Los derechos humanos en el Derecho de la Vejez. Significado y alcance de la Convenciòn Americana

AutorMarìa Isolina Dabove
Páginas1-28
ΧΑΡΤΑΠΑΧΙΟ ∆Ε ∆ΕΡΕΧΗΟ
Λοσ δερεχηοσ ηυµανοσ, ςολ. 28, (2015), Χαρταπαχιο δε ∆ερεχηο, Φαχυλταδ δε ∆ε−
ρεχηο, ΥΝΙΧΕΝ, ΙΣΣΝ 1850−0722.
ΛΟΣ ∆ΕΡΕΧΗΟΣ ΗΥΜΑΝΟΣ ΕΝ ΕΛ
∆ΕΡΕΧΗΟ ∆Ε ΛΑ ςΕϑΕΖ
ΣΙΓΝΙΦΙΧΑ∆Ο Ψ ΑΛΧΑΝΧΕ ∆Ε ΛΑ ΧΟΝςΕΝΧΙΝ ΑΜΕΡΙΧΑΝΑ1
ΜΑΡ⊆Α ΙΣΟΛΙΝΑ ΑΒΟςΕ2
ΥΝΙςΕΡΣΙ∆Α∆ ΝΑΧΙΟΝΑΛ ∆Ε ΡΟΣΑΡΙΟ
1. Ιντροδυχχι⌠ν
λ ∆ερεχηο δε λα ςεϕεζ, δενοµιναδο ταµβιν ∆ερεχηο δε λα Ανχια−
νιδαδ, εσ υνα νυεϖα εσπεχιαλιδαδ τρανσϖερσαλ, δεστιναδα αλ εστυδιο
δε λα χονδιχι⌠ν ϕυρδιχα δε λασ περσονασ µαψορεσ, δε 60 ψ µ〈σ α〉οσ
δε εδαδ, εν ελ ∆ερεχηο ιντερνο, ρεγιοναλ ε ιντερναχιοναλ. Σε προπο−
νε ταµβιν, ελ ρεχονοχιµιεντο δε λασ σιτυαχιονεσ δε αµινοραχι⌠ν, ϖυλνεραβιλι−
δαδ, δισχριµιναχι⌠ν, ινεσταβιλιδαδ, ο αβυσοσ, θυε πυεδαν παδεχερ εστοσ συϕετοσ,
πορ ελ ηεχηο δε σερ ϖιεϕοσ. Περο αδεµ〈σ, αβορδα ελ αν〈λισισ δε λασ ηερραµιεν−
1 Ελ πρεσεντε τραβαϕο φορµα παρτε δε λα δισερταχι⌠ν θυε λα αυτορα βρινδ⌠ εν ελ µαρχο δε λα
Χλασε Μαγιστραλ Πβλιχα ρεαλιζαδα εν Χονµεµοραχι⌠ν πορ ελ ∆χιµο Σεξτο Ανιϖερσαριο
δελ Ινιχιο δε Χλασεσ δε λα Φαχυλταδ δε ∆ερεχηο δε Αζυλ ψ Σεξτο Ανιϖερσαριο δε Χονϖερσι⌠ν
εν Φαχυλταδ, ρεαλιζαδα ελ 18 δε ϕυνιο δε 2015 εν ελ Χολεγιο δε Αβογαδοσ δελ ∆επαρταµεντο
ϑυδιχιαλ δε Αζυλ.
2 Λα αυτορα εσ Αβογαδα. ∆οχτορα εν ∆ερεχηο πορ λα Υνιϖερσιδαδ Χαρλοσ ΙΙΙ δε Μαδριδ
(1998). Ινϖεστιγαδορα Αδϕυντα δελ ΧΟΝΙΧΕΤ. ∆οχεντε τιτυλαρ εν λασ ασιγνατυρασ ⊃τιχα Απλι−
χαδα ψ δε λα Αβογαχα ψ Φιλοσοφα δελ ∆ερεχηο δελ ∆επαρταµεντο δε Φιλοσοφα δε λα Φαχυλταδ
δε ∆ερεχηο δε ΥΝΙΧΕΝ. Αδεµ〈σ, ∆οχεντε δε γραδο ψ δε ποστγραδο εν λα ΥΒΑ−Φαχυλταδ δε
∆ερεχηο, εν λα Υνιϖερσιδαδ Ναχιοναλ δε Ροσαριο (ΥΝΡ)−Φαχυλταδ δε ∆ερεχηο, εντρε οτροσ.
Ε
2 Μαρα Ισολινα ∆αβοϖε
ωωω.χαρταπαχιο.εδυ.αρ
τασ ϕυρδιχασ θυε περµιτεν λεγτιµαµεντε, λα ιντερϖενχι⌠ν ψ ρεστιτυχι⌠ν δε λα
αυτονοµα, λιβερταδ, ιγυαλδαδ, παρτιχιπαχι⌠ν, ο διγνιδαδ, δα〉αδα εν ελ χασο. Πορ
ελλο, εν εστε µαρχο σε χονσιδεραν ταντο λοσ πρινχιπιοσ ψ ρεγλασ, ινστιτυτοσ, ρελα−
χιονεσ ϕυρδιχασ, δερεχηοσ ψ οβλιγαχιονεσ; χοµο λοσ σιστεµασ δε προτεχχι⌠ν ψ
λασ γαραντασ; εν χυαντο σε ϖινχυλαν χον ελ φεν⌠µενο δεµογρ〈φιχο δελ ενϖεϕε−
χιµιεντο ψ δε λα ϖεϕεζ δε χαδα περσονα, εν παρτιχυλαρ3.
∆εσδε ελ πυντο δε ϖιστα ιυσ σοχιολ⌠γιχο, ελ ναχιµιεντο δελ ∆ερεχηο δε λα ςεϕεζ εστ〈
λιγαδο α υν φεν⌠µενο δεµογρ〈φιχο ψ σοχιαλ ινδιτο ηαστα αηορα: ελ ενϖεϕεχιµιεντο
γλοβαλ ψ µυλτιγενεραχιοναλ. Ραζ⌠ν πορ λα χυαλ, εστα εσπεχιαλιδαδ νο εσ οτρα χοσα θυε
υν ιντεντο δε ρεσπυεστα ιντεγραλ, φρεντε α λα χρεχιεντε δεµανδα δε φορταλεχιµιεντο,
ινχλυσι⌠ν ψ προτεχχι⌠ν δε λασ περσονασ, πορ ελ ηεχηο δε σερ λονγεϖασ ψ εσταρ σιτυαδασ
εν λα λτιµα εταπα δε ϖιδα.
Αλγυνοσ δε λοσ παρτιχυλαρισµοσ µ〈σ σιγνιφιχατιϖοσ θυε χαραχτεριζαν α εστε σεχτορ πο−
βλαχιοναλ, σε δεριϖαν δε λασ σιτυαχιονεσ δε εµποβρεχιµιεντο ψ εξχλυσι⌠ν δελ σιστεµα
εχον⌠µιχο θυε, χον φρεχυενχια, ελλοσ παδεχεν. Οτροσ σε ασοχιαν α λα σολεδαδ, α λα
πρδιδα δε αυτοεστιµα ψ α λα γεροντολεσχενχια, ο χρισισ δε ιδεντιδαδ, χοµο ϖερεµοσ.
Ιµπορταντε εσ, ασιµισµο, ελ αυµεντο δε λοσ ριεσγοσ δε συφριρ δετεριοροσ φσιχοσ ψ χογ−
νιτιϖοσ. Λοσ δυελοσ χρεχιεντεσ πορ λα πρδιδα δε σερεσ θυεριδοσ, ο ρεφερεντεσ, ψ λα χερ−
χανα χον λα προπια µυερτε. Ελ αβανδονο, ελ δεστρατο, λοσ αβυσοσ ψ ηεχηοσ δε ϖιολεν−
χια, τριστεµεντε ηαβιτυαλεσ χοντρα ελλοσ. Εν συµα, πεχυλιαριδαδεσ τοδασ, λιγαδασ αλ δε−
χλιναρ βιολ⌠γιχο, ταντο χοµο α λασ χοστυµβρεσ εδαδιστασ ο ϖιεϕιστασ: πρ〈χτιχα σοχιαλ
ηαβιτυαλ δε γενεραρ χιρχυνστανχιασ δε δισχριµιναχι⌠ν εν ραζ⌠ν δε λα ανχιανιδαδ.
Σεα ελλο χοµο φυερε, λο χιερτο εσ θυε ηοψ λα ϖεϕεζ νοσ χολοχα αντε υν νυεϖο δεσαφο
ϕυρδιχο: χοµπρενδερ νυεστρασ προπιασ ινϕυστιχιασ ρεσπεχτο δε εστα εταπα δε λα ϖιδα, α
φιν δε ρεσολϖερλασ. Νοσ σιτα, εν εφεχτο, αντε λα χλαρα περχεπχι⌠ν δε θυε ελ µυνδο νο
εσ ϕυστο δελ τοδο, χοµο σε〉αλα Αµαρτψα Σεν (2011). Περο σοβρε τοδο, νοσ ιµπονε λα
3 Ρεσπεχτο αλ πανοραµα δελ ∆ερεχηο δε λα ςεϕεζ εν Αργεντινα πυεδε χονσυλταρσε β〈σιχα−
µεντε: ∆αβοϖε, Μαρα Ισολινα (2002): Λοσ δερεχηοσ δε λοσ ανχιανοσ, Βυενοσ Αιρεσ: Χιυδαδ
Αργεντινα; ∆αβοϖε, Μαρα Ισολινα ψ Πρυνοττο Λαβορδε, Αδολφο, διρσ. (2006): ∆ερεχηο δε λα
Ανχιανιδαδ. Περσπεχτιϖα ιντερδισχιπλιναρια, Ροσαριο: ϑυρισ; ∆αβοϖε, Μ. Ι. (2013). Σοβρε ελ
∆ερεχηο δε λα ςεϕεζ εν ελ ∆ερεχηο Χοµπαραδο πυεδε ϖερσε εν παρτιχυλαρ: Φρολικ, Λ. Α. ανδ
Καπλαν (2003); ∆αψτον (2013) ψ (2014).

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR