Las fuentes de las normas de la modernidad a la posmodernidad

AutorPilar Elisa Romero
Páginas1-22
ΧΑΡΤΑΠΑΧΙΟ
ΛΑΣ ΦΥΕΝΤΕΣ ∆Ε ΛΑΣ ΝΟΡΜΑΣ ∆Ε ΛΑ
ΜΟ∆ΕΡΝΙ∆Α∆ Α ΛΑ ΠΟΣΜΟ∆ΕΡΝΙ∆Α∆
Πιλαρ Ροµερο
Υνιϖερσιδαδ Ναχιοναλ δελ Χεντρο
α νοχι⌠ν δε Φυεντεσ χονστιτυψε υν ελεµεντο χλαϖε δελ σιστεµα
ϕυρδιχο εν συ τοταλιδαδ, ψα θυε εν ελλασ ενχοντραµοσ λα ρεσπυεστα α
λοσ ιντερρογαντεσ ↵Χυ〈λεσ σον λοσ µοδοσ δε χονστανχιασ δε λασ
νορµασ?, ο εν οτρασ παλαβρασ... ↵∆⌠νδε εστ〈ν? ↵∆⌠νδε λασ
ενχοντραµοσ?.
Πορ ελλο συ νοχι⌠ν νο σολο σε ηαλλα εστρεχηαµεντε ϖινχυλαδα ψ δεπενδε δε
λασ νοχιονεσ θυε σε ηαλλαν χονστρυιδο ρεσπεχτο δε λασ νορµασ µισµασ, σινο θυε,
αχεπτανδο χοµο πρεµισα θυε εν λασ φυεντεσ δελ ∆ερεχηο νοσ ενχοντραµοσ χον
λασ ρεαλιδαδεσ µ〈σ σιγνιφιχατιϖασ δε λα ϖιδα ϕυρδιχα, ρεαλιδαδεσ θυε νοσ
περµιτεν εϖιταρ χαερ εν λα ινγενυιδαδ δε χρεερ θυε ελ δερεχηο συργε
χαπριχηοσαµεντε πορθυε σ,1 ψ θυε σοβρε τοδο εν ελ πλανο νορµολ⌠γιχο, λοσ
προδυχτοσ νορµατιϖοσ φυεντεσ− φορµαλιζαν εν δεφινιτιϖα σαβερεσ θυε σον
διφερεντεσ εντρε σ αχερχα δελ δερεχηο2, ποδεµοσ αφιρµαρ θυε χαδα τεορα δε λασ
φυεντεσ ρεπρεσεντα υνα χονχεπχι⌠ν δελ ∆ερεχηο εν συ τοταλιδαδ.
Αν µασ, αλ σερ ελ δερεχηο υν προδυχτο χυλτυραλ ψ πορ λο ταντο ηυµανο, χαβε
αγρεγαρ α λο αφιρµαδο θυε χαδα τεορα ρεπρεσεντα ταµβιν υνα χονχεπχι⌠ν δε λα
χυλτυρα ψ δε λα ϖιδα τοδα; νο εν ϖανο λασ πολµιχασ αχερχα δε λασ φυεντεσ δελ
δερεχηο σε ηαν χορρεσπονδιδο ηιστ⌠ριχαµεντε χον λοσ γρανδεσ
χυεστιοναµιεντοσ ιυσφιλοσ⌠φιχοσ αλ ρεσπεχτο.
1ΧΙΥΡΟ ΧΑΛ∆ΑΝΙ, Μιγυελ Ανγελ. Μεδιταχιονεσ σοβρε λασ φυεντεσ δε λασ νορµασ. Ινϖεστιγαχι⌠ν ψ
∆οχενχια Ν≡ 31 Παγσ. 59 ψ σσ
2∆ΑΒΟςΕ, Μαρα Ισολινα. Ελ ∆ερεχηο χοµο χοµπλεϕιδαδ δε σαβερεσ διϖερσοσ. Χαρταπαχιο Ν≡ 4
Εσχυελα Συπεριορ δε ∆ερεχηο δε λα Υνιϖερσιδαδ δελ Χεντρο δε λα Προϖινχια δε Βυενοσ Αιρεσ.
Λ
2 Πιλαρ Ροµερο
ΧΑΡΤΑΠΑΧΙΟ
2. Λα τραψεχτορια θυε σε ηα ρεχορριδο εν οχχιδεντε ηαστα φιναλµεντε
ρεχονοχερ θυε εξιστε υνα περµανεντε ρεφερενχια σοχιαλ δε λασ νορµασ (ψ θυε αλ
φιν συσ φυεντεσ εστ〈ν εν εσα ρεαλιδαδ), ηα σιδο λαργα ψ διφιχυλτοσα.
2.1 Εστα τραψεχτορια ελ µαεστρο Γολδσχηµιδτ νοσ λα πρεσεντα δεσδε υνα
µιραδα χρονολ⌠γιχα εν τρεσ φασεσ χαραχτερστιχασ: Α) Σιγλοσ ΞςΙΙ ψ ΞςΙΙΙ εν ελ
θυε πρεδοµινα εν λα χιενχια ϕυρδιχα λα Εσχυελα Ιυσνατυραλ− ραχιοναλιστα,
χορριεντε θυε χρεε εν λα εξιστενχια δε υν ορδεναµιεντο νορµατιϖο ετερνο ψ
υνιϖερσαλ συφιχιεντε παρα ρεσολϖερ χυαλθυιερ χοντροϖερσια. Β) Σιγλο ΞΙΞ
πλαντεοσ δε λα Εσχυελα Ηιστ⌠ριχα, θυε εν ρεαχχι⌠ν αλ ραχιοναλισµο αντεριορ,
χονχιβε αλ δερεχηο χοµο προδυχτο εσπεχφιχο δε χαδα πυεβλο, χοµο υν
ρεσυµεν χοµπλεϕο δε πρινχιπιοσ ε ινστιτυχιονεσ ϕυρδιχασ εν χονσταντε
δεσαρρολλο. Χ) Φινεσ δελ σιγλο ΞΙΞ ψ Σ. ΞΞ, πρεδοµινιο δελ Ποσιτιϖισµο
ϑυρδιχο, χορριεντε θυε εντρα εν χοντραδιχχι⌠ν χον λοσ δοσ µοϖιµιεντοσ
αντεριορεσ αλ προχλαµαρ λα ιδεντιφιχαχι⌠ν δελ ∆ερεχηο ψ λα λεγισλαχι⌠ν3.
Ελ προδυχτο φιλοσ⌠φιχο θυε νοσ οφρεχε ελ Σιγλο ΞςΙΙ (α διφερενχια δελ
ιυσνατυραλισµο αντεριορ) ρεπρεσεντα λα εξαλταχι⌠ν δε λα ραζ⌠ν χοµο ϖαλορ
µ〈ξιµο δελ ινδιϖιδυο ψ δε λα ηυµανιδαδ. Αλ πριµαρ λα λ⌠γιχα ψ υν µτοδο
ριγυροσαµεντε δεδυχτιϖο, λο γενεραλ ψ αβστραχτο σε σοβρεπονε α λο χονχρετο χον
ελ χονσεχυεντε ολϖιδο δε λοσ ηεχηοσ ψ εν γενεραλ, υνα φαλτα δελ σεντιδο δε λο
ηιστ⌠ριχο. Εντρε συσ εξπονεντεσ σε ηαλλαν Καντ χοµο ελ µ〈σ φαµοσο
εσπεχυλαδορ, Ρουσσεαυ, ψ Γροχιο χοµο ελ ϕυριστα θυε λλεγ⌠ α αφιρµαρ θυε ελ
δερεχηο νατυραλ εξιστιρα αυνθυε ∆ιοσ νο εξιστα ο αυνθυε νο σε οχυπε δε λασ
χοσασ ηυµανασ. Ψα ελ σιγλο ΞΙΞ ψ συ Εσχυελα Ηιστ⌠ριχα νοσ πλαντεαν λα χρισισ
δελ παραδιγµα αντεριορ ψ λα αλτερνατιϖα επιστεµολ⌠γιχα δελ µτοδο εµπιριστα
νιεγα λα εξιστενχια δε πρινχιπιοσ ϕυρδιχοσ α πριορι−, ιρραχιοναλ ψ ρελατιϖιστα, πορ
χονσιδεραρ αλ δερεχηο χοµο υν χυερπο οργ〈νιχο ψ νατυραλ θυε συργε ψ ϖιϖε
σοµετιδο α χονσταντεσ µυταχιονεσ. Εστο δετερµινα θυε λα µιραδα σε διριϕα αλ
ορδεν ρεαλ δε ρεπαρτοσ χοµο αυτντιχα ενχαρναχι⌠ν δελ εσπριτυ δελ πυεβλο ψ
φυεντε δελ δερεχηο.
2.2 Πορ συ παρτε ελ ∆ρ. Χιυρο Χαλδανι νοσ πλαντεα ελ προχεσο χοµο ελ
δεσενϖολϖιµιεντο γενεραλ δε τενσιονεσ εν δοσ γρανδεσ φρεντεσ:
2.2.1 Ελ πριµερο δε ελλοσ χονσιστεντε εν δεσαχραλιζαρ λα τεορα δε λασ
φυεντεσ, εσ δεχιρ, αδµιτιρ θυε λασ νορµασ ρεσπονδεν α εξπλιχαχιονεσ σοχιαλεσ εν
3 ΓΟΛ∆ΣΧΗΜΙ∆Τ, Ωερνερ, Ιντροδυχχι⌠ν Φιλοσ⌠φιχα αλ ∆ερεχηο. 6τα. Εδ. Βσ. Ασ., ∆επαλµα, 1996.
Παγσ.215−216

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR