El matrimonio polígamo islámico y su trascendencia en el ordenamiento jurídico español

AutorMaría Lourdes Labaca Zabala
Páginas1-69
ΧΑΡΤΑΠΑΧΙΟ ∆Ε ∆ΕΡΕΧΗΟ
ΕΛ ΜΑΤΡΙΜΟΝΙΟ ΠΟΛ⊆ΓΑΜΟ ΙΣΛℑΜΙΧΟ
Ψ ΣΥ ΤΡΑΣΧΕΝ∆ΕΝΧΙΑ ΕΝ ΕΛ
ΟΡ∆ΕΝΑΜΙΕΝΤΟ ϑΥΡ⊆∆ΙΧΟ ΕΣΠΑ∇ΟΛ
1
ΜΑΡ⊆Α ΛΟΥΡ∆ΕΣ ΛΑΒΑΧΑ ΖΑΒΑΛΑ
ΥΝΙςΕΡΣΙ∆Α∆ ∆ΕΛ ΠΑ⊆Σ ςΑΣΧΟ
Συµαριο: Χονσιδεραχιονεσ πρεϖιασ. 1.− ΕΛ ΜΑΤΡΙΜΟΝΙΟ ΠΟΛ⊆ΓΑΜΟ ΙΣΛℑ−
ΜΙΧΟ. 1.1.− Νοχιονεσ. 1.1.1.− ϑυστιφιχαχι⌠ν δε λα αµπλιτυδ δελ εστυδιο.
1.1.2.− Βασεσ δελ µατριµονιο εν ελ Χορ〈ν. 1.1.3.− Προβλεµα σοχιαλ. Λα πολι−
γαµια εσ υν µατριµονιο σ⌠λο παρα ριχοσ. 1.2.− Χονχεπτο δελ µατριµονιο ισ−
λ〈µιχο. 1.3.− Ελεµεντοσ εσενχιαλεσ δελ µατριµονιο ισλ〈µιχο. 1.3.1.− Χαπα−
χιδαδ παρα εµιτιρ ελ χονσεντιµιεντο. 1.3.2.− Αυσενχια δε ιµπεδιµεντοσ.
1.3.3.− Φυνχι⌠ν δε λα δοτε. 1.3.4.− Ιµπορτανχια δε λα χονσυµαχι⌠ν. 1.4.− Λα
φορµα. 1.5.− ∆ιφιχυλταδ παρα αχεπταρ ελ µατριµονιο ισλ〈µιχο πορ ραζ⌠ν δελ
χονσεντιµιεντο ψ λα φορµα. 2.− ΧΑΡℑΧΤΕΡ ΧΥΛΤΥΡΑΛ Ο ΡΕΛΙΓΙΟΣΟ ∆Ε ΛΑ
ΠΟΛΙΓΑΜΙΑ. 2.1.− ↵Εν θυ σεντιδο σε πυεδε αφιρµαρ συ χαρ〈χτερ ρελιγιοσο?
2.2.− ↵Εν θυ σεντιδο τιενε χαρ〈χτερ χυλτυραλ? 2.3.− Λιµιταχιονεσ θυε σε
ιµπονεν εν Οχχιδεντε. 3.− ΠΡΟΒΛΕΜℑΤΙΧΑ ∆ΕΛ ΜΑΤΡΙΜΟΝΙΟ ΠΟΛΙΓ ΑΜΟ
ΕΝ ΕΛ ΟΡ∆ΕΝΑΜΙΕΝΤΟ ϑΥΡΙ∆ΙΧΟ ΕΣΠΑ∇ΟΛ. 3.1.− Πλανεαµιεντο δελ προβλε−
µα. 3.2.− Πρινχιπιοσ α τενερ εν χυεντα. 3.3.− Χαυχεσ δε σολυχι⌠ν. 3.4.− Ελ
λµιτε δελ ορδεν πβλιχο. 4.− ϑΥΡΙΣΠΡΥ∆ΕΝΧΙΑ ΕΥΡΟΠΕΑ ΧΟΜΠΑΡΑ∆Α. 4.1.−
Σολυχιονεσ δαδασ εν Φρανχια. 4.1.1.− Πορ ραζ⌠ν δε λα προηιβιχι⌠ν δε λα βι−
γαµια. 4.1.2.− Εν ελ χασο δελ µατριµονιο χελεβραδο εν ελ εξτρανϕερο.
1
Τραβαϕο δεσαρρολλαδο δεντρο δελ Προψεχτο δε Ι+∆ φινανχιαδο πορ ελ ΜΕΧ, ρεφερενχια
ΣΕϑ2005−02221, βαϕο ελ ττυλο: ςειντιχινχο α〉οσ δε ρεγυλαχι⌠ν ϕυρδιχα δελ Φαχτορ ρελιγιοσο
εν λασ Χοµυνιδαδεσ Αυτ⌠νοµασ.
2
Μαρα Λουρδεσ Λαβαχα Ζαβαλα
ωωω.χαρταπαχιο.εδυ.αρ
4.1.3.− Ορδεν πβλιχο ψ τεορα δε λοσ εφεχτοσ ατενυαδοσ. 4.1.4.− Ελ µατρι−
µονιο βγαµο χελεβραδο εν φραυδε δε λεψ. 4.1.5.− ∆οχτρινα δελ Χονσεϕο δε
Εσταδο. 4.1.6.− ∆ιστιντοσ ρεχονοχιµιεντοσ δελ εστατυτο περσοναλ ψ πεχυνια−
ριο. 4.2.− Πλαντεαµιεντο εν Ιταλια. 4.2.1.− Ελ πρινχιπιο δελ Ορδεν πβλιχο.
4.2.2.− Λα νυεϖα λεψ δελ διϖορχιο. 4.2.3.− Λα ϕυρισπρυδενχια. 4.3.− Ρεχονο−
χιµιεντο εν Ινγλατερρα. 4.3.1.− Ελ πρινχιπιο δελ ρεχονοχιµιεντο δε λα Λεψ
περσοναλ. 4.3.2.− Προηιβιχι⌠ν δε χελεβραρ νυεϖο µατριµονιο εν Ινγλατερρα.
4.3.3.− Εφεχτοσ δελ ρεχονοχιµιεντο. 4.3.4.− Προπυεστασ δε λα Λαω Χοµισι⌠ν.
5. ΧΟΝΧΛΥΣΙΟΝΕΣ.
ΧΟΝΣΙ∆ΕΡΑΧΙΟΝΕΣ ΠΡΕςΙΑΣ
α σοχιεδαδ 〈ραβε πριµιτιϖα τενα υνα χονχεπχι⌠ν φαµιλιαρ θυε αβαρ−
χαβα α υν γραν νµερο δε περσονασ, ψ σε χονστιτυα εν υνα υνιδαδ
εχον⌠µιχα. Εν λα µισµα ελ παδρε σε εριγα εν λα φιγυρα δε ϕεφε, ψ α
λ σε σοµεταν τοδοσ λοσ ιντεγραντεσ δε λα φαµιλια. Εστα χονφιγυρα−
χι⌠ν φαµιλιαρ σε ϖερ〈 συαϖιζαδα πορ ελ Χορ〈ν, αυνθυε σεγυιρ〈ν χονσερϖανδο λα
εστρυχτυρα φαµιλιαρ ψ λα συπρεµαχα δελ ϖαρ⌠ν δε λα εταπα πρεχεδεντε
2
.
Εν λα αχτυαλιδαδ, εν λα µαψορα δε λοσ πασεσ ισλ〈µιχοσ, σε ηα δεσαρρολλαδο
υν Χ⌠διγο δε φαµιλια θυε εστ〈 εν σιντονα χον λασ φυεντεσ οριγιναλεσ ρελιγιοσασ
χοµο ελ Χορ〈ν, λα Συννα, ψ λασ φυεντεσ λεγαλεσ δεριϖαδασ, χοµο λα Ιδϕαµα, λα
Κιψασ ψ λα Ιδτιϕηαδ. Αδεµ〈σ, ηαψ θυε τενερ εν χονσιδεραχι⌠ν θυε εν λοσ τεξτοσ
χονστιτυχιοναλεσ δε στοσ πασεσ σε ινσιστε εν δεσταχαρ λα περτενενχια δε συσ
πυεβλοσ α λα Ναχι⌠ν ℑραβε, θυε σε χοµπλετα εν µυχηασ οχασιονεσ, χον λα προ−
χλαµαχι⌠ν δε Ισλαµ χοµο ρελιγι⌠ν δελ Εσταδο αλ αφιρµαρ θυε ελ Σηαρια εσ λα
φυεντε πρινχιπαλ δε συ λεγισλαχι⌠ν.
Σι τοµαµοσ α στα χοµο βασε, χονσιδεραµοσ νεχεσαριο εσταβλεχερ, εν
πριµερ λυγαρ, λα δελιµιταχι⌠ν χονχεπτυαλ δελ µατριµονιο ισλ〈µιχο ψ συσ ελε−
µεντοσ εσενχιαλεσ. Σεγυιδαµεντε, τραταρεµοσ δε δετερµιναρ, λα φυνδαµεντα−
χι⌠ν δελ µατριµονιο πολγαµο, συ διφιχυλταδ δε σερ ρεχονοχιδο πορ παρτε δε
2
ΜΑΝ∆ΙΡΟΛΑ ΒΡΙΕΥΞ, Π. Ιντροδυχχι⌠ν αλ ∆ερεχηο ισλ〈µιχο, Μαδριδ,↵Ε∆ΙΤΟΡΙΑΛ?,
1998. ππ. 105 ψ σσ.
Λ
Ελ µατριµονιο πολγαµο ισλ〈µιχο ψ
3
ΧΑΡΤΑΠΑΧΙΟ ∆Ε ∆ΕΡΕΧΗΟ
νυεστρο ορδεναµιεντο, ψ συ χαρ〈χτερ ρελιγιοσο ψ/ο χυλτυραλ. Χονχλυιρεµοσ εστα−
βλεχιενδο λοσ προβλεµασ θυε δεριϖαν δε εστα µοδαλιδαδ µατριµονιαλ, χυανδο
σε πρετενδε συ ρεχονοχιµιεντο πορ παρτε δε νυεστρο ορδεναµιεντο, πορ σερ λα
µισµα χοντραρια αλ ορδεν πβλιχο ναχιοναλ. Φιναλµεντε, εξπονδρεµοσ λα ρεσ−
πυεστα θυε σε εστ〈ν χονχεδιενδο α εστοσ µατριµονιοσ εν αλγυνοσ πασεσ δε
νυεστρο εντορνο χυλτυραλ.
1. ΕΛ ΜΑΤΡΙΜΟΝΙΟ ΠΟΛ⊆ΓΑΜΟ ΙΣΛℑΜΙΧΟ
Ελ µατριµονιο πολγαµο ισλ〈µιχο συπονε λα υνι⌠ν σιµυλτ〈νεα δε υν ηοµβρε
χον ϖαριασ εσποσασ. Σι υτιλιζ〈ραµοσ χον πρεχισι⌠ν λα δενοµιναχι⌠ν δε εστα φιγυ−
ρα δεβεραµοσ δεσιγναρλα πολιγινια, περο εστα δενοµιναχι⌠ν ηα θυεδαδο χοµο
υν χυλτερανισµο ψ ελ υσο χοµν ε ινχλυσο, εν ελ υσο τχνιχο, λα πολιγαµια τιε−
νε ελ χοντενιδο εξπρεσαδο, σιν⌠νιµο α πολιγινια ψ οπυεστο α πολιανδρια
3
. Πορ
ταντο, εν εστε εστυδιο υτιλιζαρεµοσ ελ τρµινο πολιγαµια παρα ρεφεριρνοσ α λα
πολιγινια.
1.1 Νοχιονεσ
Εν ελ Ισλαµ ελ µατριµονιο σε χονσιδερα υν µανδατο χορ〈νιχο
4
, σιν εµβαργο
συ ρασγο φυνδαµενταλ εσ ελ δε σερ υν χοντρατο χιϖιλ θυε ρεγυλα λα υνι⌠ν εντρε υν
ηοµβρε ψ λα µυϕερ θυε αβαρχα α λασ ρελαχιονεσ περσοναλεσ, φιλιαλεσ ψ εχον⌠µι−
χασ. Χοµο χοντρατο θυε εσ, πυεδε σερ ρεσχινδιδο α ϖολυνταδ δε λασ παρτεσ.
Ελ ∆ερεχηο ισλ〈µιχο περµιτε αλ ηοµβρε χελεβραρ µατριµονιο δε φορµα σι−
µυλτ〈νεα, ηαστα υν νµερο µ〈ξιµο δε χυατρο, α πεσαρ δε θυε διχηα ποσιβιλιδαδ
νο εσ ρεχονοχιδα παρα λα µυϕερ. Λα πολιγαµια εσ υνα οπχι⌠ν θυε σε ρεσερϖα πα−
ρα ελ ηοµβρε, αυνθυε νο εσ υνα οβλιγαχι⌠ν θυε δεριϖα δελ Σηαρια, ψ αδεµ〈σ εν
λα αχτυαλιδαδ, πυεδε σερ εξχλυιδα διχηα ποσιβιλιδαδ α τραϖσ δε παχτο, αντεσ δε
χελεβραρσε ελ µατριµονιο. Ασ σε δεσπρενδε δελ αρτ. 30 δελ Χ⌠διγο δε φαµιλια
3
ΕΝΤΡΕΝΑ ΚΛΕΤΤ, Χ. Μ♠. Ματριµονιο, σεπαραχι⌠ν ψ διϖορχιο, Τερχερα εδιχι⌠ν, Μα−
δριδ, 1990. ππ. 135−136. ∆εφινε ελ µατριµονιο σιγυιενδο λα τεορα φορµυλαδα πορ λα ϕυρισπρυ−
δενχια µυσυλµανα χοµο υν χοντρατο πριϖαδο πορ ελ θυε ρεχιβε υν ηοµβρε ελ δερεχηο εξχλυ−
σιϖο αλ δισφρυτε φσιχο δε υνα µυϕερ, µεδιαντε ελ παγο δε υνα χαντιδαδ χονϖενιδα. Ματριµο−
νιο µυσυλµ〈ν ιν φιερι, ψ ελ µατριµονιο εσ λα υνι⌠ν οριγιναδα πορ ελ χοντρατο, δε υν ηοµβρε
χον υνα ο µ〈σ µυϕερεσ σιµυλτ〈νεαµεντε, χον χαρ〈χτερ δε περµανενχια νορµαλ. Ματριµονιο
ιν ιπσο εσσε.
4
Χορ〈ν Συρα, ξξιϖ, 32 ψ Συρα ξξξ, 30.

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR