Eutanasia y muerte digna

Autor:Elsa María del Carmen Lloret
Páginas:1-27
ΧΑΡΤΑΠΑΧΙΟ ∆Ε ∆ΕΡΕΧΗΟ
ΕΥΤΑΝΑΣΙΑ Ψ ΜΥΕΡΤΕ ∆ΙΓΝΑ
ΕΛΣΑ ΜΑΡ⊆Α ∆ΕΛ ΧΑΡΜΕΝ ΛΛΟΡΕΤ
ΥΝΙςΕΡΣΙ∆Α∆ ΝΑΧΙΟΝΑΛ ∆ΕΛ ΧΕΝΤΡΟ
ΙΝΤΡΟ∆ΥΧΧΙΝ
λ οβϕετιϖο δελ πρεσεντε τραβαϕο εσ προφυνδιζαρ σοβρε υν µοµεντο δε
λα ϖιδα ηυµανα θυε εστ〈 ιµπρεγναδα πορ ελ δολορ ψ ελ συφριµιεντο
δε λα περσονα, ψ θυε β〈σιχαµεντε τιενε θυε ϖερ χον ατραϖεσαρ ελ δι−
φχιλ τρανχε εντρε λα ϖιδα ψ λα µυερτε. Μ〈σ θυε αχερχαρ αλγν δεβατε
σοβρε µυερτε διγνα ϖαµοσ α ηαχερλο σοβρε ϖιδα διγνα, εσ δεχιρ σοβρε εσε
µοµεντο εν θυε λασ ποσιβιλιδαδεσ δε ϖιδα χοµιενζαν α σερ ινχιερτασ ε ιµπρο−
βαβλεσ.
Νυεστρα µιραδα ϖα α εσταρ χεντραδα εν αθυελλασ περσονασ θυε εν υν µοµεντο
εσπεχφιχο συ ϖιδα χοµιενζα α δεχλιναρ ψ χονσεχυεντεµεντε εµπιεζα υν προχε−
σο θυε λεντα ψ φορζοσαµεντε προδυχε ελ δετεριορο νο σ⌠λο βιολ⌠γιχο, σινο πσ−
θυιχο δε λα περσονα, ψ λο ηαρεµοσ α παρτιρ δε υν χασο ρεαλ θυε αχοντεχι⌠ ηαχε
ποχο τιεµπο.
Χοµο βιεν σοστιενε Κυββλερ Ροσσ, ηοψ εν δα ελ µοριρ εσ αλγο σολιταριο,
µεχ〈νιχο ψ δεσηυµανιζαδο () πορθυε α µενυδο ελ παχιεντε εσ αρρεβαταδο δε
συ αµβιεντε φαµιλιαρ ψ λλεϖαδο α τοδα πρισα α υνα σαλα δε υργενχια, εν λα χυαλ
λεντα περο ινεξοραβλεµεντε εστ〈 εµπεζανδο α σερ τραταδο χοµο υνα χοσα ().
Α µενυδο λασ δεχισιονεσ σε τοµαν σιν τενερ εν χυεντα συ οπινι⌠ν. Σι ιντεντα
ρεβελαρσε λε αδµινιστραρ〈ν υν σεδαντε ψ αλ χαβο δε ηορασ δε εσπεραρ ψ πρεγυν−
ταρσε σι λο ρεσιστιρ〈, λο λλεϖαρ〈ν α λα σαλα δε οπεραχιονεσ ο α λα υνιδαδ δε τρατα−
µιεντο ιντενσιϖο (). Πυεδε πεδιρ α γριτοσ δεσχανσο, παζ ψ διγνιδαδ περο σ⌠λο
ρεχιβιρ〈 ινφυσιονεσ, τρανσφυσιονεσ, υν απαρατο παρα ελ χοραζ⌠ν ο λα τραθυεοτο−
µα. Πυεδε θυε θυιερα θυε υνα σολα περσονα σε δετενγα υν σ⌠λο µινυτο παρα
Ε
2 Ελσα Μαρα δελ Χαρµεν Λλορετ
ωωω.χαρταπαχιο.εδυ.αρ
ποδερ ηαχερλε υνα πρεγυνταπερο σε ενχοντραρ〈 χον υνα δοχενα δε περσονασ
πενδιεντεσ δελ ρελοϕ, τοδασ αχτιϖαµεντε πρεοχυπαδασ πορ συ ριτµο χαρδαχο, συ
πυλσο, συ ελεχτροχαρδιογραµα, συσ εξχρεχιονεσ, συσ σεχρεχιονεσ περο νο πορ ελ
σερ ηυµανο1; χοµο σι λα περσονα φυεσε σολαµεντε υν χυερπο σιν αλµα, πορθυε
σι ηαψ αλγο θυε νοσ ελεϖα δε νυεστρα εσχαλα βιολ⌠γιχα ψ νοσ διφερενχια δελ ρεστο
δε λοσ σερεσ ϖιϖοσ εσ πρεχισαµεντε, νυεστρα αλµα, ραζ⌠ν, ιντελεχτο ο χοµο θυιε−
ρα λλαµ〈ρσελε.
Εστα δεφινιχι⌠ν εσ χλαραµεντε δευδορα δε υνα χονχεπχι⌠ν φιλοσ⌠φιχα δελ
ηοµβρε θυε χοµιενζα εν Γρεχια χον Πλατ⌠ν ψ Αριστ⌠τελεσ παρα λα χυαλ ελ ηοµ−
βρε εσ χυερπο ψ αλµα. Ταντο παρα ελ υνο χοµο παρα ελ οτρο εξιστε υν ελεµεντο
αϕενο αλ χυερπο θυε σε σεπαρα δε στε αλ µοριρ ψ περδυρα ινδεπενδιεντεµεντε.
Εστε ελεµεντο εσ πρεχισαµεντε λα σεδε δε λα φυνχι⌠ν προπια δε λο ηυµανο, ελ
χονοχιµιεντο ιντελεχτυαλ ο ραχιοναλ. Εσ λα µισµα χονχεπχι⌠ν περο σ⌠λο χαµ−
βιαν λοσ νοµβρεσ; εν ϖεζ δε αλµα ο νουσ σε ηαβλα δε χονχιενχια ο µεντε, θυε
εσ λα θυε σοστιενε λα αντροπολογα µδιχα δε ηοψ.
Παρα ελ ποσρεναχιµιεντο, παδρε δε λα χιενχια ψ λα µεδιχινα χοντεµπορ〈νεα,
ελ αλµα εσ λα χονχιενχια θυε µ〈σ ταρδε σε ιδεντιφιχαρ〈 χον ελ χερεβρο ψ πασαρ〈 α
λλαµαρσε µεντε. Λα χονχεπχι⌠ν χοντεµπορ〈νεα δε µυερτε δεϕ⌠ δε τοµαρ εν
χυεντα αλ αλµα χον ελ µοϖιµιεντο, παρα ιδεντιφιχαρλα χον ελ νουσ ο χονοχι−
µιεντο.
Παρτιµοσ δε λα πρεµισα φυνδαµενταλ δε ρεχονοχερ χοµο δερεχηο πριµερσι−
µο ε ινηερεντε α λα περσονα ηυµανα α λα ϖιδα, ψ εσα ϖιδα δεβε σερ πρεσερϖαδα
δεσδε συσ ινιχιοσ ηαστα ελ φιν δε λα µισµα, σιν δεσχονοχερ θυε λα µυερτε εσ υνα
ρεαλιδαδ θυε νο πυεδε εσχαπαρνοσ. Ναχεµοσ, ϖιϖιµοσ ψ µοριµοσ. Σιν εµβαρ−
γο, χοµο αχερταδαµεντε σοστιενε Βιδαρτ Χαµποσ, ελ χοµιενζο δε λα ϖιδα ηυ−
µανα ψ συ τρµινο, ταντο δεσδε ελ τραψεχτο θυε ϖα δεσδε ελ ινιχιο ηαστα ελ φιν,
παρα ναδα εσ βαλαδ πορ λα σενχιλλσιµα ραζ⌠ν δε θυε, χον χυαλθυιερ ποστυρα φι−
λοσ⌠φιχα ο τιχα −σαλϖο λασ περϖερσασ− πρεδοµινα εν λα χονχιενχια ηυµανα λα
ϖιϖενχια δε θυε εστ〈 χοµπροµετιδα λα περσονα ηυµανα ψ, χον ελλα συ διγνι−
1 ΚΥΒΒΛΕΡ ΡΟΣΣ, Ελιζαβετη, Σοβρε λα µυερτε ψ λοσ µοριβυνδοσ, Γριϕαλβο, Βαρχελονα,
1993, Π〈γσ. 21/23. Χιταδο εν ΒΛΑΝΧΟ, Λυισ Γυιλλερµο, Μυερτε ∆ιγνα, Εδιτοριαλ Αδ Ηοχ,
Βυενοσ Αιρεσ, 1997, Π〈γ. 13.

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba