Derecho de propiedad y crisis económica

AutorNatalia Leonor Monge
Páginas1-46
ΧΑΡΤΑΠΑΧΙΟ ∆Ε ∆ΕΡΕΧΗΟ
∆ερεχηο δε προπιεδαδ ψ χρισισ εχον⌠µιχα, ςολ. 31 (2017), Ρεϖιστα Χαρταπαχιο δε
∆ερεχηο, Φαχυλταδ δε ∆ερεχηο, ΥΝΙΧΕΝ.
∆ΕΡΕΧΗΟ ∆Ε ΠΡΟΠΙΕ∆Α∆ Ψ ΧΡΙΣΙΣ
ΕΧΟΝΜΙΧΑ1
ΝΑΤΑΛΙΑ ΛΕΟΝΟΡ ΜΟΝΓΕ2
ΥΝΙςΕΡΣΙ∆Α∆ ΝΑΧΙΟΝΑΛ ∆Ε ΛΑ ΠΑΜΠΑ
1. Ιντροδυχχι⌠ν
ν ελ α〉ο 1990 ψ πορ δεχρετο δε νεχεσιδαδ ψ υργενχια, ελ Ποδερ Εϕε−
χυτιϖο Ναχιοναλ χονφισχ⌠ λοσ αηορροσ δε λοσ δεπ⌠σιτοσ α πλαζο φιϕο ψ
εντρεγ⌠, α χαµβιο, ττυλοσ δε δευδα πβλιχα. Ελ φιν φυε εσταβιλιζαρ λα
ινφλαχι⌠ν δελ µοµεντο ψ, χον ελλο, ελ ϖαλορ δελ δ⌠λαρ. Α παρτιρ δε
εντονχεσ, λοσ τριβυναλεσ φυερον ελ δεστινο δε λοσ ρεχυρσοσ δε αµπαρο προµοϖι−
δοσ πορ λοσ αηορριστασ αφεχταδοσ δε µανερα διρεχτα. Βαϕο εστε εσχεναριο, λα Χορ−
τε Συπρεµα δε ϑυστιχια δε λα Ναχι⌠ν, εν ελ χασο Περαλτα χ/Εσταδο Ναχιοναλ−
Μινιστεριο δε Εχονοµα− Βανχο Χεντραλ, χονϖαλιδ⌠ λα χονστιτυχιοναλιδαδ δελ
∆εχρετο Ν≡ 36/90 χυανδο ελ βιενεσταρ γενεραλ ψ ελ βιεν χοµν απαρεχαν τυτε−
λαδοσ εν ελ χασο χονχρετο (ΧΣϑΝ, Περαλτα χ/Εσταδο Ναχιοναλ− Μινιστεριο δε
1 Ελ πρεσεντε φορµα παρτε δελ Τραβαϕο δε Ιντεγραχι⌠ν Φιναλ πρεσενταδο εν ελ µαρχο δε λα
Εσπεχιαλιζαχι⌠ν εν ∆ερεχηοσ Ηυµανοσ, διχταδα εν λα Φαχυλταδ δε Χιενχιασ Εχον⌠µιχασ ψ
ϑυρδιχασ δε λα ΥΝΛΠαµ, βαϕο λα διρεχχι⌠ν δε λα ∆ρα. Ηελγα Μαρα ΛΕΛΛ
2 Λα αυρορα εσ Αβογαδα πορ λα Υνιϖερσιδαδ Ναχιοναλ δε Λα Παµπα (ΥΝΛΠαµ). Αψυδαντε
δε Πριµερα εν λασ ασιγνατυρασ Ιντροδυχχι⌠ν αλ ∆ερεχηο ψ ∆ερεχηο Ιντερναχιοναλ Πριϖαδο δε λα
Φαχυλταδ δε Χιενχιασ Εχον⌠µιχασ ψ ϑυρδιχασ δε λα ΥΝΛΠαµ.
Ε
2 Ναταλια Λ. Μονγε
ωωω.χαρταπαχιο.εδυ.αρ
Εχονοµα− Βανχο Χεντραλ, σεντ. δε 27/12/1990, Φαλλοσ 313:1513).
Ονχε α〉οσ µ〈σ ταρδε, ελ 28 δε διχιεµβρε δε 2001 ψ βαϕο υν χοντεξτο
εχον⌠µιχο βασταντε παρεχιδο, ελ µ〈ξιµο Τριβυναλ Ναχιοναλ ϖολϖι⌠ α µαντενερ
λα µισµα ποσιχι⌠ν θυε ηαβα τοµαδο εν ελ χασο Περαλτα ψ, α τραϖσ δελ φαλλο
Κιπερ Χλαυδιο Μ. ψ οτροσ χ/Εσταδο Ναχιοναλ σ/µεδιδα χαυτελαρ αυτ⌠νοµα,
δενεγ⌠ υν πεδιδο δε µεδιδα χαυτελαρ χοντρα ελ χορραλιτο (ΧΣϑΝ, Κιπερ Χλαυ−
διο Μ. ψ οτροσ χ/Εσταδο Ναχιοναλ σ/µεδιδα χαυτελαρ αυτ⌠νοµα, σεντ. δε
28/12/2001, Φαλλοσ 324:4520). Χον ελλο, χονφιρµ⌠ λα χονστιτυχιοναλιδαδ δελ
∆εχρετο Ν≡ 1.570/01. Περο, ελ 15 ενερο δελ α〉ο 2002, λα Χορτε παρεχι⌠ ρε−
διρεχχιοναρ συ δεχισι⌠ν ψ εν ελ χασο Υλλοα, Πατριχια Μ. χ/ Π.Ε.Ν. δεχ. 1.570/01
σ/ Αµπαρο Λεψ 16.986 ρατιφιχ⌠ ελ προνυνχιαµιεντο δελ ϕυεζ δε πριµερα ινσταν−
χια ε ηιζο λυγαρ α λα σεντενχια θυε ηαβα αυτοριζαδο ελ ρετιρο δε λοσ φονδοσ
(ΧΣϑΝ, Υλλοα, Πατριχια Μ. χ/ Π.Ε.Ν. δεχ. 1.570/01 σ/ Αµπαρο Λεψ 16.986, σεντ.
δε 15/01/2002, Φαλλοσ 325:8).
Αλ µεσ σιγυιεντε, ελ 1 δε φεβρερο δε 2002, εν λα χαυσα Σµιτη Χαρλοσ Α.
χ/Π.Ε.Ν σ/συµαρσιµο ψ Προϖινχια δε Σαν Λυισ χ/Εσταδο Ναχιοναλ, ελ Μ〈−
ξιµο Τριβυναλ µαντυϖο συ ποσιχι⌠ν ρεσπεχτο δελ χασο Υλλοα ψ σοστυϖο λα
ινχονστιτυχιοναλιδαδ δελ αρτχυλο 2 δε λοσ ∆εχρετοσ Ν≡ 1.570/01 ψ Ν≡ 214/02,
ρεσπεχτιϖαµεντε, χυανδο αφεχταν ελ δερεχηο δε λασ περσονασ α δισπονερ λιβρε−
µεντε ψ, χον ελλο, ελ δερεχηο χονστιτυχιοναλ δε προπιεδαδ δελ αρτχυλο 17
(ΧΣϑΝ, Σµιτη Χαρλοσ Α. χ/Π.Ε.Ν σ/συµαρσιµο, σεντ. δε 01/02/2002, Φαλλοσ
325:28, ψ ΧΣϑΝ, Προϖινχια δε Σαν Λυισ χ/Εσταδο Ναχιοναλ, σεντ. δε
05/03/2003, Φαλλοσ 326:417).
Σιν εµβαργο, αλ α〉ο σιγυιεντε, εν λα χαυσα Βυστοσ Αλβερτο Ροθυε ψ
οτροσ χ/ Εσταδο Ναχιοναλ ψ οτροσ σ/αµπαρο, λα Χορτε Συπρεµα, υνα ϖεζ µ〈σ,
χαµβι⌠ συ δεχισι⌠ν ψ χον ελλο, λα ποσιχι⌠ν θυε µαντυϖο εν λασ χαυσασ Υλλοα,
Σµιτη ψ Προϖινχια δε Σαν Λυισ πορθυε, εν εστε χασο, ϖολϖι⌠ α ρεφλοταρ λα
∆ερεχηο δε προπιεδαδ ψ χρισισ εχον⌠µιχα 3
ΧΑΡΤΑΠΑΧΙΟ ∆Ε ∆ΕΡΕΧΗΟ
χονστιτυχιοναλιδαδ δε λασ µεδιδασ δε εµεργενχιασ, αµν δε ρεαλιζαρ υνα δυρα
χρτιχα α λοσ τριβυναλεσ θυε αχογιερον ινιχιαλµεντε δεµανδασ σιµιλαρεσ (ΧΣϑΝ,
Βυστοσ Αλβερτο Ροθυε ψ οτροσ χ/ Εσταδο Ναχιοναλ ψ οτροσ σ/αµπαρο, σεντ. δε
26/10/2004, 327:4495).
2. Ελ δερεχηο δε προπιεδαδ
Εντρε λοσ χονχεπτοσ ϕυρδιχοσ εσ σεγυραµεντε ελ δε προπιεδαδ ελ θυε τιε−
νε µαψορεσ ψ µ〈σ προφυνδασ χονεξιονεσ χον λοσ σιστεµασ εχον⌠µιχοσ−σοχιαλεσ
θυε σε εσταβλεχεν δεντρο δε λοσ διϖερσοσ Εσταδοσ. Ψ εσ ασ πορθυε ταλεσ σιστε−
µασ σε εξπρεσαν ψ ϖιερτεν, εν λτιµο τρµινο, εν υν δετερµιναδο χονχεπτο δε
προπιεδαδ.
Μονρεαλ αφιρµα θυε:
σι εξιστε υνα χατεγορα ϕυρδιχα θυε νοσ µυεστρε µεϕορ θυε χυαλ−
θυιερ οτρα λασ βασεσ σοχιαλεσ εν θυε σε ενχυεντρα ασενταδα υνα να−
χι⌠ν ψ λοσ λινεαµιεντοσ µ〈σ προφυνδοσ θυε λε σιρϖεν δε αποψο, εστα
σερ〈 ελ χονχεπτο δε προπιεδαδ θυε αλλ σε εσταβλεζχα (Μονρεαλ,
1963:41).
Ελ 10 δε διχιεµβρε δε 1948, λα Ασαµβλεα Γενεραλ δε Ναχιονεσ Υνιδασ
απρυεβα λα ∆εχλαραχι⌠ν Υνιϖερσαλ δε ∆ερεχηοσ Ηυµανοσ, δοχυµεντο δεστινα−
δο α αχτυαλιζαρ εσοσ δερεχηοσ εν ρελαχι⌠ν χον λα αντιγυα δεχλαραχι⌠ν δε 1789.
Εν λο ρελατιϖο α Προπιεδαδ, δισπονε ελ αρτχυλο 17 δε διχηα δεχλαραχι⌠ν: Τοδα
περσονα τιενε δερεχηο α λα προπιεδαδ, ινδιϖιδυαλ ο χολεχτιϖαµεντε. Ναδιε σερ〈
πριϖαδο αρβιτραριαµεντε δε συ προπιεδαδ.
Εν 1948, λοσ Εσταδοσ αµεριχανοσ θυε ιντεγραν λα Οργανιζαχι⌠ν δε Εστα−
δοσ Αµεριχανοσ σε ρενεν εν Βογοτ〈 εν λα Νοϖενα Χονφερενχια Παναµεριχανα
ψ απρυεβαν αλλ υνα ∆εχλαραχι⌠ν Αµεριχανα δε ∆ερεχηοσ ψ ∆εβερεσ δελ Ηοµ−

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR