Nociones sobre una Teoría General Unitaria de Derecho Procesal

AutorOmar A. Benabentos
Páginas1-45
Οµαρ Α. Βεναβεντοσ
ΧΑΡΤΑΠΑΧΙΟ − 2004
ΝΟΧΙΟΝΕΣ ΣΟΒΡΕ ΥΝΑ ΤΕΟΡ⊆Α
ΓΕΝΕΡΑΛ ΥΝΙΤΑΡΙΑ ∆ΕΛ ∆ΕΡΕΧΗΟ
ΠΡΟΧΕΣΑΛ
Οµαρ Α. Βεναβεντοσ
Συµαριο
1. Πριµερασ νοτιχιασ σοβρε λα φορµυλαχι⌠ν δε υνα τεορα γενεραλ
υνιταρια δελ δερεχηο προχεσαλ. 2 Νεχεσιδαδ δε φυνδαµενταρ λα
ποσιβιλιδαδ δε λα υνιδαδ εν ελ δερεχηο προχεσαλ. 3. Χοµπενδιο δε
ραζονεσ θυε ϕυστιφιχαν λασ ιµπυγναχιονεσ χιεντφιχασ θυε δεβεν
ρεαλιζαρσε. 4. ∆ιαγνοστιχαρ σιν προπονερ σολυχιονεσ: απορτε σιν
ϖαλορ. 5. Αλγυνοσ εϕεµπλοσ δε λοσ περϕυιχιοσ θυε προϖοχα λασ
ιδεολογασ προχεσαλεσ αυτοριταριασ. 6. Βυσχανδο οτροσ ηοριζοντεσ. 7.
Πρεγυντασ θυε ποδραν φορµυλαρσε δεσδε λα ϖερεδα ιδεολ⌠γιχα
οπυεστα παρα χυεστιοναρ λοσ αξιοµασ υνιταριοσ−γαραντιστασ. 8.
Ενσαψανδο ρεσπυεστασ. 9. Λα Αυτοχρτιχα δελ σιλενχιο ινεξπλιχαβλε
φρεντε α ϖοχεσ εθυιϖοχαδασ. 10. Χοστοσ α παγαρ. Χιτανδο α ∆αϖιδ
Ηερρενδορφ. 11. Τεσισ εϖολυτιϖασ ψ ελ µτοδο δελ χονοχιµιεντο
χιεντφιχο. 12. Ελ πενσαµιεντο ϕυρδιχο ψ λοσ δογµασ. 13. Λοσ
πλαντεοσ χιεντφιχοσ θυε πυεδεν γενεραρσε εν τορνο δε λα τεσισ
υνιταρια−γαραντιστα δελ δερεχηο προχεσαλ. 14. Χονχλυσιονεσ δε λα
πονενχια.
εδιαντε λα ελαβοραχι⌠ν δε λα πρεσεντε πονενχια σε
πρετενδε εσχλαρεχερ ελ µτοδο χιεντφιχο υτιλιζαδα παρα
αρριβαρ α λα χονστρυχχι⌠ν δε υνα τεορα γενεραλ υνιταρια ψ
γαραντιστα δελ προχεσο.
Λα χονχρεχι⌠ν δε λα προπυεστα δεπενδερ〈 θυε αχερτεµοσ εν ελ σενδερο
χιεντφιχο θυε νοσ χονδυζχα αλ οβϕετιϖο βυσχαδο. ∆ε συψο, λα φαενα εσ
µυψ χοµπλεϕα. ∆ε υν λαδο, ρεθυιερε αβοχαρσε α λα ρεµοχι⌠ν δε λοσ
Μ
Οµαρ Α. Βεναβεντοσ
Χαρταπαχιο Ν≡ 2 /
διστιντοσ οβστ〈χυλοσ θυε ιµπιδιερον − ηαστα αηορα − ποδερ χρισταλιζαρ λασ
ιδεασ ∀χοµυνιταριασ∀ θυε αθυ σε ιµπυλσαν. ∆ε οτρο, ιµπονε λα
χονστρυχχι⌠ν δε υνα τεορα γενεραλ δελ προχεσο θυε παρτα δε
πρεσυπυεστοσ επιστεµολ⌠γιχοσ ραδιχαλµεντε διστιντοσ α λοσ θυε σε
ϖιενεν µανεϕανδο πορ βυενα παρτε δε λα δοχτρινα προχεσαλ
λατινοαµεριχανα εν λασ λτιµασ δχαδασ.
Εν εφεχτο, παρα αρριβαρ α λα ανσιαδα ∀υνιδαδ∀ εν λα τεορα γενεραλ δελ
προχεσο − ατεντο α λοσ ποβρεσ ρεσυλταδοσ οβτενιδοσ εν εστε πλανο −
εξιγε δισε〉αρ υνα φ⌠ρµυλα δογµ〈τιχα τοταλµεντε διφερεντε. Σε τρατα,
σενχιλλαµεντε, δε τοµαρ διστανχια δε λασ ιδεασ θυε προϖοχαρον λα
φρυστραχι⌠ν δε λοσ προψεχτοσ ∀χοµυνιταριοσ∀. Ελ σεντιδο χοµν, νο ψα
ελ ϕυρδιχο, νοσ ινδιχαρα θυε νο σε δεβε περσιστιρ εν υνα λνεα θυε σ⌠λο
τραϕο δεσυνι⌠ν α λα τεορα γενεραλ δελ προχεσο. Α συ ϖεζ, εσα νυεϖα
χονχεπχι⌠ν δοχτριναλ σε σοστιενε εν υνα φιλοσοφα ϕυρδιχα γαραντιστα
οπυεστα − ραδιχαλµεντε − α λα ιυσφιλοσοφα θυε σιρϖε δε σοπορτε αλ
∀πυβλιχισµο∀ ε ∀ινθυισιτιϖισµο∀ προχεσαλ θυε ηοψ χαµπεα,
λαµενταβλεµεντε, εν λοσ σιστεµασ δε προχεσαµιεντο χιϖιλεσ ψ πεναλεσ
δε λα ρεγι⌠ν.
Χον ϖοχαχι⌠ν δε σντεσισ ποδρα δεχιρ θυε λα δοχτριναρια ψ ιυσφιλοσοφα
∀υνιταρια−γαραντιστα∀ δελ δερεχηο προχεσαλ ρεποσα εν δοσ πιλαρεσ
εσενχιαλεσ :
Εν πριµερ λυγαρ, ψ εν ελ πλανο εστριχτο δε επιστεµολογα ϕυρδιχα παρτε
δε υν εστυδιο θυε σε χεντρα εν λα ϖισι⌠ν χοµν σοβρε:
ελ οβϕετο δε χονοχιµιεντο δελ δερεχηο προχεσαλ;
λα αχχι⌠ν, ελ προχεσο ψ λα ϕυρισδιχχι⌠ν ;
β) Εν σεγυνδο τρµινο, εν ελ νιϖελ ιυσφιλοσ⌠φιχο, ελ ανδαµιαϕε προχεσαλ
σε αποψα, χοµο σε διϕο, εν υνα περσπεχτιϖα γαραντιστα θυε δισε〉α υν
σιστεµα δε προχεσαµιεντο νεταµεντε ∀
δισποσιτιϖο − εν ελ 〈µβιτο χιϖιλ
ψ αχυσατοριο∀, εν ελ προχεσο πεναλ, δεσεχηανδο λοσ ηβριδοσ
ιδεολ⌠γιχοσ θυε σε εσφυερζαν ϖαναµεντε πορ χοµβιναρ δοσ χορριεντεσ
ινχονχιλιαβλεσ: ∀δισποσιτιϖισµο∀ ε ∀ινθυισιτιϖισµο∀ προχεσαλ.
Εστοψ περσυαδιδο δε θυε σ⌠λο δεσδε υνα ϖισι⌠ν ∀γαραντιζαδορα∀ δελ
δερεχηο προχεσαλ σε ποδρ〈ν φιϕαρ υνα ∀χοµυνιδαδ∀ δε ιδεασ σοβρε λα
τριπλε ιδεντιδαδ εν λα τεορα γενεραλ: ιδεντιδαδ εν ελ οβϕετο δε
χονοχιµιεντο δε λα χιενχια ϕυρδιχα (πλανο σοχιολ⌠γιχο); ιδεντιδαδ δε
Νοχιονεσ σοβρε υνα Τε ορα Γεν εραλ Υν ιταρια δελ ∆ερε χηο Προ χεσαλ
Χαρταπαχιο Ν≡ 2 /
λα αχχι⌠ν, λα ϕυρισδιχχι⌠ν ψ ελ προχεσο (νιϖελ νορµ⌠λογιχο) ε ιδεντιδαδ
εν λοσ ϖαλορεσ θυε σε πρετενδεν ρεαλιζαρ εν λοσ προχεσοσ χιϖιλεσ ψ
πεναλεσ εσ δεχιρ, εν λα αξιολογα θυε ινσπιρα αλ σιστεµα.
1.2. Τεσισ χοντεσταρια
Λα τεσισ ∀υνιταρια−γαραντιστα∀ δελ δερεχηο προχεσαλ σε αλζα φρεντε υν
εστατυο θυο∀ δοχτριναριο ψ νορµατιϖο θυε εσφορζαδαµεντε τρατα δε
πρεσερϖαρ ιµπορταντεσ σεχτορεσ δε λα δογµ〈τιχα προχεσαλ
χοντεµπορ〈νεα. Αταχα φρονταλµεντε ελ παραδιγµα δε υν δερεχηο
προχεσαλ πυβλιχιστα−ινθυισιτιϖο−αυτοριταριο−δεχισιονιστα. Νο πονγο εν
δυδα θυε λα προπυεστα δε χαµβιο προϖοχαρ〈 φυερτεσ ρεσιστενχιασ εν
εστοσ 〈µβιτοσ χονσερϖαδορεσ θυε νο πυεδεν ϖερ χον βυενοσ οϕοσ λα
χρτιχα ψδεσχαλιφιχαχι⌠ν δε χονσιγνασ αυτοριταριασ θυε ηαν σιδο
µαντενιδασ χελοσαµεντε δεσδε ηαχε α〉οσ. Ασυµιενδο θυε εσε σερ〈 ελ
τυρβυλεντο πανοραµα χον ελ θυε δεβο ενφρενταρµε, µι λαβορ δεβερ〈
ενχαµιναρσε α χονϖενχερ σοβρε λα ϖαλιδεζ χιεντφιχα ψ φιλοσ⌠φιχα δε λα
φ⌠ρµυλα ∀υνιταρια−γαραντιστα∀ θυε σε πρεγονα. Α εσα ταρεα δε
∀περσυασι⌠ν∀ δεδιχαρ, δε αηορα εν µ〈σ, µισ εσφυερζοσ.
1.3 ∆ενοµιναχι⌠ν ελεγιδα
Ηε εσχογιδο ελ νοµβρε ∀Τεορα γενεραλ υνιταρια δελ δερεχηο προχεσαλ
παρα ιδεντιφιχαρ ελ τραβαϕο θυε σε εξπονδρ〈 εν ελ χυρσο δε εστα
µονογραφα. Λα ινχλυσι⌠ν δελ αδϕετιϖο ∀υνιταρια − αδιχιοναδο αλ
τρµινο ∀γενεραλ∀ − ηαχε ∀γρ〈φιχα∀ λα ασπιραχι⌠ν θυε περσιγο: φιϕαρ λοσ
ποστυλαδοσ χιεντφιχοσ χοµυνεσ ψ χοµπατιβλεσ α τοδασ λασ ραµασ δελ
δερεχηο προχεσαλ. Λα λινγστιχα εµπλεαδα δεβε ϖερσε, εν τοδο χασο,
χοµο υν ρεχυρσο σεµ〈ντιχο παρα µαρχαρ λασ διφερενχιασ χον λα
τερµινολογα ∀χλ〈σιχα∀ υτιλιζαδα πορ λα µαψορ παρτε δε λα δοχτρινα
προχεσαλ ιβεροαµεριχανα.
Εν εφεχτο, λα δογµ〈τιχα, τραδιχιοναλµεντε, ηα υτιλιζαδο λα σινταξισ
∀τεορα γενεραλ δελ προχεσο∀ ∀α σεχασ∀ παρα τιτυλαρ λασ οβρασ ρεφεριδασ αλ
τεµα. Ελ υσο δε εσα δενοµιναχι⌠ν ∀ρεδυχιδα∀ ινχλυψενδο σ⌠λο ελ
τρµινο ∀γενεραλ∀ ψ οµιτιενδο λα παλαβρα ∀υνιταρια∀ − νοσ προπορχιονα

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR