El derecho a la libertad reproductiva en personas portadoras de VIH. Análisis desde una perspectiva jurídica trialista

AutorMaría Florencia Calá
Páginas1-45
ΧΑΡΤΑΠΑΧΙΟ ∆Ε ∆ΕΡΕΧΗΟ
ΕΛ ∆ΕΡΕΧΗΟ Α ΛΑ ΛΙΒΕΡΤΑ∆
ΡΕΠΡΟ∆ΥΧΤΙςΑ ΕΝ ΠΕΡΣΟΝΑΣ
ΠΟΡΤΑ∆ΟΡΑΣ ∆Ε ςΙΗ.
ΑΝℑΛΙΣΙΣ ∆ΕΣ∆Ε ΥΝΑ ΠΕΡΣΠΕΧΤΙςΑ ϑΥΡ⊆∆ΙΧΑ ΤΡΙΑΛΙΣΤΑ
ΜΑΡ⊆Α ΦΛΟΡΕΝΧΙΑ ΧΑΛℑ
ΥΝΙςΕΡΣΙ∆Α∆ ΝΑΧΙΟΝΑΛ ∆ΕΛ ΧΕΝΤΡΟ
Α ΜΟ∆Ο ∆Ε ΙΝΤΡΟ∆ΥΧΧΙΝ
ν ελ πρεσεντε τραβαϕο, λα προβλεµ〈τιχα α εξαµιναρ σε χεντραρ〈 εν ελ
ιντεντο δε δετερµιναρ χυ〈λ εσ ελ αλχανχε θυε ρεϖιστε ελ δερεχηο περ−
σοναλσιµο α λα λιβερταδ ρεπροδυχτιϖα εν περσονασ πορταδορασ δε
ςΙΗ (ςιρυσ δε Ινµυνοδεφιχιενχια Ηυµανα).
∆ε εστε µοδο, παρτιρεµοσ δε λα ινχονϖενιενχια δε εξχλυιρ α πριορι λα ποσιβι−
λιδαδ δελ ινδιϖιδυο δε εξπρεσαρ συσ ποτενχιαλιδαδεσ ψ, πορ ενδε, συ αυτονοµα
φρεντε α λοσ χονδιχιοναµιεντοσ; εν οτρασ παλαβρασ, δε δεχιδιρ συσ προπιοσ πλανεσ
δε ϖιδα περσοναλ, πυδιενδο ασ ασυµιρ συ ρεσπονσαβιλιδαδ πορ λοσ αχτοσ λιβρε−
µεντε δεχιδιδοσ.
Αηορα βιεν, ↵θυ οχυρριρ〈 χυανδο ελ εϕερχιχιο δε λα αυτονοµα ινδιϖιδυαλ
αφεχτε ο πυεδα αφεχταρ λα εξιστενχια δε ινδιϖιδυοσ ρεσπεχτο δε λοσ χυ〈λεσ νο σε
δαν λασ χονδιχιονεσ ιδεαλεσ παρα θυε πυεδαν εϕερχερ συ αυτονοµα ψ εσχογερ
λιβρεµεντε υνα ϖιδα ραζοναβλε εν τρµινοσ δε χονδιχιονεσ ψ χαλιδαδ δε ϖι−
δα?
Εσ αθυ δονδε δεβερεµοσ δεσεντρα〉αρ σι εξιστε εν ταλ χασο υν συπυεστο χον−
φλιχτο εντρε ελ δερεχηο α προχρεαρ ψ ελ δερεχηο α ναχερ σανο ψ, πορ ταντο, α λα
σαλυδ δελ νι〉ο πορ ναχερ; ψ εν χασο αφιρµατιϖο, χυ〈λεσ σον λασ αλτερνατιϖασ ποσι−
Ε
2
Μαρα Φλορενχια Χαλ〈
ωωω.χαρταπαχιο.εδυ.αρ
βλεσ παρα αλχανζαρ λα σολυχι⌠ν δεσεαδα. Εστο εσ, ο εστιµαµοσ θυε λα σερολογα
ποσιτιϖα χονφιγυρα υν λµιτε α λοσ δερεχηοσ ρεπροδυχτιϖοσ
1
, ο βυχεαµοσ εν λασ
διστιντασ ραµασ ϕυρδιχασ εν βσθυεδα δε λα σολυχι⌠ν µενοσ ιµπερφεχτα ο µε−
νοσ δα〉οσα θυε αρµονιχε εν λα µεϕορ µεδιδα ποσιβλε λοσ πρινχιπιοσ εϖεντυαλ−
µεντε εν χολισι⌠ν.
1. ↵∆Ε ΘΥ⊃ ΗΑΒΛΑΜΟΣ ΧΥΑΝ∆Ο ΗΑΒΛΑΜΟΣ ∆Ε ςΙΗ?
Ελ ςΙΗ (ο ΗΙς εν ελ ιδιοµα ινγλσ) εσ ελ τρµινο χον θυε σε δενοµινα αλ
ϖιρυσ δε ινµυνοδεφιχιενχια ηυµανα, εστο εσ, ελ ϖιρυσ θυε αταχα ελ σιστεµα
ινµυνολ⌠γιχο δε λα περσονα. Ελ ινδιϖιδυο θυε ϖιϖε χον ςΙΗ εσ αθυελ εν ελ θυε
σε δετεχτα θυε ηα τενιδο χονταχτο χον ελ ϖιρυσ, πορ ταντο συ σερολογα εσ ποσιτι−
ϖα; νο οβσταντε, νο νεχεσαριαµεντε εστα περσονα εστ〈 ενφερµα δε ΣΙ∆Α
2
, πορ−
θυε παρα ελλο δεβεν ηαβερσε µανιφεσταδο ενφερµεδαδεσ χαυσαδασ πορ λα ινµυ−
νοδεφιχιενχια προδυχιδα πορ ελ ϖιρυσ. Ηαστα εντονχεσ, σ⌠λο σερ〈 υν πορταδορ δελ
ϖιρυσ ασιντοµ〈τιχο, διστινγυινδοσε ασ λα ινφεχχι⌠ν δελ δεσενχαδεναµιεντο δε
λα ενφερµεδαδ
3
.
Ελ ςΙΗ σε ενχυεντρα εν τοδοσ λοσ λθυιδοσ οργ〈νιχοσ δε αθυελλα περσονα θυε
τιενε ελ ϖιρυσ: σανγρε, σεµεν, σαλιϖα, λ〈γριµασ, λεχηε, χαλοστρο, ορινα, σεχρεχιο−
νεσ υτερινασ ψ ϖαγιναλεσ ψ ελ λθυιδο πρεσεµιναλ. Περο σολαµεντε λα σανγρε, ελ
λθυιδο πρεσεµιναλ, ελ σεµεν, φλυιδοσ ϖαγιναλεσ ψ λα λεχηε µατερνα πρεσενταν
υνα χονχεντραχι⌠ν συφιχιεντε χοµο παρα προδυχιρ ελ χονταγιο. ∆ε εστε µοδο,
τενεµοσ θυε λασ ϖασ δε τρανσµισι⌠ν σον τρεσ:
Ρελαχιονεσ σεξυαλεσ ϖαγιναλεσ, αναλεσ υ οραλεσ, ηετεροσεξυαλεσ (εν ελ νο−
ϖεντα πορ χιεντο δε λοσ χασοσ) υ ηοµοσεξυαλεσ σιν προτεχχι⌠ν. Ελ πασο δελ ϖιρυσ
εν λασ ρελαχιονεσ σεξυαλεσ σε ρεαλιζα α τραϖσ δε λασ λεσιονεσ ο ηεριδασ µιχροσ−
χ⌠πιχασ θυε σε προδυχεν δυραντε λα πενετραχι⌠ν ψ οτρασ πρ〈χτιχασ σεξυαλεσ, πορ
1
Ελλο, τενιενδο εν χυεντα ελ ανχεστραλ διλεµα δε λοσ λµιτεσ δελ οβραρ ηυµανο φρεντε αλ
χυαλ, αντε λα φαλτα δε υνα εστρυχτυρα δε ϕυστιφιχαχι⌠ν τιχα χοηερεντε, λα ρεσπυεστα λεγαλ εσ ιν−
χοµπλετα, ιρρεγυλαρ ο διρεχταµεντε ινεξιστεντε.
2
Σε δενοµινα ασ αλ σνδροµε χονϕυντο δε σντοµασ− ινφεχχιοσο δε ινµυνοδεφιχιενχια
αδθυιριδα νο εσ ηερεδιταρια, σινο χαυσαδα πορ ελ ϖιρυσ−.
3
Λοσ δατοσ αλ ρεσπεχτο πυεδεν οβτενερσε εν λα π〈γινα ωεβ οφιχιαλ δε λα Φυνδαχι⌠ν Ηυσ−
πεδ: ηττπ://ωωω.ηυεσπεδ.οργ.αρ
Ελ δερεχηο α λα λιβερταδ ρεπροδυχτιϖα
3
ΧΑΡΤΑΠΑΧΙΟ ∆Ε ∆ΕΡΕΧΗΟ
δονδε λοσ φλυιδοσ δελ πορταδορ δελ ϖιρυσ ινγρεσαν εν ελ χυερπο δε λα παρεϕα.
ςα σανγυνεα, πορ χοµπαρτιρ ϕερινγασ παρα ελ υσο δε δρογασ ο χυαλθυιερ
οτρο ελεµεντο χορταντε ο πυνζαντε, ο α τραϖσ δε υνα τρανσφυσι⌠ν δε σανγρε νο
χοντρολαδα.
Τρανσµισι⌠ν περιναταλ ο ϖερτιχαλ, δε µαδρε α ηιϕο ιν τερο δυραντε ελ εµ−
βαραζο, εν ελ µοµεντο δελ παρτο ο πορ λα λαχτανχια µατερνα; συπυεστο στε θυε
εσ ελ θυε αθυ νοσ ιντερεσα.
Εν χασο δε εµβαραζο δε υνα µυϕερ σεροποσιτιϖα, λα τασα δε τρανσµισι⌠ν δελ
ϖιρυσ αλ νι〉ο δεπενδε δε λασ χαραχτερστιχασ δε λα ποβλαχι⌠ν. Εν Ευροπα Οχχι−
δενταλ λα τασα εσ δε 16,4%, εν ℑφριχα σε απροξιµα αλ 40%, εν Εσταδοσ Υνιδοσ
οσχιλα εντρε ελ 25 ψ ελ 30%, ψ εν νυεστρο πασ εξιστε αλρεδεδορ δε υν 35% δε
προβαβιλιδαδεσ δε θυε, δε νο τοµαρσε µεδιδασ πρεϖεντιϖασ, λα µαδρε τρανσµιτα
ελ ϖιρυσ α συ ηιϕο ο ηιϕα; εστο εσ, υνα χηανχε σοβρε τρεσ. ∆ε τοδοσ λοσ νι〉οσ θυε
σε ινφεχταν δελ ςΙΗ α τραϖσ δε συ προγενιτορα, αλρεδεδορ δελ 15% ο 20% λο
αδθυιερεν δυραντε ελ περοδο δελ εµβαραζο, ελ 50% εν ελ µοµεντο δε ναχερ ψ
ελ 33% α τραϖσ δε λα λεχηε µατερνα
4
.
∆ε τοδοσ µοδοσ, γραχιασ αλ αϖανχε θυε λα µεδιχινα ψ λα τεχνολογα ηαν λο−
γραδο εν λοσ λτιµοσ τιεµποσ, λασ µυϕερεσ εµβαραζαδασ σεροποσιτιϖασ πυεδεν
ρεδυχιρ α λα µιταδ λα ποσιβιλιδαδ δε χονταγιο α λα περσονα πορ ναχερ ο αλ ρεχιν
ναχιδο τοµανδο µεδιχαµεντοσ αντιρρετροϖιραλεσ (χοµο οβσερϖαρεµοσ εν µα−
ψορ δεταλλε αλ δεσαρρολλαρ εν λα διµενσι⌠ν σοχιολ⌠γιχα λασ διστιντασ φορµασ δε
τραταµιεντο). Σιν εµβαργο ψ χοµο πυεδε οβσερϖαρσε, αν εµπλεανδο λα δεβιδα
διλιγενχια ψ σοµετινδοσε αλ τραταµιεντο µδιχαµεντε πρεσχριπτο, λα µυϕερ
πορταδορα δε ςΙΗ θυε δεχιδε σερ µαδρε νο ποδρ〈 ελιµιναρ τοταλµεντε λα προβα−
βιλιδαδ δε τρανσµιτιρ ελ ϖιρυσ α συ ηιϕο.
Ελ νµερο δε περσονασ αφεχταδασ πορ ελ ςΙΗ σε ηα ιδο εξπανδιενδο νοτο−
ριαµεντε, α πυντο ταλ θυε αχτυαλµεντε σε ηαβλα δε λα επιδεµια χρεαδα πορ ελ
ϖιρυσ. Πετερ Πιοτ, ∆ιρεχτορ δελ Προγραµα Χονϕυντο δε λασ Ναχιονεσ Υνιδασ
ΟΝΥΣΙ∆Α (ο ΥΝΑΙ∆Σ), εν ελ λανζαµιεντο δε λα Χαµπα〉α Μυνδιαλ 1997 χυ−
ψο λεµα φυε Λοσ Νι〉οσ εν υν Μυνδο χον ΣΙ∆Α, δεχα ηοψ εν δα, ελ σιδα εσ λα
4
Ινφορµαχι⌠ν δισπονιβλε εν λα π〈γινα ωεβ οφιχιαλ δε ΥΝΙΧΕΦ:
ηττπ://υνιχεφ.οργ/σπανιση/αιδσ

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR