La metodologización de la dikelogía en el pensamiento de Miguel Ángel Ciuro Caldani

AutorElian Pregno
Páginas1-66
ΧΑΡΤΑΠΑΧΙΟ ∆Ε ∆ΕΡΕΧΗΟ
ΛΑ ΜΕΤΟ∆ΟΛΟΓΙΖΑΧΙΝ ∆Ε ΛΑ
∆ΙΚΕΛΟΓ⊆Α ΕΝ ΕΛ ΠΕΝΣΑΜΙΕΝΤΟ ∆Ε
ΜΙΓΥΕΛ ℑΝΓΕΛ ΧΙΥΡΟ ΧΑΛ∆ΑΝΙ
ΕΛΙΑΝ ΠΡΕΓΝΟ
ΥΝΙςΕΡΣΙ∆Α∆ ∆Ε ΒΥΕΝΟΣ ΑΙΡΕΣ
ΕΞΟΡ∆ΙΟ
λ πρεσεντε τραβαϕο, εσχυετο, πορ χιερτο, πρετενδε, πρινχιπαλµεντε,
ρεσε〉αρ λα οβρα Μετοδολογα δικελ⌠γιχα, δε Μιγυελ ℑνγελ Χιυρο
Χαλδανι1 ψ, τανγενχιαλµεντε, χοντριβυιρ αλ προχεσο δε ενσε〉ανζα−
απρενδιζαϕε χον ελεµεντοσ δε εστυδιο θυε φαχιλιτεν ελ αχχεσο α λα
πιεζα δε ρεφερενχια.
Πορ εστα ραζ⌠ν, ψ εν λα ιντελιγενχια δε απορταρ υνα ηερραµιεντα χαπαζ δε
ασιστιρ λα λαβορ δοχεντε ψ λα ταρεα δελ εστυδιαντε, εσ θυε ηεµοσ οπταδο πορ χον−
σερϖαρ λα εστρυχτυρα θυε ελ αυτορ δισπυσο παρα πρεσενταρ συσ ιδεασ. Ασ, ελ λεχτορ
δε εστασ λνεασ ποδρ〈 ϖαλερσε εφιχαζµεντε δε ελλασ, δεσδε θυε πυεδε χολιγαρλασ
χον λα παρτε περτινεντε δελ λιβρο δε Χιυρο Χαλδανι.
Λα οβρα θυε αναλιζαρεµοσ ρεχογε ελ πενσαµιεντο ψ λασ ινϖεστιγαχιονεσ δελ
αυτορ εν λα µατερια, τρασυντανδο εν υνα πιεζα προφυνδα ψ δε χονσιδεραχι⌠ν ιµ−
πρεσχινδιβλε παρα ελ ϕυριστα δισπυεστο α χονσιδεραρ λα χοµπλεϕιδαδ δελ οβϕετο
ϕυρδιχο.
1 ΧΙΥΡΟ ΧΑΛ∆ΑΝΙ, Μιγυελ ℑνγελ, Μετοδολογα δικελ⌠γιχα. Ροσαριο, Φυνδαχι⌠ν παρα
λασ Ινϖεστιγαχιονεσ ϑυρδιχασ, 2007 (91 π〈γινασ). Λα εστρυχτυρα δε λα ρεσε〉α σιγυε λα µισµα
οργανιζαχι⌠ν δελ λιβρο εν εστυδιο. Εν ϖιρτυδ λα χοµπλεϕιδαδ δελ τεξτο, σε ινχορποραν γρ〈φιχοσ
ψ εϕεµπλοσ.
Ε
2 Ελιαν Πρεγνο
ωωω.χαρταπαχιο.εδυ.αρ
1. Μ⊃ΤΟ∆ΟΣ ΧΥΑΝΤΙΤΑΤΙςΟΣ ∆Ε ΛΑ ϑΥΣΤΙΧΙΑ ΑΣ ΧΛΑΣΕΣ ∆Ε ϑΥΣΤΙ−
ΧΙΑ Ψ ΛΑΣ ΡΕΛΑΧΙΟΝΕΣ ΕΝΤΡΕ ΛΟΣ ςΑΛΟΡΕΣ ΧΟΜΟ Μ⊃ΤΟ∆ΟΣ ΧΟΝΣΤΙΤΥΤΙ−
ςΟΣ ∆Ε ΛΑ ϑΥΣΤΙΧΙΑ ∆Ε ΛΟΣ ΡΕΠΑΡΤΙ∆ΟΡΕΣ Ψ ΕΛ Ρ⊃ΓΙΜΕΝ)
1.1 Νοχιονεσ φυνδαµενταλεσ
Ελ ιντεγρατιϖισµο τριδιµενσιοναλιστα δε λα τεορα τριαλιστα δελ µυνδο ϕυρδιχο2
χονστρυψε ελ οβϕετο ϕυρδιχο δοταδο δε χοµπλεϕιδαδ3 πυρα4 ψ χοµπυεστο δε ρε−
παρτοσ δε ποτενχια ε ιµποτενχια5 (διµενσι⌠ν σοχιολ⌠γιχα). Ταλεσ ρεπαρτοσ σον
χαπταδοσ νορµατιϖαµεντε6 (διµενσι⌠ν νορµολ⌠γιχα) ψ ϖαλοραδοσ πορ υν πλεξο
αξιολ⌠γιχο θυε χυλµινα εν λα ϕυστιχια7 (διµενσι⌠ν δικελ⌠γιχα).
Λασ χλασεσ δε ϕυστιχια ψ λασ ρελαχιονεσ εντρε λοσ ϖαλορεσ, εν ταντο ιντεγραντεσ
2 Πυεδε ϖερσε: ΓΟΛ∆ΣΧΗΜΙ∆Τ, Ωερνερ, Ιντροδυχχι⌠ν φιλοσ⌠φιχα αλ ∆ερεχηο, 6♠. εδ., 5♠.
ρειµπ., Βσ. Ασ., ∆επαλµα, 1987; ΧΙΥΡΟ ΧΑΛ∆ΑΝΙ, Μιγυελ Ανγελ, ∆ερεχηο ψ πολτιχα, Βσ.
Ασ., ∆επαλµα, 1976; Εστυδιοσ δε Φιλοσοφα ϑυρδιχα ψ Φιλοσοφα Πολτιχα, Ροσαριο, Φυνδαχι⌠ν
παρα λασ Ινϖεστιγαχιονεσ ϑυρδιχασ, 1982/4; Εστυδιοσ ϑυσφιλοσ⌠φιχοσ, Ροσαριο, Φυνδαχι⌠ν παρα
λασ Ινϖεστιγαχιονεσ ϑυρδιχασ, 1986; Λα χονϕετυρα δελ φυνχιοναµιεντο δε λασ νορµασ ϕυρδιχασ.
Μετοδολογα ϑυρδιχα, Ροσαριο, Φυνδαχι⌠ν παρα λασ Ινϖεστιγαχιονεσ ϑυρδιχασ, 2000; Μετοδο−
λογα δικελ⌠γιχα, Ροσαριο, Φυνδαχι⌠ν παρα λασ Ινϖεστιγαχιονεσ ϑυρδιχασ, 2007.
3 Χοµπλεϕο ο χοµπλεϕιδαδ εσ εντενδιδο αθυ χοµο λα εµεργενχια δε προχεσοσ, ηεχηοσ υ
οβϕετοσ µυλτιδιµενσιοναλεσ, µυλτιρρεφερενχιαλεσ, ιντεραχτιϖοσ (ρετροαχτιϖοσ ψ ρεχυρσιϖοσ) ψ
χον χοµπονεντεσ δε αλεατοριεδαδ, αζαρ ε ινδετερµιναχι⌠ν, θυε χονφορµαν εν συ απρεηενσι⌠ν
γραδοσ ιρρεδυχτιβλεσ δε ινχερτιδυµβρε. Πορ λο ταντο υν φεν⌠µενο χοµπλεϕο εξιγε δε παρτε δελ
συϕετο υνα εστρατεγια δε πενσαµιεντο, α λα ϖεζ ρεφλεξιϖα, νο ρεδυχτιϖα, πολιφ⌠νιχα ψ νο τοταλι−
ταρια/τοταλιζαντε. Υν χοντεξτο ινδιτο ψ ενορµε ρεθυιερε υν πενσαµιεντο χρεατιϖο, ραδιχαλ ψ
πολιφ⌠νιχο. Υν πενσαµιεντο εξορβιταντε (χαπαζ δε πενσαρ φυερα δε λα ⌠ρβιτα δε λοσ λυγαρεσ
χοµυνεσ). ()
Λα χοµπλεϕιδαδ, εσ α πριµερα ϖιστα υν τεϕιδο δε χονστιτυψεντεσ ηετερογνεοσ ινσεπαραβλε−
µεντε υνιδοσ, θυε πρεσενταν λα παραδ⌠ϕιχα ρελαχι⌠ν δε λο υνο ψ λο µλτιπλε. Λα χοµπλεϕιδαδ
εσ εφεχτιϖαµεντε ελ τεϕιδο δε εϖεντοσ, αχχιονεσ, ιντεραχχιονεσ, ρετροαχχιονεσ, δετερµιναχιο−
νεσ, αζαρεσ, θυε χονστιτυψεν νυεστρο µυνδο φενοµνιχο. Ασ εσ θυε, λα χοµπλεϕιδαδ σε πρε−
σεντα χον λοσ ρασγοσ περτυρβαδορεσ δε λα περπλεϕιδαδ, εσ δεχιρ δε λο ενρεδαδο, λο ινεξτριχαβλε,
ελ δεσορδεν, λα αµβιγεδαδ ψ λα ινχερτιδυµβρε. Ηοψ λα χοµπλεϕιδαδ εσ νυεστρο χοντεξτο.
Χφρ. ηττπ://ωωω.χοµπλεϕιδαδ.οργ/πενσχοµπλ.ητ µ (ςισυαλιζαδο ελ 24/04/2005).
4 Α εφεχτοσ δε συπεραρ λα χοµπλεϕιδαδ ιµπυρα πρεκελσενιανα (θυε δε αλγν µοδο ρεπροδυ−
χε ηοψ λα εσχυελα χρτιχα) ψ λα σιµπλιχιδαδ πυρα κελσενιανα.
5 Εντενδιενδο πορ ποτενχια λοσ φαϖορεσ ψ πορ ιµποτενχια λοσ περϕυιχιοσ α λα ϖιδα, εν παρτι
χυλαρ, ψ αλ σερ, εν γενεραλ.
6 Σεα θυε λα χαπταχι⌠ν ρεχονοζχα συ οριγεν εν λοσ προταγονιστασ (εν χυψο χασο ηαβλαµοσ
δε πρεσχριπχιονεσ, λατο σενσυ) ο εν λοσ τερχεροσ (δονδε ηαβλαρεµοσ δε προµεσασ).
7  λα ρεαλιδαδ σοχιαλ ψ λα νορµατιϖιδαδ τιενεν ποσιτιϖιδαδ προπια, θυε νο δεπενδε δε συ
ϕυστιχια, περο σε ηα δε προχυραρ χαµβιαρ εσα ποσιτιϖιδαδ παρα ρεαλιζαρ λα ϕυστιχια. ΧΙΥΡΟ
ΧΑΛ∆ΑΝΙ, Μιγυελ ℑνγελ, Μετοδολογα δικελ⌠γιχα, οβ. χιτ., π〈γ. 78.
Λα µετοδολογιζαχι⌠ν δε λα δικελογα 3
ΧΑΡΤΑΠΑΧΙΟ ∆Ε ∆ΕΡΕΧΗΟ
δελ χοµπλεϕο δε µτοδοσ χονστιτυτιϖοσ δε λα ϕυστιχια8, περµιτεν πενσαρ, πρεχι−
σαµεντε, ελ χοντενιδο δε λα δικ, δετερµιν〈νδολα ταντο εν λοσ ρεπαρτοσ αισλαδοσ
χοµο εν ελ ργιµεν (ορδεν δε ρεπαρτοσ).
Α συ τιεµπο, λοσ χοντενιδοσ δε λα ϕυστιχια σον ταµβιν χονστρυιδοσ α τραϖσ
δε µτοδοσ χονστιτυτιϖοσ δε διφερενχιαχι⌠ν δελ δεβερ σερ, σεγν ρεπαρεν εν:
− λοσ ελεµεντοσ δε λοσ ρεπαρτοσ;
− λοσ φινεσ δε λοσ ρεπαρτοσ;
− λασ περσπεχτιϖασ δε λο ηυµανο;
− λοσ µεδιοσ δε ρεαλιζαχι⌠ν δελ ργιµεν9.
∆ε χυαλθυιερ µοδο, λασ χλασεσ δε ϕυστιχια ψ λασ ρελαχιονεσ δε λοσ ϖαλορεσ
γυαρδαν ϖινχυλαχι⌠ν (εν νιϖελεσ δε εξπλιχιτυδ ϖαριαδοσ ψ γραδοσ δε ιντενσιδαδ
διϖερσοσ) χον λοσ χοντενιδοσ ταντο δε λα ϕυστιχια χοµο δελ ρεστο δε λοσ ϖαλορεσ.
Εν υνα παλαβρα, σε πονεν εν εϖιδενχια λα ιντερδεφινιβιλιδαδ δε λα αξιολογα ψ λα
αξιοσοφα.
Πυεδε ρεχονοχερσε εν νυεστροσ δασ χιερτο εσταδιο µετοδολ⌠γιχο 10 δε λα
∆ικελογα (= Χιενχια δε λα ϕυστιχια)11. Ελλο ϖιενε α σιγνιφιχαρ θυε εσ ποσιβλε
δετεχταρ αλγν γραδο δε πρεφερενχια εν λοσ χιεντφιχοσ εσπεχιαλιζαδοσ εν διχηα
δισχιπλινα πορ αηονδαρ εν ελ χ⌠µο αλχανζαρ λο ϕυστο µ〈σ θυε εν δετενερσε εν
θυ εσ λο ϕυστο.
Ταλ ϖεζ πορ λο ινφρυχτυοσο θυε πυεδα ρεσυλταρ ταλ εµπρεσα, ο πορ λα τενσι⌠ν
8 Χοµπρενδιδοσ χοµο χαµινοσ α σεγυιρ εν λα χονστρυχχι⌠ν β〈σιχα δελ οβϕετο; δε ρεσυλτασ
θυε, υνα ϖεζ ρεχορριδοσ, σε λο τενγα πορ δετερµιναδο. Εµπερο, ταλ χοσα νο συχεδε χυανδο σε
τρατα δε µτοδοσ αυξιλιαρεσ; ο σεα, αυνθυε σε λοσ ρεχορρα, ελ οβϕετο νο θυεδα δετερµιναδο.
9 Εν εστα ιντελιγενχια, πυεδε πενσαρσε χοµο µτοδο πριµαριο αλ µτοδο δικελ⌠γιχο πορ ελ
θυε σε χονστιτυψε λα ϑυρστιχα ∆ικελ⌠γιχα (σι βιεν τοδα λα τεορα τριαλιστα δελ µυνδο ϕυρδιχο
πυεδε σερ χοµπρενδιδα χοµο υν δεσενϖολϖιµιεντο δε λα Χιενχια δε λα ϑυστιχια −∆ικελογα−).
Λυεγο, χοµο παρτε δε λ ψ χοµο µτοδοσ σεχυνδαριοσ α: α) λασ χλασεσ δε ϕυστιχια; β) λασ ρελα−
χιονεσ εντρε λοσ ϖαλορεσ; ψ χ) λασ περσπεχτιϖασ δε χονστρυχχι⌠ν πριµαρια δε λοσ χοντενιδοσ
(µτοδοσ χονστιτυτιϖοσ δε διφερενχιαχι⌠ν δελ δεβερ σερ). Ηυελγα δεσταχαρ θυε λοσ µτοδοσ, α
συ ϖεζ, ρεσυλταν εσχλαρεχεδορεσ δε οτροσ µτοδοσ. Ταµβιν πυεδεν ρεγιστραρσε χοινχιδενχιασ
δε χοντενιδοσ, σι βιεν αλχανζαδοσ πορ χαµινοσ (= µτοδοσ) δισµιλεσ.
10 Ταλ παρεχερ νο σεγρεγα λοσ απορτεσ θυε, α λο λαργο δε λα ηιστορια, σε πλαντεαρον εν λα
µισµα λνεα. Χαβε χιταρ α Αριστ⌠τελεσ ψ α Υλπιανο, πορ εϕεµπλο.
11 Λα χιενχια δε λα ϕυστιχια τιενε εσπεχιαλ σιγνιφιχαδο παρα λα φορµυλαχι⌠ν τραδιχιοναλ δελ
τριαλισµο, µ〈σ λο διχηο εσ εξτραπολαβλε αλ τραταµιεντο γενεραλ δε λοσ ϖαλορεσ θυε ρεαλιζα λα
αξιολογα.

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR