La Corte Suprema y la última palabra

Autor:Fernando Ronchetti
Páginas:1-53
ΧΑΡΤΑΠΑΧΙΟ ∆Ε ∆ΕΡΕΧΗΟ
ΛΑ ΧΟΡΤΕ ΣΥΠΡΕΜΑ Ψ ΛΑ ∨ΛΤΙΜΑ
ΠΑΛΑΒΡΑ
Α
ΛΦΡΕ∆Ο ΦΕΡΝΑΝ∆Ο ΡΟΝΧΗΕΤΤΙ
ΥΝΙςΕΡΣΙ∆Α∆ ΝΑΧΙΟΝΑΛ ∆ΕΛ ΧΕΝΤΡΟ
1. ΛΑ ΠΡΕΓΥΝΤΑ
Θυιν δεβε δεχιρ λα λτιµα παλαβρα αχερχα δελ χοντενιδο δε λα Χονστι−
τυχι⌠ν Ναχιοναλ εν ελ δερεχηο αργεντινο?
Εστα πρεγυντα ρεσυµε λοσ σιγυιεντεσ ιντερρογαντεσ: σι εσ λα Χορτε Συ−
πρεµα δε ϑυστιχια δε λα Ναχι⌠ν ελ ιντρπρετε συπρεµο δε λα Χονστιτυ−
χι⌠ν; σι εν ταλ χασο σερα λεγτιµα εσα ποτεσταδ, ο ↵α θυιν δεβιερα σερλε ατριβυι−
δα?
Ελ ιντερσ δε εστα χυεστι⌠ν εσ δε εσπεχιαλ ρελεϖανχια εν νυεστρο δερεχηο ψ ελ
δεβατε αχερχα δε λασ διστιντασ ρεσπυεστασ σε ηα αχτυαλιζαδο εν λοσ λτιµοσ α〉οσ.
Λα ρελεϖανχια δε λα χυεστι⌠ν ηα λλεϖαδο α δεχιρ α Αλβερτο Βιανχηι θυε ελ
χοντρολ δε χονστιτυχιοναλιδαδ χονστιτυψε λα χολυµνα ϖερτεβραλ δελ µυνδο δελ
δερεχηο χονστιτυχιοναλ
1
ψ α Μιγυελ Ανγελ Χιυρο Χαλδανι θυε ∀υν δατο δε
δεσχολλαντε ιµπορτανχια εν ελ ορδεναµιεντο νορµατιϖο εσ σαβερ α θυιν χο−
ρρεσπονδε ∋λα λτιµα παλαβρα εν µατερια δε ∆ερεχηο∋, εν νυεστρο χασο, εν ελ
〈ρεα ϕυρισδιχχιοναλ. Εστα λτιµα παλαβρα εστ〈 ϖινχυλαδα εστρεχηαµεντε χον λα
σοβερανα ψ χον ελ οριγεν δελ ορδεναµιεντο∀
2
.
Λα αχτυαλιδαδ δελ τεµα εσ υνο δε λοσ ποχοσ χαµβιοσ θυε τραϕο ελ νυεϖο µι−
1
ΒΙΑΝΧΗΙ Αλβερτο Β., Χοντρολ δε χονστιτυχιοναλιδαδ, Βυενοσ Αιρεσ, Αβαχο, 2002.
2
ΧΙΥΡΟ ΧΑΛ∆ΑΝΙ Μιγυελ Ανγελ, Φιλοσοφα δε λα ϑυρισδιχχι⌠ν, Ροσαριο, Φυνδαχι⌠ν
παρα λασ Ινϖεστιγαχιονεσ ϑυρδιχασ, 1998, π〈γ. 77. Χον χιτα δε Σταµµλερ Ρυδολφ, Τραταδο δε
Φιλοσοφα δελ ∆ερεχηο, τραδ. Ω. Ροχεσ, Μξιχο, Ναχιοναλ, 1980, π〈γ. 299.
2
Αλφρεδο Φερνανδο Ρονχηεττι
ωωω.χαρταπαχιο.εδυ.αρ
λενιο. Λυεγο δε σεσεντα α〉οσ δε πρεδοµινιο δε λα δοχτρινα εσταβλεχιδα εν
Γαναδερα Λοσ Λαγοσ χ. Γοβιερνο Ναχιοναλ
3
4
λα Χορτε ϖυελϖε α πονερ εν
δισχυσι⌠ν σι ελ χοντρολ χονστιτυχιοναλ πυεδε σερ εϕερχιδο δε οφιχιο ο νο, εν ελ
φαλλο Μιλλ δε Περεψρα χ/ Χορριεντεσ
5
, εν ελ θυε ελ Μ〈ξιµο Τριβυναλ χονσαγρα
λα τεσισ δελ χοντρολ δε οφιχιο.
Υνοσ µεσεσ αντεσ σε ηαβα ινσταλαδο υν δεβατε δοχτριναριο εν ελ 〈µβιτο ηισ−
πανοαµεριχανο εντρε Ροβερτο Γαργαρελλα
6
ψ ϑυαν Χαρλοσ Βαψ⌠ν
7
, θυε τιενε χο−
µο αντεχεδεντεσ ελ λιβρο δε Χαρλοσ Σ. Νινο Λα χονστιτυχι⌠ν δε λα δεµοχραχια
δελιβερατιϖα
8
δε 1996, Λα ϕυστιχια φρεντε αλ γοβιερνο. Σοβρε ελ χαρ〈χτερ χον−
τραµαψοριταριο δελ ποδερ ϕυδιχιαλ
9
δελ µισµο Γαργαρελλα, πυβλιχαδο εν 1996 ψ
υν τραβαϕο δε ϑυαν ϑοσ Μορεσο
10
δε 1998.
Μ〈σ ρεχιεντεµεντε ηα αβορδαδο εστε τεµα χον υν µινυχιοσο αν〈λισισ παρτι−
χυλαριζαδο α Αµριχα Λατινα, Σεβαστι〈ν Λιναρεσ, δε λα Υνιϖερσιδαδ δε Σαλα−
µανχα, τιτυλ〈νδολο Μοδελοσ δε ϕυστιχια χονστιτυχιοναλ ψ δεφερενχια αλ ποδερ
λεγισλατιϖο
11
.
Λα βιβλιογραφα εσ αβρυµαδορα διχε Μαρα Ανγλιχα Γελλι
12
, ταµβιν λα ϕυ−
ρισπρυδενχια, περο νοσ λιµιταρεµοσ α λα θυε σε χιταρ〈 α λο λαργο δε εστε αρτχυ−
3
Φαλλοσ 190−149 δε 1941.
4
ΒΙΑΝΧΗΙ Αλβερτο, Χοντρολ δε χονστιτυχιοναλιδαδ..., π〈γ. 72.
5
ΧΣϑΝ, Μιλλ δε Περεψρα Ριτα Α. ψ οτροσ χ/ Προϖινχια δε Χορριεντεσ, ΛΛ 2001−Φ, 891.
6
ΓΑΡΓΑΡΕΛΛΑ Ροβερτο, Λοσ ϕυεχεσ φρεντε αλ χοτο ϖεδαδο, Ρεϖιστα ∆οξα. ∆ισχυ−
σιονεσ. Πυβλιχαχιονεσ περι⌠διχασ. Ν≡ 1 α〉ο 2000, π〈γσ. 53/64.
7
ΒΑΨΟΝ ϑυαν Χαρλοσ, ∆ερεχηοσ, δεµοχραχια ψ χονστιτυχι⌠ν, Ρεϖιστα ∆οξα. ∆ισχυσιο−
νεσ. Πυβλιχαχιονεσ περι⌠διχασ. Ν≡ 1 α〉ο 2000, π〈γσ. 65/94.
8
ΝΙΝΟ Χαρλοσ Σαντιαγο, Λα χονστιτυχι⌠ν δε λα δεµοχραχια δελιβερατιϖα, Βαρχελονα, Γε−
δισα, 1996.
9
ΓΑΡΓΑΡΕΛΛΑ Ροβερτο, Λα ϕυστιχια φρεντε αλ γοβιερνο. Σοβρε ελ χαρ〈χτερ χοντραµαψο−
ριταριο δελ ποδερ ϕυδιχιαλ, Βαρχελονα, Αριελ, 1996.
10
ΜΟΡΕΣΟ ϑυαν ϑοσ, ∆ερεχηοσ ψ ϕυστιχια προχεσαλ ιµπερφεχτα, Βαρχελονα, Ωορκινγ Πα−
περ, Υνιϖερσιτατ δε Γιρονα, 1998.
11
ΛΙΝΑΡΕΣ Σεβαστι〈ν, ϖερσι⌠ν ελεχτρ⌠νιχα εν λα π〈γινα ωεβ δε λα Υνιϖερσιδαδ Τορχυατο
∆ι Τελλα, Εσχυελα δε ∆ερεχηο, Ρεϖιστασ, Ινδιχεσ:
ηττπ://ωωω.υτδτ.εδυ//ϖερ_χοντενιδο.πηπ?ιδ_χοντενιδο= 1576&ιδ_ιτεµ_µενυ=3558.
12
ΓΕΛΛΙ Μαρα Ανγλιχα, Χονστιτυχι⌠ν δε λα Ναχι⌠ν Αργεντινα Χοµενταδα ψ Χονχορδα−
δα, Βυενοσ Αιρεσ, Λα Λεψ, πριµερα εδιχι⌠ν, 2001, π〈γ. 715.
Λα Χορτε Συπρεµα ψ λα λτιµα παλαβρα
3
ΧΑΡΤΑΠΑΧΙΟ ∆Ε ∆ΕΡΕΧΗΟ
λο
13
.
Πονιενδο ελ τεµα εν χοντεξτο, εσ νοτοριο ελ χαµβιο οπεραδο εν λα χονσιδε−
ραχι⌠ν πβλιχα α παρτιρ δε λα νυεϖα χονφορµαχι⌠ν δε λα Χορτε Συπρεµα δε ϑυστι−
χια δε λα Ναχι⌠ν. Αυνθυε λοσ χυατρο νυεϖοσ ιντεγραντεσ φυερον δεσιγναδοσ πορ
ελ αχτυαλ πρεσιδεντε δε λα Ναχι⌠ν ψ µ〈σ αλλ〈 δε θυε σε χυµπλι⌠ χον ελ δεχρετο
100 δε 2004 δε αυτολιµιταχι⌠ν δε ατριβυχιονεσ−, ελ Αλτο Τριβυναλ µαντιενε υνα
σαλυδαβλε ινδεπενδενχια, ινχλυσο εν τεµασ δε συµα τρασχενδενχια ναχιοναλ.
∆οσ εϕεµπλοσ περµιτεν ιλυστραρλο: αντε υνα δεµανδα χολεχτιϖα πορ χονταµινα−
χι⌠ν αµβιενταλ, δα〉οσ α λα σαλυδ, σανεαµιεντο ψ δεσϖιαχι⌠ν δε φονδοσ δε υν
χρεδιτο δελ Βανχο Ιντεραµεριχανο δε ∆εσαρρολλο χον ρελαχι⌠ν α λα Χυενχα Μα−
τανζα−Ριαχηυελο ψ ελ Πολο Πετροθυµιχο ∆οχκ Συδ, λα Χορτε Συπρεµα θυε ιν−
τιµ⌠ α λοσ γοβιερνοσ ναχιοναλ, βοναερενσε ψ πορτε〉ο α πρεσενταρ εν τρειντα δασ
υν πλαν δε σανεαµιεντο ψ λε ορδεν⌠ α 44 γρανδεσ εµπρεσασ ινσταλαδασ εν λα
ζονα α εντρεγαρ εστυδιοσ δε ιµπαχτο αµβιενταλ. Α τοδοσ, λα Χορτε Συπρεµα λοσ
χονϖοχ⌠ α δαρ εξπλιχαχιονεσ εν υνα µεγα−αυδιενχια πβλιχα, ψ εν ελ φαλλο
Μασσα χονϖαλιδ⌠ λα πεσιφιχαχι⌠ν δε λασ οβλιγαχιονεσ παχταδασ εν µονεδα
εξτρανϕερα χον υν χριτεριο χονσεχυενχιαλιστα (θυε εσ νεχεσαριο δαρ υνα σολυ−
χι⌠ν δεφινιτιϖα α εστε τιπο δε πλειτοσ παρα αλχανζαρ λα παζ σοχιαλ σοβρε λα βασε δε
χονσιδεραρ λοσ ρεσυλταδοσ), α πεσαρ δε λοσ ρεχλαµοσ δε αλγυνοσ σεχτορεσ σοχια−
λεσ δε µυχηα πρεσενχια εν λοσ µεδιοσ µασιϖοσ δε χοµυνιχαχι⌠ν, περο αδϖιρ−
τιενδο αχερχα δελ εµπλεο αβυσιϖο δε λοσ δεχρετοσ δε νεχεσιδαδ ψ υργενχια πορ
παρτε δελ Ποδερ Εϕεχυτιϖο Ναχιοναλ.
Αλ µοµεντο εν ελ θυε σε πλαντεαβα ελ δεβατε, λα περχεπχι⌠ν πβλιχα δε λα
λεγιτιµαχι⌠ν δε λα Χορτε ερα µυψ διστιντα, πορθυε εσταβα ινσταλαδα υνα χονϕετυ−
ραλ φαλτα δε ινδεπενδενχια ρεσπεχτο δε λοσ ποδερεσ πολτιχοσ
14
.
Χον λα λτιµα παλαβρα εξπρεσαδα χον ρελαχι⌠ν α λα χονστιτυχιοναλιδαδ δε λα
13
Πορ εϕ. Τροπερ Μιχηελ, Μαρσηαλλ, Κελσεν, Βαρακ ψ ελ σοφισµα χονστιτυχιοναλιστα, Βυε−
νοσ Αιρεσ, 2003, εν Ιδεασ ψ ∆ερεχηο, Ανυαριο δε λα Ασοχιαχι⌠ν Αργεντινα δε Φιλοσοφα δελ
∆ερεχηο, α〉ο ΙΙΙ ν≡ 3, τραδ. Ριχαρδο Γυιβουργ, π〈γ. 207 ψ σσ.
14
∀Λα σιτυαχι⌠ν α λα θυε νοσ ενφρενταµοσ, εν δεφινιτιϖα, παρεχε σερ λα σιγυιεντε: ελ ποδερ
ϕυδιχιαλ τιενδε α αποψαρ λασ δεχισιονεσ δε λοσ ⌠ργανοσ πολτιχοσ, χονσερϖανδο συ πρινχιπαλ
αρµα, λα χαπαχιδαδ δε δεχιρ λα ∋λτιµα παλαβρα∋ εν χυεστιονεσ χονστιτυχιοναλεσ, µ〈σ αλλ〈 δε
χυ〈λ σεα λα ποσιχι⌠ν δε λοσ χιυδαδανοσ αλ ρεσπεχτο∀. Γαργαρελλα Ροβερτο, Λα ϕυστιχια φρεντε αλ
γοβιερνο... π〈γ. 234.

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba