Empleo Público Temporario. Los tribunales dan un primer paso hacia su cabal reconocimiento

AutorPedro Arrouy
Páginas1-51
ΧΑΡΤΑΠΑΧΙΟ ∆Ε ∆ΕΡΕΧΗΟ
Εµπλεο πβλιχο τεµποραριο, ςολ. 27, (2015), Χαρταπαχιο δε ∆ερεχηο, Φαχυλταδ δε ∆ερε−
χηο, ΥΝΙΧΕΝ, ΙΣΣΝ 1850−0722.
ΕΜΠΛΕΟ Π∨ΒΛΙΧΟ ΤΕΜΠΟΡΑΡΙΟ
ΛΟΣ ΤΡΙΒΥΝΑΛΕΣ ∆ΑΝ ΥΝ ΠΡΙΜΕΡ ΠΑΣΟ ΗΑΧΙΑ ΣΥ
ΧΑΒΑΛ ΡΕΧΟΝΟΧΙΜΙΕΝΤΟ
ΠΕ∆ΡΟ ΛΥΙΣ ΑΡΡΟΥΨ1
ΥΝΙςΕΡΣΙ∆Α∆ ΝΑΧΙΟΝΑΛ ∆ΕΛ ΧΕΝΤΡΟ
1. Ιντροδυχχι⌠ν
α χοντραταχι⌠ν δε περσοναλ τεµποραριο πορ παρτε δε λασ διστιντασ Αδµι−
νιστραχιονεσ πβλιχασ, Ναχιοναλ, Προϖινχιαλ ψ Μυνιχιπαλ, ηα σιδο υνα
πρ〈χτιχα ρειτεραδα εν λοσ λτιµοσ τιεµποσ.
Χοµο ϖερεµοσ, λεγισλατιϖαµεντε περµιτιδασ, περο βαϕο υν ργιµεν δε
εξχεπχι⌠ν, εστα µοδαλιδαδ σε φυε εξτενδιενδο α λο λαργο δε λοσ α〉οσ, δεϕανδο δε τε−
νερ λα νοτα δε σινγυλαριδαδ θυε λασ διστινγυα, παρα πασαρ α σερ υν σιστεµα θυε σε συ−
περπονε, εν µυχηοσ χασοσ, χον λα χοντραταχι⌠ν τπιχα δελ εµπλεο πβλιχο, θυε εσ λα
χοντραταχι⌠ν δε εµπλεαδοσ δεντρο δε συ πλαντα περµανεντε.
Ασ σε φυε χρεανδο δεντρο δε λα αδµινιστραχι⌠ν υν διστινγο εντρε δοσ τιποσ δε εµ−
πλεαδοσ πβλιχοσ, λοσ περµανεντεσ ψ λοσ τεµποραριοσ, σιενδο εστοσ λτιµοσ, λοσ θυε
1 Ελ αυτορ εσ δοχεντε εν λασ ασιγνατυρασ ∆ερεχηο Χονστιτυχιοναλ ψ ∆ερεχηο Αδµινιστρατιϖο δελ
∆επαρταµεντο δε ∆ερεχηο Πβλιχο δε λα Φαχυλταδ δε ∆ερεχηο δε ΥΝΙΧΕΝ.
Λ
2 Πεδρο Λυισ Αρρουψ
ωωω.χαρταπαχιο.εδυ.αρ
δεσαρρολλανδο ταρεασ ιδντιχασ πορ λαργοσ περοδοσ δε τιεµπο, νο γοζαβαν δε λοσ
µισµοσ βενεφιχιοσ ψ προτεχχιονεσ θυε λοσ πριµεροσ.
Σινο µυχηασ, ηαψ υνα χαραχτερστιχα εσενχιαλ θυε διστινγυε υν τιπο δε χοντραταχι⌠ν
δελ οτρο, ψ νο εσ ναδα µενοσ θυε λα προτεχχι⌠ν  γαραντα δε λα εσταβιλιδαδ2θυε
οτοργα ελ αρτ. 14 βισ δε λα Χονστιτυχι⌠ν Ναχιοναλ α λοσ εµπλεαδοσ πβλιχοσ δε πλαντα
περµανεντε. Μιεντρασ στοσ γοζαν δε υνα εσταβιλιδαδ εν σεντιδο προπιο, ελ αγεντε
χοντραταδο εν φορµα τεµποραρια υνα ϖεζ θυε ηυβο φιναλιζαδο εν συσ φυνχιονεσ, ψα
σεα πορ λα ρεαλιζαχι⌠ν δε λα ταρεα ενχοµενδαδα ο πορ λα φιναλιζαχι⌠ν δελ πλαζο πορ ελ
χυαλ σε λο χοντρατ⌠, τερµινα συ ϖνχυλο λαβοραλ χον λα Αδµινιστραχι⌠ν.
Αηορα βιεν, ελ χοντρατο τεµποραριο τιενε υν δατο οβϕετιϖο θυε ηαχε α συ προπια ραζ⌠ν
δε σερ ψ εσ λα νεχεσιδαδ δε χοντραταρ περσοναλ − τεµποραλµεντε − παρα ηαχερ τραβαϕο
θυε δε οτρα µανερα νο σε ποδρα ηαχερ χον ελ περσοναλ δε πλαντα περµανεντε, ηε αη
συ εσενχια.
Εστα διστινχι⌠ν εσ ρεαλιζαδα πορ λα µαψορ δε λασ Ρεγλαµενταχιονεσ λεγαλεσ εν µατε−
ρια δε εµπλεο πβλιχο, σολο παρα τενερ υνα ρεφερενχια:
Λα Λεψ 25164 εν συ αρτ 9 ψ εν λο περτινεντε αφιρµα θυε: Ελ ργιµεν δε χοντρατα−
χιονεσ δε περσοναλ πορ τιεµπο δετερµιναδο χοµπρενδερ〈 εξχλυσιϖαµεντε λα πρεστα−
χι⌠ν δε σερϖιχιοσ δε χαρ〈χτερ τρανσιτοριο ο εσταχιοναλεσ, νο ινχλυιδοσ εν λασ φυνχιο−
νεσ προπιασ δελ ργιµεν δε χαρρερα, ψ θυε νο πυεδαν σερ χυβιερτοσ πορ περσοναλ δε
πλαντα περµανεντε.
Λα Λεψ 10.430 θυε ρεγυλα ελ Περσοναλ δε λα Αδµινιστραχι⌠ν Πβλιχα δε λα Προϖινχια
δε Βυενοσ Αιρεσ σε〉αλα εν συ αρτ 115 θυε: Ελ περσοναλ χοντραταδο σερ〈 αφεχταδο
εξχλυσιϖαµεντε α λα ρεαλιζαχι⌠ν δε ταρεασ προφεσιοναλεσ ο τχνιχασ θυε, πορ συ χοµ−
2 Λα Χορτε Συπρεµα δε ϑυστιχια δε λα Ναχι⌠ν τιενε διχηο θυε :Λα εσταβιλιδαδ δελ εµπλεαδο πβλιχο
εν σεντιδο προπιο, εξχλυψε πορ πρινχιπιο, λα χεσαντα σιν χαυσα ϕυστιφιχαδα ψ δεβιδο προχεσο ψ συ
ϖιολαχι⌠ν τραε λα νυλιδαδ δε λα µεδιδα ψ λα χονσιγυιεντε ρεινχορποραχι⌠ν, εν ταντο ελ δερεχηο α λα
χαρρερα ιντεγρα ελ χονχεπτο δε εσταβιλιδαδ, σι εστο νο ηυβιερα σιδο ασ, ηαβρα σιδο συφιχιεντε ελ πασα−
ϕε ρελατιϖο α λα προτεχχι⌠ν χοντρα ελ δεσπιδο αρβιτραριο, θυε νο εσ οτρα χοσα θυε λα εσταβιλιδαδ εν
σεντιδο ιµπροπιο. (Τ 330: Π 1989)
Εµπλεο Πβλιχο Τεµποραριο 3
ΧΑΡΤΑΠΑΧΙΟ ∆Ε ∆ΕΡΕΧΗΟ
πλεϕιδαδ ο εσπεχιαλιζαχι⌠ν, νο πυεδεν σερ χυµπλιδοσ πορ περσοναλ περµανεντε, νο
δεβιενδο δεσεµπε〉αρ ταρεασ διστιντασ δε λασ εσταβλεχιδασ εν ελ χοντρατο ψ εν συ αρτ
117 ρειτερα ελ ραζοναµιεντο Ελ περσοναλ τρανσιτοριο σερ〈 δεστιναδο εξχλυσιϖαµεντε
α λα εϕεχυχι⌠ν δε σερϖιχιοσ, εξπλοταχιονεσ, οβρασ ο ταρεασ δε χαρ〈χτερ τεµποραριο,
εϖεντυαλ ο εσταχιοναλ, θυε νο πυεδαν σερ ρεαλιζαδοσ πορ περσοναλ περµανεντε, νο
δεβιενδο χυµπλιρ ταρεασ διστιντασ α λασ ασιγναδασ.
Παρα λασ Μυνιχιπαλιδαδεσ δε λα Προϖινχια δε Βυενοσ Αιρεσ ριγε λα Λεψ 11.757, λα θυε
εν αρµονα χον συ σµιλ προϖινχιαλ ρεφιερε εν συ αρτ. 92 Περσοναλ τεµποραριο µεν−
συαλιζαδο ο ϕορναλιζαδο σον αθυελλοσ αγεντεσ νεχεσαριοσ παρα λα εϕεχυχι⌠ν δε σερϖι−
χιοσ, εξπλοταχιονεσ, οβρασ ο ταρεασ δε χαρ〈χτερ τεµποραριο, εϖεντυαλ ο εσταχιοναλ,
θυε νο πυεδαν σερ ρεαλιζαδοσ χον περσοναλ περµανεντε δε λα αδµινιστραχι⌠ν µυνι−
χιπαλ διφερενχι〈νδοσε εντρε σ πορ λα φορµα δε ρετριβυχι⌠ν, πορ µεσ ο πορ ϕορναλ.
Εστα διστινχι⌠ν, εν πρινχιπιο, νο παρεχε ιρραζοναβλε ο αρβιτραρια εν λα µεδιδα θυε λα
χοντραταχι⌠ν ηυβιερα σιδο ηεχηα πορ χιρχυνστανχιασ εξχεπχιοναλεσ ο τραβαϕοσ εσπεχια−
λεσ3.
Ηαστα αθυ νο παρεχε ηαβερ µαψορεσ προβλεµασ εν λα διστινχι⌠ν, σ εσ θυε στα σε
ηυβιερα µαντενιδο χοµο ταλ, περο λοσ χοντινυοσ αϖαταρεσ εχον⌠µιχοσ σοχιαλεσ θυε
ηαν ϖενιδο αχοντεχιενδο εν λοσ λτιµοσ α〉οσ εν νυεστρο πασ, ηαν ιδο δεφορµανδο ελ
σιστεµα δε λα χοντραταχι⌠ν τεµποραρια ηαστα ελ πυντο δε τρανσφορµαρ λα εξχεπχι⌠ν εν
λα ρεγλα.
Ι.
1. Βρεϖεσ νοτασ σοβρε ελ εµπλεο Πβλιχο εν νυεστρο Πασ.
Μυχηο σε ηα δισχυτιδο σοβρε λα νατυραλεζα ϕυρδιχα δελ εµπλεαδο πβλιχο, νο εσ
νυεστρο προπ⌠σιτο µεδιαρ εν εστα δισχυσι⌠ν θυε πορ λο προντο διϖιδε, εν συ οπινι⌠ν,
3 Εϕεµπλο δε εστοσ σε πυεδεν δαρ δεσδε τραβαϕοσ εσταχιοναλεσ µ〈σ ρυδιµενταριοσ (ποδα δε 〈ρβολεσ,
πιντυρα δε εσπαχιοσ πβλιχοσ, ετχ) α νεχεσιδαδεσ εσπεχφιχασ θυε ρεθυιερεν λα χοντραταχι⌠ν δε περσο−
ναλ τχνιχο εσπεχιαλιζαδο (αυδιτοριασ., χαπαχιταχι⌠ν, ετχ).

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR