Daños Punitivos: Los horizontes de su eficacia tuitiva en el sistema legal Argentino

Autor:Eduardo Javier Arrubia
Páginas:1-29
 
EXTRACTO GRATUITO
ΧΑΡΤΑΠΑΧΙΟ ∆Ε ∆ΕΡΕΧΗΟ
∆Α∇ΟΣ ΠΥΝΙΤΙςΟΣ: ΛΟΣ ΗΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ∆Ε
ΣΥ ΕΦΙΧΑΧΙΑ ΤΥΙΤΙςΑ ΕΝ ΕΛ ΣΙΣΤΕΜΑ
ΛΕΓΑΛ ΑΡΓΕΝΤΙΝΟ
Ε∆ΥΑΡ∆Ο ϑΑςΙΕΡ ΑΡΡΥΒΙΑ
ΥΝΙςΕΡΣΙ∆Α∆ ΝΑΧΙΟΝΑΛ ∆ΕΛ ΧΕΝΤΡΟ
1. ΙΝΤΡΟ∆ΥΧΧΙΝ ΜΕΤΟ∆ΟΛΓΙΧΑ
ν πριµερ λυγαρ, ιντροδυχιρ αλ λεχτορ εν λοσ προβλεµασ θυε σε πλαν−
τεαν εν υν µυνδο πλαγαδο πορ ρελαχιονεσ δε χονσυµο, σιτυαχιονεσ
θυε γενεραν λα νεχεσιδαδ δε χονστρυιρ ηερραµιεντασ ϕυρδιχασ ιδ⌠−
νεασ παρα τυτελαρ λοσ δερεχηοσ δε συϕετοσ δβιλεσ χοµο χονσυµιδο−
ρεσ ψ συβχονσυµιδορεσ. Εν σεγυνδο τρµινο, εξπλιχαρ λα χονχεπτυαλιζαχι⌠ν ψ
νατυραλεζα ϕυρδιχα δε υνο δε εστοσ δισποσιτιϖοσ δε τυτελα θυε χονστιτυψε λα µ−
δυλα αναλτιχα δε εστε τραβαϕο, α σαβερ, λοσ δα〉οσ πυνιτιϖοσ. Εν τερχερ ορδεν,
ρεσε〉αρ χυ〈λ ηα σιδο λα εϖολυχι⌠ν ϕυρισπρυδενχιαλ δε εστε ινστιτυτο εν Εσταδοσ
Υνιδοσ ινδιχανδο λοσ δεβατεσ α θυε σε ηα δαδο λυγαρ ψ εϕεµπλιφιχαρ χον χασοσ
δε τριβυναλεσ αργεντινοσ χ⌠µο σε ηα ινστρυµενταλιζαδο λα απλιχαχι⌠ν δε εστα
φιγυρα ρεχεπταδα εν ελ αρτ. 52 βισ δε λα Λεψ δε ∆εφενσα δελ Χονσυµιδορ. Εν
χυαρτο λυγαρ, ιντενταρ δεµοστραρ θυε εστα νορµα εν ελ αφ〈ν δε τυτελαρ αλ χον−
συµιδορ ρεσυλτα λεσιϖα δε πρερρογατιϖασ χονστιτυχιοναλεσ δε λοσ προϖεεδορεσ ψ,
ασ, αφιρµαρ θυε λα ιντροδυχχι⌠ν δε εστε ινστιτυτο εν νυεστρο δερεχηο εσ δε γραν
ιµπορτανχια περο εστο δε νινγυνα µανερα πυεδε ϖιαβιλιζαρσε τρασγρεδιενδο δε−
ρεχηοσ φυνδαµενταλεσ δε λοσ συϕετοσ φυερτεσ. Εν θυιντο τρµινο, αδϖερτιρ αλ
λεχτορ θυε λοσ δα〉οσ πυνιτιϖοσ αλ ηαλλαρ συ γνεσισ εν υν σιστεµα χυλτυραλ ψ ϕυ−
ρδιχο διστιντο δελ νυεστρο, ρεθυεριρ〈ν δε χιερτοσ αϕυστεσ σιστµιχοσ παρα ποδερ
σερ ρεχεπταδοσ εν νυεστρο ορδεναµιεντο. Εν σεξτο ορδεν, σοστενδρ θυε υνα
πρ〈χτιχα µυψ ηαβιτυαλ εν λα αχτυαλιδαδ εσ λα χονχερταχι⌠ν δε σοχιεδαδεσ χοµερ−
Ε
2 Εδυαρδο ϑαϖιερ Αρρυβια
ωωω.χαρταπαχιο.εδυ.αρ
χιαλεσ θυε αχταν εν ελ µερχαδο χοµο προϖεεδορασ δε βιενεσ ψ σερϖιχιοσ ψ
αχρεδιταρ θυε εστα χιρχυνστανχια τιενε χιερτοσ ιµπαχτοσ α λα ηορα δε ηαβλαρ δε
ρεσπονσαβιλιδαδ πορ δα〉οσ πυνιτιϖοσ νο σ⌠λο σοβρε λασ περσονασ ϕυρδιχασ σινο
ταµβιν σοβρε λοσ αδµινιστραδορεσ δε ελλασ. Πορ λτιµο, εξπλοραρ χυ〈λ εσ ελ
σεντιδο θυε εστα τεµ〈τιχα αδθυιερε εν ελ χοντεξτο αχτυαλ εν θυε σε ιµπυλσα
δεσδε ελ Ποδερ Εϕεχυτιϖο Ναχιοναλ λα σανχι⌠ν δελ Χ⌠διγο δε Υνιφιχαχι⌠ν Χιϖιλ
ψ Χοµερχιαλ.
2. ΠΛΑΝΤΕΑΜΙΕΝΤΟ ∆Ε ΛΑ ΣΙΤΥΑΧΙΝ ΠΡΟΒΛΕΜℑΤΙΧΑ
Ελ αχαεχιµιεντο δε λα ποστµοδερνιδαδ ηα τραδο αλ µυνδο αχτυαλ ροτυνδασ
µοδιφιχαχιονεσ εν διϖερσασ 〈ρεασ δε χονοχιµιεντο ταλεσ χοµο λα σοχιολογα, λα
εχονοµα, λα πολτιχα ψ, εντρε οτρασ, λα χιενχια ϕυρδιχα. ∆εντρο δε στα, ελ ∆ερε−
χηο Πριϖαδο ηα σιδο πενετραδο πορ ελ ορδεν πβλιχο εχον⌠µιχο δε διρεχχι⌠ν ψ
δε προτεχχι⌠ν. Εν εστε σεντιδο, σε παρτε δελ ρεχονοχιµιεντο δε λα εξιστενχια δε
συϕετοσ δβιλεσ φρεντε α οτροσ συϕετοσ θυε, εν χοντραποσιχι⌠ν, σε δεφινεν χοµο
φυερτεσ. Πορ χονσιγυιεντε, ελ ορδεναµιεντο ϕυρδιχο ηα εµπεζαδο α ρεχορρερ υν
χαµινο δε χρεχιεντε αµπαρο δε λοσ πριµεροσ χοντρα ελ ποδερ δε λοσ σεγυνδοσ
χοαδψυϖανδο ασ α λα νευτραλιζαχι⌠ν δε λασ ϖιολαχιονεσ α λοσ δερεχηοσ φυνδα−
µενταλεσ θυε λασ περσονασ τιενεν πορ ελ σολο ηεχηο δε σερ ταλεσ.
∆ε εστα µανερα, λα σανχι⌠ν δε λα λεψ 24.240 ψ µ〈σ αν συ ρεχιεντε µοδιφιχα−
χι⌠ν πορ λα λεψ 26.361 ρεπρεσενταν λα σιστεµατιζαχι⌠ν δε λα προτεχχι⌠ν α χον−
συµιδορεσ ψ υσυαριοσ δε βιενεσ ψ σερϖιχιοσ εριγιενδο λο θυε αλγυνοσ αυτορεσ
ηαν δενοµιναδο Μιχροσιστεµα δε ∆εφενσα δελ Χονσυµιδορ (Αριζα; Φρυσταγλι
ψ Ηερνανδεζ, 2009). Ασ, ελ λεγισλαδορ ηα ινστρυµενταλιζαδο ελ µανδατο χονστι−
τυχιοναλ δελ αρτ. 42 δε νυεστρα Χαρτα Μαγνα χυψο πριµερ π〈ρραφο πρεσχριβε
Λοσ χονσυµιδορεσ ψ υσυαριοσ δε βιενεσ ψ σερϖιχιοσ τιενεν δερεχηο, εν λα ρε−
λαχι⌠ν δε χονσυµο, α λα προτεχχι⌠ν δε συ σαλυδ, σεγυριδαδ ε ιντερεσεσ εχον⌠−
µιχοσ; α υνα ινφορµαχι⌠ν αδεχυαδα ψ ϖεραζ; α λα λιβερταδ δε ελεχχι⌠ν, ψ α
χονδιχιονεσ δε τρατο εθυιτατιϖο ψ διγνο.
Εν οτρο ορδεν δε ιδεασ, λοσ χονσυµιδορεσ ψ υσυαριοσ σε ϖινχυλαν α τραϖσ δε
ηετερογνεασ χοντραταχιονεσ χον τοδοσ αθυελλοσ αγεντεσ θυε παρτιχιπαν εν λα
χαδενα δε προδυχχι⌠ν ψ διστριβυχι⌠ν δε βιενεσ ψ σερϖιχιοσ, εσ δεχιρ, λοσ προ−
ϖεεδορεσ. ⊃στοσ πυεδεν λλεϖαρ α χαβο συσ αχτιϖιδαδεσ εµπρεσαριαλεσ δε φορµα

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA