Daños Punitivos: Los horizontes de su eficacia tuitiva en el sistema legal Argentino

AutorEduardo Javier Arrubia
Páginas1-29
ΧΑΡΤΑΠΑΧΙΟ ∆Ε ∆ΕΡΕΧΗΟ
∆Α∇ΟΣ ΠΥΝΙΤΙςΟΣ: ΛΟΣ ΗΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ∆Ε
ΣΥ ΕΦΙΧΑΧΙΑ ΤΥΙΤΙςΑ ΕΝ ΕΛ ΣΙΣΤΕΜΑ
ΛΕΓΑΛ ΑΡΓΕΝΤΙΝΟ
Ε∆ΥΑΡ∆Ο ϑΑςΙΕΡ ΑΡΡΥΒΙΑ
ΥΝΙςΕΡΣΙ∆Α∆ ΝΑΧΙΟΝΑΛ ∆ΕΛ ΧΕΝΤΡΟ
1. ΙΝΤΡΟ∆ΥΧΧΙΝ ΜΕΤΟ∆ΟΛΓΙΧΑ
ν πριµερ λυγαρ, ιντροδυχιρ αλ λεχτορ εν λοσ προβλεµασ θυε σε πλαν−
τεαν εν υν µυνδο πλαγαδο πορ ρελαχιονεσ δε χονσυµο, σιτυαχιονεσ
θυε γενεραν λα νεχεσιδαδ δε χονστρυιρ ηερραµιεντασ ϕυρδιχασ ιδ⌠−
νεασ παρα τυτελαρ λοσ δερεχηοσ δε συϕετοσ δβιλεσ χοµο χονσυµιδο−
ρεσ ψ συβχονσυµιδορεσ. Εν σεγυνδο τρµινο, εξπλιχαρ λα χονχεπτυαλιζαχι⌠ν ψ
νατυραλεζα ϕυρδιχα δε υνο δε εστοσ δισποσιτιϖοσ δε τυτελα θυε χονστιτυψε λα µ−
δυλα αναλτιχα δε εστε τραβαϕο, α σαβερ, λοσ δα〉οσ πυνιτιϖοσ. Εν τερχερ ορδεν,
ρεσε〉αρ χυ〈λ ηα σιδο λα εϖολυχι⌠ν ϕυρισπρυδενχιαλ δε εστε ινστιτυτο εν Εσταδοσ
Υνιδοσ ινδιχανδο λοσ δεβατεσ α θυε σε ηα δαδο λυγαρ ψ εϕεµπλιφιχαρ χον χασοσ
δε τριβυναλεσ αργεντινοσ χ⌠µο σε ηα ινστρυµενταλιζαδο λα απλιχαχι⌠ν δε εστα
φιγυρα ρεχεπταδα εν ελ αρτ. 52 βισ δε λα Λεψ δε ∆εφενσα δελ Χονσυµιδορ. Εν
χυαρτο λυγαρ, ιντενταρ δεµοστραρ θυε εστα νορµα εν ελ αφ〈ν δε τυτελαρ αλ χον−
συµιδορ ρεσυλτα λεσιϖα δε πρερρογατιϖασ χονστιτυχιοναλεσ δε λοσ προϖεεδορεσ ψ,
ασ, αφιρµαρ θυε λα ιντροδυχχι⌠ν δε εστε ινστιτυτο εν νυεστρο δερεχηο εσ δε γραν
ιµπορτανχια περο εστο δε νινγυνα µανερα πυεδε ϖιαβιλιζαρσε τρασγρεδιενδο δε−
ρεχηοσ φυνδαµενταλεσ δε λοσ συϕετοσ φυερτεσ. Εν θυιντο τρµινο, αδϖερτιρ αλ
λεχτορ θυε λοσ δα〉οσ πυνιτιϖοσ αλ ηαλλαρ συ γνεσισ εν υν σιστεµα χυλτυραλ ψ ϕυ−
ρδιχο διστιντο δελ νυεστρο, ρεθυεριρ〈ν δε χιερτοσ αϕυστεσ σιστµιχοσ παρα ποδερ
σερ ρεχεπταδοσ εν νυεστρο ορδεναµιεντο. Εν σεξτο ορδεν, σοστενδρ θυε υνα
πρ〈χτιχα µυψ ηαβιτυαλ εν λα αχτυαλιδαδ εσ λα χονχερταχι⌠ν δε σοχιεδαδεσ χοµερ−
Ε
2 Εδυαρδο ϑαϖιερ Αρρυβια
ωωω.χαρταπαχιο.εδυ.αρ
χιαλεσ θυε αχταν εν ελ µερχαδο χοµο προϖεεδορασ δε βιενεσ ψ σερϖιχιοσ ψ
αχρεδιταρ θυε εστα χιρχυνστανχια τιενε χιερτοσ ιµπαχτοσ α λα ηορα δε ηαβλαρ δε
ρεσπονσαβιλιδαδ πορ δα〉οσ πυνιτιϖοσ νο σ⌠λο σοβρε λασ περσονασ ϕυρδιχασ σινο
ταµβιν σοβρε λοσ αδµινιστραδορεσ δε ελλασ. Πορ λτιµο, εξπλοραρ χυ〈λ εσ ελ
σεντιδο θυε εστα τεµ〈τιχα αδθυιερε εν ελ χοντεξτο αχτυαλ εν θυε σε ιµπυλσα
δεσδε ελ Ποδερ Εϕεχυτιϖο Ναχιοναλ λα σανχι⌠ν δελ Χ⌠διγο δε Υνιφιχαχι⌠ν Χιϖιλ
ψ Χοµερχιαλ.
2. ΠΛΑΝΤΕΑΜΙΕΝΤΟ ∆Ε ΛΑ ΣΙΤΥΑΧΙΝ ΠΡΟΒΛΕΜℑΤΙΧΑ
Ελ αχαεχιµιεντο δε λα ποστµοδερνιδαδ ηα τραδο αλ µυνδο αχτυαλ ροτυνδασ
µοδιφιχαχιονεσ εν διϖερσασ 〈ρεασ δε χονοχιµιεντο ταλεσ χοµο λα σοχιολογα, λα
εχονοµα, λα πολτιχα ψ, εντρε οτρασ, λα χιενχια ϕυρδιχα. ∆εντρο δε στα, ελ ∆ερε−
χηο Πριϖαδο ηα σιδο πενετραδο πορ ελ ορδεν πβλιχο εχον⌠µιχο δε διρεχχι⌠ν ψ
δε προτεχχι⌠ν. Εν εστε σεντιδο, σε παρτε δελ ρεχονοχιµιεντο δε λα εξιστενχια δε
συϕετοσ δβιλεσ φρεντε α οτροσ συϕετοσ θυε, εν χοντραποσιχι⌠ν, σε δεφινεν χοµο
φυερτεσ. Πορ χονσιγυιεντε, ελ ορδεναµιεντο ϕυρδιχο ηα εµπεζαδο α ρεχορρερ υν
χαµινο δε χρεχιεντε αµπαρο δε λοσ πριµεροσ χοντρα ελ ποδερ δε λοσ σεγυνδοσ
χοαδψυϖανδο ασ α λα νευτραλιζαχι⌠ν δε λασ ϖιολαχιονεσ α λοσ δερεχηοσ φυνδα−
µενταλεσ θυε λασ περσονασ τιενεν πορ ελ σολο ηεχηο δε σερ ταλεσ.
∆ε εστα µανερα, λα σανχι⌠ν δε λα λεψ 24.240 ψ µ〈σ αν συ ρεχιεντε µοδιφιχα−
χι⌠ν πορ λα λεψ 26.361 ρεπρεσενταν λα σιστεµατιζαχι⌠ν δε λα προτεχχι⌠ν α χον−
συµιδορεσ ψ υσυαριοσ δε βιενεσ ψ σερϖιχιοσ εριγιενδο λο θυε αλγυνοσ αυτορεσ
ηαν δενοµιναδο Μιχροσιστεµα δε ∆εφενσα δελ Χονσυµιδορ (Αριζα; Φρυσταγλι
ψ Ηερνανδεζ, 2009). Ασ, ελ λεγισλαδορ ηα ινστρυµενταλιζαδο ελ µανδατο χονστι−
τυχιοναλ δελ αρτ. 42 δε νυεστρα Χαρτα Μαγνα χυψο πριµερ π〈ρραφο πρεσχριβε
Λοσ χονσυµιδορεσ ψ υσυαριοσ δε βιενεσ ψ σερϖιχιοσ τιενεν δερεχηο, εν λα ρε−
λαχι⌠ν δε χονσυµο, α λα προτεχχι⌠ν δε συ σαλυδ, σεγυριδαδ ε ιντερεσεσ εχον⌠−
µιχοσ; α υνα ινφορµαχι⌠ν αδεχυαδα ψ ϖεραζ; α λα λιβερταδ δε ελεχχι⌠ν, ψ α
χονδιχιονεσ δε τρατο εθυιτατιϖο ψ διγνο.
Εν οτρο ορδεν δε ιδεασ, λοσ χονσυµιδορεσ ψ υσυαριοσ σε ϖινχυλαν α τραϖσ δε
ηετερογνεασ χοντραταχιονεσ χον τοδοσ αθυελλοσ αγεντεσ θυε παρτιχιπαν εν λα
χαδενα δε προδυχχι⌠ν ψ διστριβυχι⌠ν δε βιενεσ ψ σερϖιχιοσ, εσ δεχιρ, λοσ προ−
ϖεεδορεσ. ⊃στοσ πυεδεν λλεϖαρ α χαβο συσ αχτιϖιδαδεσ εµπρεσαριαλεσ δε φορµα

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR