Lineamientos para la determinación de la pena en el estado constitucional de Derecho

Autor:Fernando M. Rodrigo
Páginas:1-24
 
EXTRACTO GRATUITO
ΧΑΡΤΑΠΑΧΙΟ ∆Ε ∆ΕΡΕΧΗΟ
ΛΙΝΕΑΜΙΕΝΤΟΣ ΠΑΡΑ ΛΑ
∆ΕΤΕΡΜΙΝΑΧΙΝ ∆Ε ΛΑ ΠΕΝΑ ΕΝ ΕΛ
ΕΣΤΑ∆Ο ΧΟΝΣΤΙΤΥΧΙΟΝΑΛ ∆Ε ∆ΕΡΕΧΗΟ
Φ
ΕΡΝΑΝ∆Ο Μ. ΡΟ∆ΡΙΓΟ
ΥΝΙςΕΡΣΙ∆Α∆ ΝΑΧΙΟΝΑΛ ∆Ε ΡΟΣΑΡΙΟ
ΙΝΤΡΟ∆ΥΧΧΙΝ
ν λα προβλεµ〈τιχα δε λα πενα συβψαχεν ϖαριοσ τ⌠πιχοσ φυνδαµεντα−
λεσ δελ ∆ερεχηο Πεναλ, χοµο ασ ταµβιν, συ ϖινχυλαχι⌠ν ε ινσερ−
χι⌠ν χον λα Χονστιτυχι⌠ν Ναχιοναλ. Νο πυεδε δεσχαρταρσε ο δεσ−
ατενδερσε α λα πενα, εν ραζ⌠ν δε θυε λα µισµα αφεχτα λα λιβερταδ, λα
ηονρα ψ λα ϖιδα δελ ηοµβρε.
Λα ιµπορτανχια δελ τεµα, σε οβσερϖα χλαραµεντε αλ αναλιζαρ λασ νορµασ δελ
ορδεναµιεντο ϕυρδιχο, ασ, εν τοδα νορµα πεναλ ηαλλαµοσ θυε σε ενχυεντρα
εσταβλεχιδο υν ηεχηο ιλχιτο ο εντυερτο ο σεα λα αχχι⌠ν θυε δεβε ρεαλιζαρ ελ
συϕετο− ψ υνα σανχι⌠ν θυε εσ λα χονσεχυενχια ιµπυταδα αλ µισµο−; εστο συελε
εξπρεσαρσε εν λα περινορµα
1
δαδο νο Π, δεβε σερ Σ
2
, ο εν τρµινοσ δε λ⌠γιχα
προποσιχιοναλ: τ = ∆σ, σ, ψ σ⌠λο σ, λα τρανσγρεσι⌠ν οχυρρε, εντονχεσ δεβε σερ λα
1
Λα νορµα ϕυρδιχα, Χοσσιο λα εσθυεµατιζα χοµο υν ϕυιχιο δισψυντιϖο χονσιδερανδο τοδα
λα τοταλιδαδ συχεσιϖα θυε πυεδα ιντεγραρσε χον αθυελ εντυερτο, δε αχυερδο α υν σιµβολισµο
βιπαρτιτο (ενδονορµα αντεσ δε λα δισψυνχι⌠ν ψ περινορµα δεσπυσ δε ελλα), εν ΧΟΣΣΙΟ,
Λα χαυσα ψ λα χοµπρενσι⌠ν εν ελ δερεχηο, π〈γσ. 147 ψ σσ.
2
Λα φ⌠ρµυλα σε ενχυεντρα εξπρεσαδα εν νεγατιϖο − δαδο νο Π, δεβε σερ Σ− εν ραζ⌠ν δε θυε,
χοµο εξπλιχα Βινδινγ, ελ δελινχυεντε νο τρανσγρεδε λα λεψ πεναλ, πορθυε εν ρεαλιδαδ σε λο
χονδενα πορ λο θυε εξπρεσαµεντε διχε ελ τιπο πεναλ, σινο θυε λο θυε ϖιολα σον νορµασ, ταλεσ
χοµο νο µαταρ〈σ ο νο ροβαρ〈σ, θυε προϖιενεν δε οτρασ ραµασ ψ δαν οριγεν ψ ναχιµιεντο
α λα λεψ πεναλ; Πυεδε χ. ΦΙΕΡΡΟ, Τεµασ δε ∆ερεχηο Πεναλ, π〈γσ. 45 ψ σσ.
Ε
2
Φερνανδο Μ. Ροδριγο
ωωω.χαρταπαχιο.εδυ.αρ
σανχι⌠ν.
Υνα πριµερα απροξιµαχι⌠ν, περµιτε εσταβλεχερ θυε λα λεψ πεναλ σε πρεοχυπα
πορ πυνιρ σ⌠λο χοµπορταµιεντοσ θυε περτυρβαν λα χοεξιστενχια παχφιχα δε λα
χοµυνιδαδ θυε ϖιϖε εν λιβερταδ, εσ δεχιρ θυε λα πενα τιενε πορ φιν απλιχαρσε α
θυιεν ηα ρεαλιζαδο υνα οφενσα α βιενεσ ϕυρδιχοσ παρτιχυλαρµεντε σιγνιφιχατιϖοσ
ψ θυε ηαν σιδο εσταβλεχιδοσ εν λα λεψ, πυδινδοσε δεχιρ θυε λα πενα εσ, σεγν
λο ηα εξπρεσαδο Ηυγο Γροχιο, µαλυµ πασσιονισ θυοδ ινφλιγιτυρ προπτερ µαλυµ
αχτιονισ
3
.
Λα πενα εσ εσενχιαλ παρα λα χοµπρενσι⌠ν δελ ∆ερεχηο Πεναλ, ψ εστο εσ πορ−
θυε ελ Εσταδο εσ θυιεν τιενε εν συ ποδερ λα φυερζα ψ λα απλιχαχι⌠ν δελ ιυσ πυ−
νιενδι χοµο ταµβιν λα χρεαχι⌠ν δε λασ φιγυρασ πεναλεσ χον συσ χορρεσπονδιεν−
τεσ σανχιονεσ; λασ πενασ θυε ηοψ ενχοντραµοσ, χοµο λασ παυτασ παρα συ ϖαλορα−
χι⌠ν ψ απλιχαχι⌠ν, ηαν εϖολυχιοναδο δεσδε λοσ χοµιενζοσ δε λα ηυµανιδαδ
4
ηαστα λλεγαρ α χιρχυνσχριβιρσε εν ελ Εσταδο δε ∆ερεχηο δονδε ϖιϖιµοσ, ψ ϖασε
εστο εν θυε λα πριµερ ρεσπυεστα χοντρα υνα ινφραχχι⌠ν λα ενχοντραµοσ ψα εν
τιεµποσ πριµιτιϖοσ εν λασ προηιβιχιονεσ ταβ, λα ϖενγανζα δε σανγρε, λα πριϖα−
χι⌠ν δε λα παζ ο ελ πρινχιπιο δελ ταλι⌠ν, εστε λτιµο πυεδε χονσιδεραρσε λα πρι−
µερα βαλανζα παρα δετερµιναρ λα εθυιϖαλενχια εντρε ελ ηεχηο χοµετιδο ψ λα
σανχι⌠ν ιµπυεστα
5
.
∆αδο λα ιµπορτανχια δε λα πενα, ελ φυνδαµεντο ψ φιν δε λα µισµα ηα σιδο, ψ
αν ηοψ λο εσ, οβϕετο δε λαργα δισχυσι⌠ν, πορθυε ελ Εσταδο θυε εσταβα εν εξπεχ−
3
Υν µαλ θυε σε παδεχε εν ραζ⌠ν δε υν µαλ θυε σε ηα ηεχηο, ΓΡΟΧΙΟ, ∆ε ιυρε βελλι αχ
παχισ, λιβρο ΙΙ.
4
Ενχοντραµοσ µανιφεσταδο ελλο εν ϖαριοσ τεξτοσ λεγαλεσ δε λα ηυµανιδαδ, α γυισα δε
εϕεµπλο: Ελ Χ⌠διγο δε Ηαµµυραβι εν Βαβιλονια (σιγλο ΞΞΙΙ α.Χ.), λασ Λεψεσ δε Μανυ εν λα
Ινδια (σιγλο ΞΙ α.Χ.), λασ Λεψεσ δε ∆ραχ⌠ν εν Ατενασ (σιγλο ςΙΙ α.Χ.), ο λασ ∆οχε Ταβλασ εν
Ροµα (σιγλο ς α.Χ.), εντρε οτροσ.
5
Εν χυαντο α λασ εταπασ δε λα ινδιϖιδυαλιζαχι⌠ν δε λα πενα, σιγυιενδο α Ηιλδα Μαρχηιορι,
πυεδε διϖιδιρσε εν τρεσ εταπασ λα εϖολυχι⌠ν δελ τεµα, ασ ενχοντραµοσ θυε εν λοσ πριµεροσ
τιεµποσ, λα σανχι⌠ν τενα χαρ〈χτερ µεραµεντε ρετριβυτιϖο δε χαστιγο, εσ λο θυε σε χονοχε χο−
µο ρεταλιαχι⌠ν; εν υνα σεγυνδα εταπα λα σανχι⌠ν χοντινα σιενδο ρετριβυτιϖα, περο µιρα µ〈σ
ελ δα〉ο θυε χαυσο ελ τρανσγρεσορ ψ χοµιενζα α τενερ υνα φυνχι⌠ν δε πρεϖενχι⌠ν γενεραλ, ψ πορ
λτιµο σε πονε νφασισ εν λα περσονα θυε ινφρινγι⌠ λα νορµα πεναλ, χονστιτυψνδοσε λο θυε
χονοχεµοσ χοµο ινδιϖιδυαλιζαχι⌠ν δε λα πενα; Πυεδε χ. ΜΑΡΧΗΙΟΡΙ, ∆ετερµιναχι⌠ν ϕυδι−
χιαλ δε λα πενα, π〈γσ. 111/2.

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA