La problemática del anciano y el retiro de las fuerzas laborales

AutorMarianela Fernandez Oliva, Melina Luján Viscoitaliano
Páginas1-60
ΧΑΡΤΑΠΑΧΙΟ ∆Ε ∆ΕΡΕΧΗΟ
ΛΑ ΠΡΟΒΛΕΜℑΤΙΧΑ ∆ΕΛ ΑΝΧΙΑΝΟ Ψ ΕΛ
ΡΕΤΙΡΟ ∆Ε ΛΑΣ ΦΥΕΡΖΑΣ ΛΑΒΟΡΑΛΕΣ
Μ
ΑΡΙΑΝΕΛΑ ΦΕΡΝℑΝ∆ΕΖ ΟΛΙςΑ
ΜΕΛΙΝΑ ΛΥϑℑΝ ςΙΣΧΟΙΤΑΛΙΑΝΟ
ΥΝΙςΕΡΣΙ∆Α∆ ΝΑΧΙΟΝΑΛ ∆Ε ΡΟΣΑΡΙΟ
λ τρασπασο δε λα ϖιδα λαβοραλ α λα ϕυβιλαχι⌠ν, ψ λασ σεχυελασ σοχιαλεσ ψ
ϕυρδιχασ θυε τραε απαρεϕαδο εστε εσπεχιαλ µοµεντο δε λα ϖιδα δελ
ηοµβρε, εσ υν τεµα δε χρεχιεντε ιντερσ εν υν µυνδο θυε λιτεραλ−
µεντε, σε ηαχε ϖιεϕο µιεντρασ τρανσιταµοσ ελ σιγλο ΞΞΙ. Χρεεµοσ
θυε εσ ιµποστεργαβλε ηαχερνοσ παρτε εν εστασ ρεφλεξιονεσ; τενεµοσ χονχιενχια
θυε ψα δεσδε ελ ναχιµιεντο χοµενζαµοσ υν χαµινο θυε αϖανζα ιµποστεργαβλε
ηαχια υνα ρεαλιδαδ θυε εσ χοµν α τοδο σερ ϖιϖιεντε: ενϖεϕεχερ. Χοµο πρεµισα
πρετενδιµοσ ιρ µ〈σ αλλ〈 δελ νµερο φρο δε λα εσταδστιχα ψ δεσχορρερ ελ ϖελο δε
υν χολεχτιϖο ιµπερσοναλ, υτιλιζανδο παρα ελλο λα περσπεχτιϖα τριδιµενσιοναλ δελ
µυνδο ϕυρδιχο, τενιενδο σιεµπρε πρεσεντε θυε χαδα δατο αναλιζαδο ψ θυε χαδα
ενχυεστα τιενε χοµο ρεαλιδαδ φ〈χτιχα α υν ηοµβρε.
1. ΝΟΧΙΟΝΕΣ ΦΥΝ∆ΑΜΕΝΤΑΛΕΣ
Αντε χυαλθυιερ εµπρεσα θυε νοσ προπονγαµοσ εσ τιλ δελινεαρ πριµερο υν
πλαν δε αχχι⌠ν παρα οπτιµιζαρ λοσ εσφυερζοσ θυε ϖαψαν α ρεαλιζαρσε εν µιρασ α
χονσεγυιρ νυεστροσ φινεσ. Ψ νο εσ οχιοσο, ψα θυε αντεσ δε ρεφλεξιοναρ σοβρε
χυαλθυιερ τεµ〈τιχα, σε ηαχε νεχεσαριο δεφινιρ λοσ πρινχιπαλεσ χονχεπτοσ ψ λοσ
αλχανχεσ θυε στοσ τιενεν παρα φαχιλιταρ λα διφιχιλ ταρεα δε ινϖεστιγαρ ψ νο περδερ
ελ ρυµβο εν ελ ιντεντο. Πορ εστο χοµενζαρεµοσ χον υνα βρεϖε δεφινιχιον δε
χαδα υνο, σιν ολϖιδαρ θυε εστασ δεφινιχιονεσ εσταρ〈ν υνιδασ εν φορµα ινσεπαρα−
βλε α λασ χονχεπχιονεσ φιλοσ⌠φιχασ δελ ηοµβρε ψ δε λα ρεαλιδαδ θυε χαδα αυτορ
τενγα εν µεντε α λα ηορα δε ελαβοραρλασ.
Νοσ θυεδα πορ δελαντε λα ταρεα δε ενυνχιαρ λοσ χονχεπτοσ δε ∆ερεχηο, Αν−
Ε
2
Φερν〈νδεζ Ολιϖα− ςισχοιταλιανο
ωωω.χαρταπαχιο.εδυ.αρ
χιανιδαδ, Τραβαϕο ψ ϑυβιλαχι⌠ν.
1.1 ∆ερεχηο
↵Θυ εσ ελ ∆ερεχηο? Εσ υνα πρεγυντα θυε νο πυεδε σερ χοντεσταδα εν φορµα
σιµπλε σι σε πρετενδε αλγν γραδο δε χοµπρενσι⌠ν δελ φεν⌠µενο αλ χυαλ ηαχε
ρεφερενχια. Λα ρεσπυεστα θυε σε λε οτοργυε δεπενδερ〈 εν γραν µεδιδα δε λα
χονχεπχι⌠ν δελ ηοµβρε ψ δε λα ρεαλιδαδ θυε σε ηαψα φορµαδο αθυελ αλ θυε λε
τοθυε διλυχιδαρ υν χονχεπτο ταν ποχο σενχιλλο δε περφιλαρ.
Εσ ποσιβλε, ιγυαλµεντε, ρεχονοχερ σοβρε ταν χοµπλεϕο οβϕετο δε ινϖεστιγα−
χι⌠ν, τρεσ ποστυρασ νοτοριαµεντε διφερενχιαδασ: α) ελ ποσιτιϖισµο νορµολ⌠γιχο;
β) λασ εσχυελασ ιυσνατυραλιστασ; ψ χ) ελ Ποσιτιϖισµο σοχιολ⌠γιχο / πραγµατισµο.
Εν νυεστρο αν〈λισισ αδοπταρεµοσ, πορ χοντραστε α λασ αντεριορεσ χονχεπχιονεσ
ιυσφιλοσ⌠φιχασ, λα τεορα τριαλιστα δελ µυνδο ϕυρδιχο θυε ρεχονοχε εν ελ ∆ερεχηο
υνα ρεαλιδαδ δε ρεπαρτοσ χαπταδοσ πορ νορµασ ψ ϖαλοραδοσ, λοσ ρεπαρτοσ ψ λασ
νορµασ, πορ υν χοµπλεϕο αξιολ⌠γιχο θυε χυλµινα εν λα ϑυστιχια, χοµο πρινχι−
πιο οριενταδορ παρα λα ελαβοραχι⌠ν δε νορµασ ψ λα σολυχι⌠ν δε χοντροϖερσιασ.
Ασ εντενδιδο, χυανδο ηαβλεµοσ δε ∆ερεχηο εσταρεµοσ ηαχιενδο ρεφερενχια α
λασ τρεσ διµενσιονεσ θυε λο ιντεγραν: λα διµενσι⌠ν σοχιολ⌠γιχα, λα διµενσι⌠ν
νοµολ⌠γιχα ψ λα διµενσι⌠ν αξιολ⌠γιχα. Λα τεορα τριαλστα φυε ελαβοραδα β〈σι−
χαµεντε πορ Ωερνερ Γολδσχηµιδτ, ψ εν λα αχτυαλιδαδ ηα χοντινυαδο συ δεσα−
ρρολλο ενριθυεχινδολο, ελ ∆ρ. Μιγυελ Ανγελ Χιυρο Χαλδανι
1
. Ελ τριαλισµο δε−
ϖιενε δε εστα φορµα εν υνα δε λασ ρεσπυεστασ µ〈σ ατραψεντεσ αλ ∀δεσαφο δε λα
χοµπλεϕιδαδ∀ θυε ταντο νοσ οχυπα εν ελ τιεµπο πρεσεντε.
1.2 Ανχιανιδαδ
Α λο λαργο δε εστε τραβαϕο υσαρεµοσ λασ παλαβρασ ανχιανιδαδ ψ ϖεϕεζ εν φορ−
µα ινδιστιντα. Σεγν ελ ∆ιχχιοναριο δε Χιενχιασ Σοχιαλεσ λα παλαβρα ςεϕεζ προ−
ϖιενε δελ λατν ϖετυλυσ θυε σιγνιφιχα ϖιεϕο (Αντ. Λατ. ϖετυσ ϖιεϕο) Ενϖεϕεχερ
εσ υν προχεσο βιολ⌠γιχο χον συ προπια διν〈µιχα ψ χαδα σοχιεδαδ τιενε συ προ−
πιο χονχεπτο σοβρε λα ϖεϕεζ.
ςεϕεζ: εσ ελ περοδο δε λα ϖιδα εν θυε σε πρεσενταν σντοµασ δε ινϖολυχι⌠ν
1
ΧΙΥΡΟ ΧΑΛ∆ΑΝΙ, Μιγυελ ℑνγελ. Υβιχαχι⌠ν ∆ε Λα ϑυστιχια Εν Ελ Μυνδο ∆ελ ςαλορ
(Ελ ασαλτο αλ ϖαλορ ϕυστιχια) − ηττπ://ωωω.χεντροδεφιλοσοφια.οργ.αρ/Ιψ∆/ιψδ39_15.πδφ
Λα προβλεµ〈τιχα δελ Ανχιανο ψ 
3
ΧΑΡΤΑΠΑΧΙΟ ∆Ε ∆ΕΡΕΧΗΟ
εν ελ ασπεχτο σοµ〈τιχο ψ πσθυιχο. Εσ µυψ αρριεσγαδο πορ οτρα παρτε εσταβλεχερ
υν τοπε χρονολ⌠γιχο παρα λα ϖεϕεζ, περο εν τρµινοσ γενεραλεσ ποδεµοσ δεχιρ
θυε εσ υν προχεσο ϖινχυλαδο εν χιερτο µοδο α λασ χονδιχιονεσ πρεϖιασ δελ ορ−
γανισµο. Πορ εϕεµπλο: εν σεχτορεσ γεογρ〈φιχοσ εν θυε ρεινα λα δεπαυπεραχι⌠ν
ελ ενϖεϕεχιµιεντο σε προδυχε χον υνα γραν ραπιδεζ. Εν λα χιϖιλιζαχι⌠ν οχχιδεν−
ταλ πορ ελ χοντραριο, υν ηοµβρε σε σεσεντα α〉οσ πυεδε µαντενερσε εν περφεχτασ
χονδιχιονεσ φσιχασ ψ µενταλεσ
2
.
Εν Τρεσ Μιλ Ηιστοριασ δε φρασεσ ψ παλαβρασ θυε δεχιµοσ α χαδα ρατο σε δεφινε
λα παλαβρα Ανχιανο χοµο: Περσονα δε µυχηοσ α〉οσ. ∆ελ λατ. ςυλγαρ: αντεανυσ,
χοµπυεστο πορ αντε, αντεσ ψ λα παρτχυλα ανυσ, θυε αθυ ινδιχα οριγεν ο περτε−
νενχια. Πυεσ σε τρατα δε αλγυιεν δε αντεσ. Μασ σιµπλε ψ διρεχτο εν ελ εµπλεο δε
ϖιεϕο, περο εν ελ ρεβυσχαδο λεγυαϕε δελ αργεντινο εξθυισιτο, χοµο λο λλαµα
Βιοψ Χασαρεσ, πρεφιερε ηαβλαρ δε Γεροντε ο Μιεµβρο δε λα Τερχερα Εδαδ.
3
1.2.1 Ελ Ανχιανο − ρολ οτοργαδο ψ ασυµιδο
Εσ ιµπορταντε σε〉αλαρ χοµο λο ηαν νοταδο εστυδιοσοσ εν ελ χαµπο δε λασ
χιενχιασ σοχιαλεσ, θυε λα ϖεϕεζ εσ υν φεν⌠µενο χοµπλεϕο θυε αβαρχα ιννυµερα−
βλεσ χυεστιονεσ δε τοδο τιπο, χοµο σερ εχον⌠µιχασ, λεγαλεσ, µδιχασ, ετχ., θυε
ηαν αβιερτο υν δεβατε µυνδιαλ αλ ρεσπεχτο δε λασ µεδιδασ γυβερναµενταλεσ
λοχαλεσ ε ιντερναχιοναλεσ παρα ιµπλεµενταρ πλανεσ δε αχχι⌠ν θυε σε αδεχυεν α
εστε εσπεχιαλ µοµεντο δε λα ϖιδα ψ θυε σεαν χοηερεντεσ χον ελ χοντεξτο σοχιαλ
θυε λο ροδεα.
Παραδ⌠ϕιχαµεντε νοσ ενχοντραµοσ εν υν µοµεντο ηιστ⌠ριχο ρεϖολυχιοναριο.
Πορ υν λαδο λοσ αϖανχεσ δε λα χιενχια ψ λα τεχνολογα, λα µεδιχινα ψ τοδασ συσ
απλιχαχιονεσ πρ〈χτιχασ νοσ περµιτεν δετερµιναρ νυεστρο προπιο δεστινο βιολ⌠γι−
χο: τρανσφορµαρ ελ χιφραδο δελ Α∆Ν, πραχτιχαρ τεραπια δε γενεσ, ποσιβιλιταρ λα
προλονγαχι⌠ν δε λα ϖιδα µεδιαντε τχνιχασ µοδερνασ, ετχ. Εν λα αχτυαλιδαδ αντε
λα πρεσενχια δε τοδοσ εστοσ αδελαντοσ, αδϖερτιµοσ θυε ελ προµεδιο δε ϖιδα δελ
σερ ηυµανο εσ ελ µασ αλτο αλχανζαδο σεγν λοσ νιϖελεσ ηιστ⌠ριχοσ. Α πρινχιπιο
2
∆ιχχιοναριο δε Χιενχιασ Σοχιαλεσ. Βαϕο ελ πατροχινιο δε λα Υ.Ν.Ε.Σ.Χ.Ο, Μαδριδ, Ινστιτυ−
το δε Εστυδιοσ Πολτιχοσ 1975, π〈γ. 1158.
3
ΖΙΜΜΕΡΜΑΝ, Ηχτορ. Τρεσ Μιλ Ηιστοριασ δε Φρασεσ ψ Παλαβρασ θυε δεχιµοσ α χαδα
ρατο, Βυενοσ Αιρεσ, Εδ. Αγυιλαρ, 2003, π〈γ. 136.

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR