Internet: camino hacia un derecho globalizado

Autor:Andrea Imbrogno
Páginas:1-22
Ανδρεα Ιµβρογνο
ΧΑΡΤΑΠΑΧΙΟ
ΙΝΤΕΡΝΕΤ: ΧΑΜΙΝΟ ΗΑΧΙΑ ΥΝ
∆ΕΡΕΧΗΟ ΓΛΟΒΑΛΙΖΑ∆Ο
Ανδρεα Ιµβρογνο
Υνιϖερσιδαδ Ναχιοναλ δελ Χεντρο
1.Πρεσενταχι⌠ν. 2. Ελ προβλεµα εσπεχφιχο δελ δοµινιο δε
Ιντερνετ. 3. Πρινχιπαλεσ χονφλιχτοσ εντρε δοµινιοσ ψ µαρχασ. 4.
Σολυχι⌠ν παρα λοσ χασοσ χον ελεµεντοσ εξτρανϕεροσ. 5.
Χονχλυσι⌠ν.
. Πρεσενταχι⌠ν
Ιντερνετ ηα µοδιφιχαδο ραδιχαλµεντε λα µανερα δε ηαχερ, δε
ινφορµαρνοσ, δε εστυδιαρ, δε ινϖεστιγαρ ασ χοµο δε χοµυνιχαρνοσ.
Ιντερνετ, χονοχιδα χοµο λα ρεδ δε ρεδεσ ηα µαρχαδο υν ηιτο εν λα
χοµυνιχαχι⌠ν ηυµανα α παρτιρ δε συ απαριχι⌠ν α φινεσ δελ σ. ΞΞ.
Υνο δε λοσ φαχτορεσ ιµπορταντεσ παρα ελ δεσαρρολλο δε λα ρεδ εσ λα ϖαριεδαδ
δε χοντενιδοσ θυε ρεχογε. Νινγυνα χιενχια, νινγυνα δισχιπλινα, νινγυνα
προφεσι⌠ν ο αρτε ηα ιγνοραδο α λα ρεδ: τοδο ιντερσ ηυµανο ενχοντρ⌠ συ 〈µβιτο
δε εξπρεσι⌠ν.
Πορ ελλο σε πυεδε δεχιρ θυε εν υν πρινχιπιο− ψ αν εσ σοστενιδο πορ
αλγυνοσ σεχτορεσ− Ιντερνετ σε πρεσεντ⌠ χοµο υν µυνδο φελιζ, ελ παρασο
δεµοχρ〈τιχο ο χοµο υν µοδο δε ρεαφιρµαρ λα δεχλιναντε παρτιχιπαχι⌠ν
πολτιχα.1
Α παρτιρ δε αλλ χοµενζαρον λασ δισχυσιονεσ αχερχα δε ρεγυλαρ ο νο εν
µατερια δε Ιντερνετ. Λο θυε σε νοσ πρεσεντα χοµο σεγυρο εσ θυε λα Ερα
∆ιγιταλ ο δε λα Ινφορµαχι⌠ν ηα προϖοχαδο ψ χοντινυαρ〈 προϖοχανδο εν ελ
1 Ροδοτ〈 Στεφανο Λιβερτ〈, δεµοχραζια ε ινφορµαζιονε Ιντε ρνετ ε πριϖαχψ: θυαλι ρεγολε? Συπλ. Ι
βολλετινο 5. Ροµα 1999.
1
Ανδρεα Ιµβρογνο
Χαρταπαχιο Ν≡ 7
µυνδο εφεχτοσ µ〈σ τρασχενδεντεσ θυε λα Ρεϖολυχι⌠ν Ινδυστριαλ. Σε προδυχεν
χαµβιοσ ταντο σοχιαλεσ χοµο εχον⌠µιχοσ. Χοµο λο εξπρεσα Κελλψ2 λα νυεϖα
εχονοµα τιενε τρεσ χαραχτερστιχασ εσπεχφιχασ: εσ γλοβαλ, αποψα λο ιντανγιβλε
−λασ ιδεασ, λα ινφορµαχι⌠ν ψ λασ ρελαχιονεσ− ψ εστ〈 ιντενσαµεντε
ιντερχονεχταδα. Εστοσ τρεσ ατριβυτοσ γενεραν υν νυεϖο τιπο δε µερχαδο ψ δε
σοχιεδαδ, θυε τιενε συσ οργενεσ εν ρεδεσ ελεχτρ⌠νιχασ θυε εστ〈ν πρεσεντεσ εν
τοδασ παρτεσ.
Λα ρεδ χον συ φελιζ αϖενιµιεντο χοµενζ⌠ α πρεσενταρ αλ ϕυριστα νυµεροσοσ
προβλεµασ ε ιντερρογαντεσ. Λα µεϕορ µανερα δε δεµοστραρ λο αφιρµαδο εσ
ηαχιενδο υνα µερα ενυνχιαχι⌠ν δε χονφλιχτοσ α λοσ θυε ελ δερεχηο δεβε δαρλε
υνα σολυχι⌠ν. Λα αχτριζ ϑυλια Ροβερτσ τυϖο θυε ρεχυρριρ α αρβιτραϕε παρα θυε σε
λε τρανσφιριερα ελ δοµινιο ϕυλια ροβερτσ.χοµ 3θυε φυερα ρεγιστραδο πορ υν
ινδιϖιδυο δεσχονοχιδο σιν συ χονσεντιµιεντο. Ελ δοµινιο ωηιτ εηαυσε .χοµ
χονδυχα α υν σιτιο πορνογρ〈φιχο, ιγυαλ λε συχεδι⌠ αλ χανταντε Παυλ Μχ
Χαρτνεψ Ασιµισµο λα φιρµα Τελεφ⌠νιχα σε ϖιο εν χονφλιχτο χυανδο υν
δεσχονοχιδο ρεγιστρο εστε δοµινιο χοµο προπιο.
∆ε εστοσ ποχοσ εϕεµπλοσ συργε λα ιµπορτανχια δε δαρ ρεσπυεστασ ϕυρδιχασ α
εστασ σιτυαχιονεσ, ϖινχυλαδασ α λα Προπιεδαδ Ιντελεχτυαλ ο αλ δερεχηο µαρχαριο
περο χον χιερτασ διφερενχιασ, δεριϖαδασ δε λασ µισµασ χαραχτερστιχασ δελ
Ιντερνετ θυε εσ πρεχισο τενερ εν χυεντα αλ µοµεντο δε βυσχαρ σολυχιονεσ.
Ελ δερεχηο νο εστ〈 πρεπαραδο παρα εστα νοϖεδαδ δελ µυνδο γλοβαλιζαδο ψ
διγιταλ. Εστα νυεϖα Ερα διγιταλ µοδιφιχα λα φορµα δε ηαχερ νεγοχιοσ, δε
ϖινχυλαρνοσ, χαεν λασ βαρρερασ ναχιοναλεσ, εσ φρεχυεντε θυε λα ρεδ ϖινχυλε
δοσ συϕετοσ δε διφερεντεσ ναχιοναλιδαδεσ, θυε εντραν α π〈γινασ ρεγιστραδασ εν
υν πασ διστιντο αλ δε ελλοσ, ελ µυνδο σε χονϖιερτε εν υνα αλδεα.
Παρτιενδο δε λα νοχι⌠ν δε δερεχηο Ιντερναχιοναλ πριϖαδο χοµο υν
χονϕυντο δε χασοσ ϕυσπριϖατιστασ χον ελεµεντοσ εξτρανϕεροσ ψ συσ σολυχιονεσ,
δεσχριτοσ χασοσ ψ σολυχιονεσ πορ νορµασ ινσπιραδασ εν λοσ µτοδοσ ινδιρεχτο,
σινττιχο ϕυδιχιαλ, ψ βασαδασ λασ σολυχιονεσ ψ δεσχριπχιονεσ εν ελ ρεσπετο αλ
2 Κελλψ, Κεϖιν Νυεϖασ Ρεγλασ παρα λα Εχονοµα  π. 20. Εδ. Γρα νιχα, 1999 Βαρχελονα.−
3 Ρεσυελϖε α υσ φαϖορ λα ΟΜΠΙ 29/5/2000. ϑυλια Φ ιονα Ροβ ερτσ ϖ. Ρυσσελλ Βοψδ ν ∆2000−
0210.

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba