El Contrato de franquicia

AutorMaria Laura Izuzquiza
Páginas1-28
ΧΑΡΤΑΠΑΧΙΟ ∆Ε ∆ΕΡΕΧΗΟ
ΕΛ ΧΟΝΤΡΑΤΟ ∆Ε ΦΡΑΝΘΥΙΧΙΑ
Μ
ΑΡΙΑ ΛΑΥΡΑ ΙΖΥΖΘΥΙΖΑ
1
ΥΝΙςΕΡΣΙ∆Α∆ ΝΑΧΙΟΝΑΛ ∆ΕΛ ΧΕΝΤΡΟ
Λασ ιντενσα σ µυταχιονεσ, λοσ χαµβιο σ προφυνδοσ δε λ µυνδο εν θυε νοσ τοχα ϖιϖιρ, οριγιναν νυεϖασ
µοδαλιδαδεσ δε ϖινχυλαχιονεσ εν λασ θυε λα εµπρεσα χυµπλε υν ρολ πρεπονδ εραντε. Λασ ρελαχιονεσ εντρε ελλασ
ψ λοσ χονσυµιδορεσ ϖαν γεστανδο υν δερεχηο ιµπυεστο πορ λασ µυεϖασ νεχεσιδαδεσ εχον⌠µιχασ, θυε ηαχεν
θυε λα χον χεπχι⌠ν χλ〈σιχα δελ χοντρατο ρεσυλτε, δε πορ σ, ινσυφιχιεντε χοµο ελεµεντο αβαστεχεδορ δε λασ εξι−
γενχιασ δελ τρ〈φιχο ϕυρδιχο εν λασ ποστριµετρασ δε εστε σιγλο. ∆ ε µανερα θυε ελ χοντρατο εν χυαντο εξπρεσι⌠ν
δε ινστρυµ εντο δελ η οµβρε παρα αλχανζαρ λασ φιν αλιδαδεσ θυε ινδιϖιδυαλµεντε νο λε εσ δαδο οβτενερ, δεβε
εσταρ δοταδο δε τοδοσ αθυελλοσ ελεµεντοσ θυε λα τχν ιχα ϕυρδιχα αχτυαλ εστ〈 εν χονδιχιονεσ δε βρινδαρλε χον
ελ οβϕετο δε δαρ αχαβαδα σα τισφαχχι⌠ν α λο θυε σε εσπερα δε λ εν εστο σ µοµεντοσ χρυχιαλεσ δε νυεστρα εξ ισ
τενχια
2
ΙΝΤΡΟ∆ΥΧΧΙΟΝ
α ποσµοδερνιδαδ σε πρεσεντα πονιενδο εν χρισισ λοσ ιντεντοσ πορ
ορδεναρ λα ρεαλιδαδ δε υν µοδο γενεραλ ψ χεντραλιζαδο, θυε εσ ϕυσ−
ταµεντε λο θυε πρετενδε λα ιδεα δελ νεγοχιο ϕυρδιχο. Λασ ρελαχιο−
νεσ δε λαργα δυραχι⌠ν, λα συϕεχι⌠ν α ρεγλασ ιναλτεραβλεσ, σον ασπεχτοσ
τπιχοσ δε λα τεορα χοντραχτυαλ θυε ηοψ σε ρεφορµυλαν.
Λα φραχτυρα δε λα ρεαλιδαδ εν µλτιπλεσ σεγµεντοσ ιµπορτα υνα µοδιφιχαχι⌠ν
δελ συπυεστο δε ηεχηο θυε λλεϖα α λα δεχοδιφιχαχι⌠ν δελ χοντρατο, εσ δεχιρ,
1
Λα αυτορα εσ δοχεντε δε λα Εσχυελα Συπεριορ δε ∆ερεχηο δε λα Υνιϖερσιδαδ Ναχιοναλ δελ
Χεντρο δε λα Προϖινχια δε Βυενοσ Αιρεσ.
2
ςΕΝΙΝΙ  ΣΥΑΡΕΖ − ΧΟΝ∆Ε, ∆ε λο χλ〈σιχο α λο µοδερνο εν µατερια χοντραχτυαλ,
ϑΑ, 1989−Ι−1074., χιταδο πορ Φαρινα, ϑυαν Μ., Χοντρατοσ Χοµερχιαλεσ Μοδερνοσ, π. 159,
Εδ. Αστρεα, Βσ. Ασ, 1993
Λ
2
Μαρα Λαυρα Ιζυζθυιζα
ωωω.χαρταπαχιο.εδυ.αρ
νο ηαψ υν χοντρατο σινο ϖαριοσ µοδοσ δε χοντραταρ.
3
Α συ τυρνο, λα εϖολυχι⌠ν ϕυρδιχα περµιτι⌠ περχιβιρ θυε νο σ⌠λο λα λεψ εσ
φυεντε δε ∆ερεχηο, σινο ταµβιν λα χοστυµβρε. ∆ε αλλ θυε πυεδα σε〉αλαρσε
θυε ηαψ υνα τιπιχιδαδ λεγαλ, ρεφεριδα α χοντρατοσ δισχιπλιναδοσ εν λα λεψ, ψ οτρα
σοχιαλ, θυε χοντεµπλα νορµασ ϕυρδιχασ θυε ρεγυλαν χοντρατοσ χον φυεντε εν λα
χοστυµβρε, θυε ϕυστιφιχαν λα δενοµιναδα τιπιχιδαδ σοχιαλ. Ασ, χονφορµε εστε
ενφοθυε, λα φιναλιδαδ δελ δερεχηο σε πρεσεντα εν λα ποσιβιλιδαδ δε λογραρ ελ
µ〈ξιµο δε σατισφαχχι⌠ν δε λασ νεχεσιδαδεσ δε λοσ χοντραταντεσ.
∆ε εστα µανερα, ελ ορδεν ψ λα προγραµαχι⌠ν χοντραχτυαλ θυε ιδε⌠ ελ λεγισλα−
δορ δεχιµον⌠νιχο, ταν δεταλλιστα ψ ργιδα, πενσαδα παρα γυιαρ α λοσ παρτιχυλαρεσ,
ηα σιδο συστιτυδα πορ λοσ νυεϖοσ µοδελοσ συργιδοσ δε λα χοστυµβρε, λα λεγισλα−
χι⌠ν εσπεχιαλ ψ λα ϖολυνταδ δε λοσ παρτιχυλαρεσ θυε σε ηαν χονστιτυδο εν λα
ϖανγυαρδια ιννοϖαδορα.
Εν παρτιχυλαρ, ρεσπεχτο δε λοσ χοντρατοσ χοµερχιαλεσ, ελ χαµβιο δε παραδιγ−
µα ραδιχα εν θυε ελ χοµερχιο αχτυαλ ρεθυιερε µοδαλιδαδεσ δε χοντραταχι⌠ν 〈γι−
λεσ, εξπεδιτιϖασ, ψ υνιφορµεσ προπιασ δε υνα αχτιϖιδαδ εχον⌠µιχα δε µασα.
Λα χοστυµβρε, δε εστα µανερα, ρεσυλτα ελ χαυχε νατυραλ πορ ελ χυαλ ελ δερεχηο
οβϕετιϖο σε αϕυστα α λασ νυεϖασ νεχεσιδαδεσ, ψ χονφλιχτοσ θυε ελ τρ〈φιχο χοµερ−
χιαλ γενερα.
Εν ταλ εντορνο, χορρεσπονδε µενχιοναρ λα ιµπορτανχια θυε χοµο ινστρυµεν−
το δε τχνιχα ϕυρδιχα δεντρο δε υν τρ〈φιχο χοµπλεϕο ψ εστανδαριζαδο, ηαν ασυ−
µιδο λασ χονδιχιονεσ γενεραλεσ δε χοντραταχι⌠ν θυε µασιϖαµεντε σον ϖολχαδασ
αλ µερχαδο, υτιλιζαδασ ταντο εν λα ρελαχι⌠ν εµπρεσαριο−χονσυµιδορ χοµο πορ
λασ εµπρεσασ εν συσ µυτυασ τρανσαχχιονεσ.
Ασ, ελ χοµερχιο νατυραλµεντε εϖιτα σερ ενχερραδο εν φ⌠ρµυλασ ργιδασ, πυεσ
αλ δεχιρ δε Φαρινα
4
:  ελ χοµερχιαντε σε µανεϕα χον συ χονχεπτο ιντυιτιϖο δε
λο λχιτο ψ σοβρε εστα βασε χονχρετα νεγοχιοσ χονφορµε α συσ χονϖενιενχιασ
πρ〈χτιχασ, σιν πρεοχυπαρσε µαψορµεντε δε σι ενχυεντρα εν αλγυνασ δε λασ φιγυ−
3
ΛΟΡΕΝΖΕΤΤΙ, Ριχαρδο Λυισ, Τραταδο δε λοσ Χοντρατοσ. Παρτε Γενεραλ, Εδ.Ρυβινζαλ
−Χυλζονι, Βσ.Ασ. 2004, π. 86 ψ σσ.
4
ΦΑΡΙΝΑ, ϑυαν Μ. Χοντρατοσ Χοµερχιαλεσ Μοδερνοσ, Εδ. Αστρεα , Βσ.Ασ., 1993,
π〈γ.278 ψ σσ.

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR