Pensar la Vejez

AutorNatalia Verónica Scolich
Páginas1-55
ΧΑΡΤΑΠΑΧΙΟ
ΠΕΝΣΑΡ ΛΑ ςΕϑΕΖ
Ναταλια ςερ⌠νιχα Σχολιχη
Υνιϖερσιδαδ Ναχιοναλ δε Ροσαριο
1. Ιντροδυχχι⌠ν
λ πρεσεντε τραβαϕο σε προπονε αναλιζαρ λα τεµ〈τιχα δε λα τερχερα εδαδ,
δε αχυερδο αλ αβορδαϕε δε λοσ τραβαϕοσ µονογρ〈φιχοσ ρεαλιζαδοσ πορ
λοσ αλυµνοσ δε Τραβαϕο Σοχιαλ, δε λα Υνιϖερσιδαδ Ναχιοναλ δε
Ροσαριο (Υ.Ν.Ρ.).
Λα ιντενχι⌠ν εσ µαρχαρ τενδενχιασ, δεσχυβριρ τεµασ ρεχυρρεντεσ, 〈ρεασ
ϖαχαντεσ, ρελαχιονανδο λασ διφερεντεσ περσπεχτιϖασ δε λοσ τραβαϕοσ χον λοσ
ελεµεντοσ τε⌠ριχοσ ψ πρ〈χτιχοσ δελ Εσταδο δελ Αρτε. Α παρτιρ δελ αν〈λισισ δε λασ
τεορασ, χατεγορασ, χονχεπτοσ ψ υνιδαδ δε αν〈λισισ θυε σε υτιλιζαν ψ θυε νο σε
υτιλιζαν, πρετενδεµοσ δαρ ρεσπυεστα α λασ πρεγυντασ θυε µενχιοναµοσ α
χοντινυαχι⌠ν ψ α λα ϖεζ χρεαρ νυεϖοσ ιντερρογαντεσ.
↵Ηαψ χριτεριοσ χοµυνεσ, παρα λα ιντερϖενχι⌠ν δελ τραβαϕο σοχιαλ εν διχηα
τεµ〈τιχα? ↵∆εσδε θυ παραδιγµα ψ τεορα σε οβσερϖα ψ σε αναλιζα λα
προβλεµ〈τιχα δελ αδυλτο µαψορ?
↵Χυ〈λ εσ ελ αν〈λισισ θυε σε ηαχε δε λασ πολτιχασ σοχιαλεσ δελ σεχτορ?
↵Χυ〈λ εσ λα χονχεπχι⌠ν δε συϕετο υτιλιζαδα εν λοσ τραβαϕοσ?
↵Θυ χατεγορασ σε υτιλιζαν χον µ〈σ φρεχυενχια?
↵Χυ〈λεσ απαρεχεν αυσεντεσ εν λοσ τραβαϕοσ?
1.1 Φυνδαµενταχι⌠ν
Χρεεµοσ θυε λα ινχορποραχι⌠ν δελ Τραβαϕο Σοχιαλ εν λοσ εστυδιοσ σοβρε ελ
τεµα εσ σιγνιφιχατιϖα. Ελ τραβαϕαδορ σοχιαλ χυεντα χον λασ ηερραµιεντασ
αδεχυαδασ παρα ιντερϖενιρ εν λα τεµ〈τιχα, α χαυσα δε λα φορµαχι⌠ν αχαδµιχα
θυε ρεχιβε εν χυαντο α αλ χονοχιµιεντο, δεσαρρολλο ψ εϖαλυαχι⌠ν δε προψεχτοσ,
Ε
2 Ναταλια ςερ⌠νιχα Σχολιχη
ΧΑΡΤΑΠΑΧΙΟ
προγραµασ ψ πολτιχασ σοχιαλεσ ψ χον ρεσπεχτο αλ αβορδαϕε ινδιϖιδυαλ−φαµιλιαρ,
γρυπαλ ψ δε χοµυνιδαδ.
∆εσδε λα εσπεχιφιχιδαδ προφεσιοναλ δελ Τραβαϕο Σοχιαλ σε πυεδε χοντριβυιρ αλ
µεϕοραµιεντο δε λα χαλιδαδ δε ϖιδα δε λασ περσονασ µαψορεσ, µ〈σ αλλ〈 δε συ
σιτυαχι⌠ν εχον⌠µιχα ψ σοχιαλ. Λο αντεριορ σε πυεδε χυµπλιµενταρ εν λα µεδιδα
εν θυε διχηοσ προφεσιοναλεσ εστν χαπαχιταδοσ παρα χοµπρενδερ εν συ
χοµπλεϕιδαδ λα σιτυαχι⌠ν δε λοσ αδυλτοσ µαψορεσ.
Εξιστε υνα πρεπαραχι⌠ν πορ παρτε δε λα Λιχενχιατυρα δε Τραβαϕο Σοχιαλ, εν
χυαντο α λασ ηερραµιεντασ γενεραλεσ θυε λε περµιτεν αλ προφεσιοναλ ιντερϖενιρ
εν χυαλθυιερ 〈ρεα ο τεµ〈τιχα ϖινχυλαδα χον λοσ τραδιχιοναλεσ σεχτορεσ δε λα
πολτιχα σοχιαλ. Νο ηαψ θυε δεϕαρ δε λαδο θυε δυραντε ελ τρανσχυρσο αχαδµιχο
ελ αλυµνο ρεχιβε µατεριαλ βιβλιογρ〈φιχο εσπεχφιχο δε λα προφεσι⌠ν, εν 〈ρεασ
∀µ〈σ χοµυνεσ∀, (µινοριδαδ ψ φαµιλια, µαλτρατο ινφαντιλ, σαλυδ µενταλ,
δισχαπαχιδαδ, εντρε οτρασ). Νο οχυρρε λο µισµο εν ρελαχι⌠ν α λα τεµ〈τιχα δε λα
τερχερα εδαδ, σε αχχεδε α εσχασο µατεριαλ βιβλιογρ〈φιχο δεσδε ελ Τραβαϕο Σοχιαλ,
νο περµιτιενδο α λοσ αλυµνοσ ψ προφεσιοναλεσ ιντερεσαδοσ, οβτενερ υν µατεριαλ
αχορδε α συσ εξπεχτατιϖασ.
∆εσδε νυεστρο πυντο δε ϖιστα εσ νεχεσαριο χονσιδεραρ τρεσ φεν⌠µενοσ
β〈σιχοσ παρα τραβαϕαρ ιντεγραλµεντε λα τεµ〈τιχα δε λα τερχερα εδαδ. Εν πριµερ
λυγαρ, θυε Αργεντινα ϖιϖε ηοψ εν δα υν αχελεραδο ενϖεϕεχιµιεντο ποβλαχιοναλ,
αλχανζανδο εν ελ α〉ο 2000, νδιχεσ συπεριορεσ αλ 10% δε περσονασ µαψορεσ εν
προϖινχιασ χοµο Βυενοσ Αιρεσ, Χ⌠ρδοβα ψ Σαντα Φε. Λασ εστιµαχιονεσ χον
ρεσπεχτο α εστε τεµα α νιϖελ µυνδιαλ σον θυε εντρε 1950 ψ 2025 λα ποβλαχι⌠ν
δε λα τερχερα εδαδ χρεχερ〈 δοσ ϖεχεσ µ〈σ θυε λα ποβλαχι⌠ν µυνδιαλ1. Ελ προχεσο
δε ενϖεϕεχιµιεντο, θυε σε δα εν πασεσ χοµο Εσπα〉α ο Συιζα εσ µυψ διφερεντε
αλ προχεσο θυε σε ϖιϖε εν πασεσ λατινοαµεριχανοσ χοµο Αργεντινα. Σι βιεν λοσ
πασεσ δεσαρρολλαδοσ, ιγυαλ θυε εν Αργεντινα, τιενεν υν αλτο πορχενταϕε δε
περσονασ µαψορεσ, ϖιϖενχιαρον οτρο προχεσο: πριµερο σε δεσαρρολλαρον ψ
δεσπυσ ενϖεϕεχιερον. Εν Αργεντινα οχυρρε α λα ινϖερσα, χονϖιρτινδοσε εν ελ
πρινχιπαλ οβστ〈χυλο παρα ενφρενταρ αλ ενϖεϕεχιµιεντο ποβλαχιοναλ. Εν λοσ πασεσ
δεσαρρολλαδοσ λασ χαυσασ δελ ενϖεϕεχιµιεντο ποβλαχιοναλ σον χονσεχυενχια
1 ΣΕΜΙΝΟ, Ευγενιο Λυισ, Ρεφλεξιονεσ σοβρε πυντοσ χρτιχοσ παρα εϖιταρ ελ γεροντοχιδιο εν Αρθεντινα ε
Ιβεροαµριχα, ∆οχυµεντο περτενεχιεντε α λα Ρεδ Ναχιοναλ Αργεντινα δε Ασοχιαχιονεσ δε Αδυλτοσ
Μαψορεσ (ΡΙΑΑΜ), π〈γ. 2, α〉ο: 2002.
Πενσαρ λα ϖεϕεζ 3
ΧΑΡΤΑΠΑΧΙΟ
διρεχτα δελ µεϕοραµιεντο δε λα χαλιδαδ δε ϖιδα δε λα ποβλαχι⌠ν εν γενεραλ,
δεβιδο αλ δεσαρρολλο εχον⌠µιχο ψ σοχιαλ. Μιεντρασ ταντο, εν λοσ πασεσ
συβδεσαρρολλαδοσ, διχηο προχεσο εστ〈 ϖινχυλαδο αλ δεσχενσο δε λα φερτιλιδαδ, ελ
πορχενταϕε ελεϖαδο δε λα µορταλιδαδ ινφαντιλ (µ〈σ αλτο θυε λοσ πασεσ
δεσαρρολλαδοσ) ψ συµαδο α εστο λτιµο λασ µιγραχιονεσ δε λα ποβλαχι⌠ν αχτιϖα,
θυε σε εστ〈ν προδυχιενδο ψ θυε σε ινχρεµενταν δα α δα2.
Εν σεγυνδο λυγαρ, λα Σεγυριδαδ Σοχιαλ φυε πενσαδα ινιχιαλµεντε χοµο
σιστεµα δε ρεπαρτο σολιδαριο, α τραϖσ δε λασ τρανσφερενχιασ δε ρεχυρσοσ, εν ελ
ϕυεγο δε υνα ρελαχι⌠ν ιντεργενεραχιοναλ εν ελ θυε λοσ µ〈σ ϕ⌠ϖενεσ απορταβαν
παρα λοσ ψα ρετιραδοσ δε λα προδυχχι⌠ν, α τραϖσ δε λα ρεγυλαχι⌠ν δελ Εσταδο. Σιν
εµβαργο, ηοψ εν δα, σε ϖιϖε υνα χονσταντε ρεδυχχι⌠ν δε λοσ ηαβερεσ παρα λασ
περσονασ µαψορεσ.
Συσ χαυσασ σε ενχυεντραν εν λα χρισισ δε λα Σεγυριδαδ Σοχιαλ δεσδε λοσ α〉οσ
νοϖεντα χοµο χονσεχυενχια δε λασ πριϖατιζαχιονεσ δε λασ εµπρεσασ ψ σερϖιχιοσ
πβλιχοσ, ελ αϕυστε εστρυχτυραλ, φλεξιβιλιζαχι⌠ν λαβοραλ ψ λα δεσρεγυλαχι⌠ν
εχον⌠µιχα εντρε οτρασ χοσασ. Εστα τρανσφορµαχι⌠ν δελ Εσταδο προδυϕο ταµβιν
εϖασι⌠ν, δεσαρρολλο δελ τραβαϕο ινφορµαλ, ε ιµποσιβιλιδαδ δε αλγυνοσ σεχτορεσ
παρα ρεαλιζαρ συσ απορτεσ πορ λασ διφερεντεσ φορµασ δε χοντραταχι⌠ν. Εστε
φεν⌠µενο εστ〈 αγραϖαδο πορ ελ ηεχηο δε θυε λα γραν µαψορα δε λοσ απορταντεσ
(εν συ µαψορα ϕ⌠ϖενεσ), ρεαλιζαν συσ απορτεσ δεσδε 1994 εν υν σιστεµα δε
χαπιταλιζαχι⌠ν, θυεδανδο τοταλµεντε χαυτιϖοσ εν ελ σιστεµα α τραϖσ δε υνα
Αδµινιστραδορα δε Φονδοσ δε ϑυβιλαχι⌠ν ψ Πενσι⌠ν (Α.Φ.ϑ.Π.). Τοδοσ εστοσ
φαχτορεσ ρεδυχεν φυερτεµεντε λα χαντιδαδ δε περσονασ αχτιϖασ νεχεσαριασ παρα
σολϖενταρ α λοσ ϕυβιλαδοσ δε νυεστρο πασ. Λα χρισισ δε λα Σεγυριδαδ Σοχιαλ σε
χονϖιερτε δε εστα µανερα εν υν οβστ〈χυλο παρα ενφρενταρ ελ ενϖεϕεχιµιεντο
ποβλαχιοναλ, προϖοχανδο υν αυµεντο δε περσονασ µαψορεσ δεσπροτεγιδασ
εχον⌠µιχα ψ σοχιαλµεντε. Α συ ϖεζ νο πυεδεν σερ χοντενιδασ δεντρο δε λοσ
λαζοσ σοχιο−φαµιλιαρεσ δεβιδο α λα πρεχαριεδαδ λαβοραλ εν θυε ϖιϖεν λοσ
µιεµβροσ δε υνα φαµιλια ηοψ εν δα.
Πορ λτιµο, σε ενχυεντρα λα χρισισ δε λα Σαλυδ Πβλιχα συµαδα αλ
δεσµαντελαµιεντο δελ Ινστιτυτο Ναχιοναλ δε Σερϖιχιοσ Σοχιαλεσ παρα ϑυβιλαδοσ
ψ Πενσιοναδοσ (Ι.Ν.Σ.Σ.ϑ.ψ Π) ψ δελ σιστεµα πρεϖισιοναλ. Εστασ τραδιχιοναλεσ
2 Ιβιδ, π〈γ. 4

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR