Fines, fronteras y funciones del Derecho ante el espejo del Quijote cervantino

AutorMaria Isolina Dabove
Páginas1-24
Μαρα Ισολινα ∆αβοϖε
ΧΑΡΤΑΠΑΧΙΟ
ΦΙΝΕΣ, ΦΡΟΝΤΕΡΑΣ Ψ ΦΥΝΧΙΟΝΕΣ ∆ΕΛ
∆ΕΡΕΧΗΟ ΑΝΤΕ ΕΛ ΕΣΠΕϑΟ ∆ΕΛ ΘΥΙϑΟΤΕ
ΧΕΡςΑΝΤΙΝΟ
(Ρεφλεξιονεσ εν τορνο α υν χασο παραδιγµ〈τιχο δελ ∆ερεχηο δε λα
Ανχιανιδαδ)1
Μαρα Ισολινα ∆αβοϖε2
− ϒς〈λαµε ∆ιοσ! −διϕο λα σοβρινα− θυε σεπα ϖυεστρα
µερχεδ ταντο, σε〉ορ το , θυε, σι φυεσε µενεστερ εν
υνα νεχεσιδαδ, ποδρα συβιρ εν υν πλπιτο ε ιρσε α
πρεδιχαρ πορ εσασ χαλλεσ, ψ θυε, χον τοδο εστο, δ
εν υνα χεγυερα ταν γρανδε ψ εν υνα σανδεζ ταν
χονοχιδα, θυε σε δ α εντενδερ θυε εσ ϖαλιεντε,
σιενδο ϖιεϕο, θυε τιενε φυερζασ, εστανδο ενφερµο,
ψ θυε ενδερεζα εντυερτοσ, εστανδο πορ λα εδαδ
αγοβιαδο, ψ σοβρε τοδο, θυε εσ χαβαλλερο, νο λο
σιενδο, πορθυε αυνθυε λο πυεδαν σερ λοσ ηιδαλγοσ,
νο λο σον λοσ ποβρεσ... (∆ον Θυιϕοτε δε λα
Μανχηα)3
ΞςΙΙΙ ϑΟΡ ΝΑ∆ΑΣ ΑΡΓΕΝΤΙΝΑΣ Ψ ΠΡΙΜΕΡΑΣ ϑΟΡΝΑ∆Α Σ ΑΡΓΕΝΤΙΝΟ−ΧΗΙΛΕΝΑΣ ∆Ε
ΦΙΛΟΣΟ Φ⊆Α ϑΥΡ⊆∆ΙΧΑ Ψ ΣΟΧΙΑΛ. Χιυδαδ δε Βυενοσ Αι ρεσ, 30 δε σεπτιεµβρε ψ 1≡ ψ 2 δε οχτυβρε δε
2004 .
1Α Βερναρδο, µι ηιϕο, πορ συ λυµινοσα χυριοσιδαδ, πορ συ αλεγρα αντε λα ϖιδα.
Εν αγραδεχιµιεντο α λα προφ. Λαυρα Μιλανο, πορ συσ χονσεϕοσ ατιναδοσ, οπορτυνοσ, σαβιοσ.
Ψ α µισ αµιγοσ, πορ συ φρυχτφερα ψ χονσταντε χοµπα〉α.
2 ∆οχτορα εν ∆ερεχηο πορ λα Υνιϖερσιδαδ Χαρλοσ ΙΙΙ δε Μαδριδ. Ινϖεστιγαδορα δελ Χονσεϕο
δε Ινϖεστιγαχιονεσ δε λα Υνιϖερσιδαδ Ναχιοναλ δε Ροσαριο (ΧΙΥΝΡ). Προφεσορα δε Φιλοσοφα
δελ ∆ερεχηο − Φαχυλταδ δε ∆ερεχηο − ΥΝΡ ψ ΥΝΙΧΕΝ. Προφεσορα δε Επιστεµολογα ψ
Μετοδολογα δε λα Ινϖεστιγαχι⌠ν Χιεντφιχα − Μαεστρα εν ∆ερεχηο Πριϖαδο − Μαεστρα εν
∆ερεχηο Προχεσαλ − ∆οχτοραδο εν ∆ερεχηο − Φαχυλταδ δε ∆ερεχηο δε λα ΥΝΡ . Ε.µαιλ:
µδαβοϖε≅φδερεχ.υνρ.εδυ.αρ
3 ς. ΧΕΡςΑΝΤΕΣ, Μιγυελ δε ;∆ον Θυιϕοτε δε λα Μανχηα, 14≡ εδ., εδιτορ ϑοην ϑαψ
Αλλεν, Μαδριδ, Χ〈τεδρα, 1991, Τοµο ΙΙ, Χαπτυλο ςΙ, π〈γ. 70.
Μαρα Ισολινα ∆αβοϖε
Χαρταπαχιο Ν≡ 7
Ιντροδυχχι⌠ν:
υψ βυεν δα παρα τοδοσ. Εν εστα χονφερενχια λεσ προπονγο ϕυγαρ,
βαρροχαµεντε, αλ ϕυεγο δε λοσ εσπεϕοσ; τενιενδο χοµο βασε
µετοδολ⌠γιχα λοσ ποστυλαδοσ δε λα τεορα ϕυρδιχα τριαλιστα4. ∆ε
µανερα θυε, εν εστε τραβαϕο λδιχο, τρεσ σερ〈ν λοσ εσπεϕοσ ψ λοσ
οβϕετοσ θυε παρτιχιπαρ〈ν δε νυεστρα οβσερϖαχι⌠ν: ελ Θυιϕοτε χερϖαντινο, λα
Τεορα Γενεραλ δελ ∆ερεχηο ρεσπεχτο δε συσ φινεσ αξιολ⌠γιχοσ, συσ φροντερασ
ο χαµπο δε λο ρεαλ− ψ συσ φυ νχιονεσ νορµατιϖασ, ιντεγραδορασ δε λοσ ελεµεντοσ
αντεριορεσ− ψ υν χασο ϕυδιχιαλ παραδιγµ〈τιχο ρεφεριδο αλ ∆ερεχηο δε λα
Ανχιανιδαδ, θυε ηαρ〈 λασ ϖεχεσ δε ινδιχαδορ ο σοπορτε εµπριχο−ϕυρδιχο δε
εστασ ρεφλεξιονεσ.
Αγραδεζχο µυψ προφυνδαµεντε α λοσ οργανιζαδορεσ δε λασ αχτυαλεσ
ϑορναδασ, λα αµαβλε ινϖιταχι⌠ν παρα δισερταρ. Ψ, δαδο θυε τενγο ελ πριϖιλεγιο δε
σερ λα νιχα µυϕερ χονϖοχαδα α εστε φορο, εν νοµβρε δε λασ δαµασ, ηεχηιχερασ,
ο χοµο διχε Μαιτενα− δε λασ συπεραδασ, εσπερο θυε δισφρυτεν λα προπυεστα ψ
λοσ πρεδισπονγα ηαχια υν δι〈λογο φρυχτφερο, ταντο χοµο µε συχεδι⌠ αλ πενσαρ ψ
εσχριβιρ εστε τεξτο.
∆εσδε ηαχε αλγυνασ δχαδασ, φιλ⌠σοφοσ δε διφερεντεσ εξτραχχιονεσ
ιδεολ⌠γιχασ σε ηαν ϖενιδο οχυπανδο δε λα ενιγµ〈τιχα ψ ριχα ρελαχι⌠ν
εξιστεντε εντρε Λιτερατυρα ψ ∆ερεχηο. Θυιζ〈σ µοτιϖαδοσ πορ συσ σεµεϕανζασ
ναρρατιϖασ, ταλ ϖεζ, πορθυε νο σιεµπρε λοσ ρελατοσ ϕυρδιχοσ ρεσυλταν τοταλµεντε
χρεβλεσ ψ/ο αϕυσταδοσ α λα ρεαλιδαδ, χοµο οχυρρε εν ελ χαµπο δε λασ λετρασ; λο
χιερτο εσ θυε αυτορεσ δε λα ταλλα δε Ριχηαρδ ΠΟΣΝΕΡ5
,ϑεροµε ΒΡΥΝΕΡ6,
4 ... σι πασαµοσ ρεϖιστα α λο θυε εν λα ϖιδα χοτιδιανα συελε λλαµαρσε ∀λο ϕυρδιχο∀, νοσ
ενχοντραµοσ εν πριµερ λυγαρ, χον υνα χονγεριε δε χονδυχτασ λλεϖαδασ α χαβο πορ ϕυεχεσ,
σεχρεταριοσ, φυνχιοναριοσ δελ µινιστεριο πβλιχο, αβογαδοσ, ετχ., ψ πορ χυαλθυιερ ηαβιταντε δελ
πασ..., εν σεγυνδο λυγαρ, νοσ εντεραµοσ δε λο ϕυρδιχο χυανδο εστυδιαµοσ λοσ χ⌠διγοσ δελ
πασ ψ ελ σινφν δε µανυαλεσ ψ τραταδοσ δεδιχαδοσ α συ αν〈λισισ; εν τερχερ λυγαρ, χονδυχτασ ψ
νορµασ νοσ χονµυεϖεν, σεα θυε συ ϕυστιχια νοσ χοµπλαζχα ψ ρεχονφορτε, σε θυε συ ινϕυστιχια
νοσ ινδιγνε ο συβλεϖε. ς. ΓΟΛ∆ΣΧΗΜΙ∆Τ, Ωερνερ;Ιντροδυχχι⌠ν Φιλοσ⌠φιχα αλ ∆ερεχηο, 6
εδ., 5≡ ρειµπ., Βυενοσ Αιρεσ, ∆επαλµα, 1987., π〈γσ. 8 ψ σσ.; ΧΙΥΡΟ ΧΑΛ∆ΑΝΙ; Μιγυελ
Ανγελ;Πανοραµα τριαλιστα δε λα Φιλοσοφα δελ ∆ερεχηο εν λα Ποστµοδερνιδαδ, εν Βολετν δελ
Χεντρο δε Ινϖεστιγαχιονεσ δε Φιλοσοφα ϑυρδιχα ψ Φιλοσοφα Σοχιαλ, Ν≡ 20, 1997; Λα χονϕετυρα
δελ φυνχιοναµιεντο δε λασ νορµασ ϕυρδιχασ. Μετοδολογα ϑυρδιχα, Ροσαριο, ΦΙϑ, 2000.
5 ς. ΠΟΣΝΕΡ, Ρ.; Λαω ανδ Λιτερατυρε, 2° εδ., Χαµβριδγε, Ηαρϖαρδ Υνιϖερσιτψ Πρεσσ,
1998.
6 ς. ΒΡΥΝΕΡ, ϑεροµε ;Λα φ〈βριχα δε Ηιστοριασ. ∆ερεχηο, Λιτερατυρα, ϖιδα, τραδ. Λυχιανο
Παδιλλα Λ⌠πεζ, Μξιχο, Φονδο δε Χυλτυρα Εχον⌠µιχα, 2003, εσπεχιαλµεντε π〈γσ. 59 ψ σσ.

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR