Corrupción, Normas Morales y Educación

Autor:Jorge Malem Seña
Páginas:1-24
 
EXTRACTO GRATUITO
ϑοργε Φ. Μαλεµ Σε〉α
ΧΑΡΤΑΠΑΧΙΟ
ΧΟΡΡΥΠΧΙΝ, ΝΟΡΜΑΣ ΜΟΡΑΛΕΣ Ψ
Ε∆ΥΧΑΧΙΝ
ϑοργε Φ. Μαλεµ Σε〉α
Υνιϖερσιτατ Ποµπευ Φαβρα, Βαρχελονα
ν ϖιαϕερο χυαλθυιερα, εν συ ϖισιτα α λα χιυδαδ δε Γυαδαλαϕαρα,
εν Μξιχο, αλ αδεντραρσε εν ελ Ηοσπιχιο Χαβα〉ασ ψ πρεϖιο
πασο α λα χοντεµπλαχι⌠ν δε λασ µαγνφιχασ χπυλασ πινταδασ
πορ Οροζχο, συελε οβσερϖαρ εν υνα δε συσ παρεδεσ υνα πλαχα
δε βρονχε χονµεµορατιϖα δελ πριµερ ενχυεντρο δε ϕεφεσ δε γοβιερνο ψ δε
Εσταδο ιβεροαµεριχανοσ θυε αλλ τυϖο λυγαρ εν λα δχαδα δε 1990. Μ〈σ πορ
χυριοσιδαδ θυε πορ αφ〈ν ηιστ⌠ριχο, ελ ϖιαϕερο συελε λεερ λοσ νοµβρεσ δε λοσ
µανδαταριοσ δε λοσ διϖερσοσ πασεσ θυε σε χονγρεγαρον εν εσε µαγνφιχο
παραϕε. Χαρλοσ Μενεµ πορ Αργεντινα, Χολλορ δε Μελλο πορ Βρασιλ, Φελιπε
Γονζ〈λεζ πορ Εσπα〉α, Σαλινασ δε Γορταρι πορ Μξιχο, Ανδρσ Ροδργυεζ πορ
Παραγυαψ, Αλβερτο Φυϕιµορι πορ Περ, ϑοαθυν Βαλαγυερ πορ Ρεπβλιχα
∆οµινιχανα, Χαρλοσ Ανδρσ Πρεζ πορ ςενεζυελα ψ υν λαργο ετχτερα. Λα
σορπρεσα δελ δεσπρεϖενιδο ϖιαϕερο εσ µαψσχυλα χυανδο πιενσα θυε λα
ινµενσα µαψορα δε λοσ αλλ χιταδοσ ηαν σιδο αχυσαδοσ ο αυν τιενεν χαυσασ
πενδιεντεσ αβιερτασ πορ αχτοσ δε χορρυπχι⌠ν χοµετιδοσ δυραντε συσ
ρεσπεχτιϖοσ µανδατοσ. Συ σορπρεσα δεϖιενε ινδιγναχι⌠ν χυανδο χονστατα θυε
νινγυνο δε ελλοσ ινγρεσ⌠, ο ινχλυσο σοσπεχηα ϕαµ〈σ ινγρεσαρ〈
δεφινιτιϖαµεντε, εν πρισι⌠ν.
Θυε λα ηονεστιδαδ χοµο ϖιρτυδ περσοναλ δε βυενα παρτε δε λοσ
παρτιχιπαντεσ εν ελ χ⌠νχλαϖε χιταδο ηαψα εσταδο αυσεντε νο πυεδε λλεϖαρ α
πενσαρ αλ ϖιαϕερο α θυε λα ινδεχενχια εσ υν ρασγο προπιο θυε δεσαρρολλαρον
Υ
ϑοργε Φ. Μαλεµ Σε〉α
Χαρταπαχιο Ν≡ 4
αλγυνοσ γοβιερνοσ ηισπανοαµεριχανοσ εν υνα δχαδα πρδιδα θυε µερεχε λα
πενα σερ ολϖιδαδα. Ναδα µ〈σ λεϕοσ δε λα ρεαλιδαδ. Λα χορρυπχι⌠ν σιγυε
τενιενδο υνα αχτυαλιδαδ θυε νο σε χορρεσπονδε σολο α εσα 〈ρεα γεογρ〈φιχα,
σινο θυε συσ ραµιφιχαχιονεσ σε εξτιενδεν πορ τοδο ελ γλοβο.
∆ε ηεχηο, λα χορρυπχι⌠ν ταµποχο εσ υν φεν⌠µενο νυεϖο. ∆εσδε σιεµπρε
ηα αχοµπα〉αδο α λα πολτιχα, α λοσ αχτοσ δε γοβιερνο, αλ µερχαδο, α λα ϖιδα
σοχιαλ. ∆ε αλλ θυε νο σεα δε εξτρα〉αρ θυε α λα πρ〈χτιχα δε λα χορρυπχι⌠ν σε λα
χονοζχα χοµο λα σεγυνδα προφεσι⌠ν µ〈σ αντιγυα δελ µυνδο. Περο εν εστε
µυνδο χαδα ϖεζ µ〈σ γλοβαλιζαδο, χον περσονασ, εµπρεσασ, ινστιτυχιονεσ
ναχιοναλεσ ε ιντερναχιοναλεσ ο Εσταδοσ ιντεραχτυανδο χον υνα χαδα ϖεζ
µαψορ ασιδυιδαδ ψ ϖελοχιδαδ, εν υνασ ρελαχιονεσ χαδα ϖεζ µ〈σ ασιµτριχασ,
σε χρεαν οχασιονεσ εξτραορδιναριασ παρα λοσ χοµπορταµιεντοσ παρασιταριοσ υ
οπορτυνιστασ χοµο νυνχα αντεσ ηαβα τενιδο λυγαρ.
Εν εφεχτο, ελ λλαµαδο προχεσο δε γλοβαλιζαχι⌠ν δε λα εχονοµα συελε
µενχιοναρσε α µενυδο χοµο υν φαχτορ θυε προπιχια χιερτασ πρ〈χτιχασ
χορρυπτασ εντρε διστιντοσ αχτορεσ θυε οπεραν εν ρελαχιονεσ ασιµτριχασ εν ελ
〈µβιτο ιντερναχιοναλ. Λασ ασιµετρασ εντρε λοσ αγεντεσ νο εσ νιχαµεντε
εχον⌠µιχα, χοµο πυδιερα πενσαρσε, πυεδε σερ ταµβιν ϕυρδιχα, µοραλ ο
χυλτυραλ. Εστασ ασιµετρασ ινϖιταν α λοσ εµπρεσαριοσ, φινανχιστασ ψ ηοµβρεσ
δε νεγοχιοσ α πρεφεριρ χιερτασ ϕυρισδιχχιονεσ ο χοντεξτοσ παρα ρεαλιζαρ
δετερµιναδασ τρανσαχχιονεσ µερχαντιλεσ πορθυε ελλοσ οφρεχεν νο σολο
µαψορεσ οπορτυνιδαδεσ εχον⌠µιχασ, σινο ταµβιν υνα µαψορ φαχιλιδαδ παρα
λα ϖεναλιδαδ ψ υν εφιχαζ εσχυδο προτεχτορ χοντρα λα ινϖεστιγαχι⌠ν δε λασ
πρ〈χτιχασ χορρυπτασ. Λο θυε χονστιτυψε υν δελιτο εν υν πασ πυεδε σερ οβϕετο
δε υν γαστο πασιβλε δε δεδυχχι⌠ν εν οτρο ο σερ οβϕετο δε υν χρδιτο
πρεφερεντε εν συ βανχα οφιχιαλ. Εστο λλεϖα α λασ περσονασ α ραχιοναλιζαρ συσ
πρ〈χτιχασ χορρυπτασ χοµο νεχεσιδαδεσ ο χοµο ϖιολαχιονεσ α λα λεψ ιµπυεστασ

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA