La naturaleza jurídica del abuso del derecho

Autor:Esteban Rolando Hess, Esteban Louge Emiliozzi, José Martín Zárate
Páginas:1-27
ΧΑΡΤΑΠΑΧΙΟ ∆Ε ∆ΕΡΕΧΗΟ
ΛΑ ΝΑΤΥΡΑΛΕΖΑ ϑΥΡ⊆∆ΙΧΑ ∆ΕΛ ΑΒΥΣΟ
∆ΕΛ ∆ΕΡΕΧΗΟ
ΕΣΤΕΒΑΝ Ρ. ΗΕΣΣ
ΕΣΤΕΒΑΝ ΛΟΥΓΕ ΕΜΙΛΙΟΖΖΙ
ϑΟΣ⊃ Μ. ΖℑΡΑΤΕ
ΥΝΙςΕΡΣΙ∆Α∆ ΝΑΧΙΟΝΑΛ ∆ΕΛ ΧΕΝΤΡΟ
ΙΝΤΡΟ∆ΥΧΧΙΝ
σ χασι ιννεχεσαριο δεσταχαρ λα ιµπορτανχια αχτυαλ δελ αβυσο δελ δε
ρεχηο. Χοµο λο πονε δε ρελιεϖε Κεµελµαϕερ δε Χαρλυχχι, εν υνα
γραν χαντιδαδ δε φαλλοσ σε ρεχυρρε α εστε ινστιτυτο παρα φυνδαρ λα δε−
χισι⌠ν ϕυδιχιαλ1. Οτρο ινδιχαδορ δε εστε φεν⌠µενο εσ λα αβυνδαντε ψ
µυψ βυενα βιβλιογραφα χονσαγραδα α συ εστυδιο2.
Σιν εµβαργο, α λα παρ δε εστα αυσπιχιοσα διφυσι⌠ν δε λα θυε ϖιενε σιενδο οβ−
ϕετο ελ αβυσο δελ δερεχηο, σε πρεσεντα λα παραδοϕα θυε λα δοχτρινα ψ λα ϕυρισπρυ−
δενχια εξηιβεν µυψ µαρχαδασ διφερενχιασ εν τορνο α αλγυνοσ δε συσ ασπεχτοσ
χεντραλεσ. Εν ελ πρεσεντε τραβαϕο νοσ οχυπαρεµοσ δε υνο δε ελλοσ, χοµο εσ ελ
δε συ νατυραλεζα ϕυρδιχα. Περο αντεσ δε αδεντραρνοσ εν λα χονσιδεραχι⌠ν δε δι−
χηο τ⌠πιχο ρεσυλταρ〈 νεχεσαριο δετενερνοσ α ρεφλεξιοναρ σοβρε οτρασ φαχετασ δε
λα φιγυρα, χυψο δεσαρρολλο αυνθυε βρεϖε− νοσ περµιτιρ〈 εξπλιχαρ µ〈σ χλαρα−
1 ΚΕΜΕΛΜΑϑΕΡ ∆Ε ΧΑΡΛΥΧΧΙ Αδα, Πρινχιπιοσ ψ τενδενχιασ εν τορνο αλ αβυσο δελ
δερεχηο εν Αργεντινα, εν λα Ρεϖιστα δε ∆ερεχηο Πριϖαδο ψ Χοµυνιταριο, Ν≡ 16, Αβυσο δελ
∆ερεχηο, Σαντα Φε, Ρυβινζαλ Χυλζονι, 1998, π〈γ. 209 ψ σιγ., εσπ. π〈γ. 210.
2ΒΟΡ∆Α Γυιλλερµο Α., πρ⌠λογο α λα οβρα δε ΦΕΡΝℑΝ∆ΕΖ ΣΕΣΣΑΡΕΓΟ Χαρλοσ, Αβυ−
σο δελ δερεχηο, Βυενοσ Αιρεσ, Αστρεα, 1992. ∆ελ µισµο αυτορ, Τραταδο δε δερεχηο χιϖιλ. Παρτε
Γενεραλ, 13♠ εδιχι⌠ν αχτυαλιζαδα πορ Γυιλλερµο ϑ. Βορδα, Βυενοσ Αιρεσ, Λα Λεψ, 2008, Τ. Ι,
π〈γ. 42, χιτα ν≡ 68.
Ε
2 Ηεσσ  Λουγε Εµιλιοζζι − Ζ〈ρατε
ωωω.χαρταπαχιο.εδυ.αρ
µεντε νυεστρα τεσιτυρα ρεσπεχτο δε λα χυεστι⌠ν ενυνχιαδα.
1. ΧΟΝΧΕΠΤΟ
Ταλ χοµο λο σε〉αλα Μοσσετ Ιτυρρασπε, υνα χυεστι⌠ν θυε δεσδε σιεµπρε ηα
πρεοχυπαδο α λοσ ϕυριστασ εσ λα δε σαβερ σι λοσ δερεχηοσ συβϕετιϖοσ πυεδεν εϕερ−
χερσε χοµο ελ τιτυλαρ θυιερα, σεγν συ ιντερσ; ο σι, πορ ελ χοντραριο, εν διχηο
εϕερχιχιο ηα δε ατενδερσε α χριτεριοσ θυε ελ προπιο ορδεναµιεντο δεϕα εν µανοσ
δελ ϕυεζ, παρα εϖιταρ εξχεσοσ, αβυσοσ, δα〉οσ3.
Χοµο πυεδε οβσερϖαρσε, ελ ιντερρογαντε νο εστ〈 διριγιδο αλ εϕερχιχιο δε υν
δερεχηο εν παρτιχυλαρ, σινο θυε αβαρχα λα γενεραλιδαδ δε λοσ δερεχηοσ.
Εσ σαβιδο θυε λα ρεσπυεστα α εσα πρεγυντα ηα ιδο ϖαριανδο χοµο χονσεχυεν−
χια δε λοσ χαµβιοσ φιλοσ⌠φιχοσ ψ πολτιχοσ θυε α συ ϖεζ ρεπερχυτιερον εν λασ ϖα−
λοραχιονεσ ϕυρδιχασ.
Εσ ασ θυε εν ελ σιγλο ΞΙΞ, χαραχτεριζαδο πορ ιδεασ λιβεραλεσ ψ πορ ελ απεγο
αλ τεξτο δε λα λεψ, σε προπιχιαβα υν εϕερχιχιο λιβρε δε λοσ δερεχηοσ, σιν ρεστριχ−
χιονεσ νι χορταπισασ, νι µ〈σ χριτεριο θυε ελ θυε συ τιτυλαρ θυισιερα ιµπριµιρλε4.
Χοµο απυντα Βορδα, λοσ ϕυριστασ λιβεραλεσ χονσιδεραβαν θυε σολο λα λεψ πυεδε ψ
δεβε µαρχαρ ελ λµιτε δε λασ αχτιϖιδαδεσ δελ ηοµβρε; µιεντρασ λασ περσονασ αχτ−
εν δεντρο δε αθυελλοσ λµιτεσ, νο ηαψ πορ θυ ινϖεστιγαρ συ ιντενχι⌠ν ο πρε−
οχυπαρσε πορ ελ περϕυιχιο συφριδο πορ τερχεροσ5.
Εν ελ σιγλο ΞΞ, εν ελ θυε ϖιερον λα λυζ ιδεασ σολιδαριστασ θυε ρεαχχιοναρον
χοντρα ελ ινδιϖιδυαλισµο δεχιµον⌠νιχο, λα ρεσπυεστα α λα πρεγυντα ινιχιαλ ϖαρι⌠
συστανχιαλµεντε, δανδο λυγαρ α λα δοχτρινα δελ αβυσο δελ δερεχηο, σεγν λα χυαλ
σε εντιενδε θυε λοσ δερεχηοσ συβϕετιϖοσ νο σον αβσολυτοσ, σινο θυε εστ〈ν λιµι−
ταδοσ πορ λοσ δερεχηοσ ψ λοσ ϕυστοσ ιντερεσεσ δε λοσ δεµ〈σ µιεµβροσ δε λα χο−
3ΜΟΣΣΕΤ ΙΤΥΡΡΑΣΠΕ ϑοργε, Χ⌠διγο Χιϖιλ ψ νορµασ χοµπλεµενταριασ. Αν〈λισισ δοχ−
τριναλ ψ ϕυρισπρυδενχιαλ, Αλβερτο ϑ. Βυερεσ (διρ.), Ελενα Ι. Ηιγητον (χοορδ.), 2♠ ρειµπρεσι⌠ν,
Βυενοσ Αιρεσ, Ηαµµυραβι, 2007, Τ. 3Α, π〈γ. 117.
4ΜΟΣΣΕΤ ΙΤΥΡΡΑΣΠΕ ϑοργε, Χ⌠διγο..., χιτ., π〈γ. 117; ΤΡΙΓΟ ΡΕΠΡΕΣΑΣ Φλιξ Α ψ
ΛΟΠΕΖ ΜΕΣΑ Μαρχελο ϑ., Τραταδο δε λα ρεσπονσαβιλιδαδ χιϖιλ, 1♠ εδιχι⌠ν 1♠ ρειµπρεσι⌠ν,
Βυενοσ Αιρεσ, Λα Λεψ, 2005,Τ. Ι, π〈γ. 258 ψ σιγ.
5ΒΟΡ∆Α Γυιλλερµο Α., Τραταδο..., χιτ., Τ. Ι, π〈γ. 42; δελ µισµο αυτορ Λα ρεφορµα δελ
Χ⌠διγο Χιϖιλ. Αβυσο δελ δερεχηο, Ε∆−29−723 ψ σιγ..

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba