Los derechos de infancia y adolescencia en el Código Civil y Comercial de la Nación: claves para entender una nueva interacción legal

AutorMarisa Herrera
Páginas1-39
ΧΑΡΤΑΠΑΧΙΟ ∆Ε ∆ΕΡΕΧΗΟ
Λοσ δερεχηοσ δε ινφανχια ψ αδολεσχενχια, ςολ. 29, (2016), Χαρταπαχιο δε ∆ερεχηο,
Φαχυλταδ δε ∆ερεχηο, ΥΝΙΧΕΝ, ΙΣΣΝ 1850−0722.
ΛΟΣ ∆ΕΡΕΧΗΟΣ ∆Ε ΙΝΦΑΝΧΙΑ Ψ Α∆ΟΛΕΣΧΕΝΧΙΑ ΕΝ ΕΛ
Χ∆ΙΓΟ ΧΙςΙΛ Ψ ΧΟΜΕΡΧΙΑΛ ∆Ε ΛΑ ΝΑΧΙΝ: ΧΛΑςΕΣ ΠΑΡΑ
ΕΝΤΕΝ∆ΕΡ ΥΝΑ ΝΥΕςΑ ΙΝΤΕΡΑΧΧΙΝ ΛΕΓΑΛ1
ΜΑΡΙΣΑ ΗΕΡΡΕΡΑ2
ΥΝΙςΕΡΣΙ∆Α∆ ∆Ε ΒΥΕΝΟΣ ΑΙΡΕΣ
1. Πρελυδιο
1.1 Υνα ρεφορµα µ〈σ θυε νεχεσαρια, οβλιγαδα3
ι βιεν νοσ ενχοντραµοσ εν υνα εταπα ποστεριορ εν λα χυαλ νο ηαχε
φαλτα φυνδαρ λασ ραζονεσ πορ λασ χυαλεσ σε δεβε τενερ υν νυεϖο
χυερπο νορµατιϖο εν ελ χαµπο δελ δερεχηο πριϖαδο; σ νοσ παρεχε
δε ιντερσ ρεχορδαρ αλγυνασ χονσιδεραχιονεσ γενεραλεσ, β〈σιχασ ψ
εσενχιαλεσ παρα θυε ελ πυντο δε παρτιδα δελ αν〈λισισ δελ τεµα προπυεστο σεα σ⌠−
λιδο ψ ελοχυεντε.
1 Λα βασε δε εστε ενσαψο εσ υν δοχυµεντο δε τραβαϕο ρεαλιζαδο παρα ελ ℑρεα δε Προτεχχι⌠ν δε
ΥΝΙΧΕΦ, Αργεντινα, εν ελ µαρχο δε υνα Ασεσορα τχνιχα ρεαλιζαδα δυραντε ελ α〉ο 2014.
2 Λα αυτορα εσ ∆οχτορα εν ∆ερεχηο (ΥΒΑ). Ινϖεστιγαδορα δελ ΧΟΝΙΧΕΤ. Προφεσορα δε ∆ερε−
χηο δε Φαµιλια ψ Συχεσιονεσ (ΥΒΑ ψ Υνιϖερσιδαδ δε Παλερµο). Ιντεγραντε δελ εθυιπο δε
ρεδαχχι⌠ν δελ Χ⌠διγο Χιϖιλ ψ Χοµερχιαλ δε λα Ναχι⌠ν εν λοσ τεµασ δε φαµιλια, ινφανχια ψ
αδολεσχενχια.
3 Λασ βασεσ γενεραλεσ δε εστασ ιδεασ εστ〈ν εν Ηερρερα, Μαρισα (2013).
Σ
2 Μαρισα Ηερρερα
ωωω.χαρταπαχιο.εδυ.αρ
Ελ Χ⌠διγο Χιϖιλ θυε ριγε ηαστα ελ 31/07/2015 φυε ελαβοραδο πορ ∆αλµασιο ς−
λεζ Σαρσφιελδ ψ χοµενζ⌠ α εσταρ ϖιγεντε ελ 01/01/1871. Σι βιεν ηα τενιδο υνα
γραν χαντιδαδ δε µοδιφιχαχιονεσ παρχιαλεσ, λο χιερτο εσ θυε σε ηαν τραταδο δε
χαµβιοσ σεγν λασ νεχεσιδαδεσ δε λοσ τιεµποσ, σιν υνα µιραδα ιντεγραλ ψ σιστ−
µιχα.
Φοχαλιζ〈νδοσε εν ελ χαµπο δε λα ινφανχια ψ αδολεσχενχια, σε πυεδε χιταρ λα ιµ−
πορταντε ρεφορµα εν 1985 θυε ιντροδυϕο λα λεψ 23.264 εν ελ ργιµεν ϕυρδιχο δε
λα φιλιαχι⌠ν ψ λα πατρια ποτεσταδ, ο τιεµπο µ〈σ ταρδε, εν 1987, λα λεψ 23.515 δε
διϖορχιο ϖινχυλαρ θυε σε ιντερεσ⌠ πορ αλγυνασ χυεστιονεσ ρελατιϖασ α λοσ ηιϕοσ, ψ
δε µανερα µ〈σ ρεχιεντε εν ελ τιεµπο, εν 1997 χυανδο λα λεψ 24.779 ινχορπορ⌠
λα ινστιτυχι⌠ν δε λα αδοπχι⌠ν εν ελ χυερπο δελ Χ⌠διγο Χιϖιλ ψα θυε δεσδε συ
ινγρεσο αλ ορδεναµιεντο ϕυρδιχο ναχιοναλ (εν 1948 αλ σανχιοναρσε λα λεψ
13.252) ψ ηαστα εσε µοµεντο, λα αδοπχι⌠ν εσταβα ρεγυλαδα εν υνα λεψ εσπεχιαλ
ο χοµπλεµενταρια, εσ δεχιρ, πορ φυερα δελ Χ⌠διγο Χιϖιλ.
Εσ σαβιδο θυε λα ρεφορµα χονστιτυχιοναλ δε 1994 εν λα χυαλ σε ινχορποραν υνα
γραν χαντιδαδ δε τραταδοσ ιντερναχιοναλεσ δε δερεχηοσ ηυµανοσ εν ελ τεξτο δε
λα Χαρτα Μαγνα (χονφ. αρτ. 75 ινχισο 22), ηα σιγνιφιχαδο υνα φυερτε ψ νεχεσα−
ρια− ρεϖισι⌠ν χρτιχα δε τοδο ελ ορδεναµιεντο ϕυρδιχο ναχιοναλ α λα λυζ δε λοσ
πρινχιπιοσ, προπ⌠σιτοσ ψ δερεχηοσ θυε προτεγεν εστοσ ινστρυµεντοσ χον υν αλτο
γραδο δε χονσενσο εν λα χοµυνιδαδ ϕυρδιχα ιντερναχιοναλ. Υνα δε εστασ ηε−
ρραµιεντασ λεγαλεσ θυε αδθυιερε υν ρολ φυνδαµενταλ εν λα εσχενα λεγαλ δαδα λα
ϕεραρθυα χονστιτυχιοναλ θυε οστεντα ψ συ ϖερσαχι⌠ν, εσ λα Χονϖενχι⌠ν σοβρε λοσ
∆ερεχηοσ δελ Νι〉ο. Εν εστε χοντεξτο, ηαχε τιεµπο θυε λα δοχτρινα ψ λα ϕυρισ−
πρυδενχια ναχιοναλ σε ιντερρογαν αχερχα δε χυ〈λ ηα σιδο ελ ιµπαχτο δε εστε ινσ−
τρυµεντο ψ εν παρτιχυλαρ, δε συσ πρινχιπιοσ, δερεχηοσ ψ ποστυλαδοσ θυε προ−
µυεϖε εν λα λεγισλαχι⌠ν χιϖιλ. Εν οτρασ παλαβρασ, χ⌠µο ελ πρινχιπιο ρεχτορ δελ
ιντερσ συπεριορ δελ νι〉ο (αρτ. 3), ελ πρινχιπιο δε αυτονοµα προγρεσιϖα (αρτ. 5),
Λοσ δερεχηοσ δε ινφανχια ψ αδολεσχενχια 3
ΧΑΡΤΑΠΑΧΙΟ ∆Ε ∆ΕΡΕΧΗΟ
ελ ρεσπετο πορ ελ δερεχηο α λα ιδεντιδαδ (αρτ. 7 ψ 8), ελ πρινχιπιο δε νο σεπαρα−
χι⌠ν δε λοσ νι〉οσ δε συσ φαµιλιασ εξχεπτο πορ ραζονεσ γραϖεσ ψ δεβιδαµεντε
φυνδαδασ (αρτ. 9), ελ πρινχιπιο δε χοπαρενταλιδαδ υ οβλιγαχι⌠ν εσταταλ δε ρεσπε−
ταρ ελ δερεχηο δε τοδο νι〉ο α ρελαχιοναρσε χον αµβοσ παδρεσ (αρτ. 18), πορ δεσ−
ταχαρ αλγυνοσ, ινχιδε ο χολοχαν εν χρισισ υν Χ⌠διγο Χιϖιλ θυε τιενε χασι 150
α〉οσ µ〈σ αλλ〈, χοµο ηεµοσ διχηο, δε λασ µοδιφιχαχιονεσ παρχιαλεσ θυε α µοδο
δε παρχηεσ ηαν περµιτιδο θυε εστ ϖιγεντε δυραντε ταντο τιεµπο, σιγυιενδο
εν εστο α Ηερρερα, Βελοφφ, ∆εψµονναζ, Φρεεδµαν, ψ Τερραγνι, (2012; Ηερρερα,
Μαρισα Ανδρσ Γιλ ∆οµνγυεζ ψ Μαρα ςιχτορια Φαµ〈, (2007); Φερν〈νδεζ,
Σιλϖια Ε., (2008); Ηερρερα, ψ Βυργυσ (2010); Πεττιγιανι, (2013); Ηερρερα,
(2015).
Αφιρµαχι⌠ν θυε σε δεβε χοµπλεµενταρ χον λασ ϖιρτυδεσ θυε σε δεριϖαν δε υν
σιστεµα δε χοντρολ δε χονστιτυχιοναλ διφυσο ψ πορ λο ταντο, θυε εσ δεβερ δε χαδα
µαγιστραδο λλεϖαρ αδελαντε υνα ρεϖισι⌠ν χονσταντε δε λασ νορµασ ινφραχονστιτυ−
χιοναλεσ α λα λυζ δελ λλαµαδο βλοθυε δε λα χονστιτυχιοναλιδαδ ναχιοναλ θυε σε
ηα ϖιστο χονσιδεραβλεµεντε αµπλιαδο αλ ιµπονερ ταµβιν ελ χορρεσπονδιεντε
τεστ δε χονϖενχιοναλιδαδ4.
Λα ινχιδενχια δελ δεσαρρολλο δε λα δοχτρινα ιντερναχιοναλ δε λοσ δερεχηοσ ηυ−
µανοσ εν ελ 〈µβιτο ναχιοναλ εν λο ρεφεριδο αλ χαµπο δελ δερεχηο χιϖιλ σε λο
χονοχε χοµο λα χονστιτυχιοναλιζαχι⌠ν δελ δερεχηο πριϖαδο, σιενδο στε υνο
δε λοσ ασπεχτοσ ϖαλορατιϖοσ ο πιλαρεσ σοβρε λοσ χυαλεσ σε εδιφιχα ελ Χ⌠διγο
4 Υνα εξχελεντε σντεσισ σοβρε τοδο ελ δεσαρρολλο δε εστα χυεστι⌠ν χεντραλ χοµο λο εσ ελ τεστ
δε χονϖενχιοναλιδαδ ψ συ ιµπορτανχια εν ελ 〈µβιτο ιντερνο, ρεχοµενδαµοσ χοµπυλσαρ ελ
αρτχυλο δε Βαζ〈ν, ςιχτορ, (2015). Εν εστα οπορτυνιδαδ, εντρε οτρα χονχλυσιονεσ ο Χονσιδε−
ραχιονεσ φιναλεσ σε αφιρµα: Ελ χοντρολ δε χονϖενχιοναλιδαδ ιντερνο ο διφυσο σε πρεσεντα
χοµο υν λαυδαβλε ινστρυµεντο παρα εϖιταρ θυε ελ Εσταδο ινχυρρα εν ρεσπονσαβιλιδαδ ιντερνα−
χιοναλ πορ αχτο υ οµισι⌠ν ιλχιτοσ θυε ρεδυνδεν εν λα ϖιολαχι⌠ν δε δερεχηοσ ηυµανοσ, ψα θυε
σε δαρα ρεσπυεστα αδεχυαδα ψ αδ ιντρα α σεµεϕαντε τρανσγρεσι⌠ν σιν εξπονερ α αθυλ α υνα
δενυνχια αντε λα Χοµισι⌠ν Ι∆Η ψ υνα εϖεντυαλ δεµανδα αντε λα Χορτε Ι∆Η (Βαζ〈ν, ςχτορ,
2015: 56− 57).

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR