La estabilidad del 'contratado' en la Provincia de Buenos Aires y sus municipios

AutorFrancisco Mariano Sabalua
Páginas1-66
ΧΑΡΤΑΠΑΧΙΟ ∆Ε ∆ΕΡΕΧΗΟ
Λα εσταβιλιδαδ δελ χοντραταδο εν λα Προϖιν χια δε Βυενοσ Αιρεσ ψ συσ µυνιχιπιοσ, ςολ. 31 (2017), Χαρταπα−
χιο δε ∆ερεχηο, Φαχυλταδ δε ∆ερεχηο, ΥΝΙΧΕΝ
ΛΑ ΕΣΤΑΒΙΛΙ∆Α∆ ∆ΕΛ ΧΟΝΤΡΑΤΑ∆Ο ΕΝ ΛΑ
ΠΡΟςΙΝΧΙΑ ∆Ε ΒΥΕΝΟΣ ΑΙΡΕΣ Ψ ΣΥΣ
ΜΥΝΙΧΙΠΙΟΣ1
ΦΡΑΝΧΙΣΧΟ ΜΑΡΙΑΝΟ ΣΑΒΑΛΥΑ2
ΥΝΙςΕΡΣΙ∆Α∆ ΝΑΧΙΟΝΑΛ ∆ΕΛ ΧΕΝΤΡΟ
1. Ιντροδυχχι⌠ν
ν ελ πρεσεντε τραβαϕο ιντενταρεµοσ δεµοστραρ θυε λασ περσονασ χον−
τραταδασ πορ λα αδµινιστραχι⌠ν πβλιχα βαϕο λα φορµα δε χοντρατοσ
πορ τιεµπο δετερµιναδο περο χυψασ ταρεασ σεαν λασ προπιασ δε λασ
δελ περσοναλ δε πλαντα περµανεντε ψ συ δεσεµπε〉ο εξχεδα ελ πλαζο
δε υν α〉ο γοζαν δε εσταβιλιδαδ λαβοραλ ιµπροπια ο ρελατιϖα.
1 Ελ πρεσεντε χονστιτυψε ελ τραβαϕο φιναλ πρεσενταδο πορ ελ αυτορ εν λα Εσπεχιαλιζαχι⌠ν εν ∆ε−
ρεχηο Αδµινιστρατιϖο δε λα Φαχυλταδ δε ∆ερεχηο δε λα Υνιϖερσιδαδ Ναχιοναλ δε Ροσαριο.
2 Ελ αυτορ εσ Αβογαδο. Εσπεχιαλιστα εν ∆ερεχηο Αδµινιστρατιϖο. ∆οχεντε εν λα ασιγνατυρα ∆ε−
ρεχηο Αδµινιστρατιϖο δελ ∆επαρταµεντο δε ∆ερεχηο Πβλιχο δε λα Φαχυλταδ δε ∆ερεχηο δε λα
Υνιϖερσιδαδ Ναχιοναλ δελ Χεντρο δε λα Προϖινχια δε Βυενοσ Αιρεσ.
Ε
2 Φρανχισχο Μαριανο Σαβαλυα
ωωω.χαρταπαχιο.εδυ.αρ
Τρατ〈νδοσε δε υν τεµα δε νατυραλεζα λοχαλ ψ πορ ενδε δε µλτιπλε νορµατιϖα ρε−
λεϖαντε, πυεσ χαδα προϖινχια, ψ α ϖεχεσ χαδα µυνιχιπιο, τενδρ〈 συ εστατυτο δελ εµπλεαδο
πβλιχο, ρεαλιζαρεµοσ στα ινϖεστιγαχι⌠ν χον εσπεχιαλ χονσιδεραχι⌠ν ψ αλχανχε ρεσπεχτο
δε λα προϖινχια δε Βυενοσ Αιρεσ ψ συσ µυνιχιπιοσ, αυνθυε ϖαριασ δε συσ ρεφλεξιονεσ ψ
χονχλυσιονεσ σεαν απλιχαβλεσ αλ 〈µβιτο ναχιοναλ ψ δε λασ δεµ〈σ προϖινχιασ ψ µυνιχιπιοσ
δε νυεστρο πασ.
2. ℑρεα δε Εστυδιο. Ιµπορτανχια δελ τεµα
Νυεστρο τεµα εσ σοβρε λα εσταβιλιδαδ λαβοραλ δε λοσ λλαµαδοσ χοντραταδοσ δε λα
αδµινιστραχι⌠ν πβλιχα. Λοσ ασπεχτοσ δελ µισµο ϖινχυλαδοσ χον ελ δερεχηο δελ τραβαϕο ψ
ελ δερεχηο ιντερναχιοναλ δε λοσ δερεχηοσ ηυµανοσ σερ〈ν αβορδαδοσ σοµεραµεντε, πυεσ
ελλο εξχεδερα λοσ λµιτεσ δε στε τραβαϕο δε εσπεχιαλιζαχι⌠ν εν δερεχηο αδµινιστρατιϖο.
∆ιλυχιδαρ νυεστρα χυεστι⌠ν εσ φυνδαµενταλ παρα ελ ιµπεριο δελ Εσταδο δεµοχρ〈τι−
χο ψ σοχιαλ δε δερεχηο, δεσδε δοσ πυντοσ δε ϖιστα:
Πριµερο, χονσιδερ〈νδολα λεγιτιµιδαδ ψ εφιχαχια δελ δεσεµπε〉ο εν λα φυνχι⌠ν π−
βλιχα, ιντερεσα λα ιµπαρχιαλιδαδ ο ινδεπενδενχια ψ συ συϕεχι⌠ν α λα λεψ δελ φυνχιοναριο
φρεντε αλ γοβερναντε δε τυρνο ψ συσ ποσιβλεσ αβυσοσ, θυε πελιγραν χυανδο ελ αγεντε εσ
πρεχαριζαδο. Ελλο, συµαδο α λα αυσενχια δε χονχυρσοσ, ποδρα ποσιβιλιταρ ελ νοµβραµιεν−
το ψ ασχενσο δε λοσ οβσεχυεντεσ, χον τοταλ ινδεπενδενχια δε συ µριτο ο ιδονειδαδ, χον
ελ χονσεχυεντε δετεριορο εν λα χαλιδαδ δε λα φυνχι⌠ν πβλιχα, θυε σε αγραϖα µ〈σ αυν χον−
σιδερανδο θυε νο εσ ηαβιτυαλ λοσ µονιτορεοσ δε ρενδιµιεντο δε λα γεστι⌠ν εν λα Αδµινισ−
τραχι⌠ν πβλιχα.
Σεγυνδο, χοντεµπλ〈νδολα διγνιδαδ ηυµανα δελ τραβαϕαδορ χοντραταδο: υργε
σιεµπρε λα πλενα ϖιγενχια δελ δερεχηο σοχιαλ δελ τραβαϕο: χονδιχιονεσ διγνασ ψ εθυιτατι−
ϖασ δε τραβαϕο, νο δισχριµιναχι⌠ν, προτεχχι⌠ν χοντρα ελ δεσπιδο αρβιτραριο, ετχ., δερεχηοσ
θυε σε αφεχταν γραϖεµεντε σι δεσχονοχεµοσ αλγυνα προτεχχι⌠ν α λα περµανενχια δελ
ϖνχυλο λαβοραλ, µ〈σ αυν χυανδο λα δισχρεχιοναλιδαδ δελ γοβερναντε− συµαδο α λα προπια
ηιποσυφιχιενχια νεγοχιαλ ψ ρεχλαµαχιοναλ δελ τραβαϕαδορ) αλ µοµεντο δε δεσπεδιρλοσ
ινϕυστιφιχαδαµεντε διφιχυλτα αν µ〈σ ταµβιν λα δεφενσα δε συσ οτροσ δερεχηοσ λαβοραλεσ.
Λα εσταβιλιδαδ δελ χοντραταδο εν λα Προϖινχια δε Βυενοσ Αιρεσ 3
ΧΑΡΤΑΠΑΧΙΟ ∆Ε ∆ΕΡΕΧΗΟ
Ελλο εσ πρεοχυπαντε εν λα αχτυαλιδαδ, χονσιδερ〈νδοσε θυε εν ελ Εσταδο Ναχιοναλ
λα παρτιχιπαχι⌠ν δε λοσ χοντραταδοσ πασ⌠ α σερ δε 15% εν 2003 α 34% εν 2012 σοβρε ελ
τοταλ δε εµπλεαδοσ πβλιχοσ.
Εστε χολεχτιϖο δε λοσ χοντραταδοσ σε σιτα δεντρο δε λο θυε Φειτο Γρανδε (2007)
δενοµινα γρυποσ ο συϕετοσ ϖυλνεραβλεσ πορ ελ γραδο δε ινδεφενσι⌠ν εν θυε σε ηαλλαν, εν
ϖιρτυδ δε συ ηιποσυφιχιενχια νεγοχιαλ ψ ρεχλαµαχιοναλ, θυε σε αχεντα εν ποχασ δε δεσ−
εµπλεο, αλ εξιστιρ ελ λλαµαδο φιγυρατιϖαµεντε εϕρχιτο ινδυστριαλ δε ρεσερϖα, ψ δαδα λα
φαχιλιδαδ ψ λιβερταδ χον θυε λοσ γοβερναντεσ πυεδεν δεσπεδιρλοσ σιν µοτιϖο βαϕο λα εξχυ−
σα (αδµιτιδα α ϖεχεσ πορ ϕυεχεσ) δε θυε διχηο οβραρ εσ δισχρεχιοναλ.
Ελ αβυσο δε στοσ χοντρατοσ δεβιλιτα νυεστρα δεµοχραχια, πυεσ ιντεγρα ελ φεν⌠−
µενο δελ χλιεντελισµο πολτιχο, πονιενδο α λοσ αγεντεσ τεµποραριοσ α µερχεδ δε δισχι−
πλιναµιεντοσ, σιενδο οτρο ρασγο δε λο θυε Ο×∆ονελλ (1994) λλαµα δεµοχραχιασ δε βαϕα
ιντενσιδαδ ο δελεγατιϖασ, εξιστιενδο ελ ριεσγο δε θυε πιερδαν συ εµπλεο σι νο σε µοϖιλι−
ζαν ο αποψαν αλ γοβερναντε δε τυρνο, πυδιενδο ασ περµανεχερ χαυτιϖοσ δε στε.
3. Προβλεµα δε Ινϖεστιγαχι⌠ν. Ηιπ⌠τεσισ. Οβϕετιϖοσ
Ελ προβλεµα τε⌠ριχο αθυ πλαντεαδο εσ δετερµιναρ σι λασ περσονασ θυε χοντραταν
φορµαλµεντε χον λα Αδµινιστραχι⌠ν Πβλιχα συ τραβαϕο χοµο α πλαζο ο πορ τιεµπο δε−
τερµιναδο, περο χυψο οβϕετο σον φυνχιονεσ τπιχασ δε λασ θυε ρεαλιζαν λοσ χυαδροσ περ−
µανεντεσ δε λα Αδµινιστραχι⌠ν Πβλιχα ψ πρεσταν ταρεασ πορ υν πλαζο θυε εξχεδε ελ α〉ο
γοζαν δε αλγυνα προτεχχι⌠ν ϕυρδιχα φρεντε α συ ποσιβλε δεσπιδο ιν−χαυσαδο, ψ δε σερ ασ
χυαλ εσ ελ αλχανχε δε λα µισµα. Ελ µισµο σε χιρχυνσχριβιρ〈 α συ χονσιδεραχι⌠ν εξχλυσιϖα
εν ελ 〈µβιτο δε λα Αδµινιστραχι⌠ν Πυβλιχα εν δε λα προϖινχια δε Βυενοσ Αιρεσ ψ συσ µυ−
νιχιπιοσ.
Λασ πρεγυντασ θυε εστρυχτυραραν νυεστρα ινϖεστιγαχι⌠ν σον λασ σιγυιεντεσ:
↵Χυ〈λ εσ λα νατυραλεζα ϕυρδιχα δε εστασ ϖινχυλαχιονεσ?, ψ εστρεχηαµεντε ϖινχυλα−
δο α ελλο: ↵χυ〈λ εσ λα χονδιχι⌠ν ο στατυσ ϕυρδιχο δε εστασ περσονασ?; ↵εσ λεγτιµο θυε λα
αδµινιστραχι⌠ν πβλιχα ρεχυρρα α διχηασ ϖινχυλαχιονεσ παρα χοντραταρ τραβαϕο περµανεν−

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR