Hacia una práctica judicial de la hospitalidad

Autor:Tomàs Puppio Zubirìa
Páginas:1-17
ΧΑΡΤΑΠΑΧΙΟ ∆Ε ∆ΕΡΕΧΗΟ
Ηαχια υνα πρ〈χτιχα ϕυδιχιαλ, ςολ. 30, (2016), Χαρταπαχιο δε ∆ερεχηο, Φαχυλταδ δε ∆ερε−
χηο, ΥΝΙΧΕΝ, ΙΣΣΝ 1850−0722.
ΗΑΧΙΑ ΥΝΑ ΠΡℑΧΤΙΧΑ ϑΥ∆ΙΧΙΑΛ ∆Ε ΛΑ ΗΟΣΠΙΤΑΛΙ∆Α∆
ΤΟΜℑΣ ΠΥΠΠΙΟ ΖΥΒΙΡ⊆Α1
ΥΝΙςΕΡΣΙ∆Α∆ ∆Ε ΒΥΕΝΟΣ ΑΙΡΕΣ
Τρασ οτρο µοµεντο δε σιλενχιο µυρµυρ⌠ θυε ψο ερα εξτρα〉ο,
θυε σιν δυδα µε αµαβα πορ εσο µισµο,
περο θυε θυιζ〈 υν δα λε ρεπυγναρα πορ λασ µισµασ ραζονεσ.
(Ελ εξτρανϕερο, Αλβερτ Χαµυσ)
Λα σανγρε δελ παδρε ψ δελ ηιϕο ποδα σερ περδοναδα
περο ϕαµ〈σ λα δελ αµιγο.
Σολο δε εστε µοδο ποδα ενχοντραρσε ελ
οριγεν δελ φαµοσο πρεχεπτο δελ Κανυν:
λα χασα δελ αλβανσ εσ δε ∆ιοσ ψ δελ αµιγο.
(Αβριλ θυεβραδο, Ισµαλ Καδαρ)
1. Ιντροδυχχι⌠ν
λ ϕυεγο δελ δερεχηο ρεσυλτα υνα νοχι⌠ν ιντερεσαντε παρα δαρ χυεντα δε χ⌠µο
εν ελ δισχυρσο ϕυρδιχο, λοσ ϕυεχεσ χυµπλεν υν ρολ πολτιχο εν συ αχτιϖιδαδ
χοτιδιανα. Σε τορνα ρελεϖαντε αλλ λα νοχι⌠ν δε ηοστιλιδαδ, εν ταντο σε πρεσεντα
χοµο ελ πυντο δε παρτιδα δε λα αχτιϖιδαδ πολτιχα δε λοσ ϕυεχεσ.
∆ε αχυερδο α λο προπυεστο πορ Σχηµιττ (1963), λα εσπεχιφιχιδαδ δε λα πολτιχα ρεσιδε
εν λα ρελαχι⌠ν αµιγο−ενεµιγο. Ελ ενεµιγο, παρα ταλ αυτορ, εσ σιµπλεµεντε ελ οτρο, ελ
1 Ελ αυτορ εσ Αβογαδο. Σε δεσεµπε〉α εν ελ Μινιστεριο Πβλιχο δε λα ∆εφενσα, ∆εφενσορα Γενεραλ
δε λα Ναχι⌠ν. Χυρσ⌠ λα χαρρερα δε Εσπεχιαλιζαχι⌠ν εν Μαγιστρατυρα (τεσινα εν χυρσο), δε λα Εσχυελα
δελ Σερϖιχιο δε ϑυστιχια δε λα Υνιϖερσιδαδ Ναχιοναλ δε λα Ματανζα. ϑεφε δε τραβαϕοσ πρ〈χτιχοσ εν λα
µατερια ∀Φιλοσοφα δελ δερεχηο∀ δε λα χαρρερα δε Αβογαχα δε Υνιϖερσιδαδ Ναχιοναλ δε ϑοσ Χ. ΠΑΖ.
ϑεφε δε τραβαϕοσ πρ〈χτιχοσ εν λα µατερια ∀Ιντροδυχχι⌠ν αλ δερεχηο∀ δε λα χαρρερα δε Αβογαχα δε Υνι−
ϖερσιδαδ Ναχιοναλ δε Αϖελλανεδα. Αψυδαντε δε σεγυνδα εν λασ µατεριασ ∀Ιντερπρεταχι⌠ν δε λα λεψ∀ ψ
∀Λεχτυρασ χοντεµπορ〈νεασ αχερχα δελ δερεχηο∀, εν λασ χ〈τεδρασ Χ〈ρχοϖα ψ Μαρτψνιυκ ρεσπεχτιϖαµεν−
τε δε λα Φαχυλταδ δε ∆ερεχηο δε ΥΒΑ. Εσ µιεµβρο δε προψεχτοσ δε ινϖεστιγαχι⌠ν ΥΒΑΧψΤ.
Ε
Πυππιο Ζυβιρα, Τοµ〈σ
2
εξτρα〉ο, ψ λε βαστα α συ εσενχια χονστιτυιρ αλγο διστιντο ψ διφερεντε εν υν σεντιδο
εξιστενχιαλ εσπεχιαλµεντε ιντενσο(Σχηµιττ, 1963:16). Εστα ηοστιλιδαδ θυε σε δα
εν ελ προχεσο ϕυρισδιχχιοναλ, χονστιτυψε λα συβϕετιϖιδαδ δε εσε οτρο πορ αφυερα δε λα
υνιδαδ δε λοσ ϕυεχεσ. Ελ µοδο εν θυε οπερα σοβρε εστε οτρο, µαρχ〈νδολο ε ινσχρι−
βιενδο εν συ χυερπο συ αϕενιδαδ, εξπρεσα υνα ϖιολενχια θυε εσ νεχεσαριο ραστρεαρ,
παρα αδϖερτιρ ελ λυγαρ εν θυε λα πρ〈χτιχα ϕυδιχιαλ σε τορνα ηοστιλ.
Πενσαρ εν λασ περσονασ εξτρανϕερασ, χυανδο βιεν σε ποδρα πενσαρ εν λασ περσονασ εξ−
τρανϕερασ αλ προχεσο. Ελ εξτρανϕερο χοµο ελ εξτρα〉ο, αϕενο; δε λα µισµα µανερα εν
θυε χυαλθυιερ νο εξτρανϕερο, ο νατιϖο, νο ενχυεντρα εν λοσ προχεσοσ πεναλεσ (ψ ϕυδι−
χιαλεσ) λασ ποσιβιλιδαδεσ δε χαναλιζαρ συσ χονφλιχτοσ, δε ενχοντραρ ϕυστιχια. Εξτρα〉ο ψ
αϕενο αλ προχεσο; ψ προχεσο, εξτρα〉ο ψ αϕενο. Ρεσπεχτο δε θυιενεσ, λα πυερτα δε λα λεψ
−θυε νοσ ρελατα ϑοσεπη Κ.2(Καφκα, 2001)− παρεχιερα νο εσταρ αβιερτα, ο τενερ ελ ταµα−
〉ο ψ λα φορµα αδεχυαδα, νι εσταρ πρεσεντε εν ελ αθυ ψ αηορα παρα συ ινγρεσο. Νο ηα−
βρ〈 δε εσα µανερα, ηοσπιταλιδαδ αλ ηυσπεδ; εσ µ〈σ, νο ηαβρ〈 ηυσπεδ, σινο ιντρυσο.
Αθυ ελ λενγυαϕε ταµβιν σε τορνα ρελεϖαντε. Εσ ελ λενγυαϕε ϕυδιχιαλ ελ θυε νο περµι−
τιρ〈 λα ηοσπιταλιδαδ, σιν λα θυε παρεχιερα ιµποσιβλε εξιστιρ ϕυστιχια. ∆ε τοδασ µανερασ,
ελ αχτο δε ϕυστιχια ϖα α θυεδαρ λεϕοσ δελ λυγαρ θυε εν υν πρινχιπιο συπονα οχυπαρ.
Ελ εξτρανϕερο, εντενδιδο χοµο αθυελ θυε νο εσ νατιϖο δε υν δετερµιναδο λυγαρ, τιε−
ρρα, χοστυµβρεσ, τραδιχιονεσ, ηιστορια, συφρε πορ ταλ. Συφρε δεσαρραιγο, συφρε λα ιναδε−
χυαχι⌠ν δε συ µυνδο αλ µυνδο αλ θυε αρριβα (λα γλοβαλιζαχι⌠ν νο εχη⌠ πορ τιερρα χον
λασ διφερενχιασ χυλτυραλεσ). Σοβρε τοδο χυανδο ελ µυνδο αλ θυε αρριβα λο ρεχιβε χον
υν προχεσο πεναλ, ταλ ϖεζ ελ ελεµεντο δε λα µοδερνιδαδ δε µαψορ ρελεϖανχια εν ελ
σοστενιµιεντο δε λ µισµο. Α εστε ρεσπεχτο, ποδεµοσ πενσαρ εν λασ φυνχιονεσ ενδ⌠−
γενασ ψ εξ⌠γενασ δε λα χ〈ρχελ; ταλ χοµο Φουχαυλτ (2010) νοσ σε〉αλαβα, αλ ρεφεριρσε α
λα ρεπροδυχχι⌠ν δε λοσ σιστεµασ δισχιπλιναριοσ εν οτρασ ινστιτυχιονεσ διστιντασ, χοµο
εσχυελασ, µανιχοµιοσ, ηοσπιταλεσ.
2 Αθυ εσ χλαρα λα ρεφερενχια αλ περσοναϕε θυε θυιζ〈 µεϕορ ρεπρεσενταβα α Φρανζ Καφκα εν Ελ προ−
χεσο (Βυρεαυ Εδιτορ, 2001, Βυενοσ Αιρεσ) ψ Αντε λα λεψ (εν Παρ〈βολασ ψ παραδοϕασ, Λονγσελλερ,
2000), θυε δα χυεντα δε λα µαθυιναρια γρισ δε λα βυροχραχια εν θυε σε ϖε ενϖυελτο, θυε δαρ〈 χυεντα
δε λοσ τοταλιταρισµοσ δελ σιγλο ΞΞ.

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba