El Estado frente a los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Análisis a través de un supuesto hipotético

AutorViviana Alejandra Sosa
Páginas1-49
ΧΑΡΤΑΠΑΧΙΟ ∆Ε ∆ΕΡΕΧΗΟ
ΕΛ ΕΣΤΑ∆Ο ΦΡΕΝΤΕ Α ΛΟΣ
∆ΕΡΕΧΗΟΣ ΕΧΟΝΜΙΧΟΣ, ΣΟΧΙΑΛΕΣ
Ψ ΧΥΛΤΥΡΑΛΕΣ.
ΑΝℑΛΙΣΙΣ Α ΤΡΑς⊃Σ ∆Ε ΥΝ ΣΥΠΥΕΣΤΟ ΗΙΠΟΤ⊃ΤΙΧΟ
ςΙςΙΑΝΑ ΑΛΕϑΑΝ∆ΡΑ ΣΟΣΑ
ΥΝΙςΕΡΣΙ∆Α∆ ΝΑΧΙΟΝΑΛ ∆ΕΛ ΧΕΝΤΡΟ
ΙΝΤΡΟ∆ΥΧΧΙΝ
λ πρεσεντε χασο πρ〈χτιχο ηα σιδο χρεαδο πορ λα αυτορα χον ελ οβϕετο
δε πλασµαρ ψ αναλιζαρ αλγυνασ δε λασ προβλεµ〈τιχασ θυε δεβεν εν−
φρενταρ λασ περσονασ παρα λογραρ υνα ϖιγενχια εφιχαζ ψ εφεχτιϖα δε
λοσ ∆ερεχηοσ Εχον⌠µιχοσ, Σοχιαλεσ ψ Χυλτυραλεσ.
Εν ελ χασο θυε σεγυιδαµεντε σε εξπονδρ〈, ποδρ〈 αδϖερτιρσε λα πρεσενχια δε
νορµασ δε χαρ〈χτερ ταντο υνιϖερσαλ χοµο ρεγιοναλ θυε ρεχεπταν δισποσιχιονεσ
θυε προχυραν ρεσπεταρ, προτεγερ ψ γαραντιζαρ λοσ ∆ερεχηοσ Εχον⌠µιχοσ, Σοχια−
λεσ ψ Χυλτυραλεσ. Α πεσαρ δελ ρεχονοχιµιεντο ϕυρδιχο δε εστασ νορµασ, λο χιερτο
εσ θυε µυχηασ ϖεχεσ εξιστεν συπυεστοσ εν λοσ χυαλεσ λοσ δερεχηοσ µενχιονα−
δοσ νο σε ενχυεντραν δεβιδαµεντε γαραντιζαδοσ.
Σε προπονε αθυ οβσερϖαρ α τραϖσ δε υν συπυεστο ηιποττιχο ελ αλχανχε δε
λοσ ∆ερεχηοσ Εχον⌠µιχοσ, Σοχιαλεσ ψ Χυλτυραλεσ, ψ παρτιχυλαρµεντε λασ οβλιγα−
χιονεσ δε υν Εσταδο θυε ηα αδηεριδο α νυµεροσοσ ινστρυµεντοσ ιντερναχιοναλεσ
θυε χοντιενεν νορµασ εσπεχφιχασ εν λα µατερια. Ασιµισµο, ηαρεµοσ ρεφερενχια
ταµβιν α λοσ διϖερσοσ τραβαϕοσ θυε σε ηαν ελαβοραδο εν ελ 〈µβιτο δε λα Οργα−
νιζαχι⌠ν δε λασ Ναχιονεσ Υνιδασ ψ δε λα Οργανιζαχι⌠ν δε Εσταδοσ Αµεριχανοσ
χον ρεσπεχτο αλ δερεχηο α λα σαλυδ, α υνα αλιµενταχι⌠ν αδεχυαδα ψ α υνα ϖι−
ϖιενδα διγνα εντρε οτροσ.
Ε
2 ςιϖιανα Αλεϕανδρα Σοσα
ωωω.χαρταπαχιο.εδυ.αρ
1. ΧΑΣΟ ΗΙΠΟΤ⊃ΤΙΧΟ
10.511 ϑυζγαδο δε Πριµερα Ινστανχια Χιϖιλ ψ Χοµερχιαλ Ν° Ξ ∆επαρτα−
µεντο ϑυδιχιαλ δε Αζυλ.
∆ιχιεµβρε, 20 δε 2009. Αραγονσ, ςιϖιανα χ. Εσταδο Ναχιοναλ ψ οτροσ σ/
Αµπαρο
Πριµερα Ινστανχια: Αζυλ, 20 δε διχιεµβρε δε 2009.
Θυε α φσ. 1 ψ σγτεσ. σε πρεσεντα ςιϖιανα Αραγονσ πορ σ ψ εν ρεπρεσενταχι⌠ν
δε συσ ηιϕοσ Ρ.Α δε 8 α〉οσ, Μ.Α. δε 4 α〉οσ, ψ Κ.Α δε 2 α〉οσ, ε ιντερπονε ρε−
χυρσο δε αµπαρο ψ/ο τυτελα χοντρα ελ Μυνιχιπιο δε Αζυλ ψ λα Προϖινχια δε Βυε−
νοσ Αιρεσ παρα θυε σε αδοπτεν µεδιδασ ποσιτιϖασ παρα γαραντιζαρ ελ εφεχτιϖο
εϕερχιχιο δε συσ δερεχηοσ, αλ χονσιδεραρ θυε ηα εξιστιδο ϖυλνεραχι⌠ν δε συσ δε−
ρεχηοσ φυνδαµενταλεσ α λα ϖιδα διγνα, α λα σαλυδ, α λα αλιµενταχι⌠ν, αλ χυιδαδο
ψ α λα ϖιϖιενδα διγνα, αλ νεγαρλεσ λα προϖισι⌠ν δε υν αυξιλιο δε ινγρεσο µνιµο,
λα προϖισι⌠ν δε αλιµεντοσ, ελ αχχεσο εφεχτιϖο α σερϖιχιοσ δε σαλυδ, ψ ελ αχχεσο
ψ/ο µεϕοραµιεντο α υνα ϖιϖιενδα διγνα παρα συ φαµιλια.
Θυε λα αχχιοναντε εξπρεσα θυε ηαχε ψα ϖαριοσ α〉οσ θυε σε δεσεµπε〉α εν λα−
βορεσ χοµο τραβαϕαδορα δοµστιχα, ηαβιτανδο εν φορµα πρεχαρια υνα χασιλλα εν
λα ζονα υρβανα. Σε ενχυεντρα ραδιχαδα εν εστε λυγαρ, δεβιδο α θυε τυϖιερον θυε
αβανδοναρ συ ϖιϖιενδα ρυραλ −δονδε ϖιϖαν δε συ τραβαϕο εν λασ χοσεχηασ− ατεν−
το λασ χαταστρ⌠φιχασ ινυνδαχιονεσ θυε οχυρριερον εν ελ 2003 ψ θυε ηιχιερον ιµ−
ποσιβλε ελ σεγυιρ ηαβιτανδο εσασ τιερρασ.
Θυε α φσ. 28 λα αχτορα αχρεδιτα ηαβερσε ινσχριπτο εν νυµεροσοσ πλανεσ σοχια−
λεσ θυε χονφορµε λο ινφορµαδο πορ ελ Μυνιχιπιο δε Αζυλ, προϖιενεν δελ γο−
βιερνο δε λα προϖινχια δε Βυενοσ Αιρεσ νο ρεσυλτανδο νυνχα βενεφιχιαρια δε
αλγυνοσ δε ελλοσ. Θυε αργυµεντα θυε λε χονστα, θυε λοσ µενχιοναδοσ πλανεσ
φυερον ατριβυιδοσ α ηοµβρεσ, εσπεχιαλµεντε µιλιταντεσ δελ παρτιδο πολτιχο αλ
θυε περτενεχε ελ γοβερναδορ δε λα προϖινχια. Ασιµισµο, εξπρεσα θυε σε ηα δι−
ριγιδο εν φορµα ρειτεραδα α λα Οφιχινα δε ∆εσαρρολλο Σοχιαλ ψ Εµπλεο δελ Μυ−
νιχιπιο δε Αζυλ, ψ λλεγ⌠ ηαστα ενχαδεναρσε δυραντε τρεσ δασ εν λα πυερτα δελ
µισµο παρα σολιχιταρ συ ινγρεσο α διϖερσοσ προγραµασ σοχιαλεσ, τοδο ελλο σιν
ρεσυλταδο αλγυνο (σε αδϕυνταν φοτογραφασ δε περι⌠διχοσ λοχαλεσ δονδε σε οβ−
σερϖα α ςιϖιανα δορµιδα εν λασ εσχαλινατασ δε λα µυνιχιπαλιδαδ). Ταµποχο
Ελ Εσταδο φρεντε α λοσ δερεχηοσ 3
ΧΑΡΤΑΠΑΧΙΟ ∆Ε ∆ΕΡΕΧΗΟ
πυεδε ποστυλαρ αλ φονδο δε δεσεµπλεο ατεντο θυε χυµπλε αχτιϖιδαδεσ ινφορµα−
λεσ νο ρεγιστραδασ χοµο εσ ελ τραβαϕο δοµστιχο α τιεµπο παρχιαλ εν διφερεντεσ
χασασ ψ ταµποχο ηα ρεχιβιδο ρεσπυεστασ φαϖοραβλεσ.
Ρεσπεχτο α συ ινχλυσι⌠ν α προγραµασ δε ϖιϖιενδα, ηα φορµυλαδο διϖερσοσ ρε−
χλαµοσ σιν οβτενερ ρεσπυεστα αλγυνα.
Θυε ελ χµυλο δε στασ χιρχυνστανχιασ λα ηαν λλεϖαδο α λα ιµποσιβιλιδαδ δε
σατισφαχερ λασ νεχεσιδαδεσ αλιµεντιχιασ δε συσ ηιϕοσ, α θυιενεσ λογρα συµινισ−
τραρλεσ υνα σολα χοµιδα διαρια.
Συ µοραδα σε χοµπονε δε υν αµβιεντε, ψ σε ενχυεντρα χονστρυιδα πορ χαρ−
τ⌠ν ψ χηαπασ. Νο ποσεε ϖεντανασ δε ϖεντιλαχι⌠ν, νι σερϖιχιοσ δε αγυα, γασ, νι
ελεχτριχιδαδ. Λασ παρεδεσ πρεσενταν ροτυρασ πορ λασ χυαλεσ πενετρα ελ φριο εν
ινϖιερνο ψ χαρεχε δε ϖεντιλαχι⌠ν αδεχυαδα παρα ελ ϖερανο.
Λασ χονδιχιονεσ δε λα ϖιϖιενδα σον µυψ πρεχαριασ, συµαδο α εστο θυε σε εν−
χυεντρα εν λα ριβερα δε υν χαυχε δε ρο χονταµιναδο πορ λοσ δεσαγεσ χλοαχαλεσ
ψ οτρασ συστανχιασ θυε ελ µυνιχιπιο δερραµα διαριαµεντε αφεχτανδο εν φορµα
διρεχτα λα σαλυδ, εν εσπεχιαλ χον αφεχχιονεσ εν συσ ϖασ ρεσπιρατοριασ.
Ελ λυγαρ δονδε σε αλοϕα λα φαµιλια Αραγονσ, νο χυεντα χον νινγν σερϖιχιο
δε γυαρδερα γρατυιτα ο ϕαρδν µατερναλ παρα συ ηιϕο δε 2 α〉οσ θυε λε ποσιβιλιτε
δεϕαρλο εν υν λυγαρ αδεχυαδο µιεντρασ ϖα α τραβαϕαρ. Λα νι〉ασ δε 4 α〉οσ ψ δε 8
χονχυρρεν αλ ϕαρδν δε ινφαντεσ ψ α λα εσχυελα πριµαρια ρεσπεχτιϖαµεντε. Ελ νι〉ο
δε 2 α〉οσ νο εσ αδµιτιδο εν ελ ϕαρδν δε ινφαντεσ πορ σερ µυψ πεθυε〉ο. Εν ελ
χασο δε Μ.Α δε 4 α〉οσ σε ενχυεντρα εν υνα σιτυαχι⌠ν δε σαλυδ µυψ χοµπροµε−
τιδα, ρεθυιριενδο υνα ιντερϖενχι⌠ν θυιρργιχα χοµπλεϕα χοµο χονσεχυενχια δε
υνα αφεχχι⌠ν χονγνιτα. Ελ τυρνο παρα εσα ιντερϖενχι⌠ν εν ελ Ηοσπιταλ Γενεραλ
δε Πεδιατρα θυε σε ενχυεντρα εν λα Χιυδαδ Αυτ⌠νοµα δε Βυενοσ Αιρεσ ηα σιδο
ασιγναδο παρα δεντρο δε 4 µεσεσ τιεµπο θυε χονσιδερα εξχεσιϖο−. ∆ε τοδασ
µανερασ πρεϖιο α λα ιντερϖενχι⌠ν θυιρργιχα δεβε αχυδιρ σεµαναλµεντε παρα
λοσ εστυδιοσ πρεϖιοσ, ρεθυισιτο θυε λε εσ ιµποσιβλε χυµπλιρ χονχυρριενδο α το−
δασ λασ χονσυλτασ ατεντο λοσ χοστοσ δε τρασλαδο ηαστα εσε νοσοχοµιο (ϖιϖεν α 30
κµσ).
2. ΑΝℑΛΙΣΙΣ ∆Ε ΛΟΣ ΠΡΕΣΥΠΥΕΣΤΟΣ ∆Ε ΛΑ ΑΧΧΙΝ ∆Ε ΑΜΠΑΡΟ
Λα αχχι⌠ν δε αµπαρο, χονστιτυψε υν ρεµεδιο ϕυδιχιαλ, ρεχονοχιδα χονστιτυ−

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR