Las expresiones de Violencia en Antìgona y Edipo Rey de Sòfocles

AutorMarìa Inès Saravia de Grossi
Páginas1-23
ΧΑΡΤΑΠΑΧΙΟ ∆Ε ∆ΕΡΕΧΗΟ
Λασ εξπρεσιονεσ δε ϖιολενχια, ςολ. 25, (2014), Χαρταπαχιο δε ∆ερεχηο, Φαχυλταδ δε
∆ερεχηο, ΥΝΙΧΕΝ, ΙΣΣΝ 1850−0722.
ΛΑΣ ΕΞΠΡΕΣΙΟΝΕΣ ∆Ε ςΙΟΛΕΝΧΙΑ ΕΝ
ΑΝΤ⊆ΓΟΝΑ Ψ Ε∆ΙΠΟ ΡΕΨ ∆Ε ΣΦΟΧΛΕΣ 1
ΜΑΡ⊆Α ΙΝ⊃Σ ΣΑΡΑςΙΑ ∆Ε ΓΡΟΣΣΙ2
ΥΝΙςΕΡΣΙ∆Α∆ ΝΑΧΙΟΝΑΛ ∆Ε ΛΑ ΠΛΑΤΑ
ν οτροσ τραβαϕοσ ηεµοσ εστυδιαδο λα διχοτοµα αµισταδ ενεµισταδ,
φιλαεχητηρ〈, ψ βα χοµο ϖιολενχια. Χι〉νδονοσ αλ τεµα θυε νοσ
χονϖοχα, λα δισψυντιϖα δε ρεφερενχια σε πονε δε ρελιεϖε εν σιτυαχιο−
νεσ δε ενφρενταµιεντοσ βλιχοσ. Παρτιµοσ δε λα χονσιδεραχι⌠ν δε
!∀#∃%χοµο% ελ%χονχεπτο%θυε%ιµπλιχα% τενερ% εν%χυεντα%α%συσ% αντ⌠νιµοσ &∋()∗ ψ
+#∃,%χον%λασ%ιµπλιχανχιασ%θυε%λα%πολαριζαχι⌠ν%χονχεπτυαλ%απορτα.%Λα%τιχα%ηοµ−
ριχα%σε% συστενταβα,% πρεχισαµεντε,% εν% λα%σεντενχια%Αµαρ%α% λοσ% αµιγοσ,% οδιαρ% α%
1 Ελ%πρεσεντε%τραβαϕο%χορρεσπονδε%α% λα%Χονφερενχια% Λασ%εξπρεσιονεσ%δε%ϖιολενχια%εν% Αν
τγονα%ψ%Εδιπο%Ρεψ%δε%Σ⌠φοχλεσ,%ρεαλιζαδα%ελ%28%δε%µαψο%δε%2013%εν%λα%Φαχυλταδ%δε%∆ερεχηο
δε λα ΥΝΙΧΕΝ, δονδε λα αυτορα πρεσεντ⌠ συ λιβρο Σ⌠φοχλεσ. Υνα ιντερπρεταχι⌠ν δε συσ τρα−
γεδιασ Εδιτοριαλ δε λα Υνιϖερσιδαδ (Εδυλπ), Λα Πλατα: 2007, 407 ππ. ψ Αντγονα. Εστυδιο
πρελιµιναρ, τραδυχχι⌠ν ψ νοτασ πορ Μαρα Ινσ Σαραϖια δε Γροσσι. Εδιτοριαλ δε λα Υνιϖερσιδαδ
(Εδυλπ), Λα Πλατα: 2012, 189 ππ. −%Λα%αυτορα%αγραδεχε%λα%ινϖιταχι⌠ν%α%βρινδαρ%εστα%χονφερενχια%
α λα Φαχυλταδ δε ∆ερεχηο δε λα Υνιϖερσιδαδ δελ Χεντρο (Υνιχεν) ψ εσπεχιαλµεντε α λα Προφε−
σορα Μαγιστερ Σιλϖινα ∆ελβυενο δε Πρατ.
2 Λα αυτορα εσ Προφεσορα, Λιχενχιαδα ψ ∆οχτορα εν Λετρασ πορ λα ΥΝΛΠ. Προφ. αδϕυντα δελ ℑρεα
δε Γριεγο δε Φαηχε (ΥΝΛΠ). Μιεµβρο δελ Χεντρο δε Εστυδιοσ Ηελνιχοσ. ∆ιρεχτορα δελ προ−
ψεχτο δε ινϖεσ−τιγαχι⌠ν: ∀Λασ εξπρεσιονεσ δε ϖιολενχια εν λα λιτερατυρα. ∆ε Γρεχια α νυεστροσ
δασ∀. Αυτορα δελ λιβρο: Σ⌠φοχλεσ. Υνα ιντερπρεταχι⌠ν δε συσ τραγεδιασ. Λα Πλατα, Εδυλπ, 2007
ψ Αντγονα. Σ⌠φοχλεσ. Τραδυχχι⌠ν, νοτασ ψ εστυδιο πρελιµιναρ. Λα Πλατα, Εδυλπ, 2012.
Ε
2 Μαρα Ινσ Σαραϖια δε Γροσσι
ωωω.χαρταπαχιο.εδυ.αρ
λοσ ενεµιγοσ,% χοµο% υνα ϖαριαντε δε λα λεψ δελ ταλι⌠ν. Χφρ. Βλυνδελλ (1991)
Ηελπινγ Φριενδσ ανδ Ηαρµινγ Ενεµιεσ.
Ελ%σεγυνδο%τρµινο%δε%λα%οποσιχι⌠ν%ιµπλιχα%υνα%ϖιολαχι⌠ν%δε% !∀#∃,%θυε%
δεσϖινχυλα α λοσ σερεσ ηυµανοσ δε τοδο χοντεξτο, σε χορροβορα χυανδο σε προ−
δυχε λα ρυπτυρα δελ ινδιϖιδυο χον λα σοχιεδαδ, ο βιεν εντρε χιυδαδεσ ο πυεβλοσ.
/∋()45%αλυδε%α%λασ%ρελαχιονεσ%περσοναλεσ,%ινδιϖιδυαλεσ,%µιεντρασ%67∀9:!75%α%λοσ%
ενεµιγοσ δε γυερρα.3
Βελφιορε (2000), εν Μυρδερ Αµονγ Φριενδσ. ςιολατιον οφ Πηιλια ιν
Γρεεκ Τραγεδψ, αφιρµα θυε εν λασ τραγεδιασ σε τεργιϖερσα ο σε θυεβραντα λα δι−
χοτοµα ψ λα µ〈ξιµα θυε ρεσυµε λα τιχα ηοµριχα θυε µενχιοναµοσ. Εν συ−
µα, σε ιντερρυµπεν λοσ χ⌠διγοσ δε λα ρεχιπροχιδαδ, χοµο αφιρµα Σεαφορδ
(1994, πασσιµ) εν Ρεχιπροχιτψ ανδ Ριτυαλ. Εσα ρελαχι⌠ν ενφερµιζα ο ανορµαλ
δεσενχαδενα ελ εφεχτο τρ〈γιχο εν λασ οβρασ, εντρε ελλοσ ελ συιχιδιο, χοµο υνα δε
λασ εξπρεσιονεσ συπρεµασ δε ϖιολενχια. Χον ελ φιν δε πρεσενταρ υνα χοηερεντε,
αυνθυε βρεϖε δισχυσι⌠ν δελ µυνδο, νεχεσαριαµεντε χοµπλιχαδο θυε οτοργαν
λασ δισψυντιϖασ θυε προπονεµοσ, οβσερϖαρεµοσ ελ ιντερρογαντε τρ〈γιχο: Ποσ ζεν
χηρεν, χ⌠µο εσ νεχεσαριο ϖιϖιρ, λα ινδαγαχι⌠ν εν λα ϖιδα τιχα δε λοσ ηροεσ,
χονχεντραδασ εν αρετ, τιµ ψ κλοσ.
Εστ〈 εστυδιαδο θυε σι νο σε εϕερχιταν ηαβιτυαλµεντε λοσ σεντιµιεντοσ σο−
χιαλεσ δε% ρεσπετο%α%λα% διϖερσιδαδ,%σοβρεϖιενε%λα%γυερρα% χιϖιλ%ο%;<∗;!5,% ελ%γραδο%
µ〈σ χρυελ δε λα ιντιµιδαχι⌠ν.4 Παρα ϑαχθυελινε δε Ροµιλλψ (2006: 111−122) εν
Λα ∆εµοχρατιε Ατεννιενε, σερ χιϖιλιζαδο ρεθυιερε ρεσιστιρ χοντρα λα ϖιολενχια εν
αρασ δε λα ηοµονοια,%χονχορδια% θυε%ηα%θυεδαδο% ιδεντιφιχαδα%πορ%Αριστ⌠τελεσ%
χοµο%υνα% !∀#∃%πολτιχα% =ΕΝ 1167♠22−β3). Λα αυτορα (2006: 116) σοστιενε θυε
Γρεχια σε δεφινε πορ οποσιχι⌠ν α λα ϖιολενχια, θυε ιµπλιχα ενεµισταδ εντρε λασ
χιυδαδεσ ψ οριγινα λα γυερρα χιϖιλ ο στασισ.5
3 Γαρρισον (1995: πασσιµ) αφιρµα θυε ελ ηεχηο δε ποσεερ ενεµιγοσ ιµπλιχα ασυµιρ διστιν−
τοσ χ⌠διγοσ.
4 Αριστ⌠τελεσ εν Πολτιχα (1302♠, 1303♠ 6 ψ σσ. ετ πασσιµ) αφιρµα θυε λοσ πυεβλοσ ρεσιστεν
τοδο, σαλϖο λα ινδιγνιδαδ.
5 Λοσ χρτιχοσ ηαν εστυδιαδο εστοσ χονχεπτοσ. Φεργυσσον (1989) οφρεχε υν πανοραµα ηιστ⌠−
ριχο αχερχα δελ προγρεσο µοραλ εν ελ µυνδο γριεγο. Βλυνδελλ (1989) σε ηα οχυπαδο δε λα πο−
λαριδαδ χονχεπτυαλ εν ταντο πρινχιπιο τιχο εν χινχο οβρασ δελ αυτορ τρ〈γιχο. Α συ ϖεζ Χοηεν
(1995) οτοργα υν πανοραµα εξηαυστιϖο σοβρε λοσ χριτεριοσ δε λιβερταδ εν λα χιυδαδ δε Ατενασ
ψ χονχλυψε θυε εν υνα χυλτυρα αγονστιχα χοµο λα γριεγα, ελ χονφλιχτο νο εσ υνα δισφυνχι⌠ν
πατολ⌠γιχα σινο υνα εστρυχτυρα ϖερτεβραδα δε λα ϖιδα σοχιαλ. Εδµυνδσ (1996) ενφοχα ελ τεµα
δε φιλα εν ρελαχι⌠ν α ξενα, ατιµα, ετχ. Ραδεµακερ (2005) αφιρµα θυε ϖιϖιρ δε αχυερδο χον λα
τιχα εσ γοζαρ δε ελευτηερα, λιβερταδ, ελ ποδερ δε λα ραχιοναλιδαδ χον δισχυσι⌠ν, εσ δεχιρ,
σοπηροσψνε, πορ µεδιο δε λασ χυαλεσ σε αλχανζα λα σαβιδυρα, χονσιδεραδα χοµο µετισ ψ Σοφα,
ψ ελ χοντρολ δε λασ εµοχιονεσ ψ δεσεοσ.

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR