De la familia a las familias. Hacia una pluralidad de conformaciones familiares

AutorEsteban Marmeto
Páginas1-36
ΧΑΡΤΑΠΑΧΙΟ ∆Ε ∆ΕΡΕΧΗΟ
∆ε λα φαµιλια α λασ φαµιλιασ, ςολ. 31 (2017), Ρεϖιστα Χαρταπαχιο δε ∆ερεχηο, Φα−
χυλταδ δε ∆ερεχηο, ΥΝΙΧΕΝ.
∆Ε ΛΑ ΦΑΜΙΛΙΑ Α ΛΑΣ ΦΑΜΙΛΙΑΣ. ΗΑΧΙΑ ΥΝΑ
ΠΛΥΡΑΛΙ∆Α∆ ∆Ε ΧΟΝΦΟΡΜΑΧΙΟΝΕΣ ΦΑΜΙΛΙΑΡΕΣ
ΕΣΤΕΒΑΝ ΜΑΡΜΕΤΟ1
ΥΝΙςΕΡΣΙ∆Α∆ ΝΑΧΙΟΝΑΛ ∆ΕΛ ΧΕΝΤΡΟ
Ελ φυτυρο δε λα φαµιλια δεπενδε, εν λτιµα ινστανχια, δε
νυεστρα δεχισι⌠ν δε τοµαρ λασ µεδιδασ νεχεσαριασ παρα χον−
τριβυιρ α θυε λα ινστιτυχι⌠ν σε αδαπτε α λασ χονδιχιονεσ σιν−
γυλαρεσ δε νυεστροσ τιεµπο. () (Λ)α ηιστορια ηα πρεσενταδο
υνα σεριε δε δεσαφοσ α λα φαµιλια: λα χολονιζαχι⌠ν, λα ρεϖο−
λυχι⌠ν ινδυστριαλ, λα εσχλαϖιτυδ, λα ινµιγραχι⌠ν, λα δεπρεσι⌠ν,
λασ γυερρασ. Ψ λα φαµιλια εσ () υνα πεθυε〉α ψ ϖαλιεντε ινστι−
τυχι⌠ν θυε ηα σεγυιδο αδελαντε α πεσαρ δε λοσ γολπεσ.
Ηοχησηιλδ, Αρλιε Ρυσσελλ (2008).
1. Ιντροδυχχι⌠ν
α φαµιλια εσ υνο δε λοσ ινστιτυτοσ µ〈σ εστυδιαδοσ εν λοσ λτιµοσ
α〉οσ εν ραζ⌠ν δε συ ιµπορτανχια παρα χον λα σοχιεδαδ ψ λα χονσ−
τρυχχι⌠ν δελ µυνδο σοβρε ελ χυαλ λασ περσονασ σε µυεϖεν. Πορ
ελλο, σοχι⌠λογοσ, αντροπ⌠λογοσ, πσιχ⌠λογοσ ε ηιστοριαδορεσ ηαν
ιντενταδο δεσεντρα〉αρ λασ ιννυµεραβλεσ εξπρεσιονεσ θυε ελλα ηα τενιδο α λο λαρ−
1 Ελ αυτορ εσ εστυδιαντε δε λα Φαχυλταδ δε ∆ερεχηο δε λα Υνιϖερσιδαδ Ναχιοναλ δελ Χεντρο
δε λα Προϖινχια δε Βυενοσ Αιρεσ. Αυξιλιαρ αλυµνο εν λα ασιγνατυρα ∆ερεχηο δε Φαµιλια ψ
Συχεσιονεσ δελ ∆επαρταµεντο δε ∆ερεχηο Πριϖαδο δε εσα φαχυλταδ. Βεχαριο δε Ινϖεστιγαχι⌠ν
δελ Χονσεϕο Ιντερυνιϖερσιταριο Ναχιοναλ (ΧΙΝ).
Λ
2 Εστεβαν Μαρµετο
ωωω.χαρταπαχιο.εδυ.αρ
γο δε λοσ σιγλοσ. Συσ χονχλυσιονεσ νο ηαν σιδο αϕενασ α λασ προβλεµ〈τιχασ ϕυρ−
διχασ, δαδο θυε ηαν σερϖιδο δε χιµιεντο παρα λα εδιφιχαχι⌠ν δε υν σιστεµα
νορµατιϖο θυε σε αδεχυε α λασ µανιφεσταχιονεσ θυε σε εσγριµεν εν λα ρεαλιδαδ
σοχιαλ.
Εν χονσονανχια χον ελλο, λα νοχι⌠ν −ψ χοµποσιχι⌠ν− δε λα φαµιλια ηα ϖι−
ραδο α λο λαργο δελ τιεµπο σιενδο ελ δατο χυλτυραλ ελ θυε τι〉ε α εστε ινστιτυτο,
ϖαριανδο συ ϖαλοραχι⌠ν ψ χονστιτυχι⌠ν εν λασ διφερεντεσ σοχιεδαδεσ. Πορ χονσι−
γυιεντε, σε οβσερϖαρ〈ν διϖερσασ χονχεπχιονεσ φαµιλιαρεσ θυε ρεσπονδεν α υν
µοδελο εσταβλεχιδο εν υν µοµεντο δετερµιναδο παρα υνα σοχιεδαδ δετερµι−
ναδα.
Α ραζ δε εστασ χυεστιονεσ, εν ελ πρεσεντε τραβαϕο σε ιντενταρ〈 αναλιζαρ ελ
µυλτιφορµισµο εξιστεντε εν λασ διϖερσασ ρεαλιδαδεσ σοχιαλεσ φαµιλιαρεσ θυε χον−
λλεϖαν α πονερ εν χρισισ ελ αντιγυο µολδε ιµπεραντε δυραντε µυχηοσ α〉οσ −
νυχλεαρ, ηετεροσεξυαλ, µονογ〈µιχο ψ µατριµονιαλιζαδο−, εν ποσ δε υνα πλυρα−
λιδαδ δε µολδεσ θυε ιντεντε εξηιβιρ λασ διϖερσασ χονφορµαχιονεσ δε φαµιλιασ.
Εν εστε σεντιδο, ψ α φιν δε ιντενταρ ρεαλιζαρ υν αν〈λισισ αµπλιο δε λα προ−
βλεµ〈τιχα, σε αβορδαρ〈 λα τεµ〈τιχα δεσδε υνα µιραδα ιντερδισχιπλιναρια ψ πλυρι−
δισχιπλιναρια θυε σεδιµεντα α λα φαµιλια.
2. Εϖολυχι⌠ν ηιστ⌠ριχα δε λασ φαµιλιασ
∆αδο θυε λα φαµιλια νο αχτα χοµο υνα σιµπλε χαϕα δε ρεσονανχια
(Σεγαλεν, 2013) σινο θυε εξιστε υνα ρελαχι⌠ν διρεχτα εντρε ελλα ψ λα σοχιεδαδ α
τραϖσ δε υνα παρτιχιπαχι⌠ν αχτιϖα εν λασ τρανσφορµαχιονεσ χυλτυραλεσ, σοχιαλεσ,
εχον⌠µιχασ ψ πολτιχασ, νοσ ενχοντραµοσ αντε λα ιµπεριοσα νεχεσιδαδ δε ρεαλι−
ζαρ υνα βρεϖε εϖολυχι⌠ν ηιστ⌠ριχα δε λα ινστιτυχι⌠ν φαµιλιαρ.
Χοµενζανδο πορ λα ποχα πρεηιστ⌠ριχα ενχοντραµοσ α Ενγελσ (2007)
θυιεν, εν συ λιβρο δενοµιναδο Ελ οριγεν δε λα φαµιλια, δε λα προπιεδαδ πριϖα−
∆ε λα φαµιλια α λασ φαµιλιασ 3
ΧΑΡΤΑΠΑΧΙΟ ∆Ε ∆ΕΡΕΧΗΟ
δα ψ δε Εσταδο, ρεαλιζ⌠ υν αν〈λισισ µινυχιοσο δε λα ινστιτυχι⌠ν φαµιλιαρ εν λα
εταπα πρερροµ〈νιχα. Εστε αυτορ νοσ ενσε〉α θυε φυε Βαχηοφεν θυιεν εν 1861
ρεαλιζ⌠ ελ πριµερ εστυδιο δε λα φαµιλια αλ σε〉αλαρ θυε εστα εταπα ηιστ⌠ριχα σε χα−
ραχτεριζ⌠ πορ λα εξιστενχια δε υνα προµισχυιδαδ σεξυαλ, εν δονδε ελ εσταβλεχι−
µιεντο δε λα πατερνιδαδ ερα υνα χυεστι⌠ν ηαρτο χοµπλεϕα; πορ εστε µοτιϖο λα
δετερµιναχι⌠ν δε λα µατερνιδαδ ρεσυλταβα µ〈σ σενχιλλα γενερανδο δε εστε µοδο
υνα πρεεµινενχια δελ δερεχηο µατερνο. Εσ πορ εστο θυε, ατεντο α θυε λα φιλια−
χι⌠ν εσταβα δετερµιναδα πορ λα λνεα φεµενινα, ποδεµοσ σε〉αλαρ α λα γινεχο−
χραχια χοµο χαραχτερστιχα ιµπορταντε εν εστα ποχα ηιστ⌠ριχα.
Ελ συχεσορ δε Βαχηοφεν φυε ΜαχΛενναν θυιεν εσ σε〉αλαδο χοµο τοταλ−
µεντε οπυεστο α συ πρεδεχεσορ. Συ µριτο ρεσιδι⌠ εν ελ δεσχυβριµιεντο δε
πρ〈χτιχασ εξογ〈µιχασ εν χιερτοσ πυεβλοσ δε λα αντιγεδαδ δονδε σε ϖισιβιλιζ⌠ ελ
δενοµιναδο µατριµονιο πορ ραπτο. Εστα πρ〈χτιχα θυε χονσιστι⌠ εν λα βσ−
θυεδα ψ ποστεριορ αρρεβατο δε φυτυρασ εσποσασ πορ παρτε δελ νοϖιο− σε οβσερϖ⌠
εν αθυελλασ τριβυσ εν δονδε λα χελεβραχι⌠ν δε νυπχιασ δεντρο δε λα µισµα τριβυ
εσταβα προηιβιδα. Ελ ραπτο ερα ελ νιχο µεδιο ιδ⌠νεο παρα ηαχερσε δε µυϕερεσ
δαδο ελ χονσταντε εσταδο δε γυερρα εντρε λασ τριβυσ αντιγυασ. Εστα φορµα χονϖι−
ϖι⌠ χον λασ πρ〈χτιχασ ενδογ〈µιχασ θυε εξιστιερον εν οτροσ πυεβλοσ δονδε λα
χελεβραχι⌠ν δε µατριµονιοσ χον µυϕερεσ δε οτρασ τριβυσ εσταβα προηιβιδα (Εν−
γελσ, 2007).
Νο οβσταντε λα χοινχιδενχια εντρε Βαχηοφεν ψ ΜαχΛενναν αχερχα δε λα
εξιστενχια δε υν παρεντεσχο εν λνεα φεµενινα −κινσηιπ τηρουγη φεµαλεσ ονλψ
− ηυβιερον εστυδιοσ ποστεριορεσ θυε ηαν διναµιταδο παρχιαλµεντε εστα τεορα
(Ενγελσ, 2007). Εν εστε σεντιδο, ψ νο οβσταντε αφιρµαχιονεσ ταν χλαρασ χοµο λασ
ϖερτιδασ πορ Βαχηοφεν2, νο σε πυεδε ασεϖεραρ θυε εστε περοδο ηιστ⌠ριχο σε ηα−
2 Α λα µυϕερ σε ασοχια λα πριµερα ελεϖαχι⌠ν δε λα ραζα ηυµανα, ελ πριµερ προγρεσο ηαχια λα
χιϖιλιζαχι⌠ν ψ ηαχια υνα εξιστενχια ρεγυλαδα, λα πριµερα εδυχαχι⌠ν ρελιγιοσα, ψ πορ λο ταντο, ελ
δισφρυτε δε τοδο βιεν συπεριορ. Εν ελλα, αντεσ θυε εν ελ ηοµβρε, σε δεσπιερτα ελ ανηελο δε λα

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR