Criterios para la atribución de la guarda del hijo menor de edad. Pautas jurisprudenciales imperantes. Régimen del Código Civil y Comercial de la Nación

Autor:María Florencia Calá
Páginas:1-21
ΧΑΡΤΑΠΑΧΙΟ ∆Ε ∆ΕΡΕΧΗΟ
Χριτεριοσ παρα λα ατριβυχι⌠ν δε γυαρδα, ςολ. 28, (2015), Χαρταπαχιο δε ∆ερεχηο,
Φαχυλταδ δε ∆ερεχηο, ΥΝΙΧΕΝ, ΙΣΣΝ 1850−0722.
ΧΡΙΤΕΡΙΟΣ ΠΑΡΑ ΛΑ ΑΤΡΙΒΥΧΙΝ ∆Ε ΓΥΑΡ∆Α ∆ΕΛ ΗΙϑΟ
ΜΕΝΟΡ ∆Ε Ε∆Α∆. ΠΑΥΤΑΣ ϑΥΡΙΣΠΡΥ∆ΕΝΧΙΑΛΕΣ
ΙΜΠΕΡΑΝΤΕΣ. Ρ⊃ΓΙΜΕΝ ∆ΕΛ Χ∆ΙΓΟ ΧΙςΙΛ Ψ
ΧΟΜΕΡΧΙΑΛ ∆Ε ΛΑ ΝΑΧΙΝ
ΜΑΡ⊆Α ΦΛΟΡΕΝΧΙΑ ΧΑΛℑ1
ΥΝΙςΕΡΣΙ∆Α∆ ΝΑΧΙΟΝΑΛ ∆ΕΛ ΧΕΝΤΡΟ
1. Ιντροδυχχι⌠ν
ι βιεν ελ χονοχιµιεντο χιεντφιχο σε ηα χεντραδο εν ελ λτιµο τιεµπο
εν ελ αν〈λισισ δελ ιµπαχτο θυε ηα προδυχιδο εν ελ ινστιτυτο δε λα ρεσ−
πονσαβιλιδαδ παρενταλ2 ελ ρεχονοχιµιεντο δε λα αυτονοµα ο χαπαχι−
δαδ προγρεσιϖα δε νι〉οσ, νι〉ασ ψ αδολεσχεντεσ3; ελ πρεσεντε σε χεντρα−
1 Λα αυτορα εσ Προσεχρεταρια δε λα Χ〈µαρα δε Απελαχιονεσ εν λο Χιϖιλ ψ Χοµερχιαλ δελ ∆ε−
παρταµεντο ϑυδιχιαλ Αζυλ. ∆οχεντε δε λασ ασιγνατυρασ ∆ερεχηο δε Φαµιλια ψ Συχεσιονεσ ψ
Βιοδερεχηο, ασ χοµο δελ Σεµιναριο δε Προφυνδιζαχι⌠ν ε Ινϖεστιγαχι⌠ν Βιοδερεχηο: Γρυ−
ποσ ϖυλνεραβλεσ δε λα Φαχυλταδ δε ∆ερεχηο δε λα Υνιϖερσιδαδ Ναχιοναλ δελ Χεντρο δε λα Προ−
ϖινχια δε Βυενοσ Αιρεσ. Σεχρεταρια δελ Χεντρο ϑυρδιχο δε λα Περσονα ψ δε λα Φαµιλια δε λα
µισµα Φαχυλταδ.
2 Τρµινο αχυ〉αδο πορ λα δοχτρινα ψ ϕυρισπρυδενχια ναχιοναλ ψ ρεχεπταδο εν ελ Χ⌠διγο Χι−
ϖιλ ψ Χοµερχιαλ εν ρεεµπλαζο δελ δε πατρια ποτεσταδ, πυεσ στε λτιµο ηαχε ρεφερενχια α υνα
σιτυαχι⌠ν δε δοµινιο ο ποδερ θυε σε τιενε σοβρε ελ οβϕετο θυε τρασυντα, λο θυε χονλλεϖα α λα
χοσιφιχαχι⌠ν δε υνο δε λοσ εξτρεµοσ (ελ συϕετο πασιϖο) δε λα ρελαχι⌠ν πατερνο−φιλιαλ ψ σε
χονεχτα χον λα ιδεα δε δεπενδενχια αβσολυτα δελ νι〉ο εν υνα εστρυχτυρα φαµιλιαρ ϕερ〈ρθυιχα; λο
θυε νο σε χονδιχε χον ελ νυεϖο πρινχιπιο δε δεµοχρατιζαχι⌠ν δε λα φαµιλια α παρτιρ δελ χυαλ ελ
παδρε, µ〈σ θυε δερεχηοσ, τιενε ελ χοµπροµισο δε οριενταρ α συ ηιϕο εν ελ χαµινο δε λα αυτο−
νοµα.
3 ςοχεσ εµπλεαδασ εν ρεεµπλαζο δελ τρµινο µενορ, εν ταντο στε απυντα µ〈σ α πονερ
ελ αχεντο εν λα ινµαδυρεζ θυε εν λα ποτενχιαλιδαδ δελ νι〉ο, χον ελ χονσιγυιεντε εφεχτο δε
µαργιναρλο ψ τραβαρ συ παπελ προταγ⌠νιχο εν ελ χαµπο δε λασ ρελαχιονεσ ηυµανασ.
Σ
2 Χαλ〈, Μαρα Φλορενχια
ωωω.χαρταπαχιο.εδυ.αρ
ρ〈 µ〈σ βιεν εν ελ εστυδιο δε λασ διϖερσασ ρεσπυεστασ ψ αλτερνατιϖασ θυε σε ηαν
εσβοζαδο εν ποσ δε συπεραρ ελ χονφλιχτο συσχιταδο εντρε λοσ προγενιτορεσ φρεντε
αλ δεβιλιταµιεντο δελ ϖνχυλο δε παρεϕα ψ λα νεχεσιδαδ δε µαντενερ ελ ϖνχυλο
παρενταλ (Χαππελλα, 2013) (∆ε λα Τορρε, 2013).
Εν εσα φαενα, σε οβσερϖα εν πριµερ τρµινο θυε ελ Χ⌠διγο Χιϖιλ ψ Χοµερχιαλ σιγυε λα
λνεα δελ σιστεµα αντεριορ αλ χονχεπτυαλιζαρ εν συ αρτχυλο 638 λα ρεσπονσαβιλιδαδ πα−
ρενταλ χοµο ελ χονϕυντο δε δεβερεσ ψ δερεχηοσ θυε χορρεσπονδεν α λοσ προγενιτορεσ
σοβρε λα περσονα ψ βιενεσ δελ ηιϕο, παρα συ προτεχχι⌠ν, δεσαρρολλο ψ φορµαχι⌠ν ιντεγραλ
µιεντρασ σεα µενορ δε εδαδ ψ νο σε ηαψα εµανχιπαδο.
Ασιµισµο, λα νυεϖα νορµατιϖα ινχορπορα τρεσ νοτασ τιπιφιχαντεσ δελ ινστιτυτο εν χιερ−
νεσ θυε, σι βιεν σε ηαλλαβαν αυσεντεσ εν ελ Χ⌠διγο Χιϖιλ δερογαδο, ψα ηαβαν σιδο
χαπταδασ πορ λασ ποστυρασ ϕυρισπρυδενχιαλεσ ιµπεραντεσ ψ λασ νορµασ δε χαρ〈χτερ γενε−
ραλ διχταδασ εν λα λτιµα δχαδα.
∆ε εστε µοδο, εσταβλεχε θυε ελ ινστιτυτο σε ριγε πορ λοσ σιγυιεντεσ πρινχιπιοσ: α) ελ
ιντερσ συπεριορ δελ νι〉ο; β) λα αυτονοµα προγρεσιϖα δελ ηιϕο χονφορµε α συσ χαραχτε−
ρστιχασ πσιχοφσιχασ, απτιτυδεσ ψ δεσαρρολλο. Εσ ασ θυε α µαψορ αυτονοµα, δισµινυψε
λα ρεπρεσενταχι⌠ν δε λοσ προγενιτορεσ εν ελ εϕερχιχιο δε λοσ δερεχηοσ δε λοσ ηιϕοσ; χ) ελ
δερεχηο δελ νι〉ο α σερ οδο ψ α θυε συ οπινι⌠ν σεα τενιδα εν χυεντα σεγν συ εδαδ ψ
γραδο δε µαδυρεζ (Γροσµαν, 2014).
2. Εϕερχιχιο δε λα ρεσπονσαβιλιδαδ παρενταλ δυραντε λα υνι⌠ν δε λα παρεϕα.
Ργιµεν δερογαδο ψ σιστεµα ινσταυραδο πορ ελ Χ⌠διγο Χιϖιλ ψ Χοµερχιαλ
∆υραντε λα υνι⌠ν δε λα παρεϕα, εν πρινχιπιο, νο δεβεραν εξιστιρ µαψορεσ ινχονϖενιεν−
τεσ εν ταντο λα γυαρδα σε δεσεµπε〉αρ〈 δε χονσυνο πορ λοσ παδρεσ, α θυιενεσ ελ ορδε−
ναµιεντο ρεχονοχε λα τιτυλαριδαδ ψ ελ εϕερχιχιο χοµπαρτιδο δε λα ρεσπονσαβιλιδαδ πα−
ρενταλ. Ελλο δετερµινα λα οβλιγαχι⌠ν δε χονϖιϖενχια δε υνοσ ψ οτροσ, ασ χοµο ελ δε−
βερ δε προτεχχι⌠ν α λοσ νι〉≅σ ψ αδολεσχεντεσ, συ εδυχαχι⌠ν, συπερϖισι⌠ν, ετχ.
Εν εσα λνεα, ελ χ⌠διγο δερογαδο εσταβλεχα θυε, δυραντε λα χονϖιϖενχια δε αµβοσ
προγενιτορεσ χον λοσ ηιϕοσ µενορεσ δε εδαδ σε πρεσυµιρ〈 θυε λοσ αχτοσ ρεαλιζαδοσ
πορ υνο δε ελλοσ χυενταν χον ελ χονσεντιµιεντο δελ οτρο, σαλϖο λοσ συπυεστοσ ενυµε−
ραδοσ εν ελ αρτ. 264 θυ〈τερ θυε εξιγεν χονσεντιµιεντο εξπρεσο δε αµβοσ, ο χυανδο
µεδιαρα εξπρεσα οποσιχι⌠ν.
Εσ ασ θυε λα δοχτρινα ψ λα ϕυρισπρυδενχια φυερον χοντεστεσ εν διστινγυιρ δοσ τιποσ δε
δεχισιονεσ, εν ϖιρτυδ δε λοσ εφεχτοσ θυε στασ πυεδεν προδυχιρ εν λα ϖιδα δελ ηιϕο. ∆ε
εστε µοδο, σε διφερενχιαρον λοσ αχτοσ τρασχενδεντεσ, θυε εν ϖιρτυδ δε συ νατυραλεζα
εξιγαν λα χονχυρρενχια δε λα εξπρεσα χονφορµιδαδ δε αµβοσ παδρεσ σεαν στοσ χον−

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba