De la familia a las familias. Hacia una pluralidad de conformaciones familiares

Autor:Esteban Marmeto
Páginas:1-36
ΧΑΡΤΑΠΑΧΙΟ ∆Ε ∆ΕΡΕΧΗΟ
∆ε λα φαµιλια α λασ φαµιλιασ, ςολ. 31 (2017), Ρεϖιστα Χαρταπαχιο δε ∆ερεχηο, Φα−
χυλταδ δε ∆ερεχηο, ΥΝΙΧΕΝ.
∆Ε ΛΑ ΦΑΜΙΛΙΑ Α ΛΑΣ ΦΑΜΙΛΙΑΣ. ΗΑΧΙΑ ΥΝΑ
ΠΛΥΡΑΛΙ∆Α∆ ∆Ε ΧΟΝΦΟΡΜΑΧΙΟΝΕΣ ΦΑΜΙΛΙΑΡΕΣ
ΕΣΤΕΒΑΝ ΜΑΡΜΕΤΟ1
ΥΝΙςΕΡΣΙ∆Α∆ ΝΑΧΙΟΝΑΛ ∆ΕΛ ΧΕΝΤΡΟ
Ελ φυτυρο δε λα φαµιλια δεπενδε, εν λτιµα ινστανχια, δε
νυεστρα δεχισι⌠ν δε τοµαρ λασ µεδιδασ νεχεσαριασ παρα χον−
τριβυιρ α θυε λα ινστιτυχι⌠ν σε αδαπτε α λασ χονδιχιονεσ σιν−
γυλαρεσ δε νυεστροσ τιεµπο. () (Λ)α ηιστορια ηα πρεσενταδο
υνα σεριε δε δεσαφοσ α λα φαµιλια: λα χολονιζαχι⌠ν, λα ρεϖο−
λυχι⌠ν ινδυστριαλ, λα εσχλαϖιτυδ, λα ινµιγραχι⌠ν, λα δεπρεσι⌠ν,
λασ γυερρασ. Ψ λα φαµιλια εσ () υνα πεθυε〉α ψ ϖαλιεντε ινστι−
τυχι⌠ν θυε ηα σεγυιδο αδελαντε α πεσαρ δε λοσ γολπεσ.
Ηοχησηιλδ, Αρλιε Ρυσσελλ (2008).
1. Ιντροδυχχι⌠ν
α φαµιλια εσ υνο δε λοσ ινστιτυτοσ µ〈σ εστυδιαδοσ εν λοσ λτιµοσ
α〉οσ εν ραζ⌠ν δε συ ιµπορτανχια παρα χον λα σοχιεδαδ ψ λα χονσ−
τρυχχι⌠ν δελ µυνδο σοβρε ελ χυαλ λασ περσονασ σε µυεϖεν. Πορ
ελλο, σοχι⌠λογοσ, αντροπ⌠λογοσ, πσιχ⌠λογοσ ε ηιστοριαδορεσ ηαν
ιντενταδο δεσεντρα〉αρ λασ ιννυµεραβλεσ εξπρεσιονεσ θυε ελλα ηα τενιδο α λο λαρ−
1 Ελ αυτορ εσ εστυδιαντε δε λα Φαχυλταδ δε ∆ερεχηο δε λα Υνιϖερσιδαδ Ναχιοναλ δελ Χεντρο
δε λα Προϖινχια δε Βυενοσ Αιρεσ. Αυξιλιαρ αλυµνο εν λα ασιγνατυρα ∆ερεχηο δε Φαµιλια ψ
Συχεσιονεσ δελ ∆επαρταµεντο δε ∆ερεχηο Πριϖαδο δε εσα φαχυλταδ. Βεχαριο δε Ινϖεστιγαχι⌠ν
δελ Χονσεϕο Ιντερυνιϖερσιταριο Ναχιοναλ (ΧΙΝ).
Λ
2 Εστεβαν Μαρµετο
ωωω.χαρταπαχιο.εδυ.αρ
γο δε λοσ σιγλοσ. Συσ χονχλυσιονεσ νο ηαν σιδο αϕενασ α λασ προβλεµ〈τιχασ ϕυρ−
διχασ, δαδο θυε ηαν σερϖιδο δε χιµιεντο παρα λα εδιφιχαχι⌠ν δε υν σιστεµα
νορµατιϖο θυε σε αδεχυε α λασ µανιφεσταχιονεσ θυε σε εσγριµεν εν λα ρεαλιδαδ
σοχιαλ.
Εν χονσονανχια χον ελλο, λα νοχι⌠ν −ψ χοµποσιχι⌠ν− δε λα φαµιλια ηα ϖι−
ραδο α λο λαργο δελ τιεµπο σιενδο ελ δατο χυλτυραλ ελ θυε τι〉ε α εστε ινστιτυτο,
ϖαριανδο συ ϖαλοραχι⌠ν ψ χονστιτυχι⌠ν εν λασ διφερεντεσ σοχιεδαδεσ. Πορ χονσι−
γυιεντε, σε οβσερϖαρ〈ν διϖερσασ χονχεπχιονεσ φαµιλιαρεσ θυε ρεσπονδεν α υν
µοδελο εσταβλεχιδο εν υν µοµεντο δετερµιναδο παρα υνα σοχιεδαδ δετερµι−
ναδα.
Α ραζ δε εστασ χυεστιονεσ, εν ελ πρεσεντε τραβαϕο σε ιντενταρ〈 αναλιζαρ ελ
µυλτιφορµισµο εξιστεντε εν λασ διϖερσασ ρεαλιδαδεσ σοχιαλεσ φαµιλιαρεσ θυε χον−
λλεϖαν α πονερ εν χρισισ ελ αντιγυο µολδε ιµπεραντε δυραντε µυχηοσ α〉οσ −
νυχλεαρ, ηετεροσεξυαλ, µονογ〈µιχο ψ µατριµονιαλιζαδο−, εν ποσ δε υνα πλυρα−
λιδαδ δε µολδεσ θυε ιντεντε εξηιβιρ λασ διϖερσασ χονφορµαχιονεσ δε φαµιλιασ.
Εν εστε σεντιδο, ψ α φιν δε ιντενταρ ρεαλιζαρ υν αν〈λισισ αµπλιο δε λα προ−
βλεµ〈τιχα, σε αβορδαρ〈 λα τεµ〈τιχα δεσδε υνα µιραδα ιντερδισχιπλιναρια ψ πλυρι−
δισχιπλιναρια θυε σεδιµεντα α λα φαµιλια.
2. Εϖολυχι⌠ν ηιστ⌠ριχα δε λασ φαµιλιασ
∆αδο θυε λα φαµιλια νο αχτα χοµο υνα σιµπλε χαϕα δε ρεσονανχια
(Σεγαλεν, 2013) σινο θυε εξιστε υνα ρελαχι⌠ν διρεχτα εντρε ελλα ψ λα σοχιεδαδ α
τραϖσ δε υνα παρτιχιπαχι⌠ν αχτιϖα εν λασ τρανσφορµαχιονεσ χυλτυραλεσ, σοχιαλεσ,
εχον⌠µιχασ ψ πολτιχασ, νοσ ενχοντραµοσ αντε λα ιµπεριοσα νεχεσιδαδ δε ρεαλι−
ζαρ υνα βρεϖε εϖολυχι⌠ν ηιστ⌠ριχα δε λα ινστιτυχι⌠ν φαµιλιαρ.
Χοµενζανδο πορ λα ποχα πρεηιστ⌠ριχα ενχοντραµοσ α Ενγελσ (2007)
θυιεν, εν συ λιβρο δενοµιναδο Ελ οριγεν δε λα φαµιλια, δε λα προπιεδαδ πριϖα−
∆ε λα φαµιλια α λασ φαµιλιασ 3
ΧΑΡΤΑΠΑΧΙΟ ∆Ε ∆ΕΡΕΧΗΟ
δα ψ δε Εσταδο, ρεαλιζ⌠ υν αν〈λισισ µινυχιοσο δε λα ινστιτυχι⌠ν φαµιλιαρ εν λα
εταπα πρερροµ〈νιχα. Εστε αυτορ νοσ ενσε〉α θυε φυε Βαχηοφεν θυιεν εν 1861
ρεαλιζ⌠ ελ πριµερ εστυδιο δε λα φαµιλια αλ σε〉αλαρ θυε εστα εταπα ηιστ⌠ριχα σε χα−
ραχτεριζ⌠ πορ λα εξιστενχια δε υνα προµισχυιδαδ σεξυαλ, εν δονδε ελ εσταβλεχι−
µιεντο δε λα πατερνιδαδ ερα υνα χυεστι⌠ν ηαρτο χοµπλεϕα; πορ εστε µοτιϖο λα
δετερµιναχι⌠ν δε λα µατερνιδαδ ρεσυλταβα µ〈σ σενχιλλα γενερανδο δε εστε µοδο
υνα πρεεµινενχια δελ δερεχηο µατερνο. Εσ πορ εστο θυε, ατεντο α θυε λα φιλια−
χι⌠ν εσταβα δετερµιναδα πορ λα λνεα φεµενινα, ποδεµοσ σε〉αλαρ α λα γινεχο−
χραχια χοµο χαραχτερστιχα ιµπορταντε εν εστα ποχα ηιστ⌠ριχα.
Ελ συχεσορ δε Βαχηοφεν φυε ΜαχΛενναν θυιεν εσ σε〉αλαδο χοµο τοταλ−
µεντε οπυεστο α συ πρεδεχεσορ. Συ µριτο ρεσιδι⌠ εν ελ δεσχυβριµιεντο δε
πρ〈χτιχασ εξογ〈µιχασ εν χιερτοσ πυεβλοσ δε λα αντιγεδαδ δονδε σε ϖισιβιλιζ⌠ ελ
δενοµιναδο µατριµονιο πορ ραπτο. Εστα πρ〈χτιχα θυε χονσιστι⌠ εν λα βσ−
θυεδα ψ ποστεριορ αρρεβατο δε φυτυρασ εσποσασ πορ παρτε δελ νοϖιο− σε οβσερϖ⌠
εν αθυελλασ τριβυσ εν δονδε λα χελεβραχι⌠ν δε νυπχιασ δεντρο δε λα µισµα τριβυ
εσταβα προηιβιδα. Ελ ραπτο ερα ελ νιχο µεδιο ιδ⌠νεο παρα ηαχερσε δε µυϕερεσ
δαδο ελ χονσταντε εσταδο δε γυερρα εντρε λασ τριβυσ αντιγυασ. Εστα φορµα χονϖι−
ϖι⌠ χον λασ πρ〈χτιχασ ενδογ〈µιχασ θυε εξιστιερον εν οτροσ πυεβλοσ δονδε λα
χελεβραχι⌠ν δε µατριµονιοσ χον µυϕερεσ δε οτρασ τριβυσ εσταβα προηιβιδα (Εν−
γελσ, 2007).
Νο οβσταντε λα χοινχιδενχια εντρε Βαχηοφεν ψ ΜαχΛενναν αχερχα δε λα
εξιστενχια δε υν παρεντεσχο εν λνεα φεµενινα −κινσηιπ τηρουγη φεµαλεσ ονλψ
− ηυβιερον εστυδιοσ ποστεριορεσ θυε ηαν διναµιταδο παρχιαλµεντε εστα τεορα
(Ενγελσ, 2007). Εν εστε σεντιδο, ψ νο οβσταντε αφιρµαχιονεσ ταν χλαρασ χοµο λασ
ϖερτιδασ πορ Βαχηοφεν2, νο σε πυεδε ασεϖεραρ θυε εστε περοδο ηιστ⌠ριχο σε ηα−
2 Α λα µυϕερ σε ασοχια λα πριµερα ελεϖαχι⌠ν δε λα ραζα ηυµανα, ελ πριµερ προγρεσο ηαχια λα
χιϖιλιζαχι⌠ν ψ ηαχια υνα εξιστενχια ρεγυλαδα, λα πριµερα εδυχαχι⌠ν ρελιγιοσα, ψ πορ λο ταντο, ελ
δισφρυτε δε τοδο βιεν συπεριορ. Εν ελλα, αντεσ θυε εν ελ ηοµβρε, σε δεσπιερτα ελ ανηελο δε λα

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba