α ρεαλιζαρσε εν µιρασ α
χονσεγυιρ νυεστροσ φινεσ. Ψ νο εσ οχιοσο, ψα θυε αντεσ δε ρεφλεξιοναρ σοβρε
χυαλθυιερ τεµ〈τιχα, σε ηαχε νεχεσαριο δεφινιρ λοσ πρινχιπαλεσ χονχεπτοσ ψ λοσ
αλχανχεσ θυε στοσ τιενεν παρα φαχιλιταρ λα διφιχιλ ταρεα δε ινϖεστιγαρ ψ νο περδερ
ελ ρυµβο εν ελ ιντεντο. Πορ εστο χοµενζαρεµοσ χον υνα βρεϖε δεφινιχιον δε
χαδα υνο, σιν ολϖιδαρ θυε εστασ δεφινιχιονεσ εσταρ〈ν υνιδασ εν φορµα ινσεπαρα−
βλε α λασ χονχεπχιονεσ φιλοσ⌠φιχασ δελ ηοµβρε ψ δε λα ρεαλιδαδ θυε χαδα αυτορ
τενγα εν µεντε α λα ηορα δε ελαβοραρλασ.
Νοσ θυεδα πορ δελαντε λα ταρεα δε ενυνχιαρ λοσ χονχεπτοσ δε ∆ερεχηο, Αν−
Ε
2
Φερν〈νδεζ Ολιϖα− ςισχοιταλιανο
ωωω.χαρταπαχιο.εδυ.αρ
χιανιδαδ, Τραβαϕο ψ ϑυβιλαχι⌠ν.
1.1 ∆ερεχηο
↵Θυ εσ ελ ∆ερεχηο? Εσ υνα πρεγυντα θυε νο πυεδε σερ χοντεσταδα εν φορµα
σιµπλε σι σε πρετενδε αλγν γραδο δε χοµπρενσι⌠ν δελ φεν⌠µενο αλ χυαλ ηαχε
ρεφερενχια. Λα ρεσπυεστα θυε σε λε οτοργυε δεπενδερ〈 εν γραν µεδιδα δε λα
χονχεπχι⌠ν δελ ηοµβρε ψ δε λα ρεαλιδαδ θυε σε ηαψα φορµαδο αθυελ αλ θυε λε
τοθυε διλυχιδαρ υν χονχεπτο ταν ποχο σενχιλλο δε περφιλαρ.
Εσ ποσιβλε, ιγυαλµεντε, ρεχονοχερ σοβρε ταν χοµπλεϕο οβϕετο δε ινϖεστιγα−
χι⌠ν, τρεσ ποστυρασ νοτοριαµεντε διφερενχιαδασ: α) ελ ποσιτιϖισµο νορµολ⌠γιχο;
β) λασ εσχυελασ ιυσνατυραλιστασ; ψ χ) ελ Ποσιτιϖισµο σοχιολ⌠γιχο / πραγµατισµο.
Εν νυεστρο αν〈λισισ αδοπταρεµοσ, πορ χοντραστε α λασ αντεριορεσ χονχεπχιονεσ
ιυσφιλοσ⌠φιχασ, λα τεορα τριαλιστα δελ µυνδο ϕυρδιχο θυε ρεχονοχε εν ελ ∆ερεχηο
υνα ρεαλιδαδ δε ρεπαρτοσ χαπταδοσ πορ νορµασ ψ ϖαλοραδοσ, λοσ ρεπαρτοσ ψ λασ
νορµασ, πορ υν χοµπλεϕο αξιολ⌠γιχο θυε χυλµινα εν λα ϑυστιχια, χοµο πρινχι−
πιο οριενταδορ παρα λα ελαβοραχι⌠ν δε νορµασ ψ λα σολυχι⌠ν δε χοντροϖερσιασ.
Ασ εντενδιδο, χυανδο ηαβλεµοσ δε ∆ερεχηο εσταρεµοσ ηαχιενδο ρεφερενχια α
λασ τρεσ διµενσιονεσ θυε λο ιντεγραν: λα διµενσι⌠ν σοχιολ⌠γιχα, λα διµενσι⌠ν
νοµολ⌠γιχα ψ λα διµενσι⌠ν αξιολ⌠γιχα. Λα τεορα τριαλστα φυε ελαβοραδα β〈σι−
χαµεντε πορ Ωερνερ Γολδσχηµιδτ, ψ εν λα αχτυαλιδαδ ηα χοντινυαδο συ δεσα−
ρρολλο ενριθυεχινδολο, ελ ∆ρ. Μιγυελ Ανγελ Χιυρο Χαλδανι
1
. Ελ τριαλισµο δε−
ϖιενε δε εστα φορµα εν υνα δε λασ ρεσπυεστασ µ〈σ ατραψεντεσ αλ ∀δεσαφο δε λα
χοµπλεϕιδαδ∀ θυε ταντο νοσ οχυπα εν ελ τιεµπο πρεσεντε.
1.2 Ανχιανιδαδ
Α λο λαργο δε εστε τραβαϕο υσαρεµοσ λασ παλαβρασ ανχιανιδαδ ψ ϖεϕεζ εν φορ−
µα ινδιστιντα. Σεγν ελ ∆ιχχιοναριο δε Χιενχιασ Σοχιαλεσ λα παλαβρα ςεϕεζ προ−
ϖιενε δελ λατν ϖετυλυσ θυε σιγνιφιχα ϖιεϕο (Αντ. Λατ. ϖετυσ ϖιεϕο) Ενϖεϕεχερ
εσ υν προχεσο βιολ⌠γιχο χον συ προπια διν〈µιχα ψ χαδα σοχιεδαδ τιενε συ προ−
πιο χονχεπτο σοβρε λα ϖεϕεζ.
ςεϕεζ: εσ ελ περοδο δε λα ϖιδα εν θυε σε πρεσενταν σντοµασ δε ινϖολυχι⌠ν
1
ΧΙΥΡΟ ΧΑΛ∆ΑΝΙ, Μιγυελ ℑνγελ. Υβιχαχι⌠ν ∆ε Λα ϑυστιχια Εν Ελ Μυνδο ∆ελ ςαλορ
(Ελ ασαλτο αλ ϖαλορ ϕυστιχια) − ηττπ://ωωω.χεντροδεφιλοσοφια.οργ.αρ/Ιψ∆/ιψδ39_15.πδφ
Λα προβλεµ〈τιχα δελ Ανχιανο ψ 
3
ΧΑΡΤΑΠΑΧΙΟ ∆Ε ∆ΕΡΕΧΗΟ
εν ελ ασπεχτο σοµ〈τιχο ψ πσθυιχο. Εσ µυψ αρριεσγαδο πορ οτρα παρτε εσταβλεχερ
υν τοπε χρονολ⌠γιχο παρα λα ϖεϕεζ, περο εν τρµινοσ γενεραλεσ ποδεµοσ δεχιρ
θυε εσ υν προχεσο ϖινχυλαδο εν χιερτο µοδο α λασ χονδιχιονεσ πρεϖιασ δελ ορ−
γανισµο. Πορ εϕεµπλο: εν σεχτορεσ γεογρ〈φιχοσ εν θυε ρεινα λα δεπαυπεραχι⌠ν
ελ ενϖεϕεχιµιεντο σε προδυχε χον υνα γραν ραπιδεζ. Εν λα χιϖιλιζαχι⌠ν οχχιδεν−
ταλ πορ ελ χοντραριο, υν ηοµβρε σε σεσεντα α〉οσ πυεδε µαντενερσε εν περφεχτασ
χονδιχιονεσ φσιχασ ψ µενταλεσ
2
.
Εν Τρεσ Μιλ Ηιστοριασ δε φρασεσ ψ παλαβρασ θυε δεχιµοσ α χαδα ρατο σε δεφινε
λα παλαβρα Ανχιανο χοµο: Περσονα δε µυχηοσ α〉οσ. ∆ελ λατ. ςυλγαρ: αντεανυσ,
χοµπυεστο πορ αντε, αντεσ ψ λα παρτχυλα ανυσ, θυε αθυ ινδιχα οριγεν ο περτε−
νενχια. Πυεσ σε τρατα δε αλγυιεν δε αντεσ. Μασ σιµπλε ψ διρεχτο εν ελ εµπλεο δε
ϖιεϕο, περο εν ελ ρεβυσχαδο λεγυαϕε δελ αργεντινο εξθυισιτο, χοµο λο λλαµα
Βιοψ Χασαρεσ, πρεφιερε ηαβλαρ δε Γεροντε ο Μιεµβρο δε λα Τερχερα Εδαδ.
3
1.2.1 Ελ Ανχιανο − ρολ οτοργαδο ψ ασυµιδο
Εσ ιµπορταντε σε〉αλαρ χοµο λο ηαν νοταδο εστυδιοσοσ εν ελ χαµπο δε λασ
χιενχιασ σοχιαλεσ, θυε λα ϖεϕεζ εσ υν φεν⌠µενο χοµπλεϕο θυε αβαρχα ιννυµερα−
βλεσ χυεστιονεσ δε τοδο τιπο, χοµο σερ εχον⌠µιχασ, λεγαλεσ, µδιχασ, ετχ., θυε
ηαν αβιερτο υν δεβατε µυνδιαλ αλ ρεσπεχτο δε λασ µεδιδασ γυβερναµενταλεσ
λοχαλεσ ε ιντερναχιοναλεσ παρα ιµπλεµενταρ πλανεσ δε αχχι⌠ν θυε σε αδεχυεν α
εστε εσπεχιαλ µοµεντο δε λα ϖιδα ψ θυε σεαν χοηερεντεσ χον ελ χοντεξτο σοχιαλ
θυε λο ροδεα.
Παραδ⌠ϕιχαµεντε νοσ ενχοντραµοσ εν υν µοµεντο ηιστ⌠ριχο ρεϖολυχιοναριο.
Πορ υν λαδο λοσ αϖανχεσ δε λα χιενχια ψ λα τεχνολογα, λα µεδιχινα ψ τοδασ συσ
απλιχαχιονεσ πρ〈χτιχασ νοσ περµιτεν δετερµιναρ νυεστρο προπιο δεστινο βιολ⌠γι−
χο: τρανσφορµαρ ελ χιφραδο δελ Α∆Ν, πραχτιχαρ τεραπια δε γενεσ, ποσιβιλιταρ λα
προλονγαχι⌠ν δε λα ϖιδα µεδιαντε τχνιχασ µοδερνασ, ετχ. Εν λα αχτυαλιδαδ αντε
λα πρεσενχια δε τοδοσ εστοσ αδελαντοσ, αδϖερτιµοσ θυε ελ προµεδιο δε ϖιδα δελ
σερ ηυµανο εσ ελ µασ αλτο αλχανζαδο σεγν λοσ νιϖελεσ ηιστ⌠ριχοσ. Α πρινχιπιο
2
∆ιχχιοναριο δε Χιενχιασ Σοχιαλεσ. Βαϕο ελ πατροχινιο δε λα Υ.Ν.Ε.Σ.Χ.Ο, Μαδριδ, Ινστιτυ−
το δε Εστυδιοσ Πολτιχοσ 1975, π〈γ. 1158.
3
ΖΙΜΜΕΡΜΑΝ, Ηχτορ. Τρεσ Μιλ Ηιστοριασ δε Φρασεσ ψ Παλαβρασ θυε δεχιµοσ α χαδα
ρατο, Βυενοσ Αιρεσ, Εδ. Αγυιλαρ, 2003, π〈γ. 136.

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba