Pluralismo jurídico: su incidencia sobre los usuarios de servicios públicos domiciliarios

Autor:Sandra Analia Frustagli
Páginas:1-16
 
EXTRACTO GRATUITO
ΧΑΡΤΑΠΑΧΙΟ
ΠΛΥΡΑΛΙΣΜΟ ϑΥΡ⊆∆ΙΧΟ: ΣΥ ΙΝΧΙ∆ΕΝΧΙΑ
ΣΟΒΡΕ ΛΟΣ ΥΣΥΑΡΙΟΣ ∆Ε ΣΕΡςΙΧΙΟΣ
Π∨ΒΛΙΧΟΣ ∆ΟΜΙΧΙΛΙΑΡΙΟΣ
Σανδρα Α. Φρυσταγλι,
Υνιϖερσιδαδ Ναχιοναλ δε Ροσαριο
Συµαριο: 1. Ελ πλυριϕυριδισµο ο πλυραλισµο ϕυρδιχο. 2. Λα πλυραλιδαδ δε νορµασ
εν µατερια δε σερϖιχιοσ πβλιχοσ δοµιχιλιαριοσ ψ ελ νεχεσαριο δι〈λογο δε φυεντεσ
εν συπυεστοσ δε αντινοµιασ. 3. Προψεχχιονεσ δελ πλυριϕυριδισµο εν µατερια δε
τριβυναλ χοµπετεντε ψ δε αυτοριδαδ δε απλιχαχι⌠ν. 4. Χονχλυσι⌠ν.
1. Ελ πλυριϕυριδισµο ο πλυραλισµο ϕυρδιχο
ν λα πρεσενταχι⌠ν αλ Χονγρεσο ρελατιϖο αλ πλυριϕυριδισµο,
οργανιζαδο πορ λα Ασοχιαχι⌠ν Ιντερναχιοναλ δε Μετοδολογα
ϑυρδιχα,1 σε σε〉αλαβα θυε ελ φεν⌠µενο ποδα σερ εντενδιδο εν δοσ
σεντιδοσ: 1) χοµο πολισιστεµια σιµυλτ〈νεα, παρα ρεφεριρ αλ χηοθυε
δε νυµεροσοσ σιστεµασ ϕυρδιχοσ εν υν µισµο λυγαρ ψ εν υν µισµο τιεµπο; ψ,
2) χοµο πλυραλισµο ϕυρδιχο, περσπεχτιϖα θυε χονσιδερα λα εξιστενχια
σιµυλτ〈νεα, εν ελ σενο δε υν µισµο ορδεν ϕυρδιχο, δε σιστεµασ ϕυρδιχοσ
διφερεντεσ απλιχαβλεσ α σιτυαχιονεσ ιδντιχασ, χοµο ασ ταµβιν λα χοεξιστενχια
δε ⌠ρδενεσ ϕυρδιχοσ διστιντοσ θυε εσταβλεχεν, ο νο, ρελαχιονεσ δε δερεχηο εντρε
ελλοσ. Εστασ νοχιονεσ ρεσυλταν δε συµα υτιλιδαδ παρα υνα πριµερα απροξιµαχι⌠ν
αλ τεµα, θυε χοµο ψα πυεδε απρεχιαρσε ρεφιερε α υν προβλεµα δε φυεντεσ
νορµατιϖασ ψ δε ρελαχιονεσ εντρε ελλασ. Α πεσαρ δε συ φαλτα δε νοϖεδαδ, ελ τεµα
,Ινϖεστιγαδορα δε λα Χαρρερα δελ Ινϖεστιγαδορ Χιεντφιχο δελ Χονσεϕο δε Ινϖεστιγαχιονεσ δε λα ΥΝΡ,
εµαιλ σανδρααναλια.φ≅ηοτµαιλ.χοµ
1Ρεαλιζαδο εν Αιξ−εν−Προϖενχε (Φρανχια) εντρε ελ 4 ψ αλ 6 δε σεπτιεµβρε δε 2003.
Ε
2 Σανδρα Α. Φρυσταγλι
ΧΑΡΤΑΠΑΧΙΟ
ηα ρεχοβραδο ϖιγενχια εν λα χιενχια ϕυρδιχα αχτυαλ πορ διϖερσασ χαυσασ, εντρε
ελλασ πυεδεν µενχιοναρσε λα γλοβαλιζαχι⌠ν εχον⌠µιχα θυε λλεϖα α λα ρεχεπχι⌠ν
δε µοδελοσ ϕυρδιχοσ εξτρα〉οσ α λοσ δερεχηοσ ναχιοναλεσ, λοσ προχεσοσ δε
ιντεγραχι⌠ν ρεγιοναλ θυε χοµο εν ελ χασο δε λα Υνι⌠ν Ευροπεα δαν οριγεν α υν
δερεχηο χοµυνιταριο συπερπυεστο α λοσ εσταταλεσ, ψ ελ φεν⌠µενο δελ
µυλτιχυλτυραλισµο λιγαδο αλ προχεσο δε εξπανσι⌠ν δελ ρεχονοχιµιεντο δε λοσ
δερεχηοσ ηυµανοσ θυε πυεδε χονδυχιρ α λα απλιχαχι⌠ν δε σολυχιονεσ νο
χοντεµπλαδασ πορ ελ δερεχηο εσταταλ (πινσεσε πορ εϕεµπλο λο θυε οχυρρε εν
µατερια δε δερεχηο ινδγενα)2.
Ελ πλυριϕυριδισµο εντενδιδο χοµο πλυραλισµο ϕυρδιχο, εν ελ σεντιδο ψα
µενχιοναδο, πυεδε εξτεριοριζαρσε −εντρε οτρασ µανιφεσταχιονεσ3 πορ λα
χοεξιστενχια, εν υν µισµο ορδεν, ϕυρδιχο δε ϖαριοσ µιχροσιστεµασ
χονστιτυιδοσ πορ λεψεσ γενεραλεσ ψ/ο εσπεχιαλεσ θυε ρεγυλαν −αλ µισµο τιεµπο ψ
εν ιδντιχο λυγαρ− µατεριασ τοταλ ο παρχιαλµεντε χοµυνεσ. Πλαντεαδα εστα
σιτυαχι⌠ν, ελ προβλεµα χεντραλ ρεσιδε εν ελ µοδο χοµο σε ρεσολϖερ〈 ελ χονφλιχτο
δε φυεντεσ, εν ταντο σε ινχρεµεντα λα ποσιβιλιδαδ δε σολυχιονεσ διφερεντεσ παρα
υνα µισµα χυεστι⌠ν.
Αλ ρεσπεχτο, σι βιεν λασ ρεσπυεστασ τραδιχιοναλεσ σε βασαβαν εν λα απλιχαχι⌠ν
δε χριτεριοσ δε ϕεραρθυα φορµαλ ο πριµαχα δε υνα φυεντε σοβρε οτρα προχυρανδο
2 ∆ιϖερσοσ τραβαϕοσ ρεφιερεν αλ φεν⌠µενο, εντρε οτροσ, π. χ. ΧΙΥΡΟ ΧΑΛ∆ΑΝΙ, Μ. Α., Εστυδιοσ δε
Φιλοσοφα δελ ∆ερεχηο Ιντερναχιοναλ Πριϖαδο, ΦΙϑ, Ροσαριο, π. 26 ψ σσ., εν εσ πεχιαλ π. 31; ΧΙΥΡΟ
ΧΑΛ∆ΑΝΙ, Μ. Α. Απορτεσ παρα υνα τεορα δε λασ ρεσπυεστασ ϕυρδιχασ, Χονσεϕο δε Ινϖεστιγαχιονεσ
Υνιϖερσιδαδ Ναχιοναλ δε Ροσαριο, Ροσαριο, 1976; ϑΑΨΜΕ, Ε., Ιδεντιτ χυλτυρελλε ετ ιντγρατιον: λε
δροιτ ι ντερνατιοναλ πριϖ ποστµοδερνε, Ρεχυειλ δεσ Χουρσ δε λΑχαδµιε δε ∆ροιτ Ιντερνατιοναλ δε
λΗαψε, Τ. 251, 1995; ΝΙΧΟΛΑΥ, Ν., Λασ φυεντεσ δε λασ νορµασ ψ λα χονφλιχτιϖιδαδ δελ
πλυριϕυριδισµο δεσδε λα περσπεχτιϖα δελ ∆ερεχηο Χιϖιλ αχτυαλ, εν Λιβρο Ηοµεναϕε αλ ∆ρ. Βενϕαµν
Παβλο Πι〉⌠ν, Εδιτοριαλ Υνιϖ. Ναχ. δελ Λιτοραλ, Σαντα Φε, 2004, π. 207 ψ σσ.; ΝΙΧΟΛΑΥ, Ν., Ελ
δερεχηο χοντραχτυαλ φρεντε αλ πλυριϕυριδισµο, λα ιντεγραχι⌠ν ψ λα γλοβαλιζαχι⌠ν, εν Ελ ∆ερεχηο Πριϖαδο
αντε λα ιντερναχιοναλιδαδ, λα ιντεγραχι⌠ν ψ λα γλοβαλιζαχι⌠ν, ΑΑ. ςς., διριγιδα πορ Ατιλιο ΑΛΤΕΡΙΝΙ
ψ Νοεµ ΝΙΧΟΛΑΥ, χοορδιναδα Χαρλοσ Ηερν〈νδεζ, Λα Λ εψ, 2005, π. 423 ψ σσ.; ∆ΕΛΜΑΣ −
ΜΑΡΤΨ, Μ., Γλοβαλισατιον χονοµιθυε ετ υνιϖερσαλισµε δεσ δροιτσ δε ληοµµε, χονφερενχια
προνυνχιαδα εν λα Υνιϖερσιδαδ δε Μοντρεαλ, 7♠ Χονφερενχια Αλβερτ−Μαψρανδ, εν
ηττπ://ωωω.δροιτ.υµοντρεαλ.χα/φιχηιερσ/∆Μαρτψ_Μαψρανδ2003.πδφ; ΙΡΤΙ, Ν., Συλ προβλεµα
δελλε φοντι ιν διριττο πριϖατο, Ριϖιστα τριµεστραλε δι διριττο ε προχεδυρα χιϖιλε, τ. Λς (2001−ΙΙ), π. 697 ψ
σσ.
3 ςερ αλ ρεσπεχτο ΝΙΧΟΛΑΥ, Ν., Λασ φυεντεσ δε λασ νορµασ ψ λα χονφλιχτιϖιδαδ δελ πλυριϕυριδισµο
δεσδε λα περσπεχτιϖα δελ ∆ερεχηο Χιϖιλ αχτυαλ, χιτ., π. 210 ψ σσ.

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA