Derecho Ambiental: Su consideración desde la Teoría General del Derecho

Autor:Catalina Abidin, Eduardo Víctor Lapenta
Páginas:1-25
 
EXTRACTO GRATUITO
ΧΑΡΤΑΠΑΧΙΟ ∆Ε ∆ΕΡΕΧΗΟ
∆ΕΡΕΧΗΟ ΑΜΒΙΕΝΤΑΛ
ΣΥ ΧΟΝΣΙ∆ΕΡΑΧΙΝ ∆ΕΣ∆Ε ΛΑ ΤΕΟΡ⊆Α
ΓΕΝΕΡΑΛ ∆ΕΛ ∆ΕΡΕΧΗΟ
ΧΑΤΑΛΙΝΑ ΑΒΙ∆ΙΝ
Ε∆ΥΑΡ∆Ο ς⊆ΧΤΟΡ ΛΑΠΕΝΤΑ
ΥΝΙΧΕΝ
εσδε ϖαριασ δχαδασ ατρ〈σ χρεχε λα πρεοχυπαχι⌠ν δε λασ
περσονασ πορ προτεγερ ελ µεδιο θυε νοσ ροδεα1. Λα νατυραλε−
ζα, ψ πορ ενδε λα ηυµανιδαδ, δεβεν συ εξιστενχια α υν δελι−
χαδο εθυιλιβριο, θυε δεβε πρεσερϖαρσε α τοδα χοστα. Λα χαπαχιδαδ δελ ηοµβρε
παρα αλτεραρ ελ φυνχιοναµιεντο δε λα βι⌠σφερα ψ δε λοσ εχοσιστεµασ2 πονε εν
ριεσγο λα προπια συβσιστενχια ηυµανα.
Ελ ρεχυρσο νατυραλ µ〈σ αµεναζαδο πορ λα χονταµιναχι⌠ν, µ〈σ εξπυεστο α
λα δεγραδαχι⌠ν, µ〈σ προπενσο α συφριρ υν δα〉ο ιρρεϖερσιβλε, νο εσ εστα ο αθυελλα
1 Ασ εν ελ πλανο ιντερνο λασ Λεψεσ ν° 5552 (1950) ψ ν° 5965 (1958) διχταδασ εν λα Προ−
ϖινχια δε Βυενοσ Αιρεσ παρα λα Προτεχχι⌠ν α λασ Φυεντεσ δε Προϖισι⌠ν ψ α λοσ Χυρσοσ δε Αγυα
ψ Χυερποσ Ρεχεπτορεσ δε Αγυα ψ α λα Ατµ⌠σφερα; εν λασ ρελαχιονεσ βιλατεραλεσ, ελ Τραταδο δελ
Ρο Υρυγυαψ χελεβραδο εν 1961 εν ελ θυε Αργεντινα ψ Υρυγυαψ αχυερδαν ρεγυλαρ λα χονσερ−
ϖαχι⌠ν δε λοσ ρεχυρσοσ ϖιϖοσ ψ εϖιταρ λα χονταµιναχι⌠ν δε λασ αγυασ; ψ εν λασ ρελαχιονεσ
µυλτιλαρεραλεσ λα ∆εχλαραχι⌠ν δε λα Χονφερενχια δε Εστοχολµο ψ λα χρεαχι⌠ν δελ Προγραµα δε
λασ Ναχιονεσ Υνιδασ παρα ελ Μεδιο Αµβιεντε (ΠΝΥΜΑ) εν ελ α〉ο 1972.
2 Λα βιοσφερα χοµπρενδε λα παρτε δελ µυνδο εν λα θυε εξιστε ϖιδα εντρε λα χαπα δε τιερρα
θυε χυβρε λα χορτεζα δε νυεστρο πλανετα ψ λα ατµ⌠σφερα, ψ εσ ελ σιτιο εν ελ χυ〈λ σε ρεαλιζαν λοσ
προχεσοσ φσιχοσ ψ θυµιχοσ ιµπρεσχινδιβλεσ παρα λα ϖιδα, µεδιαντε ελ ρελαχιοναµιεντο δε λοσ
ελεµεντοσ οργ〈νιχοσ ε ινερτεσ. Ελ εχοσιστεµα χονσιστε εν υνα χοµυνιδαδ δετερµιναδα δε
οργανισµοσ ϖεγεταλεσ ψ ανιµαλεσ θυε σε ασιενταν εν υν εσπαχιο γεογρ〈φιχαµεντε δελιµιταδο,
ψ θυε εσ ποσιβλε δεφινιρλα εν ραζ⌠ν δε συσ χοµπονεντεσ αµβιενταλεσ.
2 Χαταλινα Αβιδιν ψ Εδυαρδο ςιχτορ Λαπεντα
ΧΑΡΤΑΠΑΧΙΟ ∆Ε ∆ΕΡΕΧΗΟ
εσπεχιε; νο εσ εστα ο αθυελλα πλαντα, ο βιοµα, ο η〈βιτατ, νι σιθυιερα λοσ εσπαχιοσ
λιβρεσ δε λοσ γρανδεσ οχανοσ. Εσ ελ ηοµβρε µισµο.3
Λα συπερποβλαχι⌠ν ηα γενεραδο λα οχυπαχι⌠ν δε τοδο ελ πλανετα. ∆ε αλλ θυε
ελ µεδιο αµβιεντε, εντενδιδο χοµο η〈βιτατ δε λα εσπεχιε ηυµανα, σε ιδεντιφι−
θυε χον ελ αµβιεντε4. Ελ εξπονενχιαλ ινχρεµεντο δε λα ποβλαχι⌠ν, λα χονχεν−
τραχι⌠ν δε περσονασ εν λασ χιυδαδεσ ψ ελ χονσυµο δε ενεργα (ιλυµιναχι⌠ν, χα−
λεφαχχι⌠ν, µοϖιλιδαδ, ετχ.), γενερα θυε ελ ηοµβρε λεϕοσ δε ηαλλαρσε ιντεγραδο
σεα υν φαχτορ δε δετεριορο δε λα νατυραλεζα αν εν λασ αχτιϖιδαδεσ θυε ποδρα−
µοσ χονσιδεραρ µ〈σ ρεσπετυοσασ, χοµο οχυρρε χον ελ τυρισµο.
Λασ ρεγλασ φυνδαµενταλεσ δε τοδο εχοσιστεµα εσταβλεχεν θυε, τοδοσ λοσ
εχοσιστεµασ τιενδεν ηαχια λα εσταβιλιδαδ ψ χυαντο µ〈σ διϖερσο ψ χοµπλεϕο εσ
υν εχοσιστεµα, µαψορ εσταβιλιδαδ ποσεε5. Λα πρεσερϖαχι⌠ν δε λα βιοδιϖερσιδαδ
απορτα α λα εσταβιλιδαδ δελ εχοσιστεµα. Λα αγριχυλτυρα ιντενσιϖα, πορ εϕεµπλο,
χαµβια ραδιχαλµεντε ελ εθυιλιβριο δελ µεδιο αµβιεντε αλ δεχρεχερ λασ ϖαριεδα−
δεσ δε εσπεχιεσ ϖεγεταλεσ ψ ανιµαλεσ.
Ελ δεσαρρολλο δε λα εχονοµα ψ λα προδυχχι⌠ν, ελ αυγε δε λα σοχιεδαδ δε χον−
συµο ψ λασ τεχνολογασ δε αλτο ιµπαχτο αµβιενταλ, ηιχιερον θυε λα πρεοχυπα−
χι⌠ν πορ ελ χυιδαδο δε νυεστρα Τιερρα χοβραρα µαψορ ιµπορτανχια.
Εσ σεγυραµεντε ποσιτιϖα λα χονχιενχιαχι⌠ν σοχιαλ σοβρε λοσ προβλεµασ δελ
µεδιο αµβιεντε, περο εξιστε ελ ριεσγο δε θυε ελλο νο πασε δε σερ υνα σιµπλε
µοδα τρανσιτορια θυε οχυλτε ελ αυτντιχο τραµαδο δε ρεσπονσαβιλιδαδεσ ε ιντερ−
εσεσ εν ϕυεγο.6
Λα µοδιφιχαχι⌠ν εν λοσ παραδιγµασ δε προγρεσο ψ βιενεσταρ, ψ λα νοταβλε
δεσιγυαλδαδ εντρε λοσ λλαµαδοσ πασεσ δε πριµερ ψ τερχερ µυνδο, ηαν φοχαλιζα−
δο ελ προβλεµα δελ µεδιο αµβιεντε χοµο υν 〈µβιτο δε δισπυτα ψ δε χοντραδιχ−
3 ΜΑΤΕΟ Ραµ⌠ν Μαρτν, Τραταδο δε ∆ερεχηο Αµβιενταλ, Τριϖιυµ, Μαδριδ, 1991.
4 ςερ ΠΕΡΕΙΡΟ δε ΓΡΙΓΑΡΑςΙΧΙΥΣ Μαρα ∆ελια, ∆α〉ο Αµβιενταλ εν ελ µεδιο αµ−
βιεντε υρβανο, Λα Λεψ, Βυενοσ Αιρεσ, 2001, παγ. 2, ψ συ ρεφερενχια α λασ παλαβρασ ενϖιρον−
µεντ, ενϖιροννεµεντ ψ υµωελτ., εν λοσ ιδιοµασ ινγλσ, φρανχσ ψ αλεµ〈ν ρεσπεχτιϖαµεντε.
5 ΒΟΤΑΣΣΙ Χαρλοσ Αλφρεδο, ∆ερεχηο Αδµινιστρατιϖο Αµβιενταλ, ΛΕΠ, Λα Πλατα, 1997,
παγ. 9.
6 ΜΑΤΕΟ Ραµ⌠ν Μαρτν, οβ. χιτ. παγ. 34.

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA