'Ningún ser humano es ilegal'. Acierto y soledad de una sentencia marcando bazas bajo la nueva política migratoria argentina

Autor:Lila García
Páginas:1-30
 
EXTRACTO GRATUITO
ΧΑΡΤΑΠΑΧΙΟ ∆Ε ∆ΕΡΕΧΗΟ
ΝΙΝΓ∨Ν ΣΕΡ ΗΥΜΑΝΟ ΕΣ ΙΛΕΓΑΛ.
ΑΧΙΕΡΤΟ Ψ ΣΟΛΕ∆Α∆ ∆Ε ΥΝΑ
ΣΕΝΤΕΝΧΙΑ ΜΑΡΧΑΝ∆Ο ΒΑΖΑΣ ΒΑϑΟ ΛΑ
ΝΥΕςΑ ΠΟΛ⊆ΤΙΧΑ ΜΙΓΡΑΤΟΡΙΑ
ΑΡΓΕΝΤΙΝΑ
ΛΙΛΑ ΓΑΡΧ⊆Α1
ΥΝΙςΕΡΣΙ∆Α∆ ∆Ε ΒΥΕΝΟΣ ΑΙΡΕΣ
1. ΙΝΤΡΟ∆ΥΧΧΙΝ
αχε ποχο µ〈σ δε υν α〉ο (εν ϕυνιο δε 2011, υν δα σ〈βαδο), λα
Χ〈µαρα Φεδεραλ δε Απελαχιονεσ δε Παραν〈 διχταβα υνα σεντενχια
ηοµεναϕε εν ελ χασο ∆αι ϑιανθυινγ ψ οτροσ σ/ η〈βεασ χορπυσ:
πορ υν λαδο α Γαβριελ Χηαυσοϖσκψ, ρεχιεντεµεντε φαλλεχιδο ϖοχαλ
δε διχηα Χ〈µαρα ψ υνο δε λοσ ρεµεροσ θυε λλεϖαρον α βυεν πυερτο
λα νυεϖα λεψ δε µιγραχιονεσ; πορ οτρο λαδο, α τοδοσ λοσ ηοµβρεσ θυε θυιεραν
ηαβιταρ συελο αργεντινο.
Εν υνα σεντενχια θυε σεγυραµεντε σερ〈 µεµοραβλε, λα Χ〈µαρα διϕο, α προ−
π⌠σιτο δε λα χαλιφιχαχι⌠ν χοµο ιλεγαλεσ ο ιρρεγυλαρεσ δε λασ περσονασ εξ−
τρανϕερασ εν χυεστι⌠ν ψ ρειτερανδο υνα ιδεα θυε τρασχιενδε ινχλυσο α λασ δελ
προπιο προφεσορ Χηαυσοϖσκψ, θυε λα λεγαλιδαδ ο ιλεγαλιδαδ σε ρεφιερε α αχτοσ
(νυνχα α περσονασ: <<νινγν σερ ηυµανο εσ ιλεγαλ>>) θυε χοντραϖιενεν δισ−
ποσιχιονεσ δε νατυραλεζα πεναλ, νο αδµινιστρατιϖα (νφασισ εν νεγριτασ αγρεγα−
1 Αβογαδα. Μαγστερ εν Ρελαχιονεσ Ιντερναχιοναλεσ. Βεχαρια δελ Χονσεϕο Ναχιοναλ δε Ιν−
ϖεστιγαχιονεσ Χιεντφιχασ ψ Τχνιχασ (ΧΟΝΙΧΕΤ), Χανδιδατα αλ ∆οχτοραδο ψ δοχεντε δε ∆ε−
ρεχηο Ιντερναχιοναλ Πβλιχο ψ δε ∆ερεχηοσ Ηυµανοσ ψ Γαραντασ (ΥΒΑ). Ε µαιλ: γαρ−
χια.λιλα≅γµαιλ.χοµ
Η
2 Λιλα Γαρχα
ωωω.χαρταπαχιο.εδυ.αρ
δο).
2. ΗΕΧΗΟΣ Ψ ΑΝΤΕΧΕ∆ΕΝΤΕΣ
Λοσ ηεχηοσ θυε διερον λυγαρ α λα αχχι⌠ν δε αµπαρο φορµαν παρτε δε υνα
µοδαλιδαδ λαµενταβλεµεντε βασταντε χοµν εν ϖαριοσ ασπεχτοσ: υν οπερατιϖο
(εν εστε χασο δε Γενδαρµερα) δετεχτα θυε εν υν χολεχτιϖο δε πασαϕεροσ χιρ−
χυλαβαν περσονασ εξτρανϕερασ θυε χαρεχαν δε δοχυµενταχι⌠ν θυε αχρεδιταρα συ
ινγρεσο ρεγυλαρ αλ πασ ψ συ ιδεντιδαδ, λο χυαλ προϖοχα συ ινµεδιατα δετενχι⌠ν α
λοσ φινεσ δε σερ εξπυλσαδοσ.
Εν πριµερ λυγαρ, ινϖολυχρα νυεϖαµεντε α χιυδαδανοσ χηινοσ. Αµν δε λασ
δενυνχιασ δε διϖερσοσ αχτορεσ δε λα σοχιεδαδ χιϖιλ, υν βρεϖε ρελεϖαµιεντο δε
λασ νοτιχιασ περιοδστιχασ ψ δε λα σιτυαχι⌠ν δε χλανδεστινιδαδ ψ/ο ιρρεγυλαριδαδ
εν θυε σον τρανσπορταδοσ νο δεϕα δε ηαχερνοσ πενσαρ εν υνα ρεδ δε τρατα δε
περσονασ2 (χονταινερεσ δεσχυβιερτοσ δελ λαδο δε Χηιλε µ〈σ περσονασ δετενιδασ
εν Νευθυν, πορ εϕεµπλο)3.
Εν σεγυνδο λυγαρ, εστα µοδαλιδαδ δε εξπυλσι⌠ν σιν µιραµιεντοσ (πρεϖια δε−
τενχι⌠ν ψ εξχλυψενδο χυαλθυιερ ποσιβιλιδαδ δε σερ οδοσ εν ινστανχια ϕυδιχιαλ)
δε λα ∆ιρεχχι⌠ν Ναχιοναλ δε Μιγραχιονεσ (∆ΝΜ) νο εσ νυεϖα: ελ ινγρεσο
ιρρεγυλαρ σε σανχιονα χον λα µ〈σ προντα (αυνθυε νο σιεµπρε ινµεδιατα) εξ−
πυλσι⌠ν4. Πορ συπυεστο: χυανδο ελ προψεχτο δε λα Μοδερνιδαδ ποσιχιονα λα λι−
βερταδ χοµο ελ βιεν µ〈σ πρεχιαδο (ψ εστο λο εξπλιχα µυψ χλαραµεντε Φουχαυλτ
εν ελ πασο δε λοσ χαστιγοσ χορποραλεσ δε λα Εδαδ Μεδια αλ ενχιερρο δεσδε φινεσ
δελ σιγλο ΞςΙΙΙ) α λα ϖεζ θυε δελιµιτα λασ φροντερασ δε λα Οτρεδαδ εν λασ δελ
τερριτοριο δελ Εσταδο−ναχι⌠ν (πρετενδιδα ηοµογενειδαδ ηαχια αδεντρο θυε δεφι−
νε α λοσ νο ναχιοναλεσ χοµο τοδο λο θυε νοσοτροσ νο σοµοσ), χονσαγρα λα
2 ςασε, πορ εϕεµπλο: Υν δετενιδο πορ τρατα δε περσονασ, Χλαρν, 25/03/2011, δισπονιβλε
εν: ηττπ://ωωω.χλαριν.χοµ/σοχιεδαδ/δετενιδο−τρατα−περσονασ_0_450555034.ητµλ. Χονσυλταδο
ελ 27/10/2011.
3 Ταµβιν δεβε ρεχονοχερσε θυε λα αυσενχια δε υνα χατεγορα µιγρατορια θυε χοντεµπλε
λα σιτυαχι⌠ν δε εστασ περσονασ (ρεθυιερεν ϖισα περο αδεµ〈σ, παρα ραδιχαρσε, τενερ χ⌠νψυγε,
παδρεσ ο ηιϕοσ αργεντινοσ ο βιεν, χοντρατο δε τραβαϕο, δε εστυδιοσ, ο σερ ινϖερσιονιστα, ετχ.)
γενερα λασ µ〈σ ϖαριαδασ εστρατεγιασ παρα εϕερχερ, χοµο σεα, ελ δερεχηο α µιγραρ χοντεµπλαδο
εν λα νυεϖα λεγισλαχι⌠ν αργεντινα.
4 Πορ εϕ εµπλο: ∆ετυϖιερον α 6 χηι νοσ θυε λλεγαρον ιλεγαλµεντε. ∆ισπονιβλε εν:
ηττπ://ωωω.χλαριν.χοµ/σοχιεδαδ/∆ετυϖιερον−χηινοσ−λλεγαρον−ιλεγαλµεντε_0_328167253.ητµλ
Χονσυλταδο ελ 27/10/2011.

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA